Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Analitik Kimya - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Analitik Kimya Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi' nde 1982 yılında kurulmuştur.Anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde teorik ve pratik eğitim verilmektedir.
Kazanılan Derece
Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda temel araştırma alanı “Kimyasal Analiz” dir. Bu kapsamda, ilaçlar, organik ve inorganik maddelerin kalitatif (nitel) ve kantitatif(nicel) analizleri için elektrokimyasal, spektrofotometrik, kromatografik ve diğer analitik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca Analitik Kimya ve ilaç analizi alanında temel bilgilere sahip, analitik düşünme becerisi kazanmış, ulusal ve uluslar arası araştırma projelerine konu olabilecek, sanayiye uygulanabilir fikirler üretebilen bireylerin yetiştirilmesi anabilim dalı amaçları arasındadır. Anabilim Dalı’nda lisans öğrencileri uygulama laboratuarı dışında lisansüstü araştırma çalışmaları için 6 adet araştırma laboratuarı mevcuttur. Gerek bu laboratuarlardaki gerekse Fakültemiz Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuarı(FABAL) bünyesinde analitik çalışmalarda kullanılabilecek tüm cihaz ve donanımlar bulunmaktadır. Bu imkanlar kullanılarak bölümümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli araştırmalar ve projeler yapılmakta ve yayınlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Analitik Kimya programından mezun olan kişiler, öncelikle Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi devlet kurumlarının analitik kimya bilgisi gerektiren ilgili birimlerinde görev almaktadırlar. Ayrıca mezunlar ülkemizde son yıllarda hızla sayısı artan üniversitelerin ilgili anabilim dallarında öğretim üyesi olarak da görev almaktadırlar. Ayrıca ilgili özel firmaların araştırma geliştirme birimlerinde de görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Şengün Özsöz, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya ABD. Bornova 35100 İZMİR TÜRKİYE
Bölüm Olanakları
Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda Eczacılık Fakültesi bünyesinde bulunan laboratuvar ve dershaneler bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Analiz yöntemleri ile ilgili verileri kullanarak bilgi ve teoriyi geliştirebilme.
2Analiz yöntemleri ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanılarak hipotezi çözme becerisi kazabilme.
3Analitik Kimyanın belirli alanlarına yönelik araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonuçların değerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazabilme.
4Bilimsel makale okuma, anlama ve değerlendirebilme.
5Alanı ile ilgili hem laboratuarda, hem de laboratuar dışı çalışmalarında yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme.
6Edinilen tecrübeleri kullanarak elde edilen sonuçları yurt içinde ve yurt dışında sunabilme.
7Analitik yöntemleri eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.
8Analitik kimya alanında sahip olduğu bilgileri disiplinler arası çalışanlara katabilme.
9Analitik kimya alanında bilime yenilik getiren, problemi tanımlamaya ve çözmeye yönelik beceri kazanabilme ve bu birikimi yeni alanlara uygulayabilme.
10Analitik kimya alanında bilimsel literatüre katkı sağlamak amacıyla ulusal ya da uluslar arası bir makale hazırlayabilme, proje yazabilme.
11Analitik kimyanın belli bir alanında uzmanlaşabilecek ölçüde bilgi birikimine sahip olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930301SDG1 Analitik Kimya Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 14
2 9303016022008 Eczacılıkta İleri Analitik Enstrümantal Yöntemler I Zorunlu 5 6 0 16
3 9303016022019 Eczacılıkta İleri Analitik Enstrümantal Yöntemler I Zorunlu 5 6 0 16
4 930301SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 14
Toplam 10 12 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930301SDG2 Analitik Kimya Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 8
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
4 9303016122008 Eczacılıkta İleri Analitik Enstrümantal Yöntemler II Zorunlu 5 6 0 16
5 9303016122019 Eczacılıkta İleri Analitik Enstrümantal Yöntemler II Zorunlu 5 6 0 16
6 930301SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 8
7 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
8 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 14 12 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930301SDG3 Analitik Kimya Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 9303016092014 Modern Analitik Yöntemler I Zorunlu 2 4 0 12
3 930301SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 13
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 4 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930301SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 25
2 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Analitik Kimya Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303016082005 Modern Analitik Yöntemler II Seçmeli 2 4 0 0
2 9303016092019 Modern Analitik Yöntemler I Seçmeli 2 4 0 0
3 9303016102005 Tedavide Kompleks Uygulamaları I Seçmeli 4 0 0 0
4 9303016112005 Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları I Seçmeli 2 6 0 0
5 9303016132005 Tedavide Kompleks Uygulamaları II Seçmeli 4 0 0 0
6 9303016142005 Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları II Seçmeli 2 6 0 0
7 9303016162014 Biyosensör ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
8 9303016172014 İleri Spektroskopik Yöntemler Seçmeli 2 2 0 0
9 9303016212014 Ayırma Yöntemleri II Seçmeli 2 2 0 0
10 9303016222014 Ayırma Yöntemleri I Seçmeli 2 2 0 0
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303016082005 Modern Analitik Yöntemler II Seçmeli 2 4 0 12
2 9303016102005 Tedavide Kompleks Uygulamaları I Seçmeli 4 0 0 8
3 9303016112005 Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları I Seçmeli 2 6 0 12
4 9303016132005 Tedavide Kompleks Uygulamaları II Seçmeli 4 0 0 8
5 9303016142005 Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları II Seçmeli 2 6 0 12
6 9303016162014 Biyosensör ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
7 9303016172014 İleri Spektroskopik Yöntemler Seçmeli 2 2 0 8
8 9303016212014 Ayırma Yöntemleri II Seçmeli 2 2 0 8
9 9303016222014 Ayırma Yöntemleri I Seçmeli 2 2 0 8
10 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
11 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Analitik Kimya Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303016082005 Modern Analitik Yöntemler II Seçmeli 2 4 0 0
2 9303016092019 Modern Analitik Yöntemler I Seçmeli 2 4 0 0
3 9303016102005 Tedavide Kompleks Uygulamaları I Seçmeli 4 0 0 0
4 9303016112005 Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları I Seçmeli 2 6 0 0
5 9303016132005 Tedavide Kompleks Uygulamaları II Seçmeli 4 0 0 0
6 9303016142005 Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları II Seçmeli 2 6 0 0
7 9303016162014 Biyosensör ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
8 9303016172014 İleri Spektroskopik Yöntemler Seçmeli 2 2 0 0
9 9303016212014 Ayırma Yöntemleri II Seçmeli 2 2 0 0
10 9303016222014 Ayırma Yöntemleri I Seçmeli 2 2 0 0
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303016082005 Modern Analitik Yöntemler II Seçmeli 2 4 0 12
2 9303016102005 Tedavide Kompleks Uygulamaları I Seçmeli 4 0 0 8
3 9303016112005 Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları I Seçmeli 2 6 0 12
4 9303016132005 Tedavide Kompleks Uygulamaları II Seçmeli 4 0 0 8
5 9303016142005 Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları II Seçmeli 2 6 0 12
6 9303016162014 Biyosensör ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
7 9303016172014 İleri Spektroskopik Yöntemler Seçmeli 2 2 0 8
8 9303016212014 Ayırma Yöntemleri II Seçmeli 2 2 0 8
9 9303016222014 Ayırma Yöntemleri I Seçmeli 2 2 0 8
10 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
11 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Analitik Kimya Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303016082005 Modern Analitik Yöntemler II Seçmeli 2 4 0 0
2 9303016092019 Modern Analitik Yöntemler I Seçmeli 2 4 0 0
3 9303016102005 Tedavide Kompleks Uygulamaları I Seçmeli 4 0 0 0
4 9303016112005 Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları I Seçmeli 2 6 0 0
5 9303016132005 Tedavide Kompleks Uygulamaları II Seçmeli 4 0 0 0
6 9303016142005 Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları II Seçmeli 2 6 0 0
7 9303016162014 Biyosensör ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
8 9303016172014 İleri Spektroskopik Yöntemler Seçmeli 2 2 0 0
9 9303016212014 Ayırma Yöntemleri II Seçmeli 2 2 0 0
10 9303016222014 Ayırma Yöntemleri I Seçmeli 2 2 0 0
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303016082005 Modern Analitik Yöntemler II Seçmeli 2 4 0 12
2 9303016102005 Tedavide Kompleks Uygulamaları I Seçmeli 4 0 0 8
3 9303016112005 Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları I Seçmeli 2 6 0 12
4 9303016132005 Tedavide Kompleks Uygulamaları II Seçmeli 4 0 0 8
5 9303016142005 Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları II Seçmeli 2 6 0 12
6 9303016162014 Biyosensör ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
7 9303016172014 İleri Spektroskopik Yöntemler Seçmeli 2 2 0 8
8 9303016212014 Ayırma Yöntemleri II Seçmeli 2 2 0 8
9 9303016222014 Ayırma Yöntemleri I Seçmeli 2 2 0 8
10 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
11 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303016082005 Modern Analitik Yöntemler II Seçmeli 2 4 0 12
2 9303016102005 Tedavide Kompleks Uygulamaları I Seçmeli 4 0 0 8
3 9303016112005 Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları I Seçmeli 2 6 0 12
4 9303016132005 Tedavide Kompleks Uygulamaları II Seçmeli 4 0 0 8
5 9303016142005 Eczacılıkta Elektrokimya ve Uygulamaları II Seçmeli 2 6 0 12
6 9303016162014 Biyosensör ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
7 9303016172014 İleri Spektroskopik Yöntemler Seçmeli 2 2 0 8
8 9303016212014 Ayırma Yöntemleri II Seçmeli 2 2 0 8
9 9303016222014 Ayırma Yöntemleri I Seçmeli 2 2 0 8
10 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
11 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr