Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Protetik Diş Tedavisi - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, 1968 yılında kurulan Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi bünyesinde yer almaktadır.
Kazanılan Derece
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler bu alanda “Bilim doktoru” derecesini kazanmaktadırlar.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Bilimsel çalışma üretebilme becerisini kazandırmak ve yetkilendirmek; toplum ağız ve diş sağlığı hizmetlerine katkıda bulunmak üzere ileri protetik tedavileri yapabilme becerilerini kazandırmak
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktora eğitimi alan öğrencilerin bir kısmı akademisyenliğe yönelirken, bir kısmı da özel muayenehanelerde ve diş tedavi merkezlerinde protez doktoralı olarak çalışma olanağı bulmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders öğretim planı”nda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr.Celal ARTUNÇ, Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi. A.D. Tel: +90 232 3880327 35100 Bornova-İZMİR e-mail: celal.artunc@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızda toplam 22 Öğretim üyesi ve 5 Araştırma görevlisi görev yapmakta olup, bölümümüzde doktora öğrencileri için hasta kliniği, araştırma örneklerini hazırlamak için laboratuvar ve Fakülte bünyesinde deneylerin yapıldığı araştırma ve Scaning elektron mikroskobu laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
11. Ağız içerisine uygulanacak ileri protetik uygulamalar
22. İmplant üstü protetik uygulamalar
33. Temporomandibular eklem anatomi, fizyoloji ve patolojileri
44. Temporomandibular eklem patalojilerinin tedavileri
55. Stomatognatik sistem patoloji ve tedavileri
66. Çene-yüz protez uygulamaları
77. Bilimsel bir çalışmayı planlayabilme, yürütebilme ve sonuçlarını raporlayabilme
88. Bireysel ve takım halinde çalışma becerisine sahip olabilme, bilgilerini sözlü veya yazılı olarak etkin bir şekilde aktarabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302076031996 Diş Hekimliğinde Kullanılan Maddelerin Özellikleri ve Uyg.Biçimleri I Zorunlu 6 2 0 6
2 9302076032019 Diş Hekimliğinde Kullanılan Maddelerin Özellikleri ve Uygulanış .Biçimleri I Zorunlu 1 2 0 4
3 9302076192019 Hareketli Protezlerde Ölçü Zorunlu 1 0 0 5
4 9302076231999 İmplant Protezler I Zorunlu 1 0 0 6
5 9302076232019 İmplant Protezler I Zorunlu 1 0 0 4
6 9302076112019 Metal Alt Yapılı ve Metal Alt Yapısız Estetik Protetik Restorasyonlar Zorunlu 1 2 0 5
7 930207SDG1 Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 12
8 930207SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 18
Toplam 11 6 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302076222003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Zorunlu 3 0 0 4
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
4 9302076152019 Çene ve Yüzde Oluşan Defektlerin Protetik Yöntemlerle Tedavisi I Zorunlu 1 1 0 3
5 9302076081996 Çiğneme Sistematiği II Zorunlu 1 0 0 6
6 9302076082019 Çiğneme Sistematiği II Zorunlu 1 0 0 3
7 9302076282019 Geriatrik Prostodonti Zorunlu 1 0 0 3
8 9302076252019 İmplant Protezler II Zorunlu 1 0 0 4
9 930207SDG2 Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 11
10 930207SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 14
11 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
12 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 12 1 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302076272005 Çene Eklemi Rahatsızlıkları ve Oklüzyon I Zorunlu 1 0 0 5
2 9302076111999 Metal Alt Yapılı ve Metal Alt Yapısız Estetik Protetik Restorasyonlar Zorunlu 1 2 0 6
3 930207SDG3 Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
4 930207SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 14
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 2 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302076201999 Adeziv ve Pinli Restorasyonlar Zorunlu 1 0 0 5
2 9302076141996 İleri Sabit Protez Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 7
3 930207SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 13
4 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 2 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302076132019 Metal Destekli Porselen Kronlar Seçmeli 1 2 0 0
2 9302076142019 İleri Sabit Protez Uygulamaları Seçmeli 1 2 0 0
3 9302076162019 Hareketli Bölümlü Protezler Teorik ve Klinik Uygulama Seçmeli 1 2 0 0
4 9302076172019 Çiğneme Sistematiği III Seçmeli 1 0 0 0
5 9302076202019 Adeziv ve Pinli Restorasyonlar Seçmeli 1 0 0 0
6 9302076212019 Çiğneme Sistematiği I ve Protez Bio-mekaniği Seçmeli 1 0 0 0
7 9302076222019 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 2 2 0 0
8 9302076242019 Çene Eklemi Rahatsızlıkları ve Oklüzyon II Seçmeli 1 0 0 0
9 9302076262019 Pediatrik Prostodonti Seçmeli 1 0 0 0
10 9302076272019 Çene Eklemi Rahatsızlıkları ve Oklüzyon I Seçmeli 1 0 0 0
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302076052016 Mukoza,Gingiva ve Plak Periodonsiyumun Yapısal Özellik.ve Plak Oluşumu Seçmeli 1 1 0 6
2 9302076062016 Diş Hekimliğinde Kullanılan Maddelerin Özellikleri ve Uyg. Biç.(II) Seçmeli 1 1 0 5
3 9302076132016 Metal Destekli Porselen Kronlar Seçmeli 1 2 0 7
4 9302076152016 Çene ve Yüzde Oluşan Defektlerin Protetik Yöntemlerle Tedavisi I Seçmeli 1 1 0 6
5 9302076162005 Hareketli Bölümlü Protezler Teorik ve Klinik Uygulama Seçmeli 1 2 0 7
6 9302076172016 Çiğneme Sistematiği III Seçmeli 1 0 0 6
7 9302076182016 Çene ve Yüzde Oluşan Defektlerin Protetik Yöntemlerle Tedavisi II Seçmeli 1 0 0 6
8 9302076192016 Hareketli Protezlerde Ölçü Seçmeli 1 0 0 6
9 9302076212016 Çiğneme Sistematiği I ve Protez Bio-mekaniği Seçmeli 1 0 0 6
10 9302076242016 Çene Eklemi Rahatsızlıkları ve Oklüzyon II Seçmeli 1 0 0 6
11 9302076252016 İmplant Protezler II Seçmeli 1 0 0 6
12 9302076262016 Pediatrik Prostodonti Seçmeli 1 0 0 6
13 9302076282016 Geriatrik Prostodonti Seçmeli 1 0 0 6
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302076132019 Metal Destekli Porselen Kronlar Seçmeli 1 2 0 0
2 9302076142019 İleri Sabit Protez Uygulamaları Seçmeli 1 2 0 0
3 9302076162019 Hareketli Bölümlü Protezler Teorik ve Klinik Uygulama Seçmeli 1 2 0 0
4 9302076172019 Çiğneme Sistematiği III Seçmeli 1 0 0 0
5 9302076202019 Adeziv ve Pinli Restorasyonlar Seçmeli 1 0 0 0
6 9302076212019 Çiğneme Sistematiği I ve Protez Bio-mekaniği Seçmeli 1 0 0 0
7 9302076222019 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 2 2 0 0
8 9302076242019 Çene Eklemi Rahatsızlıkları ve Oklüzyon II Seçmeli 1 0 0 0
9 9302076262019 Pediatrik Prostodonti Seçmeli 1 0 0 0
10 9302076272019 Çene Eklemi Rahatsızlıkları ve Oklüzyon I Seçmeli 1 0 0 0
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302076052016 Mukoza,Gingiva ve Plak Periodonsiyumun Yapısal Özellik.ve Plak Oluşumu Seçmeli 1 1 0 6
2 9302076062016 Diş Hekimliğinde Kullanılan Maddelerin Özellikleri ve Uyg. Biç.(II) Seçmeli 1 1 0 5
3 9302076132016 Metal Destekli Porselen Kronlar Seçmeli 1 2 0 7
4 9302076152016 Çene ve Yüzde Oluşan Defektlerin Protetik Yöntemlerle Tedavisi I Seçmeli 1 1 0 6
5 9302076162005 Hareketli Bölümlü Protezler Teorik ve Klinik Uygulama Seçmeli 1 2 0 7
6 9302076172016 Çiğneme Sistematiği III Seçmeli 1 0 0 6
7 9302076182016 Çene ve Yüzde Oluşan Defektlerin Protetik Yöntemlerle Tedavisi II Seçmeli 1 0 0 6
8 9302076192016 Hareketli Protezlerde Ölçü Seçmeli 1 0 0 6
9 9302076212016 Çiğneme Sistematiği I ve Protez Bio-mekaniği Seçmeli 1 0 0 6
10 9302076242016 Çene Eklemi Rahatsızlıkları ve Oklüzyon II Seçmeli 1 0 0 6
11 9302076252016 İmplant Protezler II Seçmeli 1 0 0 6
12 9302076262016 Pediatrik Prostodonti Seçmeli 1 0 0 6
13 9302076282016 Geriatrik Prostodonti Seçmeli 1 0 0 6
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302076132019 Metal Destekli Porselen Kronlar Seçmeli 1 2 0 0
2 9302076142019 İleri Sabit Protez Uygulamaları Seçmeli 1 2 0 0
3 9302076162019 Hareketli Bölümlü Protezler Teorik ve Klinik Uygulama Seçmeli 1 2 0 0
4 9302076172019 Çiğneme Sistematiği III Seçmeli 1 0 0 0
5 9302076202019 Adeziv ve Pinli Restorasyonlar Seçmeli 1 0 0 0
6 9302076212019 Çiğneme Sistematiği I ve Protez Bio-mekaniği Seçmeli 1 0 0 0
7 9302076222019 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik-II Seçmeli 2 2 0 0
8 9302076242019 Çene Eklemi Rahatsızlıkları ve Oklüzyon II Seçmeli 1 0 0 0
9 9302076262019 Pediatrik Prostodonti Seçmeli 1 0 0 0
10 9302076272019 Çene Eklemi Rahatsızlıkları ve Oklüzyon I Seçmeli 1 0 0 0
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302076052016 Mukoza,Gingiva ve Plak Periodonsiyumun Yapısal Özellik.ve Plak Oluşumu Seçmeli 1 1 0 6
2 9302076062016 Diş Hekimliğinde Kullanılan Maddelerin Özellikleri ve Uyg. Biç.(II) Seçmeli 1 1 0 5
3 9302076132016 Metal Destekli Porselen Kronlar Seçmeli 1 2 0 7
4 9302076152016 Çene ve Yüzde Oluşan Defektlerin Protetik Yöntemlerle Tedavisi I Seçmeli 1 1 0 6
5 9302076162005 Hareketli Bölümlü Protezler Teorik ve Klinik Uygulama Seçmeli 1 2 0 7
6 9302076172016 Çiğneme Sistematiği III Seçmeli 1 0 0 6
7 9302076182016 Çene ve Yüzde Oluşan Defektlerin Protetik Yöntemlerle Tedavisi II Seçmeli 1 0 0 6
8 9302076192016 Hareketli Protezlerde Ölçü Seçmeli 1 0 0 6
9 9302076212016 Çiğneme Sistematiği I ve Protez Bio-mekaniği Seçmeli 1 0 0 6
10 9302076242016 Çene Eklemi Rahatsızlıkları ve Oklüzyon II Seçmeli 1 0 0 6
11 9302076252016 İmplant Protezler II Seçmeli 1 0 0 6
12 9302076262016 Pediatrik Prostodonti Seçmeli 1 0 0 6
13 9302076282016 Geriatrik Prostodonti Seçmeli 1 0 0 6
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302076052016 Mukoza,Gingiva ve Plak Periodonsiyumun Yapısal Özellik.ve Plak Oluşumu Seçmeli 1 1 0 6
2 9302076062016 Diş Hekimliğinde Kullanılan Maddelerin Özellikleri ve Uyg. Biç.(II) Seçmeli 1 1 0 5
3 9302076132016 Metal Destekli Porselen Kronlar Seçmeli 1 2 0 7
4 9302076152016 Çene ve Yüzde Oluşan Defektlerin Protetik Yöntemlerle Tedavisi I Seçmeli 1 1 0 6
5 9302076162005 Hareketli Bölümlü Protezler Teorik ve Klinik Uygulama Seçmeli 1 2 0 7
6 9302076172016 Çiğneme Sistematiği III Seçmeli 1 0 0 6
7 9302076182016 Çene ve Yüzde Oluşan Defektlerin Protetik Yöntemlerle Tedavisi II Seçmeli 1 0 0 6
8 9302076192016 Hareketli Protezlerde Ölçü Seçmeli 1 0 0 6
9 9302076212016 Çiğneme Sistematiği I ve Protez Bio-mekaniği Seçmeli 1 0 0 6
10 9302076242016 Çene Eklemi Rahatsızlıkları ve Oklüzyon II Seçmeli 1 0 0 6
11 9302076252016 İmplant Protezler II Seçmeli 1 0 0 6
12 9302076262016 Pediatrik Prostodonti Seçmeli 1 0 0 6
13 9302076282016 Geriatrik Prostodonti Seçmeli 1 0 0 6
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr