Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Periodontoloji - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Periodontoloji Anabilim Dalı'nın kuruluşu - Temmuz 1977
Kazanılan Derece
Periodontoloji Bilim Doktoru (Dr.Med.Dent)
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
İlk 2 yıl Yeterlik için teorik ve pratik eğitim. Daha sonraki 2 yıl doktora tez çalışması, rutin hasta tedavileri, periodontal cerrahi, implant cerrahisi uygulamaları ve tez savunması
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktorasını tamamlamak üzere ya da tamamlamış öğrenciler arasından Anabilim Dalı'nca saptanmış akademik kriterlere uygun olanları (ancak birkaç yılda bir kişi) Anabilim Dalı'nda akademisyen olarak kalabilmektedir. Diğerleri ise (ki çoğu) muaynehanede ya da kamu kuruluşlarında mesleklerini uygulayabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınavlar ve yılsonu sınavları teorik olarak yazılı biçimde; yeterlik sınavı ise yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. Tüm pratik değerlendirmeler ameliyathanede ve rutin hasta kliniklerinde eğitimden sorumlu öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr.Nurgün Bıçakçı - E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Bornova - 35100, İzmir Tel: 0232 3881105 , e-mail: nurgun.bicakci@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
1) Her türlü periodontal operasyonlar ve implant cerrahisinin yapılabildiği ameliyathane 2) Periodontal sorunlu hastalara bakılabilen belli donanıma sahip rutin hasta kliniği 3) Eğitimlerinde kullanılan araç ve gereçler

Program Çıktıları
1Analitik düşünebilme, problem çözme, hasta yakınları ve meslekdaşları ile iletişim kurabilme, sunum yapabilme ve ekip çalışması yapabilme yeteneklerine sahip olmak
2Periodontal hastalıkların nedenlerine, sağaltımına ve hastalıktan korunmaya yönelik güncel bilgilere sahip olmak
3Periodontal hastalıkların sağaltımında kullanılan tüm klinik ve cerrahi işlemler ve uygulama yöntemlerindeki kullanılan alet ve cihazlar konusunda bilgi sahibi olmak.
4Hastanın medikal ve dental durumuna yönelik eksiksiz anamnez alabilme ve bunları kayıt sistemlerine aktarabilme becerisine sahip olmak
5Anamnez, klinik ve radyografik muayene bulgularını hastanın sosyal durumunu dikkate alarak yorumlayabilmek, kesin tanı koymak, tedavi planlamasında gereksinimleri saptamak ve hastanın gereksinimlerini dikkate alarak tedaviyi yapabilmek
6Diğer branşlardaki hekimler ile konsültasyon yapabilme konusunda yeterli olmak
7Yalnızca periodontal hastalıklar açısından değil, genel dişhekimliği kliniğine yönelik olarak sağlıklı ve patolojik durumlar arasındaki farkları tanımlayabilme bilgisine ve becerisine sahip olmak.
8Dişhekimliğine ait güncel bilgileri ve gelişmeleri izleyebilme ve yerinde kullanabilme yeteneğine sahip olmak.
9Mesleki sorumluluk bilincine sahip olmak
10Bilimsel toplantılara ve kongrelere katılmak ve konularla ilgili düşüncelerini anlatabilme ve savunabilme becerisine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302066162019 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Zorunlu 3 0 0 3
2 9302066172007 Cerrahisiz Periodontal Tedavi Zorunlu 3 4 0 15
3 9302066172019 Cerrahisiz Periodontal Tedavi Zorunlu 3 4 0 12
4 9302066182019 Literatür Nasıl Taranır, Nasıl Okunur ve Anlatılır? Zorunlu 1 0 0 1
5 930206SDG1 Peridontoloji Yüksek Lisans Dereceli doktora SDG1 Seçmeli - - - 9
6 9302066222019 Peridontolojide İlaç Kullanımı, Premedikasyon ve Profilaksi Zorunlu 2 2 0 1
7 9302066152007 Periodontal Hastalıkların Etyolojisi, Tanısı ve Patogenezi Zorunlu 3 2 0 10
8 9302066152019 Periodontal Hastalıkların Etyolojisi, Tanısı ve Patogenezi Zorunlu 3 2 0 2
9 9302066202019 Periodontal Tedavide Splintler Zorunlu 2 4 0 2
10 930206SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 5
Toplam 20 18 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302066292019 Bilimsel Araştırma Planlamave Yazma Yöntem Bilimi Zorunlu 2 2 0 3
2 9302066242019 Furkasyon Morfolojisi, Lezyonlarının Tanısı ve Rezektif Tedavi Yöntemleri Zorunlu 2 4 0 3
3 9302066262019 Mukogingival Cerrahi Endikasyonları ve Yöntemleri Zorunlu 2 4 0 3
4 9302066272019 Oklüzal Travma ve Oklüzal Düzenleme Zorunlu 2 2 0 2
5 930206SDG2 Peridontoloji Yüksek Lisans Dereceli doktora SDG2 Seçmeli - - - 9
6 9302066192007 Periodontal Cerrahi Endikasyonları, Cerrahi Yöntemler ve Yara İyileşmesi Zorunlu 3 4 0 15
7 9302066192019 Periodontal Cerrahi Endikasyonları, Cerrahi Yöntemler ve Yara İyileşmesi Zorunlu 3 4 0 4
8 930206SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 12
9 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
10 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
11 9302066252019 Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu ve Biyomateryal Uygulanması Zorunlu 2 4 0 3
Toplam 16 24 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302066212007 Dental İmplantolojiye Giriş ve İmplant Uygulanan Bölgelerin Anatomisi, Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 4
2 930206SDG3 Peridontoloji Yüksek Lisans Dereceli doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
3 930206SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 21
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302066232007 İmplant Cerrahisi Zorunlu 1 4 0 10
2 930206SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 15
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 4 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Peridontoloji Yüksek Lisans Dereceli doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302066282019 İleri Periodontitis Hastalarında Tüm Dental Tedavinin Planlanması ve Prognoz Seçmeli 2 2 0 0
2 9302066302019 İmplantın Çevre Dokularla İlişkisi ve Yüzey Özellikleri Seçmeli 3 0 0 0
3 9302066312019 İmplant Sistemleri ve İmplant Biyomekaniği Seçmeli 2 2 0 0
4 9302066322019 İmplant Uygulamalarında Tanı ve Tedavi Planlaması Seçmeli 2 4 0 0
5 9302066332019 İmplant Komplikasyonları, Tedavisi, İdame Fazı Seçmeli 2 4 0 0
6 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
7 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302066162003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Seçmeli 3 0 0 6
2 9302066182007 Literatür Nasıl Taranır, Nasıl Okunur ve Anlatılır? Seçmeli 1 0 0 2
3 9302066202007 Periodontal Tedavide Splintler Seçmeli 2 4 0 12
4 9302066222007 Peridontolojide İlaç Kullanımı, Premedikasyon ve Profilaksi Seçmeli 2 2 0 8
5 9302066242007 Furkasyon Morfolojisi, Lezyonlarının Tanısı ve Rezektif Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 4 0 12
6 9302066252007 Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu ve Biyomateryal Uygulanması Seçmeli 2 4 0 12
7 9302066262007 Mukogingival Cerrahi Endikasyonları ve Yöntemleri Seçmeli 2 4 0 12
8 9302066272007 Oklüzal Travma ve Oklüzal Düzenleme Seçmeli 2 2 0 8
9 9302066282007 İleri Periodontitis Hastalarında Tüm Dental Tedavinin Planlanması ve Prognoz Seçmeli 2 2 0 8
10 9302066292007 Bilimsel Araştırma Planlamave Yazma Yöntem Bilimi Seçmeli 2 2 0 8
11 9302066302007 İmplantın Çevre Dokularla İlişkisi ve Yüzey Özellikleri Seçmeli 3 0 0 6
12 9302066312007 İmplant Sistemleri ve İmplant Biyomekaniği Seçmeli 2 2 0 8
13 9302066322007 İmplant Uygulamalarında Tanı ve Tedavi Planlaması Seçmeli 2 4 0 12
14 9302066332007 İmplant Komplikasyonları, Tedavisi, İdame Fazı Seçmeli 2 4 0 12
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Peridontoloji Yüksek Lisans Dereceli doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302066282019 İleri Periodontitis Hastalarında Tüm Dental Tedavinin Planlanması ve Prognoz Seçmeli 2 2 0 0
2 9302066302019 İmplantın Çevre Dokularla İlişkisi ve Yüzey Özellikleri Seçmeli 3 0 0 0
3 9302066312019 İmplant Sistemleri ve İmplant Biyomekaniği Seçmeli 2 2 0 0
4 9302066322019 İmplant Uygulamalarında Tanı ve Tedavi Planlaması Seçmeli 2 4 0 0
5 9302066332019 İmplant Komplikasyonları, Tedavisi, İdame Fazı Seçmeli 2 4 0 0
6 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
7 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302066162003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Seçmeli 3 0 0 6
2 9302066182007 Literatür Nasıl Taranır, Nasıl Okunur ve Anlatılır? Seçmeli 1 0 0 2
3 9302066202007 Periodontal Tedavide Splintler Seçmeli 2 4 0 12
4 9302066222007 Peridontolojide İlaç Kullanımı, Premedikasyon ve Profilaksi Seçmeli 2 2 0 8
5 9302066242007 Furkasyon Morfolojisi, Lezyonlarının Tanısı ve Rezektif Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 4 0 12
6 9302066252007 Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu ve Biyomateryal Uygulanması Seçmeli 2 4 0 12
7 9302066262007 Mukogingival Cerrahi Endikasyonları ve Yöntemleri Seçmeli 2 4 0 12
8 9302066272007 Oklüzal Travma ve Oklüzal Düzenleme Seçmeli 2 2 0 8
9 9302066282007 İleri Periodontitis Hastalarında Tüm Dental Tedavinin Planlanması ve Prognoz Seçmeli 2 2 0 8
10 9302066292007 Bilimsel Araştırma Planlamave Yazma Yöntem Bilimi Seçmeli 2 2 0 8
11 9302066302007 İmplantın Çevre Dokularla İlişkisi ve Yüzey Özellikleri Seçmeli 3 0 0 6
12 9302066312007 İmplant Sistemleri ve İmplant Biyomekaniği Seçmeli 2 2 0 8
13 9302066322007 İmplant Uygulamalarında Tanı ve Tedavi Planlaması Seçmeli 2 4 0 12
14 9302066332007 İmplant Komplikasyonları, Tedavisi, İdame Fazı Seçmeli 2 4 0 12
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Peridontoloji Yüksek Lisans Dereceli doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302066282019 İleri Periodontitis Hastalarında Tüm Dental Tedavinin Planlanması ve Prognoz Seçmeli 2 2 0 0
2 9302066302019 İmplantın Çevre Dokularla İlişkisi ve Yüzey Özellikleri Seçmeli 3 0 0 0
3 9302066312019 İmplant Sistemleri ve İmplant Biyomekaniği Seçmeli 2 2 0 0
4 9302066322019 İmplant Uygulamalarında Tanı ve Tedavi Planlaması Seçmeli 2 4 0 0
5 9302066332019 İmplant Komplikasyonları, Tedavisi, İdame Fazı Seçmeli 2 4 0 0
6 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
7 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302066162003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Seçmeli 3 0 0 6
2 9302066182007 Literatür Nasıl Taranır, Nasıl Okunur ve Anlatılır? Seçmeli 1 0 0 2
3 9302066202007 Periodontal Tedavide Splintler Seçmeli 2 4 0 12
4 9302066222007 Peridontolojide İlaç Kullanımı, Premedikasyon ve Profilaksi Seçmeli 2 2 0 8
5 9302066242007 Furkasyon Morfolojisi, Lezyonlarının Tanısı ve Rezektif Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 4 0 12
6 9302066252007 Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu ve Biyomateryal Uygulanması Seçmeli 2 4 0 12
7 9302066262007 Mukogingival Cerrahi Endikasyonları ve Yöntemleri Seçmeli 2 4 0 12
8 9302066272007 Oklüzal Travma ve Oklüzal Düzenleme Seçmeli 2 2 0 8
9 9302066282007 İleri Periodontitis Hastalarında Tüm Dental Tedavinin Planlanması ve Prognoz Seçmeli 2 2 0 8
10 9302066292007 Bilimsel Araştırma Planlamave Yazma Yöntem Bilimi Seçmeli 2 2 0 8
11 9302066302007 İmplantın Çevre Dokularla İlişkisi ve Yüzey Özellikleri Seçmeli 3 0 0 6
12 9302066312007 İmplant Sistemleri ve İmplant Biyomekaniği Seçmeli 2 2 0 8
13 9302066322007 İmplant Uygulamalarında Tanı ve Tedavi Planlaması Seçmeli 2 4 0 12
14 9302066332007 İmplant Komplikasyonları, Tedavisi, İdame Fazı Seçmeli 2 4 0 12
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302066162003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-I Seçmeli 3 0 0 6
2 9302066182007 Literatür Nasıl Taranır, Nasıl Okunur ve Anlatılır? Seçmeli 1 0 0 2
3 9302066202007 Periodontal Tedavide Splintler Seçmeli 2 4 0 12
4 9302066222007 Peridontolojide İlaç Kullanımı, Premedikasyon ve Profilaksi Seçmeli 2 2 0 8
5 9302066242007 Furkasyon Morfolojisi, Lezyonlarının Tanısı ve Rezektif Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 4 0 12
6 9302066252007 Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu ve Biyomateryal Uygulanması Seçmeli 2 4 0 12
7 9302066262007 Mukogingival Cerrahi Endikasyonları ve Yöntemleri Seçmeli 2 4 0 12
8 9302066272007 Oklüzal Travma ve Oklüzal Düzenleme Seçmeli 2 2 0 8
9 9302066282007 İleri Periodontitis Hastalarında Tüm Dental Tedavinin Planlanması ve Prognoz Seçmeli 2 2 0 8
10 9302066292007 Bilimsel Araştırma Planlamave Yazma Yöntem Bilimi Seçmeli 2 2 0 8
11 9302066302007 İmplantın Çevre Dokularla İlişkisi ve Yüzey Özellikleri Seçmeli 3 0 0 6
12 9302066312007 İmplant Sistemleri ve İmplant Biyomekaniği Seçmeli 2 2 0 8
13 9302066322007 İmplant Uygulamalarında Tanı ve Tedavi Planlaması Seçmeli 2 4 0 12
14 9302066332007 İmplant Komplikasyonları, Tedavisi, İdame Fazı Seçmeli 2 4 0 12
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr