Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ortodonti - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, 1968 yılında kurulmuştur. İlk bölüm başkanı Prof.DR. Nazmi Ertürk, ilk asistanlar ise Erdal Işıksal, Necla Kardeş, Sinan Çetindağ'dır. Günümüze dek 60 dan fazla doktora öğrencisi mezun olmuştur. Bugün Ortodonti Anabilim Dalı Prof Dr Erdal Işıksal başkanlığında 8 profesör, 3 doçent, 3 araştırma görevlisi ,10 doktora öğrencisi, 2 sekreter, 3 teknik eleman, 4 klinik hemşiresi, ve 2 hizmetli ile faaliyettedir. Anabilim dalında iki klinik, DDy bölümü, biri öğrenci laboratuvarı olmak üzere iki laboratuvar,ve bir seminer odasına sahiptir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan mezunlara Ortodontide Dr.Med.Dent ünvanı verilmektedir
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Ortodontide doktora programının hedefi ortodonti alanında çalışabilecek ortodontist yetiştirmektir. Bu amaçla iki yıl boyunca dişhekimliğinde ortodonti alanıyla ilgili ileri düzeyde ders verilmektedir. İki sene sonunda yeterlilik sınavından başarılı olduktan sonra ortodontiyle ilgili bir konu seçilerek danışmanı önderliğinde bir tez hazırlanır. Tez hazırlanma aşamasında 6 ayda bir oluşturulan tez izleme komitesine tez ile ilgili bilgi verilir. İki sene sonunda tez tamamlanır ve doktora sınav jurisine sunulur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olan dişhekimleri ortodonti doktoru ünvanını alır. Kadro bulunması durumunda Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde, Özel Hastanelerde veya özel kliniklerinde ortodonti mesleğini sürdürebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Doktora tezini tamamlayan öğrenci tezini Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Yönetim Kurulunca oluşturulan doktora sınav jürisine tez gönderilir. Jüri en geç bir ay içinde toplanarak tez ile ilgili görüşlerini yazılı olarak bildirir ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla " kabul " veya "red" veya "düzeltme " kararı verir. Bu karar Anabilim Dalı tarafından üç gün içinde tutanakla Sağlık Bilimleri Enstitüsüne gönderilir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğrenim kurumuyla ilişkisi kesilir. Düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 6 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi kabul edilen ve sınavda başarılı olan öğrenci Doktora Diploması almaya hak kazanmış olur.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr.Erdal IŞIKSAL E.Ü.Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı, 35110, Kampüs, Bornova İZMİR e-mail: erdalisiksal@yahoo.com
Bölüm Olanakları
Ortodonti Anabilim Dalı Prof Dr Erdal Işıksal başkanlığında 8 profesör, 3 doçent, 3 araştırma görevlisi ,10 doktora öğrencisi, 2 sekreter, 3 teknik eleman, 4 klinik hemşiresi, ve 2 hizmetli ile faaliyettedir. Anabilim dalında iki klinik, DDy bölümü, biri öğrenci laboratuvarı olmak üzere iki laboratuvar,ve bir seminer odasına sahiptir.

Program Çıktıları
1Süt dentisyondan daimi diş dentisyonuna geçişi, diş sürmesi rehberliğini, süt dişi kayıplarında ve kötü alışkanlıklarda alınacak önlemleri bilmeli ve uygulayabilmelidir.
2Ortodontik düzensizliği teşhis edebilmeli ve tedavi alternatiflerini sunabilmelidir
3Ortodontik tanı için gerekli uygulamaları yapabilmeli, oklüzyon hakkında bilgisi olmalıdır.
4Ortodontik diş hareketlerini , uygulanması gereken kuvvet miktarını,ve diş hareketi sırasında olıuşabilecek istenmeyen hareketlere karşı önlemleri alabilmelidir.
5Dudak damak yarıklı hastaları teşhis edebilmeli ve bu hastaları tedavi edebilmelidir
6Hastada görülebilecek eklem rahatsızlıklarını teşhis edebilmeli ve tedavi edebilmeli, gerekli önlemleri alabilmelidir
7Fonksiyonel anomalileri teşhis edip tedavilerini yapabilmelidr.
8Sabit tedavi tekniklerinden kliniğimizde kullanılan edgewise, Roth, Alexander, MBT tekniklerini bilmeli ve bunları hastalarına uygulayabiilmelidir.
9Çocuk, ergen ,erişkin tüm ortodontik hastaların ortodontik tedavisini başarıyla yapabilmelidir.
10Sadece ortodontik tedavinin yetersiz olduğu iskeletsel düzensizliklerin tedavisinde ortognatik cerrahi tedavisinin gerekli olabileceği endikasyonu koyabilmeli ve bu hastaların ortodontik tedavisini yapabilmelidr
11Ortodontide gelişmekte olan yeni yöntemler ve uygulamalar hakkında bilgisi ve uygulama yetisi olmalıdır.
12Kraniofasiyal kompleksin gelişimini bilmeli ve hasta takibini bu doğrultuda yapabilmelidir.
13Hareketli ortodontik apareylerin kullanımını , yapımını ve etki mekanizmasını bilmelidir
14Ağızdışı apareyler ve hastanın gelişim yönüyle ilgili bilgisi olmalı ve bu apareyleri klinikte uygulayabilmelidir.
15Klinik çalışmalarda etik ile ilgili sorunları tanımlayabilmeli
16Ortodontik tedavi sonuçlarının kalıcı olmasını sağlayan pekiştirme tedavisi ile ilgili bilgisi olmalı ve pekiştirme apareylerini uygulayabilmelidir.
17Klinik çalışmalarda hasta/ gönüllü etik kaygılarını tanımlayabilmeli

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302046011993 Kraniyofasiyal Kompleksin Biyolojik Gelişimi Zorunlu 2 0 0 4
2 9302046012019 Kraniyofasiyal Kompleksin Biyolojik Gelişimi ve Oklüzyon Zorunlu 2 0 0 4
3 9302046112019 Myofonksiyonel ve Fonksiyonel Tedavi ve Ağızdışı Apareyler Zorunlu 2 2 0 6
4 930204SDG1 Ortodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 8
5 9302046022016 Ortodontik Düzensizlikler, Teşhis Plan. ve Ted. Prensipleri Zorunlu 2 3 0 8
6 9302046022019 Ortodontik Düzensizlikler, Teşhis Plan. ve Ted. Prensipleri Zorunlu 2 3 0 6
7 9302046222014 Sabit Ortodontik Tedavide Temel Biomekanik Prensipler Zorunlu 2 2 0 8
8 9302046222019 Sabit Ortodontik Tedavide Temel Biomekanik Prensipler ve Ankraj Zorunlu 2 2 0 6
9 930204SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 10
Toplam 14 12 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302046212005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Zorunlu 3 0 0 6
2 9302046212019 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Zorunlu 3 0 0 4
3 9302046302016 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
4 9302046302019 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
5 9302046292014 MBT Sabit Ortodontik Tedavi Tekniği Zorunlu 2 2 0 8
6 9302046292019 MBT Sabit Ortodontik Tedavi Tekniği Zorunlu 2 2 0 6
7 930204SDG2 Ortodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 10
8 9302046162019 Pekiştirme Tedavisi Zorunlu 2 2 0 4
9 930204SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 10
10 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
11 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 16 6 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302046112014 Myofonksiyonel ve Fonksiyonel Tedavi Zorunlu 2 2 0 8
2 930204SDG3 Ortodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
3 930204SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 17
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 2 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 9302046162013 Pekiştirme Tedavisi Zorunlu 2 2 0 8
4 930204SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 17
5 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
9 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 8 4 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 70
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Ortodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302046032019 Ortodontik Tanı ve Tanı Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 0
2 9302046062019 Farklı Sabit Ortodontik Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 0
3 9302046082019 Koruyucu Ortodonti Seçmeli 2 1 0 0
4 9302046122019 Ortodontide Lingual Tedavi Seçmeli 1 2 0 0
5 9302046142019 Dudak-Damak Yarıkları ve Tedavi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
6 9302046182019 Ortodontide TME Önemi ve Yeri Seçmeli 1 2 0 4
7 9302046202019 Ortognatik Cerrahi ve Distraksiyon Osteogenezi Uygulamaları ve OSAS Tedavisi Seçmeli 2 2 0 0
8 9302046242019 Edgewise Teknik-I-II Seçmeli 2 2 0 8
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302046032016 Ortodontik Tanı ve Tanı Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
2 9302046042005 Hareketli Ortodontik Apareyler İle Tedavi Teknikleri Seçmeli 1 2 0 6
3 9302046052015 Sefalometrik ve Fonksiyonel Tanı Seçmeli 2 3 0 8
4 9302046062013 Farklı Sabit Ortodontik Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 9
5 9302046072005 Ortodontide Diş Hareketlerinin Biyolojisi Seçmeli 1 0 0 2
6 9302046082014 Koruyucu Ortodonti Seçmeli 2 1 0 8
7 9302046092013 Ortodontide Mini Vida Uygulamaları Biyomekanikleri ve Kemik Ankrajı Seçmeli 1 2 0 6
8 9302046102013 Ortodontik Tedavi Komplikasyonları Seçmeli 1 0 0 2
9 9302046122013 Ortodontide Lingual Tedavi Seçmeli 1 2 0 6
10 9302046132013 Ortodontide İnterdisipliner Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 1 2 0 6
11 9302046142013 Dudak-Damak Yarıkları ve Tedavi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 6
12 9302046152013 Ağızdışı Apareyler Seçmeli 2 2 0 8
13 9302046172005 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 2
14 9302046182014 Ortodontide TME Önemi ve Yeri Seçmeli 1 2 0 6
15 9302046192005 Edgewise Teknik-II Seçmeli 2 2 0 8
16 9302046202013 Ortognatik Cerrahi ve Distraksiyon Osteogenezi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
17 9302046242005 Edgewise Teknik-I Seçmeli 2 2 0 8
18 9302046252014 Oklüzyon Seçmeli 1 1 0 6
19 9302046262013 Ortodontide Son Gelişmeler Seçmeli 1 2 0 6
20 9302046282005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 3 0 0 6
Ortodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302046012019 Kraniyofasiyal Kompleksin Biyolojik Gelişimi ve Oklüzyon Seçmeli 2 0 0 0
2 9302046062019 Farklı Sabit Ortodontik Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 0
3 9302046082019 Koruyucu Ortodonti Seçmeli 2 1 0 0
4 9302046122019 Ortodontide Lingual Tedavi Seçmeli 1 2 0 0
5 9302046142019 Dudak-Damak Yarıkları ve Tedavi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
6 9302046182019 Ortodontide TME Önemi ve Yeri Seçmeli 1 2 0 0
7 9302046202019 Ortognatik Cerrahi ve Distraksiyon Osteogenezi Uygulamaları ve OSAS Tedavisi Seçmeli 2 2 0 0
8 9302046242019 Edgewise Teknik-I-II Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302046032016 Ortodontik Tanı ve Tanı Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
2 9302046042005 Hareketli Ortodontik Apareyler İle Tedavi Teknikleri Seçmeli 1 2 0 6
3 9302046052015 Sefalometrik ve Fonksiyonel Tanı Seçmeli 2 3 0 8
4 9302046062013 Farklı Sabit Ortodontik Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 9
5 9302046072005 Ortodontide Diş Hareketlerinin Biyolojisi Seçmeli 1 0 0 2
6 9302046082014 Koruyucu Ortodonti Seçmeli 2 1 0 8
7 9302046092013 Ortodontide Mini Vida Uygulamaları Biyomekanikleri ve Kemik Ankrajı Seçmeli 1 2 0 6
8 9302046102013 Ortodontik Tedavi Komplikasyonları Seçmeli 1 0 0 2
9 9302046122013 Ortodontide Lingual Tedavi Seçmeli 1 2 0 6
10 9302046132013 Ortodontide İnterdisipliner Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 1 2 0 6
11 9302046142013 Dudak-Damak Yarıkları ve Tedavi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 6
12 9302046152013 Ağızdışı Apareyler Seçmeli 2 2 0 8
13 9302046172005 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 2
14 9302046182014 Ortodontide TME Önemi ve Yeri Seçmeli 1 2 0 6
15 9302046192005 Edgewise Teknik-II Seçmeli 2 2 0 8
16 9302046202013 Ortognatik Cerrahi ve Distraksiyon Osteogenezi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
17 9302046242005 Edgewise Teknik-I Seçmeli 2 2 0 8
18 9302046252014 Oklüzyon Seçmeli 1 1 0 6
19 9302046262013 Ortodontide Son Gelişmeler Seçmeli 1 2 0 6
20 9302046282005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 3 0 0 6
Ortodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302046032019 Ortodontik Tanı ve Tanı Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 0
2 9302046062019 Farklı Sabit Ortodontik Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 0
3 9302046082019 Koruyucu Ortodonti Seçmeli 2 1 0 0
4 9302046122019 Ortodontide Lingual Tedavi Seçmeli 1 2 0 0
5 9302046142019 Dudak-Damak Yarıkları ve Tedavi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
6 9302046182019 Ortodontide TME Önemi ve Yeri Seçmeli 1 2 0 0
7 9302046202019 Ortognatik Cerrahi ve Distraksiyon Osteogenezi Uygulamaları ve OSAS Tedavisi Seçmeli 2 2 0 0
8 9302046242019 Edgewise Teknik-I-II Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302046032016 Ortodontik Tanı ve Tanı Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
2 9302046042005 Hareketli Ortodontik Apareyler İle Tedavi Teknikleri Seçmeli 1 2 0 6
3 9302046052015 Sefalometrik ve Fonksiyonel Tanı Seçmeli 2 3 0 8
4 9302046062013 Farklı Sabit Ortodontik Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 9
5 9302046072005 Ortodontide Diş Hareketlerinin Biyolojisi Seçmeli 1 0 0 2
6 9302046082014 Koruyucu Ortodonti Seçmeli 2 1 0 8
7 9302046092013 Ortodontide Mini Vida Uygulamaları Biyomekanikleri ve Kemik Ankrajı Seçmeli 1 2 0 6
8 9302046102013 Ortodontik Tedavi Komplikasyonları Seçmeli 1 0 0 2
9 9302046122013 Ortodontide Lingual Tedavi Seçmeli 1 2 0 6
10 9302046132013 Ortodontide İnterdisipliner Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 1 2 0 6
11 9302046142013 Dudak-Damak Yarıkları ve Tedavi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 6
12 9302046152013 Ağızdışı Apareyler Seçmeli 2 2 0 8
13 9302046172005 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 2
14 9302046182014 Ortodontide TME Önemi ve Yeri Seçmeli 1 2 0 6
15 9302046192005 Edgewise Teknik-II Seçmeli 2 2 0 8
16 9302046202013 Ortognatik Cerrahi ve Distraksiyon Osteogenezi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
17 9302046242005 Edgewise Teknik-I Seçmeli 2 2 0 8
18 9302046252014 Oklüzyon Seçmeli 1 1 0 6
19 9302046262013 Ortodontide Son Gelişmeler Seçmeli 1 2 0 6
20 9302046282005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302046032016 Ortodontik Tanı ve Tanı Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
2 9302046042005 Hareketli Ortodontik Apareyler İle Tedavi Teknikleri Seçmeli 1 2 0 6
3 9302046052015 Sefalometrik ve Fonksiyonel Tanı Seçmeli 2 3 0 8
4 9302046062013 Farklı Sabit Ortodontik Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 9
5 9302046072005 Ortodontide Diş Hareketlerinin Biyolojisi Seçmeli 1 0 0 2
6 9302046082014 Koruyucu Ortodonti Seçmeli 2 1 0 8
7 9302046092013 Ortodontide Mini Vida Uygulamaları Biyomekanikleri ve Kemik Ankrajı Seçmeli 1 2 0 6
8 9302046102013 Ortodontik Tedavi Komplikasyonları Seçmeli 1 0 0 2
9 9302046122013 Ortodontide Lingual Tedavi Seçmeli 1 2 0 6
10 9302046132013 Ortodontide İnterdisipliner Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 1 2 0 6
11 9302046142013 Dudak-Damak Yarıkları ve Tedavi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 6
12 9302046152013 Ağızdışı Apareyler Seçmeli 2 2 0 8
13 9302046172005 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 2
14 9302046182014 Ortodontide TME Önemi ve Yeri Seçmeli 1 2 0 6
15 9302046192005 Edgewise Teknik-II Seçmeli 2 2 0 8
16 9302046202013 Ortognatik Cerrahi ve Distraksiyon Osteogenezi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
17 9302046242005 Edgewise Teknik-I Seçmeli 2 2 0 8
18 9302046252014 Oklüzyon Seçmeli 1 1 0 6
19 9302046262013 Ortodontide Son Gelişmeler Seçmeli 1 2 0 6
20 9302046282005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr