Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıp Eğitimi - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Dünyada ve ülkemizde ayrı bir disiplin-uzmanlık alanı olarak Tıp Eğitimi’ne ilgi giderek artmaktadır. 1958’de Case Western Reserve Üniversitesi, 1959’ da Illionis Chicago Üniversitesi ve Virginia Tıp Okulu’nda kurulan “Tıp Eğitimi Birimleri”nin ardından başlayan kurumsallaşma, 1970’lerde Avrupa ve Avustralya’ya sıçramış ve 1990’larda ülkemize gelebilmiştir. Şu an dünyanın her yerinde birim, bölüm, ofis gibi adlarla kurumsallaşan Tıp Eğitimi Disiplini, 1) araştırma, 2) eğitim-öğretim, 3) hizmet (eğiticiler, anabilim dalları ve eğitim yönetimi), 4) akademik personel yetiştirme olarak tanımladığı temel fonksiyonlarını, akademik ve bilimsel ilkelere uyumlu olarak yerel koşullar çerçevesinde yürütmeyi, topluma sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için asli bir görev olarak yüklenmiş durumdadır. E.Ü. Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimi Birimi olarak 1997 yılında kurulan Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 08.07.1998 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile anabilim dalı olmuş, 20 Ekim 1998’de senato onayının ardından, Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi’nin 15 Mayıs 1999 tarihli toplantısında oybirliği ile kabul edilmiş, 25 Haziran 1999’da ÜAK tarafından uygun görülerek, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.08.1999 tarihli Yürütme Kurulu kararı ile kuruluşu onaylanmıştır. Gerek Tıp Eğitimi Birimi gerekse Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ülkemizdeki ilk kurumlardan biridir. Ülkemizde bu alandaki ilk doktora programını 2006 yılında başlatan tıp eğitimi anabilim dalı, öğrenci eğitimi, uzmanlık derneklerine danışmanlık, eğitici gelişimi, mesleksel beceri laboratuarı ve ölçme değerlendirme uygulamaları ile ulusal bir referans merkezi olarak görülmektedir. Halen, bir profesör, üç doçent , bir yardımcı doçent ,bir öğretim görevlisi, bir uzman ve bir eğitim öğretim planlamacısı, iki sekreter, üç veri kayıt elemanı ve idari personel, dört hizmetli olmak üzere 17 kişilik bir kadro ile hizmet vermektedir. Misyonumuz Toplumumuzun; gereksinimlerine uygun, nitelikli bir sağlık hizmeti alabilmesi için, öncelikle fakültemiz ve üniversitemizde, ardından ülkemizde yürütülmekte olan mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi çalışmalarının, yerel özellikler, evrensel doğrular ve çağdaş ilkeler doğrultusunda yapılabilmesi için gereken eğitim, araştırma, koordinasyon, danışmanlık hizmeti vermek ve bu hizmetlerin gerektirdiği akademik alan, kadro ve altyapı olanaklarını oluşturmak ve geliştirmektir. Vizyonumuz Toplum yararına, tıpta eğitim ve öğrenmeyi ilgilendiren her alanda sürekli öğrenen ve gelişen, öğrendiklerini paylaşan ve uygulamaya dönüştüren, ulusal ve uluslararası tıp eğitimi kurumları ile örgütsel bağı gelişmiş, tıp eğitimi alanında ülkemizdeki öncü rolünü sürdüren, kurumsal kimliği güçlü akademik bir referans merkezi olmaktır. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda verilen hizmetler 1. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programındaki dersler İlk üç yıl eğitim programındaki uygulamalı derslerin yarısı anabilim dalımız tarafından verilmektedir. Bu dersler mesleksel beceri laboratuarı ile simüle hasta laboratuarında yürütülmektedir. 2. Doktora programı 2006 yılında başlatılan doktora programımız 3 mezun vermiştir. Halen dördü tez aşamasında ve 8'i ders döneminde toplam 12 öğrencimiz yer almaktadır. 3. Bilgi üretimi 2015 yılı başı itibarı anabilim dalımız öğretim elemanlarınca, 35'i ve SCI-E kapsamında yer alan dergilerde olmak üzere 100 e yakın basılı yayın ve 200 civarı uluslararası ve ulusal kongre bildirisi üretilmiş, 25 tez ve ulusal-uluslararası proje tamamlanmış, 50'ye yakın kitap ya da kitap bölümü yayımlanmıştır. 4. Fakülte eğitim programı yönetimine katkı TEAD fakültedeki eğitimle ilgili komite ve komisyonlara sistematik katkı vermenin ötesinde, blok-staj değerlendirme sistemi, mesleksel beceri eğitiminin koordinasyonu, gelişim sınavlarının koordinasyonu, soru-sınav analizlerinden sorumludur. 5. Sürekli mesleksel gelişim etkinlikleri TEAD fakültede eğitici gelişim programları, ulusal düzeye kurs-çalıştaylar düzenlemekte ve uzmanlık derneklerinin eğitim-sınav uygulamalarına danışmanlık vermektedir.
Kazanılan Derece
Tıp Eğitimi Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Kullanılan Öğrenme ve Eğitim Yöntemleri Tıp Eğitimi Doktora Programının ders döneminde aşağıda ayrıntıları verilen bireysel ve grup öğrenme etkinlikleri yer alacaktır. Bazı etkinlikler İngilizcedir. A. Bireysel Etkinlikler 1. Seminerler: Seminerler, öğrencilerin derslere ilişkin alt başlıklardaki temel kuram ve kavramlara ait farkındalık gelişimi ve öğrenme ile ifade etme ve sunma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca seminer hazırlama süreçlerinin öğrencilerin yarı yıldaki diğer öğrenme etkinliklerine altyapı oluşturması beklenmektedir. • Her öğrenci yarıyıl boyunca 2 seminer sunacaktır. Seminer, konuya ait tarihsel süreç, genel bilgi, konu içinde yer alan kavramları (anahtar sözcükler) kapsayabilir. • Seminer konularının danışman öğretim üyesi ile birlikte seçilmesi, önce yazılı rapor haline getirilmesi ve bir saatlik sunum hazırlanması gereklidir. • Hazırlanan rapor, sunum tarihinden 1 hafta önce diğer doktora öğrencileri ve danışmana verilecek ve bu rapor ile ilgili yazılı geri bildirim alınacaktır. • Alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılacak düzenlemeden sonra sunum yapılacaktır. • Öğrencinin her iki seminer sunumu, TEAD öğretim üyeleri tarafından yapılandırılmış bir form aracılığı ile değerlendirilecek ve bu değerlendirmeler “tıpta öğrenme ortamları” (605) dersi notuna katkıda bulunacaktır. Öğrencilerin anabilim dalındaki düzenli seminer saatlerine de aktif katılımları beklenmektedir. 2. Yazılı Ödevler: Ödevlerde, öğrencinin bir yandan ilgili konulardaki temel kuram, kavram ve uygulamaları öğrenirken, öğrendiklerini uyarlama, çeşitli bağlamlar çerçevesinde gerçek yaşam/uygulama özellikleri ile irdelemeleri ve senteze ulaşmaları, eğitimle ilgili durumları projelendirmeleri ve yazılı olarak ifade edebilmeleri hedeflenmiştir. İlerleyen sayfalarda her bir ödevle ilgili bağlam ve öğrenciden istenenlerle kullanılabilecek temel kaynaklar ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Ödevlerin hazırlanması, düzeltilmesi ve teslimi ile ilgili genel akış aşağıdadır. Ödevler, ilgili dersin öğretim üyeleri tarafından ifade edilecek takvime göre hazırlanmaya başlanır. İlk metin hazırlandıktan sonra öğrenci grubundan başka bir öğrenciye iletilir ve bir hafta içerisinde kendisinden yazılı ve sözlü geribildirim alınır. İlk düzeltmeleri yaptıktan sonra öğrenci ödevini, dersin öğretim üyesine teslim eder ve bir hafta içerinde kendisinden geribildirim ve düzeltme önerilerini alır. Ardından son düzeltmelerini yaparak bir hafta içersinde öğretim üyesine iletir. Öğretim üyesi ödevle ilgili değerlendirmesi ve notlandırmasını yaptıktan sonra ödevi portfolyosuna koymak üzere öğrenciye teslim eder. Bu süreç ödevlere göre değişmekle birlikte ödevin verilişinden en erken 4 en geç 6 hafta içerisinde tamamlanır. 3. Gözlem ve raporları: Bu etkinliklerde, öğrencilerin bireysel ya da grup olarak önceden belirledikleri başlıklar üzerinden, yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış gözlem yöntemi kullanarak, öğrenme ve öğretme ile ilgili süreçleri gözlemeleri, bildiklerini gerçek yaşam koşullarına uyarlamaları ya da gerçek yaşam koşullarında yeni bir öğrenme deneyimi yaşamaları hedeflenmiştir. Gözlem raporları ödevlerle aynı şekilde hazırlanacak ve kullanılacaktır. 4. Dönem Ödevi: Dönem ödevi her yarıyıl sonunda öğrencilerin öğrendiklerini entegre bir şekilde gerçek yaşam koşullarında ve kendi çalıştıkları kurumda kullanmaları, simüle bir performansa dönüştürmelerini hedeflemektedir. Dönem ödevi, ilgili yarıyıldaki tüm dersleri kapsayan tek bir ödevdir ve öğrenciden dersleri takip eden 15 gün içerisinde tamamlayıp teslim etmesi beklenir. B. Grup Etkinlikleri 1. Kurslar ve Çalıştaylar: Öğrencinin bireysel etkinlikler çerçevesinde gelişen kuramsal zemininin pekiştirilmesi, geliştirilmesi ve yeni zeminler oluşturulması, temel bir konuda bilgi ve beceri kazanması hedeflenmiştir. Öğrenciler yarıyıl içinde herhangi bir ders kapsamında yapılan kurs ve çalıştaylara katılmak ve kendilerinden beklenen görevi yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurs ve çalıştaylar, diğer grup ve bireysel etkinliklerle entegre edilebilir. Öte yandan Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcıları tarafından yürütülen, farklı kurum ve birimler için düzenlenen çalıştay ve kurslara öğrencilerin gözlemci ya da katılımcı olarak devam etmesi istenebilir. 2. Grup projeleri: Ekip içinde tartışarak ve işbirliği yaparak öğrenme, öğrendiklerini pekiştirme, uygulama fırsatı sunmak için planlanmıştır. Grup projelerinin hazırlanma ve uygulama özellikleri akrandan geribildirim alma dışında de ödevlerle benzerlik göstermektedir. Projelerde, öğrencilerden bir eğitimi uygulama, bir sınav hazırlama, bir eğitim programı planlama, öğretim materyali geliştirme, poster hazırlama, bir araştırma planlama gibi çeşitli performans ödevleri de istenebilir. 3. Küçük grup oturumları: Özelikle yeni bir konuyu ya da alanı tanıtmak, proje ve ödevlerde tanıtım yapmak, bir ödev proje sürecini tamamlamak, ortak sorulara cevap vermek, bazı parça becerileri kazandırmak (örn. literatür tarama) amaçlarıyla düzenlenen 2-4 saatlik derslerdir. İlk yarı yılda bu derslerin programı önceden iletilecek şekilde her Pazartesi ve bazı Salı günleri 09.30-12.30 ve her Perşembe 09.30-12.30 veya 13.30-16.30 saatleri arasındadır. 4. Konuk konuşmacılar: Alanında yetkin ve tanınmış konuşmacıların ilgili yarıyılla bağlantılı konularda düzenleyecekleri 2-4 saatlik seminer, kurs, çalıştay gibi etkinliklerdir. Program içinde bazı Perşembe günleri 13.30-16.30 saatleri arası bu amaçla kullanılacaktır. Her döneme ilişkin kılavuzda döneme özel eğitim ve öğrenme yöntemleri ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olanlar ülkemizdeki Tıp Eğitimi Anabilim Dallarında ve tıp ve sağlık bilimleri eğitimi veren kurumlarda öğretim üyesi ya da elemanı olarak çalışmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenci Başarımının Değerlendirilmesi Her öğrenci bir yarıyıldaki tüm bireyesel ve grup etkinliklerindeki ödev, rapor, araştırma, yayın, poster, proje, katılım belgesi, sertifika, akran ve eğitici gerbildirimlerini tamamlayarak portfolyosuna yerleştirmiş olmalı ve yarıyıl sonunda dönem ödevi ile birlikte danışmanına teslim etmelidir. Her ödev ve görevde en az %50 başarılı performansa toplamda E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü not barajına ulaşmak gereklidir. Her döneme ilişkin kılavuzda döneme özel değerlendirme yöntemleri ayrınıtılı şekilde açıklanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. H.İbrahim Durak EÜTF Tıp Eğitimi Anabilim dalı Başkanı T: +90 232 390 18 32 F: +90 232 343 67 70 halil.ibrahim.durak@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
İdari bölüm dışında Mesleksel Beceri Laboratuarı, Simüle Hasta Laboratuarı ve derslik, toplantı salonları olan anabilim dalımız iki kat ve yaklaşık 1.000 m2 kullanım alanına sahiptir. Fakülte eğitim programının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde merkezi sorumluluk ve görevleri vardır.

Program Çıktıları
1Mesleğini uygularken alan uzmanı, bilim insanı, profesyonel, danışman, ekip üyesi, iletişimci, yönetici-lider, savunucu rollerini bir arada kullanarak alan ile ilgili konularda etkin, etik ve öğrenme merkezli, nitelikli hizmetler sunabilir.
2Alan uzmanı olarak; Tıp eğitimine bilimsel temel oluşturan bilim alanlarının bilgilerini, disiplinler arası bir bakış açısı ile sentez edip farklı eğitim etkinliklerinde uygulayabilir.
3Alan uzmanı olarak; Öğrenenlerin gereksinimleri ve öğrenme konusunun doğası üzerinden eğitim ile ilgili uygun eğitici rolünü (aktarma, yönlendirme, yetiştiricilik gibi) seçip etkili şekilde kullanabilir.
4Alan uzmanı olarak; Toplumun ve öğrenenin gereksinimleri, konu alanının gereklilikleri üzerinden, amaç- hedef, eğitim yöntemi ve değerlendirme boyutları birbirini destekleyen yeni eğitim programı tasarlayabilir ve mevcut programları güncelleyebilir.
5Alan uzmanı olarak; Eğitimde bağlam, girdi, süreç ve sonuçlar ile ilgili uygun ölçme değerlendirme yöntemleri seçip etkin biçimde uygulayabilir.
6Alan uzmanı olarak; Eğitim bilimlerinde ve toplumun ihtiyaçlarında ortaya çıkan değişimlere bağlı olarak öğrenme aktivitelerinde ve eğitim programında değişikliklerin planlayabilir ve uygulayarak öncülük edebilir.
7Bilim insanı olarak; Tıp eğitimi alanıyla ilişkili güncel kaynaklara ve bilgilere ulaşır, sürekli olarak izler, yeni bilgi ve uygulamaları kanıta dayalı ilkeleri kullanarak eleştirel olarak değerlendirebilir, oluşturabilir, hayata geçirebilir, yaygınlaştırabilir, kendi bilgi ve becerilerini güncel tutar.
8Bilim insanı olarak; Tıp eğitimi alanında kurumsal, ulusal ve uluslararası projelere ve araştırmalara katılır, planlar, uygular ve sonuçları değerlendirip yayınlar ve bu çalışmaları yürütürken bilimsel ve etik açıdan öğrenciler ve meslektaşlarına model olur.
9Profesyonel olarak; Mesleki görev ve sorumluluklarını, insani ve mesleki değerler, etik ilkeler ve mesleki sorumluluklarını ön planda tutarak öğrenen yararına iyi eğitici rol modeli olma bağlamında, tıp eğitiminin her düzeyindeki sorunlarına karşı bireysel, kurumsal, toplumsal bakış açıları geliştirerek, öğrenen ve toplum gereksinimleri ile yararlılığını gözeterek, planlama ve uygulamalar gerçekleştirir.
10Profesyonel olarak; Tıp eğitimciliği alanındaki mesleki kimliğin gelişimine ve sürdürülmesini etkileyen durumları analiz edebilir, sürekli değerlendirir, araştırma yapar düşünsel, yazınsal, eleştirel bakış açısı geliştirir, deneyimleri üzerine düşünüp sonuçlara ulaşabilir.
11Profesyonel olarak; Tıp eğitiminin her düzeyindeki sorunlarına karşı bireysel, kurumsal, toplumsal bakış açıları geliştirir, öğrenen ve toplum gereksinimleri ile yararlılığını gözeterek planlama ve uygulamalar yapar.
12Ekip üyesi olarak; Alan bilgisinin ve uygulamalarının geliştirilmesi için diğer disiplinler ile çatışmacı olmayan, uzlaşmacı ve çözüm arayan bir anlayışla işbirlikli çalışmalar yürütebilir, birlikte çalıştığı ve çalışacağı ekip üyelerinin yeri ve sınırlarının farkında olarak, işbirliğini isteyebilir, kabul edebilir ve kullanabilir.
13Danışman olarak; Mezuniyet öncesi, sonrası ve sürekli eğitim programlarının planlanması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, çağdaş öğrenme model ve yöntemlerin en optimal ve etik yapıda, öğrenen odaklı bir eğitim kurgusu içine yerleştirilmesi çerçevesinde, talep olmasa dahi bireylere, kurullara ve kurumlara önerilerde bulunabilir ve gereksindikleri ölçüde danışmanlık yapabilir.
14Danışman olarak: Öğrencilerin güçlü yönleri, değerlerini ve ihtiyaçlarını değerlendirerek onların öğrenme ve akademik başarılarına yönelik danışmanlık yapabilir.
15Yönetici-Lider olarak; İçinde yer aldığı eğitim süreçlerini etkileyebilir, etki yaratabilir, heyecan verip harekete geçirebilir, karar verme süreçlerinde yer alabilir ve eğitimle ilgili politikaların oluşturulmasına ve değişime öncülük edebilir.
16Yönetici-Lider olarak; Kendi iş süreçlerini, kariyerini ve gelişimini etkili olarak yönetir, diğer tıp eğitimcilerinin gelişimine yönelik farklı ve güçlü yönlerini ortaya koymalarına olanak sağlar ve bu yönde gelişmelerini destekler.
17İletişimci olarak; Türkçe ve en az bir yabancı dili yetkin bir şekilde anlayabilir ve kullanabilir.
18İletişimci olarak; Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanarak anlaşılır şekilde paylaşabilir.
19İletişimci olarak; Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanabilir.
20Savunucu olarak; İçinde yer aldığı her platformda eğitimin kanıta dayalı zemininde yürütülmesini, eğitimcilerin mutlaka bir formasyon eğitimi almalarını gerekliliğini, fırsat eşitliğini, etik ilkeleri, eğitimin araçsallaştırılmamasını ve piyasalaşmamasını, eğitimde çağdaş yaklaşımlarının savunuculuğunu yapar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301176202016 Eğitim Araştırmaları I Zorunlu 2 2 0 9
2 9301176202019 Eğitim Araştırmaları I Zorunlu 2 2 0 8
3 930117SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 12
4 930117SDG.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 20
5 9301176242016 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri I Zorunlu 0 1 0 3
6 9301176242019 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri I Zorunlu 0 1 0 2
7 9301176012005 Tıpta Öğrenme ve Öğretmeye Giriş Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 6 6 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301176092019 Eğitim Araştırmaları II Zorunlu 2 2 0 8
2 930117SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 24
3 930117SDG.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 22
4 9301176042013 Tıpta Mesleksel Yetkinliklerin Sınanması Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 4 2 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301176112013 Eğitim Programı Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 6
2 930117SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 19
3 930117SDG.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 25
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 0 0 55
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930117SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 25
2 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301176022015 Tıpta Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 0 0 6
2 9301176032015 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 2 0 0 6
3 9301176052016 Tıpta Öğrenme Ortamları Seçmeli 2 0 0 6
4 9301176062014 Tıp Eğitimi Programı Analizi ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 4 0 8
5 9301176082013 Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Seçmeli 2 0 0 6
6 9301176092014 Eğitim Araştırmaları II Seçmeli 2 2 0 8
7 9301176102014 Tıp Eğitiminde Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 6
8 9301176122014 Sürekli Mesleksel Gelişim ve Eğitici Gelişim Seçmeli 2 0 0 6
9 9301176132013 Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 6
10 9301176142013 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Seçmeli 2 0 0 6
11 9301176172013 Probleme Dayalı Öğrenme Seçmeli 2 0 0 6
12 9301176182014 Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi I Seçmeli 2 2 0 8
13 9301176192013 Sağlık ve Eğitim Politikaları Seçmeli 2 0 0 6
14 9301176212015 Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi II Seçmeli 2 2 0 8
15 9301176252013 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri II Seçmeli 0 1 0 2
16 9301176262013 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri III Seçmeli 0 1 0 2
17 9301176272013 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri IV Seçmeli 0 1 0 2
18 9301176862015 Eğitim Araştırmaları III Seçmeli 2 2 0 8
19 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
20 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301176012019 Tıpta Öğrenme ve Öğretmeye Giriş Seçmeli 2 0 0 0
2 9301176022015 Tıpta Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 0 0 0
3 9301176032015 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 2 0 0 0
4 9301176042019 Tıpta Mesleksel Yetkinliklerin Sınanması Seçmeli 2 0 0 0
5 9301176052016 Tıpta Öğrenme Ortamları Seçmeli 2 0 0 0
6 9301176062014 Tıp Eğitimi Programı Analizi ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 4 0 0
7 9301176082019 Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Seçmeli 2 0 0 0
8 9301176102014 Tıp Eğitiminde Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 0
9 9301176112019 Eğitim Programı Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 0
10 9301176122014 Sürekli Mesleksel Gelişim ve Eğitici Gelişim Seçmeli 2 0 0 0
11 9301176132013 Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
12 9301176142013 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Seçmeli 2 0 0 0
13 9301176172013 Probleme Dayalı Öğrenme Seçmeli 2 0 0 0
14 9301176182013 Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi I Seçmeli 2 2 0 0
15 9301176192013 Sağlık ve Eğitim Politikaları Seçmeli 2 0 0 0
16 9301176212015 Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi II Seçmeli 2 2 0 0
17 9301176252019 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri II Seçmeli 2 0 0 0
18 9301176262019 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri III Seçmeli 2 0 0 0
19 9301176862015 Eğitim Araştırmaları III Seçmeli 2 2 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301176022015 Tıpta Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 0 0 6
2 9301176032015 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 2 0 0 6
3 9301176052016 Tıpta Öğrenme Ortamları Seçmeli 2 0 0 6
4 9301176062014 Tıp Eğitimi Programı Analizi ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 4 0 8
5 9301176082013 Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Seçmeli 2 0 0 6
6 9301176092014 Eğitim Araştırmaları II Seçmeli 2 2 0 8
7 9301176102014 Tıp Eğitiminde Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 6
8 9301176122014 Sürekli Mesleksel Gelişim ve Eğitici Gelişim Seçmeli 2 0 0 6
9 9301176132013 Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 6
10 9301176142013 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Seçmeli 2 0 0 6
11 9301176172013 Probleme Dayalı Öğrenme Seçmeli 2 0 0 6
12 9301176182014 Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi I Seçmeli 2 2 0 8
13 9301176192013 Sağlık ve Eğitim Politikaları Seçmeli 2 0 0 6
14 9301176212015 Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi II Seçmeli 2 2 0 8
15 9301176252013 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri II Seçmeli 0 1 0 2
16 9301176262013 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri III Seçmeli 0 1 0 2
17 9301176272013 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri IV Seçmeli 0 1 0 2
18 9301176862015 Eğitim Araştırmaları III Seçmeli 2 2 0 8
19 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
20 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301176012019 Tıpta Öğrenme ve Öğretmeye Giriş Seçmeli 2 0 0 0
2 9301176022015 Tıpta Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 0 0 0
3 9301176032015 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 2 0 0 0
4 9301176042019 Tıpta Mesleksel Yetkinliklerin Sınanması Seçmeli 2 0 0 0
5 9301176052016 Tıpta Öğrenme Ortamları Seçmeli 2 0 0 0
6 9301176062014 Tıp Eğitimi Programı Analizi ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 4 0 0
7 9301176082019 Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Seçmeli 2 0 0 0
8 9301176102014 Tıp Eğitiminde Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 0
9 9301176112019 Eğitim Programı Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 0
10 9301176122014 Sürekli Mesleksel Gelişim ve Eğitici Gelişim Seçmeli 2 0 0 0
11 9301176132013 Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
12 9301176142013 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Seçmeli 2 0 0 0
13 9301176172013 Probleme Dayalı Öğrenme Seçmeli 2 0 0 0
14 9301176182013 Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi I Seçmeli 2 2 0 0
15 9301176192013 Sağlık ve Eğitim Politikaları Seçmeli 2 0 0 0
16 9301176212015 Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi II Seçmeli 2 2 0 0
17 9301176252019 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri II Seçmeli 2 0 0 0
18 9301176262019 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri III Seçmeli 2 0 0 0
19 9301176862015 Eğitim Araştırmaları III Seçmeli 2 2 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301176022015 Tıpta Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 0 0 6
2 9301176032015 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 2 0 0 6
3 9301176052016 Tıpta Öğrenme Ortamları Seçmeli 2 0 0 6
4 9301176062014 Tıp Eğitimi Programı Analizi ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 4 0 8
5 9301176082013 Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Seçmeli 2 0 0 6
6 9301176092014 Eğitim Araştırmaları II Seçmeli 2 2 0 8
7 9301176102014 Tıp Eğitiminde Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 6
8 9301176122014 Sürekli Mesleksel Gelişim ve Eğitici Gelişim Seçmeli 2 0 0 6
9 9301176132013 Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 6
10 9301176142013 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Seçmeli 2 0 0 6
11 9301176172013 Probleme Dayalı Öğrenme Seçmeli 2 0 0 6
12 9301176182014 Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi I Seçmeli 2 2 0 8
13 9301176192013 Sağlık ve Eğitim Politikaları Seçmeli 2 0 0 6
14 9301176212015 Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi II Seçmeli 2 2 0 8
15 9301176252013 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri II Seçmeli 0 1 0 2
16 9301176262013 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri III Seçmeli 0 1 0 2
17 9301176272013 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri IV Seçmeli 0 1 0 2
18 9301176862015 Eğitim Araştırmaları III Seçmeli 2 2 0 8
19 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
20 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301176012019 Tıpta Öğrenme ve Öğretmeye Giriş Seçmeli 2 0 0 0
2 9301176022015 Tıpta Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 0 0 0
3 9301176032015 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 2 0 0 0
4 9301176042019 Tıpta Mesleksel Yetkinliklerin Sınanması Seçmeli 2 0 0 0
5 9301176052016 Tıpta Öğrenme Ortamları Seçmeli 2 0 0 0
6 9301176062014 Tıp Eğitimi Programı Analizi ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 4 0 0
7 9301176082019 Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Seçmeli 2 0 0 0
8 9301176102014 Tıp Eğitiminde Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 0
9 9301176112019 Eğitim Programı Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 0
10 9301176122014 Sürekli Mesleksel Gelişim ve Eğitici Gelişim Seçmeli 2 0 0 0
11 9301176132013 Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
12 9301176142013 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Seçmeli 2 0 0 0
13 9301176172013 Probleme Dayalı Öğrenme Seçmeli 2 0 0 0
14 9301176182013 Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi I Seçmeli 2 2 0 0
15 9301176192013 Sağlık ve Eğitim Politikaları Seçmeli 2 0 0 0
16 9301176212015 Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi II Seçmeli 2 2 0 0
17 9301176252019 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri II Seçmeli 2 0 0 0
18 9301176262019 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri III Seçmeli 2 0 0 0
19 9301176862015 Eğitim Araştırmaları III Seçmeli 2 2 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301176022015 Tıpta Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 0 0 6
2 9301176032015 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 2 0 0 6
3 9301176052016 Tıpta Öğrenme Ortamları Seçmeli 2 0 0 6
4 9301176062014 Tıp Eğitimi Programı Analizi ve Öğretim Tasarımı Seçmeli 2 4 0 8
5 9301176082013 Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Seçmeli 2 0 0 6
6 9301176092014 Eğitim Araştırmaları II Seçmeli 2 2 0 8
7 9301176102014 Tıp Eğitiminde Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 6
8 9301176122014 Sürekli Mesleksel Gelişim ve Eğitici Gelişim Seçmeli 2 0 0 6
9 9301176132013 Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 6
10 9301176142013 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Seçmeli 2 0 0 6
11 9301176172013 Probleme Dayalı Öğrenme Seçmeli 2 0 0 6
12 9301176182014 Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi I Seçmeli 2 2 0 8
13 9301176192013 Sağlık ve Eğitim Politikaları Seçmeli 2 0 0 6
14 9301176212015 Tıpta Mesleksel Beceri Eğitimi II Seçmeli 2 2 0 8
15 9301176252013 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri II Seçmeli 0 1 0 2
16 9301176262013 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri III Seçmeli 0 1 0 2
17 9301176272013 Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitimi Seminerleri IV Seçmeli 0 1 0 2
18 9301176862015 Eğitim Araştırmaları III Seçmeli 2 2 0 8
19 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
20 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr