Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyokimya - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
E.Ü. Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Eczacılık Fakültesinin kuruluşundan itibaren 1982 yılına kadar Biyokimya Disiplini adı altında Kürsü Direktörlüğü olarak, 1982 yılında Eczacılık Fakültelerinde Bölümlerin oluşturulmasıyla Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içinde Biyokimya Bilim Dalı olarak, 1984 yılından itibaren Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içinde Biyokimya Anabilim dalı olarak lisans ve lisansüstü programlarda eğitim vermektedir. Eczacılık Fakültesi 5 yıllık eğitim programında yer alan Biyokimya I, Biyokimya II, Biyokimya III ve Biyoloji II dersleri Biyokimya Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Biyokimya Anabilim Dalı lisansüstü eğitim programları ise 1985 yılına kadar 4 yıllık doktora programı olarak uygulanmıştır. 1985 yılından itibaren 2 yıllık tezli yüksek lisans programı ve 4 yıllık yüksek lisans dereceli doktora programı olarak devam etmiştir.
Kazanılan Derece
Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Anabilim Dalımızın Doktora programında öğrencilerin ileri düzeyde Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanlarında verilen teorik ve pratik dersleri başarıyla tamamlamaları ve ileri biyokimyasal araştırmaları yürütebilecek becerileri kazanarak, donanımlı bilim insanı yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Biyokimya alanında Doktora eğitimi alan öğrenciler genellikle akademisyen olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, üniversitelerin araştırma merkezlerinde, endüstride AR-GE alanında ve hastanelerde çalışma olanağı bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda yer alan derslerin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Her bir ders için en az bir arasınav yapılır. Derslere %70 oranında, pratiklere % 80 oranında devam etmek mecburidir. Bir doktora dersinin başarı notu arasınav not ortalamasının % 40'ı ile yarıyıl veya yıl sonu notunun % 60'ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı olması için bu notun en az 75 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Aysun Pabuççuoğlu E.Ü.Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Bornova,İzmir e-posta: aysun.pabuccuoglu@ege.edu.tr Tel: 232 3113984 Fax: 232 3885258
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızda 5 öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi yer almaktadır. Anabilim Dalımızda mevcut 3 adet araştırma laboratuvarı Temel Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanında ileri düzeyde araştırmalar için yeterli teknik alt yapı ve cihaz donanımına sahiptir.

Program Çıktıları
1Biyokimya bilim alanında lisans düzeyinde edinilen bilgileri lisansüstü eğitimle edinilen teorik ve pratik bilgilerle birleştirip kullanabilme
2Biyokimya bilim alanı ile ilgili özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sonuçları değerlendirebilme
3Alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı makale haline getirerek hakemli bir dergide yayınlayabilme
4Biyokimya bilim alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme ve diğer disiplinlerle ilgili bilgileri bütünleştirip yorumlayabilme
5Biyokimya bilim alanında meydana gelen yeni düşüncelerin ve gelişmelerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
6Biyokimya bilim alanıyla ilgili bireysel araştırmaları ve güncel gelişmeleri yazılı ve sözlü olarak sistemli bir şekilde aktarabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930302SDG1 Biyokimya Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 6
2 9303026052015 İleri Biyokimya I Zorunlu 4 0 0 12
3 9303026052019 İleri Biyokimya I Zorunlu 4 0 0 12
4 9303026032015 İleri Biyokimyasal Teknikler Zorunlu 2 2 0 12
5 9303026032019 İleri Biyokimyasal Teknikler Zorunlu 2 2 0 12
6 930302SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 6
Toplam 12 4 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 930302SDG2 Biyokimya Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 12
4 9303026042015 İleri Biyokimya II Zorunlu 4 0 0 12
5 9303026042019 İleri Biyokimya II Zorunlu 4 0 0 12
6 930302SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 15
7 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 12 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930302SDG3 Biyokimya Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 930302SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 25
3 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930302SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 22
2 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Biyokimya Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303026072015 Özelleştirilmiş Dokuların Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 9
2 9303026112010 Nörobiyolojik Sistemler ve Nörodejenerasyon Seçmeli 2 0 0 0
3 9303026162015 Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 9
4 9303026172010 Nükleik Asit Metabolizması ve Fonksiyonları Seçmeli 2 0 0 6
5 9303026182010 Membran Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 6
6 9303026192015 Sinyal İletim Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 9
7 9303026202015 İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi I Seçmeli 2 0 0 9
8 9303026212015 İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi II Seçmeli 2 0 0 9
9 9303026222015 Protein Oksidasyon Mekanizmaları ve Klinik Önemi Seçmeli 2 0 0 0
10 9303026232016 Araştırmada Kritik Düşünme Seçmeli 2 0 0 7
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303026072015 Özelleştirilmiş Dokuların Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 9
2 9303026112010 Nörobiyolojik Sistemler ve Nörodejenerasyon Seçmeli 2 0 0 6
3 9303026162015 Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 9
4 9303026172010 Nükleik Asit Metabolizması ve Fonksiyonları Seçmeli 2 0 0 6
5 9303026182010 Membran Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 6
6 9303026192015 Sinyal İletim Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 9
7 9303026202015 İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi I Seçmeli 2 0 0 9
8 9303026212015 İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi II Seçmeli 2 0 0 9
9 9303026222015 Protein Oksidasyon Mekanizmaları ve Klinik Önemi Seçmeli 2 0 0 6
10 9303026232016 Araştırmada Kritik Düşünme Seçmeli 2 0 0 7
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Biyokimya Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303026072015 Özelleştirilmiş Dokuların Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 9
2 9303026112010 Nörobiyolojik Sistemler ve Nörodejenerasyon Seçmeli 2 0 0 0
3 9303026162015 Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 9
4 9303026172010 Nükleik Asit Metabolizması ve Fonksiyonları Seçmeli 2 0 0 6
5 9303026182010 Membran Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 6
6 9303026192015 Sinyal İletim Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 9
7 9303026202015 İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi I Seçmeli 2 0 0 9
8 9303026212015 İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi II Seçmeli 2 0 0 9
9 9303026222015 Protein Oksidasyon Mekanizmaları ve Klinik Önemi Seçmeli 2 0 0 0
10 9303026232016 Araştırmada Kritik Düşünme Seçmeli 2 0 0 0
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303026072015 Özelleştirilmiş Dokuların Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 9
2 9303026112010 Nörobiyolojik Sistemler ve Nörodejenerasyon Seçmeli 2 0 0 6
3 9303026162015 Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 9
4 9303026172010 Nükleik Asit Metabolizması ve Fonksiyonları Seçmeli 2 0 0 6
5 9303026182010 Membran Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 6
6 9303026192015 Sinyal İletim Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 9
7 9303026202015 İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi I Seçmeli 2 0 0 9
8 9303026212015 İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi II Seçmeli 2 0 0 9
9 9303026222015 Protein Oksidasyon Mekanizmaları ve Klinik Önemi Seçmeli 2 0 0 6
10 9303026232016 Araştırmada Kritik Düşünme Seçmeli 2 0 0 7
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Biyokimya Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303026072015 Özelleştirilmiş Dokuların Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 9
2 9303026112010 Nörobiyolojik Sistemler ve Nörodejenerasyon Seçmeli 2 0 0 0
3 9303026162015 Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 9
4 9303026172010 Nükleik Asit Metabolizması ve Fonksiyonları Seçmeli 2 0 0 6
5 9303026182010 Membran Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 6
6 9303026192015 Sinyal İletim Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 9
7 9303026202015 İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi I Seçmeli 2 0 0 9
8 9303026212015 İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi II Seçmeli 2 0 0 9
9 9303026222015 Protein Oksidasyon Mekanizmaları ve Klinik Önemi Seçmeli 2 0 0 0
10 9303026232016 Araştırmada Kritik Düşünme Seçmeli 2 0 0 0
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303026072015 Özelleştirilmiş Dokuların Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 9
2 9303026112010 Nörobiyolojik Sistemler ve Nörodejenerasyon Seçmeli 2 0 0 6
3 9303026162015 Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 9
4 9303026172010 Nükleik Asit Metabolizması ve Fonksiyonları Seçmeli 2 0 0 6
5 9303026182010 Membran Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 6
6 9303026192015 Sinyal İletim Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 9
7 9303026202015 İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi I Seçmeli 2 0 0 9
8 9303026212015 İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi II Seçmeli 2 0 0 9
9 9303026222015 Protein Oksidasyon Mekanizmaları ve Klinik Önemi Seçmeli 2 0 0 6
10 9303026232016 Araştırmada Kritik Düşünme Seçmeli 2 0 0 7
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303026072015 Özelleştirilmiş Dokuların Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 9
2 9303026112010 Nörobiyolojik Sistemler ve Nörodejenerasyon Seçmeli 2 0 0 6
3 9303026162015 Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 9
4 9303026172010 Nükleik Asit Metabolizması ve Fonksiyonları Seçmeli 2 0 0 6
5 9303026182010 Membran Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 6
6 9303026192015 Sinyal İletim Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 9
7 9303026202015 İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi I Seçmeli 2 0 0 9
8 9303026212015 İleri Moleküler ve Hücre Biyolojisi II Seçmeli 2 0 0 9
9 9303026222015 Protein Oksidasyon Mekanizmaları ve Klinik Önemi Seçmeli 2 0 0 6
10 9303026232016 Araştırmada Kritik Düşünme Seçmeli 2 0 0 7
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr