Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Pedodonti - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Pedodonti Anabilim Dalı 1987 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Pedodonti Bilim Doktoru (Dr. Med. Dent.)
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
İlk 2 yıl yeterlilik için gerekli olan teorik ve pratik eğitim, sonraki 2 yıl doktora tez çalışması, 0-12 yaş arası çocuk hasta muayeneleri, tedavi planlaması ve tedavi uygulamaları ve tez savunması.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktorasını tamamlayan öğrenciler; - Aynı Anabilim dalında yada Ülkemizdeki diğer Üniversitelerin Pedodonti Anabilim Dallarında akademisyen olarak çalışabilirler. - Muayenehanelerinde çocuk hastaların diş tedavilerini yapabbilirler, Kamu kuruluşlarında pedodonti doktoru olarak mesleklerini sürdürebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınavlar ve yıl sonu sınavları teorik olarak yazılı biçimde, yeterlilik sınavı ise yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. Pratik değerlendirmeler anabilim dalımız kliniğinde doktora öğrencisinin eğitiminden sorumlu öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Rüştü Özant ÖNÇAĞ, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti AD. 35100 Bornova-İZMİR Tel: 0-232-3886431 Faks: 0-232-3880325 mail: ozant.oncag@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
0-12 yaş arası çocuk hastaların klinik ve radyolojik muayenesi için uygun klinik ortamı ve röntgen cihazı bulunmaktadır. Çocuk hastaların tedavilerinin yapıldığı donanımlı bir klinik mevcuttur. Uyumsuz hastaların sedasyon altında tedavisi için klinik içerisinde ayrılmış bir bölüm bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Çocuk hastada teşhis ve tedavi planlaması
2Koruyucu dişhekimliği uygulamaları
3Çocuk hastada süt ve daimi dişlerde restoratif uygulamalar
4Çocuk hastada süt ve daimi dişlerde endodontik uygulamalar
5Yer tutucu uygulamaları
6Pedodontide basit cerrahi uygulamalaları
7Travma görmüş dişlerin tedavisi
8Sedasyon ve genel anestezi uygulamaları
9Engelli ve küçük yaş grubu çocuk hastaların dental tedavileri
10

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302056422011 Çenelerde Büyüme ve Gelişme Zorunlu 2 0 0 4
2 9302056422019 Çenelerde Büyüme ve Gelişme Zorunlu 2 0 0 3
3 9302058222019 Çocuk Diş Hekimliğinde Genetik Zorunlu 1 2 0 3
4 9302056282019 Çocuk Dişhekimliğinde Temel ve Farmakolojik Davranış Yöntemleri Zorunlu 1 4 0 3
5 9302056352009 Dişhekimliğinde Flor Uygulamaları Zorunlu 1 3 0 8
6 9302056352019 Dişhekimliğinde Flor Uygulamaları Zorunlu 1 3 0 3
7 930205SDG1 Pedodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 10
8 9302056402019 Pedodontide Erken Ortodontik Uygulamalar Zorunlu 1 4 0 2
9 9302058242014 Pedodontide Kullanılan Materyallerin Biyouyumluluğu Zorunlu 1 4 0 10
10 9302056272019 Pedodontik Hastada Anamnez, Klinik ve Radyolojik İnceleme Zorunlu 1 2 0 3
11 9302056142019 Pulpa Biolojisi ve Dentin-Pulpa Kompleksi Zorunlu 1 0 0 3
12 930205SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 8
Toplam 12 22 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 9302056332011 Çürük, Klinik ve Mikrobiyolojisi Zorunlu 1 2 0 4
4 9302056132019 Engelli Çocuklar ve Dental Yaklaşımlar Zorunlu 1 4 0 3
5 930205SDG2 Pedodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 8
6 9302056152019 Pedodontide Yeni Çürük Önleyici Yöntemler Zorunlu 1 4 0 3
7 9302056172019 Pedodontide Diş Travmaları ve Tedavileri Zorunlu 1 2 0 3
8 9302056372019 Pedodontide Endodontik Tedaviler Zorunlu 1 6 0 3
9 9302056402010 Pedodontide Erken Ortodontik Uygulamalar Zorunlu 1 4 0 5
10 9302058242019 Pedodontide Kullanılan Materyallerin Biyouyumluluğu Zorunlu 1 4 0 2
11 9302056392019 Pedodontide Restorasyon Materyalleri, Özellikleri ve Endikasyonları Zorunlu 1 3 0 2
12 9302056242005 Pedodontik Hastada Konservatif Tedaviler Zorunlu 1 4 0 5
13 930205SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 10
14 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
15 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 13 33 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930205SDG3 Pedodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 930205SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 25
3 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302056282005 Çocuk Dişhekimliğinde Genel Anestezi ve Sedasyon Uygulamaları Zorunlu 1 4 0 6
2 9302058262017 Diş Aşınma ve Renklenmelrinde Tedavi Yöntemleri Zorunlu 1 4 0 6
3 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
4 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
5 9302056322014 Pedodontide Basit Cerrahi İşlemler ve Ağrı Giderme Yolları Zorunlu 1 0 0 2
6 930205SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 11
7 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
9 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
10 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
11 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 9 10 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 70
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Pedodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302056082019 Medikal Problemli Çocuk Hastada Multidisipliner Yaklaşım Seçmeli 1 2 0 0
2 9302056202019 Pedodontik Hastada Diş Çürükleri Epidemiyolojisi ile Epidemiyolojik Çalışma Kuralları Seçmeli 1 4 0 0
3 9302056242019 Pedodontik Hastada Konservatif Tedaviler Seçmeli 1 4 0 0
4 9302056262019 Pedodontide Diyetin Önemi ve Çürükle İlişkisi Seçmeli 1 2 0 0
5 9302056292019 Çocukluk Çağı Enfeksiyöz Hastalıkları ve Ağız Bulguları Seçmeli 1 0 0 0
6 9302056312019 Sistemik Hastalıkların Ağız Bulguları Seçmeli 1 0 0 0
7 9302056322019 Pedodontide Basit Cerrahi İşlemler ve Ağrı Giderme Yolları Seçmeli 1 0 0 0
8 9302056332019 Çürük, Klinik ve Mikrobiyolojisi Seçmeli 1 2 0 0
9 9302056342019 Çocuk Hastalarda Periodontal Sorunlar Seçmeli 1 2 0 0
10 9302056362019 Pedodontide İleri Restorasyon Teknikleri Seçmeli 1 2 0 0
11 9302056412019 Çürüğün Kimyasal Yöntemlerle Dişten Uzaklaştırılması, ART Tekniği Seçmeli 1 2 0 0
12 9302056432019 Çocuk Hastada Psikolojik Gelişim ve Davranış Şekilleri Seçmeli 1 6 0 0
13 9302056452019 Çürük Riski Belirlenmesi ve Fissür Örtücü Uygulamaları Seçmeli 1 4 0 0
14 9302058212019 Endodontik mikrobiyoloji ve immünoloji Seçmeli 1 2 0 0
15 9302058262019 Diş Aşınma ve Renklenmelrinde Tedavi Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302056072015 Durdurucu Ortodontik Tedavi:Tanı ve Minor Tedaviler Seçmeli 1 0 0 2
2 9302056082015 Medikal Problemli Çocuk Hastada Multidisipliner Yaklaşım Seçmeli 1 2 0 4
3 9302056132010 Çocuk Dişhekimliğinde Engelli Çocuklar ve Ağız Bakımı Seçmeli 1 2 0 7
4 9302056142005 Pulpa Biolojisi ve Dentin-Pulpa Kompleksi Seçmeli 1 0 0 2
5 9302056152009 Pedodontide Yeni Çürük Önleyici Yöntemler Seçmeli 1 4 0 10
6 9302056172005 Pedodontide Diş Travmaları ve Tedavileri Seçmeli 1 2 0 6
7 9302056202010 Pedodontik Hastada Diş Çürükleri Epidemiyolojisi ile Epidemiyolojik Çalışma Kuralları Seçmeli 1 4 0 10
8 9302056211997 Oral Pataloji Seçmeli 1 2 0 6
9 9302056262005 Pedodontide Diyetin Önemi ve Çürükle İlişkisi Seçmeli 1 0 0 2
10 9302056272015 Pedodontik Hastada Anamnez, Klinik ve Radyolojik İnceleme Seçmeli 1 2 0 6
11 9302056292005 Çocukluk Çağı Enfeksiyöz Hastalıkları ve Ağız Bulguları Seçmeli 1 0 0 2
12 9302056312005 Sistemik Hastalıkların Ağız Bulguları Seçmeli 1 0 0 2
13 9302056342005 Çocuk Hastalarda Periodontal Sorunlar Seçmeli 1 2 0 6
14 9302056362010 Pedodontide İleri Restorasyon Teknikleri Seçmeli 1 2 0 6
15 9302056372015 Pedodontide Endodontik Tedaviler Seçmeli 1 6 0 12
16 9302056382005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 3 0 0 6
17 9302056392015 Pedodontide Restorasyon Materyalleri, Özellikleri ve Endikasyonları Seçmeli 1 3 0 8
18 9302056412005 Çürüğün Kimyasal Yöntemlerle Dişten Uzaklaştırılması, ART Tekniği Seçmeli 1 2 0 8
19 9302056432005 Çocuk Hastada Psikolojik Gelişim ve Davranış Şekilleri Seçmeli 1 6 0 12
20 9302056442005 Pedodontide Laboratuvar Tekniği Seçmeli 0 4 0 8
21 9302056452005 Çürük Riski Belirlenmesi ve Fissür Örtücü Uygulamaları Seçmeli 1 4 0 10
22 9302058212011 Endodontik mikrobiyoloji ve immünoloji Seçmeli 1 2 0 6
23 9302058222011 Çocuk Diş Hekimliğinde Genetik Seçmeli 1 2 0 6
Pedodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302056082019 Medikal Problemli Çocuk Hastada Multidisipliner Yaklaşım Seçmeli 1 2 0 0
2 9302056202019 Pedodontik Hastada Diş Çürükleri Epidemiyolojisi ile Epidemiyolojik Çalışma Kuralları Seçmeli 1 4 0 0
3 9302056242019 Pedodontik Hastada Konservatif Tedaviler Seçmeli 1 4 0 0
4 9302056262019 Pedodontide Diyetin Önemi ve Çürükle İlişkisi Seçmeli 1 2 0 0
5 9302056292019 Çocukluk Çağı Enfeksiyöz Hastalıkları ve Ağız Bulguları Seçmeli 1 0 0 0
6 9302056312019 Sistemik Hastalıkların Ağız Bulguları Seçmeli 1 0 0 0
7 9302056322019 Pedodontide Basit Cerrahi İşlemler ve Ağrı Giderme Yolları Seçmeli 1 0 0 0
8 9302056332019 Çürük, Klinik ve Mikrobiyolojisi Seçmeli 1 2 0 0
9 9302056342019 Çocuk Hastalarda Periodontal Sorunlar Seçmeli 1 2 0 0
10 9302056362019 Pedodontide İleri Restorasyon Teknikleri Seçmeli 1 2 0 0
11 9302056412019 Çürüğün Kimyasal Yöntemlerle Dişten Uzaklaştırılması, ART Tekniği Seçmeli 1 2 0 0
12 9302056432019 Çocuk Hastada Psikolojik Gelişim ve Davranış Şekilleri Seçmeli 1 6 0 0
13 9302056452019 Çürük Riski Belirlenmesi ve Fissür Örtücü Uygulamaları Seçmeli 1 4 0 0
14 9302058212019 Endodontik mikrobiyoloji ve immünoloji Seçmeli 1 2 0 0
15 9302058262019 Diş Aşınma ve Renklenmelrinde Tedavi Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302056072015 Durdurucu Ortodontik Tedavi:Tanı ve Minor Tedaviler Seçmeli 1 0 0 2
2 9302056082015 Medikal Problemli Çocuk Hastada Multidisipliner Yaklaşım Seçmeli 1 2 0 4
3 9302056132010 Çocuk Dişhekimliğinde Engelli Çocuklar ve Ağız Bakımı Seçmeli 1 2 0 7
4 9302056142005 Pulpa Biolojisi ve Dentin-Pulpa Kompleksi Seçmeli 1 0 0 2
5 9302056152009 Pedodontide Yeni Çürük Önleyici Yöntemler Seçmeli 1 4 0 10
6 9302056172005 Pedodontide Diş Travmaları ve Tedavileri Seçmeli 1 2 0 6
7 9302056202010 Pedodontik Hastada Diş Çürükleri Epidemiyolojisi ile Epidemiyolojik Çalışma Kuralları Seçmeli 1 4 0 10
8 9302056211997 Oral Pataloji Seçmeli 1 2 0 6
9 9302056262005 Pedodontide Diyetin Önemi ve Çürükle İlişkisi Seçmeli 1 0 0 2
10 9302056272015 Pedodontik Hastada Anamnez, Klinik ve Radyolojik İnceleme Seçmeli 1 2 0 6
11 9302056292005 Çocukluk Çağı Enfeksiyöz Hastalıkları ve Ağız Bulguları Seçmeli 1 0 0 2
12 9302056312005 Sistemik Hastalıkların Ağız Bulguları Seçmeli 1 0 0 2
13 9302056342005 Çocuk Hastalarda Periodontal Sorunlar Seçmeli 1 2 0 6
14 9302056362010 Pedodontide İleri Restorasyon Teknikleri Seçmeli 1 2 0 6
15 9302056372015 Pedodontide Endodontik Tedaviler Seçmeli 1 6 0 12
16 9302056382005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 3 0 0 6
17 9302056392015 Pedodontide Restorasyon Materyalleri, Özellikleri ve Endikasyonları Seçmeli 1 3 0 8
18 9302056412005 Çürüğün Kimyasal Yöntemlerle Dişten Uzaklaştırılması, ART Tekniği Seçmeli 1 2 0 8
19 9302056432005 Çocuk Hastada Psikolojik Gelişim ve Davranış Şekilleri Seçmeli 1 6 0 12
20 9302056442005 Pedodontide Laboratuvar Tekniği Seçmeli 0 4 0 8
21 9302056452005 Çürük Riski Belirlenmesi ve Fissür Örtücü Uygulamaları Seçmeli 1 4 0 10
22 9302058212011 Endodontik mikrobiyoloji ve immünoloji Seçmeli 1 2 0 6
23 9302058222011 Çocuk Diş Hekimliğinde Genetik Seçmeli 1 2 0 6
Pedodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302056082019 Medikal Problemli Çocuk Hastada Multidisipliner Yaklaşım Seçmeli 1 2 0 0
2 9302056202019 Pedodontik Hastada Diş Çürükleri Epidemiyolojisi ile Epidemiyolojik Çalışma Kuralları Seçmeli 1 4 0 0
3 9302056242019 Pedodontik Hastada Konservatif Tedaviler Seçmeli 1 4 0 0
4 9302056262019 Pedodontide Diyetin Önemi ve Çürükle İlişkisi Seçmeli 1 2 0 0
5 9302056292019 Çocukluk Çağı Enfeksiyöz Hastalıkları ve Ağız Bulguları Seçmeli 1 0 0 0
6 9302056312019 Sistemik Hastalıkların Ağız Bulguları Seçmeli 1 0 0 0
7 9302056322019 Pedodontide Basit Cerrahi İşlemler ve Ağrı Giderme Yolları Seçmeli 1 0 0 0
8 9302056332019 Çürük, Klinik ve Mikrobiyolojisi Seçmeli 1 2 0 0
9 9302056342019 Çocuk Hastalarda Periodontal Sorunlar Seçmeli 1 2 0 0
10 9302056362019 Pedodontide İleri Restorasyon Teknikleri Seçmeli 1 2 0 0
11 9302056412019 Çürüğün Kimyasal Yöntemlerle Dişten Uzaklaştırılması, ART Tekniği Seçmeli 1 2 0 0
12 9302056432019 Çocuk Hastada Psikolojik Gelişim ve Davranış Şekilleri Seçmeli 1 6 0 0
13 9302056452019 Çürük Riski Belirlenmesi ve Fissür Örtücü Uygulamaları Seçmeli 1 4 0 0
14 9302058212019 Endodontik mikrobiyoloji ve immünoloji Seçmeli 1 2 0 0
15 9302058262019 Diş Aşınma ve Renklenmelrinde Tedavi Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302056072015 Durdurucu Ortodontik Tedavi:Tanı ve Minor Tedaviler Seçmeli 1 0 0 2
2 9302056082015 Medikal Problemli Çocuk Hastada Multidisipliner Yaklaşım Seçmeli 1 2 0 4
3 9302056132010 Çocuk Dişhekimliğinde Engelli Çocuklar ve Ağız Bakımı Seçmeli 1 2 0 7
4 9302056142005 Pulpa Biolojisi ve Dentin-Pulpa Kompleksi Seçmeli 1 0 0 2
5 9302056152009 Pedodontide Yeni Çürük Önleyici Yöntemler Seçmeli 1 4 0 10
6 9302056172005 Pedodontide Diş Travmaları ve Tedavileri Seçmeli 1 2 0 6
7 9302056202010 Pedodontik Hastada Diş Çürükleri Epidemiyolojisi ile Epidemiyolojik Çalışma Kuralları Seçmeli 1 4 0 10
8 9302056211997 Oral Pataloji Seçmeli 1 2 0 6
9 9302056262005 Pedodontide Diyetin Önemi ve Çürükle İlişkisi Seçmeli 1 0 0 2
10 9302056272015 Pedodontik Hastada Anamnez, Klinik ve Radyolojik İnceleme Seçmeli 1 2 0 6
11 9302056292005 Çocukluk Çağı Enfeksiyöz Hastalıkları ve Ağız Bulguları Seçmeli 1 0 0 2
12 9302056312005 Sistemik Hastalıkların Ağız Bulguları Seçmeli 1 0 0 2
13 9302056342005 Çocuk Hastalarda Periodontal Sorunlar Seçmeli 1 2 0 6
14 9302056362010 Pedodontide İleri Restorasyon Teknikleri Seçmeli 1 2 0 6
15 9302056372015 Pedodontide Endodontik Tedaviler Seçmeli 1 6 0 12
16 9302056382005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 3 0 0 6
17 9302056392015 Pedodontide Restorasyon Materyalleri, Özellikleri ve Endikasyonları Seçmeli 1 3 0 8
18 9302056412005 Çürüğün Kimyasal Yöntemlerle Dişten Uzaklaştırılması, ART Tekniği Seçmeli 1 2 0 8
19 9302056432005 Çocuk Hastada Psikolojik Gelişim ve Davranış Şekilleri Seçmeli 1 6 0 12
20 9302056442005 Pedodontide Laboratuvar Tekniği Seçmeli 0 4 0 8
21 9302056452005 Çürük Riski Belirlenmesi ve Fissür Örtücü Uygulamaları Seçmeli 1 4 0 10
22 9302058212011 Endodontik mikrobiyoloji ve immünoloji Seçmeli 1 2 0 6
23 9302058222011 Çocuk Diş Hekimliğinde Genetik Seçmeli 1 2 0 6
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302056072015 Durdurucu Ortodontik Tedavi:Tanı ve Minor Tedaviler Seçmeli 1 0 0 2
2 9302056082015 Medikal Problemli Çocuk Hastada Multidisipliner Yaklaşım Seçmeli 1 2 0 4
3 9302056132010 Çocuk Dişhekimliğinde Engelli Çocuklar ve Ağız Bakımı Seçmeli 1 2 0 7
4 9302056142005 Pulpa Biolojisi ve Dentin-Pulpa Kompleksi Seçmeli 1 0 0 2
5 9302056152009 Pedodontide Yeni Çürük Önleyici Yöntemler Seçmeli 1 4 0 10
6 9302056172005 Pedodontide Diş Travmaları ve Tedavileri Seçmeli 1 2 0 6
7 9302056202010 Pedodontik Hastada Diş Çürükleri Epidemiyolojisi ile Epidemiyolojik Çalışma Kuralları Seçmeli 1 4 0 10
8 9302056211997 Oral Pataloji Seçmeli 1 2 0 6
9 9302056262005 Pedodontide Diyetin Önemi ve Çürükle İlişkisi Seçmeli 1 0 0 2
10 9302056272015 Pedodontik Hastada Anamnez, Klinik ve Radyolojik İnceleme Seçmeli 1 2 0 6
11 9302056292005 Çocukluk Çağı Enfeksiyöz Hastalıkları ve Ağız Bulguları Seçmeli 1 0 0 2
12 9302056312005 Sistemik Hastalıkların Ağız Bulguları Seçmeli 1 0 0 2
13 9302056342005 Çocuk Hastalarda Periodontal Sorunlar Seçmeli 1 2 0 6
14 9302056362010 Pedodontide İleri Restorasyon Teknikleri Seçmeli 1 2 0 6
15 9302056372015 Pedodontide Endodontik Tedaviler Seçmeli 1 6 0 12
16 9302056382005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 3 0 0 6
17 9302056392015 Pedodontide Restorasyon Materyalleri, Özellikleri ve Endikasyonları Seçmeli 1 3 0 8
18 9302056412005 Çürüğün Kimyasal Yöntemlerle Dişten Uzaklaştırılması, ART Tekniği Seçmeli 1 2 0 8
19 9302056432005 Çocuk Hastada Psikolojik Gelişim ve Davranış Şekilleri Seçmeli 1 6 0 12
20 9302056442005 Pedodontide Laboratuvar Tekniği Seçmeli 0 4 0 8
21 9302056452005 Çürük Riski Belirlenmesi ve Fissür Örtücü Uygulamaları Seçmeli 1 4 0 10
22 9302058212011 Endodontik mikrobiyoloji ve immünoloji Seçmeli 1 2 0 6
23 9302058222011 Çocuk Diş Hekimliğinde Genetik Seçmeli 1 2 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr