Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ağız Diş ve Çene Radyolojisi - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı'nın kuruluşu: Nisan 1974 Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı'nın kuruluşu: Haziran 1995
Kazanılan Derece
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Bilim Doktoru (Dr.Med.Dent)
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
İlk 2 yıl Yeterlilik için gerekli olan teorik ve pratik eğitim, sonraki 2 yıl doktora tez çalışması, rutin hasta muayeneleri, tanı koyma, tedavi planlaması yapma uygulamaları ve tez savunması.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktorasını tamamlayan öğrenciler; - Aynı Anabilim dalında yada Ülkemizdeki diğer Üniversitelerin Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dallarında akademisyen olarak çalışabilirler. - Muayenehanelerinde serbest hekim olarak çalışabilirler. - Kamu kuruluşlarında mesleklerini sürdürebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınavlar ve yılsonu sınavları teorik olarak yazılı biçimde, yeterlilik sınavı ise yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. Pratik değerlendirmeler muayenekliniğinde ve radyoloji kliniğinde, doktora öğrencisinin eğitiminden sorumlu öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Günnur LOMÇALI. E.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Bornova- 35100,İ ZMİR Tel: 0 232 388 10 81, e-mail: gunnur.lomcali@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
- Hastaların klinik muayenelerinin yapıldığı ilk muayene kliniği, - Radyolojik muayeneler için donanımlı radyoloji kliniği - Eğitimde kullanılan araç ve gereçler

Program Çıktıları
1Analitik düşünebilme, problem çözme, iletişim kurabilme, sunum yapabilme ve ekip çalışması gibi becerilere sahip olmak.
2Radyasyonun sağlık üzerindeki etkileri ve korunmaya yönelik eksiksiz ve güncel bilgii sahibi olmak. .
3Dişhekimliğinde kullanılan konvansiyonel ve dijital görüntüleme yöntemlerine ait teknik donanım bilgisine sahip olmak ve bu görüntüleme yöntemleri ile elde edilen radyografik görüntüleri yorumlayabilmek.
4Hastanın medikal, oral ve dental durumuna yönelik eksiksiz anamnez alabilme ve kaydedebilme yeterliliğine sahip olmak. .
5Anamnez, klinik ve radyografik muayene bulgularını, hastanın kültürel ve sosyal geçmişini de dikkate alarak yorumlayabilmek, kesin tanı ve tedavi planlamasında gereksinimleri ve talepleri yerine getirebilmek. .
6Diğer branşlardaki hekimler ile konsültasyon yapabilme konusunda yeterli olmak. .
7Dişhekimliği kliniğine yönelik olarak normal ve patolojik durumlar arasındaki farkları tanımlayabilme ve bu durumların kökenlerine yönelik bilgiye sahip olmak.
8Dişhekimliği pratiği ve teoriğine yönelik konular üzerinde güncel bilgilere sahip olmak.
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.
10Bilimsel toplantılar ve kongrelerde konuyla ilgili düşünce ve fikirlerini sunabilmeli..
11Alanı ile ilgili konularda çalışma yapmada kararlı olma.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930203SDG1 Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Yüksek Lisan Derecesi ile Doktora SDG1 Seçmeli - - - 2
2 9302036012013 Oral Diagnoz-I Zorunlu 2 6 0 12
3 9302036012019 Oral Diagnoz-I Zorunlu 2 8 0 7
4 9302036022019 Oral Diagnoz-II Zorunlu 2 8 0 7
5 9302036042013 Oral Radyoloji-I Zorunlu 2 6 0 12
6 9302036042019 Oral Radyoloji-I Zorunlu 2 8 0 7
7 9302036112019 Oral Radyoloji-II Zorunlu 2 8 0 7
8 930203SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 6
Toplam 12 44 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930203SDG2 Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Yüksek Lisan Derecesi ile Doktora SDG2 Seçmeli - - - 16
2 9302036402016 Bilimsel Araştırma ve Etik Konusu Zorunlu 3 0 0 3
3 9302036402019 Bilimsel Araştırma ve Etik Konusu Zorunlu 2 0 0 3
4 9302036282019 İmplant Radyolojisi Zorunlu 2 2 0 6
5 9302036112013 Oral Radyoloji-II Zorunlu 2 6 0 12
6 9302036252019 Radyografik Görüntü İşleme Teknikleri Zorunlu 2 2 0 2
7 930203SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 12
8 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
9 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 11 10 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930203SDG3 Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Yüksek Lisan Derecesi ile Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 9302036022016 Oral Diagnoz-II Zorunlu 2 6 0 12
3 930203SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 13
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 6 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302036282010 İmplant Radyolojisi Zorunlu 1 2 0 6
2 9302036252016 Radyografik Görüntü İşleme Teknikleri Zorunlu 1 2 0 6
3 930203SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 13
4 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 4 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Yüksek Lisan Derecesi ile Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302036032019 Oral Patoloji Seçmeli 2 0 0 0
2 9302036082013 Periodontal Patoloji ve Radyolojisi Seçmeli 1 2 0 0
3 9302036172005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Seçmeli 3 0 0 0
4 9302036242019 Oral Mukozal Lezyonlarda Yardımcı Tanı Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 0
5 9302036292015 Çene Kemiklerindeki Malign ve Benign Tümörler Seçmeli 2 0 0 0
6 9302036302010 Kraniofasiyal Kompleksteki Gelişimsel Bozukluklar Seçmeli 2 0 0 0
7 9302036322016 TME Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Planlaması Seçmeli 2 2 0 0
8 9302036332019 Radyasyonun Biyolojik Etkileri ve Radyasyon Güvenliği Seçmeli 4 0 0 0
9 9302036352010 Oral Lezyonlarda Ayırıcı Tanı Seçmeli 1 2 0 0
10 9302036362019 İleri Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 4 2 0 0
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302036032005 Oral Patoloji Seçmeli 1 0 0 3
2 9302036082013 Periodontal Patoloji ve Radyolojisi Seçmeli 1 2 0 6
3 9302036172005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Seçmeli 3 0 0 6
4 9302036222010 Klinik Fotoğraf Çekim Tekniği Seçmeli 1 2 0 6
5 9302036242010 Oral Mukozal Lezyonlarda Yardımcı Tanı Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 6
6 9302036292015 Çene Kemiklerindeki Malign ve Benign Tümörler Seçmeli 2 0 0 4
7 9302036302010 Kraniofasiyal Kompleksteki Gelişimsel Bozukluklar Seçmeli 2 0 0 4
8 9302036322016 TME Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Planlaması Seçmeli 2 2 0 8
9 9302036332015 Radyasyonun Biyolojik Etkileri ve Radyasyon Güvenliği Seçmeli 3 0 0 6
10 9302036352010 Oral Lezyonlarda Ayırıcı Tanı Seçmeli 1 2 0 8
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Yüksek Lisan Derecesi ile Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302036032019 Oral Patoloji Seçmeli 2 0 0 0
2 9302036082013 Periodontal Patoloji ve Radyolojisi Seçmeli 1 2 0 0
3 9302036172005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Seçmeli 3 0 0 0
4 9302036242019 Oral Mukozal Lezyonlarda Yardımcı Tanı Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 0
5 9302036292015 Çene Kemiklerindeki Malign ve Benign Tümörler Seçmeli 2 0 0 0
6 9302036302010 Kraniofasiyal Kompleksteki Gelişimsel Bozukluklar Seçmeli 2 0 0 0
7 9302036322016 TME Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Planlaması Seçmeli 2 2 0 0
8 9302036332019 Radyasyonun Biyolojik Etkileri ve Radyasyon Güvenliği Seçmeli 4 0 0 0
9 9302036352010 Oral Lezyonlarda Ayırıcı Tanı Seçmeli 1 2 0 0
10 9302036362019 İleri Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 4 2 0 0
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302036032005 Oral Patoloji Seçmeli 1 0 0 3
2 9302036082013 Periodontal Patoloji ve Radyolojisi Seçmeli 1 2 0 6
3 9302036172005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Seçmeli 3 0 0 6
4 9302036222010 Klinik Fotoğraf Çekim Tekniği Seçmeli 1 2 0 6
5 9302036242010 Oral Mukozal Lezyonlarda Yardımcı Tanı Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 6
6 9302036292015 Çene Kemiklerindeki Malign ve Benign Tümörler Seçmeli 2 0 0 4
7 9302036302010 Kraniofasiyal Kompleksteki Gelişimsel Bozukluklar Seçmeli 2 0 0 4
8 9302036322016 TME Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Planlaması Seçmeli 2 2 0 8
9 9302036332015 Radyasyonun Biyolojik Etkileri ve Radyasyon Güvenliği Seçmeli 3 0 0 6
10 9302036352010 Oral Lezyonlarda Ayırıcı Tanı Seçmeli 1 2 0 6
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Yüksek Lisan Derecesi ile Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302036032019 Oral Patoloji Seçmeli 2 0 0 0
2 9302036082013 Periodontal Patoloji ve Radyolojisi Seçmeli 1 2 0 0
3 9302036172005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Seçmeli 3 0 0 0
4 9302036242019 Oral Mukozal Lezyonlarda Yardımcı Tanı Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 0
5 9302036292015 Çene Kemiklerindeki Malign ve Benign Tümörler Seçmeli 2 0 0 0
6 9302036302010 Kraniofasiyal Kompleksteki Gelişimsel Bozukluklar Seçmeli 2 0 0 0
7 9302036322016 TME Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Planlaması Seçmeli 2 2 0 0
8 9302036332019 Radyasyonun Biyolojik Etkileri ve Radyasyon Güvenliği Seçmeli 4 0 0 0
9 9302036352010 Oral Lezyonlarda Ayırıcı Tanı Seçmeli 1 2 0 0
10 9302036362019 İleri Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 4 2 0 0
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302036032005 Oral Patoloji Seçmeli 1 0 0 3
2 9302036082013 Periodontal Patoloji ve Radyolojisi Seçmeli 1 2 0 6
3 9302036172005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Seçmeli 3 0 0 6
4 9302036222010 Klinik Fotoğraf Çekim Tekniği Seçmeli 1 2 0 6
5 9302036242010 Oral Mukozal Lezyonlarda Yardımcı Tanı Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 6
6 9302036292015 Çene Kemiklerindeki Malign ve Benign Tümörler Seçmeli 2 0 0 4
7 9302036302010 Kraniofasiyal Kompleksteki Gelişimsel Bozukluklar Seçmeli 2 0 0 4
8 9302036322016 TME Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Planlaması Seçmeli 2 2 0 8
9 9302036332015 Radyasyonun Biyolojik Etkileri ve Radyasyon Güvenliği Seçmeli 3 0 0 6
10 9302036352010 Oral Lezyonlarda Ayırıcı Tanı Seçmeli 1 2 0 6
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302036032005 Oral Patoloji Seçmeli 1 0 0 3
2 9302036082013 Periodontal Patoloji ve Radyolojisi Seçmeli 1 2 0 6
3 9302036172005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Seçmeli 3 0 0 6
4 9302036222010 Klinik Fotoğraf Çekim Tekniği Seçmeli 1 2 0 6
5 9302036242010 Oral Mukozal Lezyonlarda Yardımcı Tanı Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 6
6 9302036292015 Çene Kemiklerindeki Malign ve Benign Tümörler Seçmeli 2 0 0 4
7 9302036302010 Kraniofasiyal Kompleksteki Gelişimsel Bozukluklar Seçmeli 2 0 0 4
8 9302036322016 TME Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Planlaması Seçmeli 2 2 0 8
9 9302036332015 Radyasyonun Biyolojik Etkileri ve Radyasyon Güvenliği Seçmeli 3 0 0 6
10 9302036352010 Oral Lezyonlarda Ayırıcı Tanı Seçmeli 1 2 0 6
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr