Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Toksikoloji - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi' nde 1982 yılında kurulan Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi Meslek Bilimleri Bölümü altında yer almaktadır. Anabilim dalında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Bugüne değin anabilim dalında 12 yüksek lisans ve 2 doktora derecesi verilmiştir. Görevli öğretim üyeleri ve çalışma grupları tarafından deney hayvanlarında ilaç ve bitkisel ekstrelerin sistemik toksisitesi, oksidatif stres, DNA hasarı, sitotoksisite, mesleki ve çevresel toksisite, ilaç biyotransformasyonu sonucu oluşabilen reaktif metabolitlerin yapılarının tanımlanması ve ilaç yan etkileri ile ilişkilerinin ortaya konması, bitkisel karışımların ve kimyasalların potansiyel östrojenik etkileri konularında in vivo ve in vitro araştırmalar yapılmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Farmasötik Toksikoloji alanında Doktora diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Farmasötik Toksikoloji Doktora Programı’nda öğrencilere tez konularının da doğrultusunda toksikolojinin temel kavram ve prensipleri, toksisite testleri, toksikolojik analiz yöntemleri, ilaç etkileşmelerinin toksikolojik sonuçları, biyokimyasal toksikoloji, gıda ve metal toksisitesi konularında altyapı kazandırılması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra kaynaklara ulaşabilme, bunlardan gerektiği gibi yararlanma ve bilimsel bir hipotez kurararak araştırma yapabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Farmasötik Toksikoloji programından mezun olan kişiler, öncelikle Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi devlet kurumlarının toksikoloji bilgisi gerektiren ilgili birimlerinde toksikolojik analizden ilaç ve tıbbi ürün ruhsatlandırmaya, RSHM Zehir Danışma Merkezinden ilgili çeşitli komisyonlara kadar görev almaktadırlar. Ayrıca mezunlar ülkemizde son yıllarda hızla sayısı artan üniversitelerin ilgili anabilim dallarında öğretim üyesi olarak da görev almaktadırlar. Bunların yanı sıra farmasötik endüstri başta olmak üzere diğer kimya endüstri kollarında arge departmanlarından değişik kademelerde yöneticiliğe kadar çok çeşitli görevler alabilmektedirler, bu şekilde görev alan önemli sayıda eski öğrencimiz vardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli "ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Ferzan Lermioğlu Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD. Bornova 35100 İZMİR TÜRKİYE e-mail: ferzan.lermioglu@ege.edu.tr Tel:0 232 3739173
Bölüm Olanakları
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda 1 adet Profesör, 3 adet Doçent, 2 adet Yardımcı Doçent,2 adet Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Anabilim dalımızda toksikolojik analizler için spektrofotometre, HPLC, GC-ECD, hücre kültürü laboratuarı cihazları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Nitelikli ileri düzey toksikoloji bilgi ve becerisine sahip olabilme
2Kimyasal ve fiziksel etkenlerin (radyasyon vb.) hedef organlar üzerindeki etkilerini ve olası zararlı sonuçlarını değerlendirebilme
3Preklinik ilaç güvenlilik araştırmaları, kozmetik ve tıbbi cihaz güvenlilik değerlendirme süreçleri, toksisite testleri ve sonuçların yorumlanması konusunda yeterli bilgiye sahip olabilme
4Toksikolojik analizlerde kullanılan laboratuvar teknikleri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
5Toksik etki mekanizmalarının moleküler düzeyde anlaşılmasına yönelik temel altyapı kazanabilme
6Eczacılık ve/veya toksikoloji alanında sahip olduğu bilgileri, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayabilme.
7İlaçlar dahil tüm kimyasalların insan ve çevre sağlığı üzerindeki olası riskini değerlendirme konusunda yeterli alt yapıyı kazanabilme
8Ortak çalışmalara katılabilme ve/veya bu çalışmaları yönetme becerisi kazanabilme
9Bilimsel araştırma planlama, yürütme ve varılan sonuçları yazılı ya da sözlü sunma becerisi kazanabilme
10Bilimsel etik bilincine sahip olabilme
11Çeşitli kurum ve kuruluşlarda toksikoloji alanında danışmanlık yapabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930303SDG1 Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 12
2 9303036532010 Hedef Organ Toksikolojisi-I Zorunlu 3 0 0 8
3 9303036532019 Hedef Organ Toksikolojisi-I Zorunlu 3 0 0 8
4 930303SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 12
5 9303036632013 Toksikolojinin Temel Kavram ve Prensipleri II Zorunlu 4 0 0 10
6 9303036632013 Toksikolojinin Temel Kavram ve Prensipleri II Zorunlu 4 0 0 10
Toplam 14 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303036552013 Araştırma Planlama ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 2 0 8
2 9303036552013 Araştırma Planlama ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 2 0 8
3 930303SDG2 Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 7
4 930303SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 7
5 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
6 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
7 9303036182010 Toksikolojik Analiz Yöntemleri II Zorunlu 2 4 0 12
8 9303036182010 Toksikolojik Analiz Yöntemleri II Zorunlu 2 4 0 12
Toplam 8 12 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930303SDG3 Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 9303036562010 Hedef Organ Toksikolojisi-II Zorunlu 3 0 0 8
3 930303SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 17
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 3 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930303SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 25
2 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303036122015 Geriyatrik ve Pediyatrik Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 0
2 9303036202010 Genotoksisite Araştırmaları Seçmeli 3 2 0 0
3 9303036222015 İmmunotoksikoloji Seçmeli 2 0 0 0
4 9303036332010 Kimyasal Karsinojenez ve Mutajenez Seçmeli 3 0 0 0
5 9303036342007 Toksikolojik Epidemiyoloji Seçmeli 3 0 0 0
6 9303036422010 Oksidatif Stres ve Toksikolojik Sonuçları Seçmeli 3 2 0 0
7 9303036432015 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar-I Seçmeli 3 0 0 0
8 9303036442015 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar-II Seçmeli 3 0 0 0
9 9303036452015 Genetik Polimorfizm ve Toksikolojik Sonuçları Seçmeli 3 0 0 0
10 9303036462013 Öngörüsel Toksikoloji ve Risk Değerlendirmesi Seçmeli 3 2 0 0
11 9303036472015 Biyokimyasal Toksikoloji-II Seçmeli 3 0 0 0
12 9303036492015 Endokrin Bozucular Seçmeli 3 0 0 0
13 9303036502010 Toksikolojide İleri Kromatografik ve Spektroskopik Uygulamalar Seçmeli 2 4 0 0
14 9303036522013 Toksikolojide Hücre Kültürü ve Diğer İn Vitro Uygulamalar Seçmeli 2 4 0 0
15 9303036542015 Hepatik ve Ekstrahepatik Biyotransformasyon-I Seçmeli 3 0 0 0
16 9303036562019 Hedef Organ Toksikolojisi-II Seçmeli 3 0 0 0
17 9303036572015 Hepatik ve Ekstra Hepatik Biyotransformasyon-II Seçmeli 3 0 0 0
18 9303036582010 Düzenleyici Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 0
19 9303036592010 Toksikolojide Biyogöstergeler Seçmeli 2 2 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303036122015 Geriyatrik ve Pediyatrik Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 10
2 9303036202010 Genotoksisite Araştırmaları Seçmeli 3 2 0 12
3 9303036222015 İmmunotoksikoloji Seçmeli 2 0 0 8
4 9303036332010 Kimyasal Karsinojenez ve Mutajenez Seçmeli 3 0 0 8
5 9303036342007 Toksikolojik Epidemiyoloji Seçmeli 3 0 0 8
6 9303036422010 Oksidatif Stres ve Toksikolojik Sonuçları Seçmeli 3 2 0 10
7 9303036432015 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar-I Seçmeli 3 0 0 10
8 9303036442015 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar-II Seçmeli 3 0 0 10
9 9303036452015 Genetik Polimorfizm ve Toksikolojik Sonuçları Seçmeli 3 0 0 10
10 9303036462013 Öngörüsel Toksikoloji ve Risk Değerlendirmesi Seçmeli 3 2 0 12
11 9303036472015 Biyokimyasal Toksikoloji-II Seçmeli 3 0 0 10
12 9303036492015 Endokrin Bozucular Seçmeli 3 0 0 10
13 9303036502010 Toksikolojide İleri Kromatografik ve Spektroskopik Uygulamalar Seçmeli 2 4 0 12
14 9303036522013 Toksikolojide Hücre Kültürü ve Diğer İn Vitro Uygulamalar Seçmeli 2 4 0 12
15 9303036542015 Hepatik ve Ekstrahepatik Biyotransformasyon-I Seçmeli 3 0 0 10
16 9303036572015 Hepatik ve Ekstra Hepatik Biyotransformasyon-II Seçmeli 3 0 0 10
17 9303036582010 Düzenleyici Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 8
18 9303036592010 Toksikolojide Biyogöstergeler Seçmeli 2 2 0 8
19 9303036602015 Kozmetik Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 10
20 9303036612015 Bitkisel Ürünlerin Toksisitesi-İlaç Etkileşimleri Seçmeli 3 0 0 10
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303036122015 Geriyatrik ve Pediyatrik Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 0
2 9303036202010 Genotoksisite Araştırmaları Seçmeli 3 2 0 0
3 9303036222015 İmmunotoksikoloji Seçmeli 2 0 0 0
4 9303036332010 Kimyasal Karsinojenez ve Mutajenez Seçmeli 3 0 0 0
5 9303036342007 Toksikolojik Epidemiyoloji Seçmeli 3 0 0 0
6 9303036422010 Oksidatif Stres ve Toksikolojik Sonuçları Seçmeli 3 2 0 0
7 9303036432015 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar-I Seçmeli 3 0 0 0
8 9303036442015 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar-II Seçmeli 3 0 0 0
9 9303036452015 Genetik Polimorfizm ve Toksikolojik Sonuçları Seçmeli 3 0 0 0
10 9303036462013 Öngörüsel Toksikoloji ve Risk Değerlendirmesi Seçmeli 3 2 0 0
11 9303036472015 Biyokimyasal Toksikoloji-II Seçmeli 3 0 0 0
12 9303036492015 Endokrin Bozucular Seçmeli 3 0 0 0
13 9303036502010 Toksikolojide İleri Kromatografik ve Spektroskopik Uygulamalar Seçmeli 2 4 0 0
14 9303036522013 Toksikolojide Hücre Kültürü ve Diğer İn Vitro Uygulamalar Seçmeli 2 4 0 0
15 9303036542015 Hepatik ve Ekstrahepatik Biyotransformasyon-I Seçmeli 3 0 0 0
16 9303036562019 Hedef Organ Toksikolojisi-II Seçmeli 3 0 0 0
17 9303036572015 Hepatik ve Ekstra Hepatik Biyotransformasyon-II Seçmeli 3 0 0 0
18 9303036582010 Düzenleyici Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 0
19 9303036592010 Toksikolojide Biyogöstergeler Seçmeli 2 2 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303036122015 Geriyatrik ve Pediyatrik Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 10
2 9303036202010 Genotoksisite Araştırmaları Seçmeli 3 2 0 12
3 9303036222015 İmmunotoksikoloji Seçmeli 2 0 0 8
4 9303036332010 Kimyasal Karsinojenez ve Mutajenez Seçmeli 3 0 0 8
5 9303036342007 Toksikolojik Epidemiyoloji Seçmeli 3 0 0 8
6 9303036422010 Oksidatif Stres ve Toksikolojik Sonuçları Seçmeli 3 2 0 10
7 9303036432015 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar-I Seçmeli 3 0 0 10
8 9303036442015 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar-II Seçmeli 3 0 0 10
9 9303036452015 Genetik Polimorfizm ve Toksikolojik Sonuçları Seçmeli 3 0 0 10
10 9303036462013 Öngörüsel Toksikoloji ve Risk Değerlendirmesi Seçmeli 3 2 0 12
11 9303036472015 Biyokimyasal Toksikoloji-II Seçmeli 3 0 0 10
12 9303036492015 Endokrin Bozucular Seçmeli 3 0 0 10
13 9303036502010 Toksikolojide İleri Kromatografik ve Spektroskopik Uygulamalar Seçmeli 2 4 0 12
14 9303036522013 Toksikolojide Hücre Kültürü ve Diğer İn Vitro Uygulamalar Seçmeli 2 4 0 12
15 9303036542015 Hepatik ve Ekstrahepatik Biyotransformasyon-I Seçmeli 3 0 0 10
16 9303036572015 Hepatik ve Ekstra Hepatik Biyotransformasyon-II Seçmeli 3 0 0 10
17 9303036582010 Düzenleyici Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 8
18 9303036592010 Toksikolojide Biyogöstergeler Seçmeli 2 2 0 8
19 9303036602015 Kozmetik Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 10
20 9303036612015 Bitkisel Ürünlerin Toksisitesi-İlaç Etkileşimleri Seçmeli 3 0 0 10
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303036122015 Geriyatrik ve Pediyatrik Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 0
2 9303036202010 Genotoksisite Araştırmaları Seçmeli 3 2 0 0
3 9303036222015 İmmunotoksikoloji Seçmeli 2 0 0 0
4 9303036332010 Kimyasal Karsinojenez ve Mutajenez Seçmeli 3 0 0 0
5 9303036342007 Toksikolojik Epidemiyoloji Seçmeli 3 0 0 0
6 9303036422010 Oksidatif Stres ve Toksikolojik Sonuçları Seçmeli 3 2 0 0
7 9303036432015 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar-I Seçmeli 3 0 0 0
8 9303036442015 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar-II Seçmeli 3 0 0 0
9 9303036452015 Genetik Polimorfizm ve Toksikolojik Sonuçları Seçmeli 3 0 0 0
10 9303036462013 Öngörüsel Toksikoloji ve Risk Değerlendirmesi Seçmeli 3 2 0 0
11 9303036472015 Biyokimyasal Toksikoloji-II Seçmeli 3 0 0 0
12 9303036492015 Endokrin Bozucular Seçmeli 3 0 0 0
13 9303036502010 Toksikolojide İleri Kromatografik ve Spektroskopik Uygulamalar Seçmeli 2 4 0 0
14 9303036522013 Toksikolojide Hücre Kültürü ve Diğer İn Vitro Uygulamalar Seçmeli 2 4 0 0
15 9303036542015 Hepatik ve Ekstrahepatik Biyotransformasyon-I Seçmeli 3 0 0 0
16 9303036562019 Hedef Organ Toksikolojisi-II Seçmeli 3 0 0 0
17 9303036572015 Hepatik ve Ekstra Hepatik Biyotransformasyon-II Seçmeli 3 0 0 0
18 9303036582010 Düzenleyici Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 0
19 9303036592010 Toksikolojide Biyogöstergeler Seçmeli 2 2 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303036122015 Geriyatrik ve Pediyatrik Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 10
2 9303036202010 Genotoksisite Araştırmaları Seçmeli 3 2 0 12
3 9303036222015 İmmunotoksikoloji Seçmeli 2 0 0 8
4 9303036332010 Kimyasal Karsinojenez ve Mutajenez Seçmeli 3 0 0 8
5 9303036342007 Toksikolojik Epidemiyoloji Seçmeli 3 0 0 8
6 9303036422010 Oksidatif Stres ve Toksikolojik Sonuçları Seçmeli 3 2 0 10
7 9303036432015 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar-I Seçmeli 3 0 0 10
8 9303036442015 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar-II Seçmeli 3 0 0 10
9 9303036452015 Genetik Polimorfizm ve Toksikolojik Sonuçları Seçmeli 3 0 0 10
10 9303036462013 Öngörüsel Toksikoloji ve Risk Değerlendirmesi Seçmeli 3 2 0 12
11 9303036472015 Biyokimyasal Toksikoloji-II Seçmeli 3 0 0 10
12 9303036492015 Endokrin Bozucular Seçmeli 3 0 0 10
13 9303036502010 Toksikolojide İleri Kromatografik ve Spektroskopik Uygulamalar Seçmeli 2 4 0 12
14 9303036522013 Toksikolojide Hücre Kültürü ve Diğer İn Vitro Uygulamalar Seçmeli 2 4 0 12
15 9303036542015 Hepatik ve Ekstrahepatik Biyotransformasyon-I Seçmeli 3 0 0 10
16 9303036572015 Hepatik ve Ekstra Hepatik Biyotransformasyon-II Seçmeli 3 0 0 10
17 9303036582010 Düzenleyici Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 8
18 9303036592010 Toksikolojide Biyogöstergeler Seçmeli 2 2 0 8
19 9303036602015 Kozmetik Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 10
20 9303036612015 Bitkisel Ürünlerin Toksisitesi-İlaç Etkileşimleri Seçmeli 3 0 0 10
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303036122015 Geriyatrik ve Pediyatrik Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 10
2 9303036202010 Genotoksisite Araştırmaları Seçmeli 3 2 0 12
3 9303036222015 İmmunotoksikoloji Seçmeli 2 0 0 8
4 9303036332010 Kimyasal Karsinojenez ve Mutajenez Seçmeli 3 0 0 8
5 9303036342007 Toksikolojik Epidemiyoloji Seçmeli 3 0 0 8
6 9303036422010 Oksidatif Stres ve Toksikolojik Sonuçları Seçmeli 3 2 0 10
7 9303036432015 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar-I Seçmeli 3 0 0 10
8 9303036442015 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar-II Seçmeli 3 0 0 10
9 9303036452015 Genetik Polimorfizm ve Toksikolojik Sonuçları Seçmeli 3 0 0 10
10 9303036462013 Öngörüsel Toksikoloji ve Risk Değerlendirmesi Seçmeli 3 2 0 12
11 9303036472015 Biyokimyasal Toksikoloji-II Seçmeli 3 0 0 10
12 9303036492015 Endokrin Bozucular Seçmeli 3 0 0 10
13 9303036502010 Toksikolojide İleri Kromatografik ve Spektroskopik Uygulamalar Seçmeli 2 4 0 12
14 9303036522013 Toksikolojide Hücre Kültürü ve Diğer İn Vitro Uygulamalar Seçmeli 2 4 0 12
15 9303036542015 Hepatik ve Ekstrahepatik Biyotransformasyon-I Seçmeli 3 0 0 10
16 9303036572015 Hepatik ve Ekstra Hepatik Biyotransformasyon-II Seçmeli 3 0 0 10
17 9303036582010 Düzenleyici Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 8
18 9303036592010 Toksikolojide Biyogöstergeler Seçmeli 2 2 0 8
19 9303036602015 Kozmetik Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 10
20 9303036612015 Bitkisel Ürünlerin Toksisitesi-İlaç Etkileşimleri Seçmeli 3 0 0 10
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr