Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ağız Diş ve Çene Cerrahisi - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nın kuruluşu: Nisan 1974
Kazanılan Derece
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bilim Doktoru (Dr.Med.Dent)
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
İlk 2 yıl Yeterlilik için gerekli olan teorik ve pratik eğitim, sonraki 2 yıl doktora tez çalışması, rutin hasta muayeneleri, tanı koyma, tedavi planlaması yapma uygulamaları ve tez savunması.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktorasını tamamlayan öğrenciler; - Aynı Anabilim dalında yada Ülkemizdeki diğer Üniversitelerin Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dallarında akademisyen olarak çalışabilirler. - Muayenehanelerinde serbest hekim olarak çalışabilirler. - Kamu kuruluşlarında mesleklerini sürdürebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınavlar ve yılsonu sınavları teorik olarak yazılı biçimde, yeterlilik sınavı ise yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. Pratik değerlendirmeler muayene kliniğinde ve cerrahi kliniğinde, doktora öğrencisinin eğitiminden sorumlu öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Sevtap Günbay. E.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Bornova- 35100,İ ZMİR Tel: 0 232 388 11 08, e-mail: sguenbay@yahoo.com
Bölüm Olanakları
Hastaların klinik muayenelerinin yapıldığı ilk muayene kliniği, - Klinik muayeneler için donanımlı cerrahi kliniği - Operasyonların yapıldığı ameliyathane. Eğitimde kullanılan araç ve gereçler

Program Çıktıları
1.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930201SDG1 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi SDG1 Seçmeli - - - 6
2 9302016032013 AğızDiş ve Çene Cerrahisinde Operasyon Teknikleri Zorunlu 2 4 0 12
3 9302016032013 AğızDiş ve Çene Cerrahisinde Operasyon Teknikleri Zorunlu 2 4 0 12
4 9302016012013 Ağız-Diş ve Çene Cerrahisinde Temel Prensipler Zorunlu 2 4 0 12
5 9302016012013 Ağız-Diş ve Çene Cerrahisinde Temel Prensipler Zorunlu 2 4 0 12
6 930201SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 6
Toplam 8 16 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302016022013 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Zorunlu 1 2 0 6
2 9302016022019 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Zorunlu 1 2 0 6
3 930201SDG2 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi SDG2 Seçmeli - - - 12
4 9302016202016 Bilimsel Araştırma ve Etik Konusu Zorunlu 2 1 0 3
5 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
6 9302016132019 Çene Yüz Cerrahisi Zorunlu 2 4 0 6
7 930201SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 18
8 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
9 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 8 9 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930201SDG3 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi SDG3 Seçmeli - - - 25
2 9302016132013 Çene Yüz Cerrahisi Zorunlu 2 4 0 12
3 930201SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 13
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 4 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930201SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 25
2 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302016042005 Ağız Hastalıklarında Tedavi İlkeleri Seçmeli 1 2 0 0
2 9302016052005 Dişhekimliğinde İç Hastalıkları Seçmeli 1 0 0 0
3 9302016062013 Oral Patoloji Seçmeli 1 1 0 0
4 9302016072005 Baş ve Boynun Topografik Anatomisi Seçmeli 1 2 0 5
5 9302016082005 Dental Anestezi Seçmeli 1 1 0 0
6 9302016092005 Dişhekimliği Cerrahisinde Biomateryal Kullanımı Seçmeli 2 3 0 0
7 9302016102005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 3 0 0 0
8 9302016122013 Dental İmplantoloji Seçmeli 2 4 0 0
9 9302016142005 Ağız ve Çeneler Bölgesi Tümörleri Seçmeli 1 2 0 0
10 9302016152005 Ağız Hastalıkları Seçmeli 2 2 0 0
11 9302016172013 Çene Yüz Travmatolojisi Seçmeli 2 4 0 0
12 9302016182005 Ağız Diş Çene Cerrahisinde Komplikasyonlar Seçmeli 2 2 0 0
13 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
14 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302016042005 Ağız Hastalıklarında Tedavi İlkeleri Seçmeli 1 2 0 6
2 9302016052005 Dişhekimliğinde İç Hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
3 9302016062013 Oral Patoloji Seçmeli 1 1 0 3
4 9302016072005 Baş ve Boynun Topografik Anatomisi Seçmeli 1 2 0 5
5 9302016082005 Dental Anestezi Seçmeli 1 1 0 4
6 9302016092005 Dişhekimliği Cerrahisinde Biomateryal Kullanımı Seçmeli 2 3 0 10
7 9302016102005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 3 0 0 5
8 9302016122013 Dental İmplantoloji Seçmeli 2 4 0 12
9 9302016142005 Ağız ve Çeneler Bölgesi Tümörleri Seçmeli 1 2 0 6
10 9302016152005 Ağız Hastalıkları Seçmeli 2 2 0 8
11 9302016172013 Çene Yüz Travmatolojisi Seçmeli 2 4 0 12
12 9302016182005 Ağız Diş Çene Cerrahisinde Komplikasyonlar Seçmeli 2 2 0 8
13 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
14 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302016042005 Ağız Hastalıklarında Tedavi İlkeleri Seçmeli 1 2 0 0
2 9302016052005 Dişhekimliğinde İç Hastalıkları Seçmeli 1 0 0 0
3 9302016062013 Oral Patoloji Seçmeli 1 1 0 0
4 9302016072005 Baş ve Boynun Topografik Anatomisi Seçmeli 1 2 0 5
5 9302016082005 Dental Anestezi Seçmeli 1 1 0 0
6 9302016092005 Dişhekimliği Cerrahisinde Biomateryal Kullanımı Seçmeli 2 3 0 0
7 9302016102005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 3 0 0 0
8 9302016122013 Dental İmplantoloji Seçmeli 2 4 0 0
9 9302016142005 Ağız ve Çeneler Bölgesi Tümörleri Seçmeli 1 2 0 0
10 9302016152005 Ağız Hastalıkları Seçmeli 2 2 0 0
11 9302016172013 Çene Yüz Travmatolojisi Seçmeli 2 4 0 0
12 9302016182005 Ağız Diş Çene Cerrahisinde Komplikasyonlar Seçmeli 2 2 0 0
13 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
14 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302016042005 Ağız Hastalıklarında Tedavi İlkeleri Seçmeli 1 2 0 6
2 9302016052005 Dişhekimliğinde İç Hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
3 9302016062013 Oral Patoloji Seçmeli 1 1 0 3
4 9302016072005 Baş ve Boynun Topografik Anatomisi Seçmeli 1 2 0 5
5 9302016082005 Dental Anestezi Seçmeli 1 1 0 4
6 9302016092005 Dişhekimliği Cerrahisinde Biomateryal Kullanımı Seçmeli 2 3 0 10
7 9302016102005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 3 0 0 5
8 9302016122013 Dental İmplantoloji Seçmeli 2 4 0 12
9 9302016142005 Ağız ve Çeneler Bölgesi Tümörleri Seçmeli 1 2 0 6
10 9302016152005 Ağız Hastalıkları Seçmeli 2 2 0 8
11 9302016172013 Çene Yüz Travmatolojisi Seçmeli 2 4 0 12
12 9302016182005 Ağız Diş Çene Cerrahisinde Komplikasyonlar Seçmeli 2 2 0 8
13 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
14 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302016042005 Ağız Hastalıklarında Tedavi İlkeleri Seçmeli 1 2 0 0
2 9302016052005 Dişhekimliğinde İç Hastalıkları Seçmeli 1 0 0 0
3 9302016062013 Oral Patoloji Seçmeli 1 1 0 0
4 9302016072005 Baş ve Boynun Topografik Anatomisi Seçmeli 1 2 0 5
5 9302016082005 Dental Anestezi Seçmeli 1 1 0 0
6 9302016092005 Dişhekimliği Cerrahisinde Biomateryal Kullanımı Seçmeli 2 3 0 0
7 9302016102005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 3 0 0 0
8 9302016122013 Dental İmplantoloji Seçmeli 2 4 0 0
9 9302016142005 Ağız ve Çeneler Bölgesi Tümörleri Seçmeli 1 2 0 0
10 9302016152005 Ağız Hastalıkları Seçmeli 2 2 0 0
11 9302016172013 Çene Yüz Travmatolojisi Seçmeli 2 4 0 0
12 9302016182005 Ağız Diş Çene Cerrahisinde Komplikasyonlar Seçmeli 2 2 0 0
13 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
14 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302016042005 Ağız Hastalıklarında Tedavi İlkeleri Seçmeli 1 2 0 6
2 9302016052005 Dişhekimliğinde İç Hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
3 9302016062013 Oral Patoloji Seçmeli 1 1 0 3
4 9302016072005 Baş ve Boynun Topografik Anatomisi Seçmeli 1 2 0 5
5 9302016082005 Dental Anestezi Seçmeli 1 1 0 4
6 9302016092005 Dişhekimliği Cerrahisinde Biomateryal Kullanımı Seçmeli 2 3 0 10
7 9302016102005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 3 0 0 5
8 9302016122013 Dental İmplantoloji Seçmeli 2 4 0 12
9 9302016142005 Ağız ve Çeneler Bölgesi Tümörleri Seçmeli 1 2 0 6
10 9302016152005 Ağız Hastalıkları Seçmeli 2 2 0 8
11 9302016172013 Çene Yüz Travmatolojisi Seçmeli 2 4 0 12
12 9302016182005 Ağız Diş Çene Cerrahisinde Komplikasyonlar Seçmeli 2 2 0 8
13 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
14 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302016042005 Ağız Hastalıklarında Tedavi İlkeleri Seçmeli 1 2 0 6
2 9302016052005 Dişhekimliğinde İç Hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
3 9302016062013 Oral Patoloji Seçmeli 1 1 0 3
4 9302016072005 Baş ve Boynun Topografik Anatomisi Seçmeli 1 2 0 5
5 9302016082005 Dental Anestezi Seçmeli 1 1 0 4
6 9302016092005 Dişhekimliği Cerrahisinde Biomateryal Kullanımı Seçmeli 2 3 0 10
7 9302016102005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 3 0 0 5
8 9302016122013 Dental İmplantoloji Seçmeli 2 4 0 12
9 9302016142005 Ağız ve Çeneler Bölgesi Tümörleri Seçmeli 1 2 0 6
10 9302016152005 Ağız Hastalıkları Seçmeli 2 2 0 8
11 9302016172013 Çene Yüz Travmatolojisi Seçmeli 2 4 0 12
12 9302016182005 Ağız Diş Çene Cerrahisinde Komplikasyonlar Seçmeli 2 2 0 8
13 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
14 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr