Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakognozi - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı 1982 yılında kurulmuş ve Farmakognozi Anabilim Dalı'nın ilk yüksek lisans dereceli doktora programı 1985 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Farmakognozi biyolojik kaynaklı ilaçların elde edilmesi,üretilmesi , farmakolojisi ve tedavide kullanımlarını inceleyen bilim dalıdır. Farmakognozi doktora programı, droglar üzerinde anatomik çalışmalarla beraber, drogların ve biyolojik kaynaklı ilaçların, etkin maddeleri, etkin maddelerin üzerinden farklı miktar tayini yöntemleri kullanılarak drogların standardizasyonu, stabilizasyonu, kalitatif ve kantitatif analizleri, biyolojik aktivite çalışmaları, etkileşmeler ve biyoteknolojik ileri araştırmaların yapılabilmesine ilaveten aktiviteden sorumlu olabilecek maddelerin izolasyonu ve yapı tayinleri, çeşitli biyoaktivite araştırmaları ve biyoteknolojik yöntemlerle tek ve saf etkili bileşiklerin üretilmesi için kurulmuştur. Farmakognozi Doktora programının amacı temel farmakognozi bilgilerini kavrayabilen, temel farmakognozi araştırmalarını yürütebilen ve sonuçlarını değerlendirebilme potansiyelinde olan uzmanları doktora seviyesinde yetiştirmek ve tıbbi bitkisel drogları tanıyabilen ve biyolojik kaynaklı ilaçlarla ilgili farmakope monograf analizlerine hakim olabilen, biyolojik kaynaklı tek ve saf etkin bileşikleri izole edip yapısını aydınlatabilen ve biyoaktivite eşliğinde izolasyon ve yapı tayini araştırmalarını yürütebilen, yeni biyolojik kaynaklı bileşiklerin keşfi için teorik ve pratik olarak gerekli bilgi birikimi ile donatılmış ve biyolojik kaynaklı ilaç sektöründe gereksinim duyulan Farmakognozi alanında doktor yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversitelerde eğitim ve araştırma, Sağlık Bakanlığında danışmanlık, ilaç sektöründe üretim, araştırma, ürün geliştirme, eğitmenlik ve yöneticilik, sağlık kurumlarında eczacılık hizmetleri ve yöneticilik, kamu kurumlarında eczacılık hizmetleri, yöneticilik.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Gördüğü derslerin, teorik ve de pratik çalışmaların değerlendirilmesi, üst düzeyde seminer hazırlayıp, sunabilme;
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
E.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı 35100/Bornova - İZMİR Tel: 0232-3113966-3112525-3747762 Prof. Dr. Bijen KIVÇAK
Bölüm Olanakları
Üniversite erişimine açık veritabanları ve literatür tarama imkanınına olanak sağlayan bilgisayar donanımları Laboratuvar donanımları: herbaryum, mikroskop, değirmen, ekstraksiyon cihazları, santrifüj, su banyoları, rotavaporlar, liyofilizatör, etüv, hassas teraziler, kül fırını,çeker ocaklar ,-80 derece derin dondurucu, spektrofotometre, HPLC (DAD,UV dedektör), pletismometre, mikroplak okuyucu, laminar akımlı biyogüvenlik II kabinleri, otoklav, inkübatör, pHmetre, polarimetre, refraktometre; erime derecesi tayin cihazı

Program Çıktıları
1Eczacılıkta genellikle Farmakognozide yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, farmakognozi alanında özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilme, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme
2Farmakognozi alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilme ve kavrayabilme.
3Farmakognozi alanı ile ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanabilme.
4Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslar arası hakemli saygın dergilerde yayınlayabilme
5Farmakognozi alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunabilme
6Farmakognozinin uygulamalarındaki süreçleri ve kişiler arası ilişkileri yönetebilme ve iletişim yeteneklerini kullanabilme
7Farmakognozinin uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetebilme
8Temel ve uygulamalı fen bilimlerini farmakognozinin uygulamaları ile birleştirerek eczacılık alanında kullanabilme
9Farmakognozi alanında sahip olduğu bilgilerin, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri getirebilme
10Biyolojik kaynaklı ilaç etkin ve yardımcı maddelerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme
11Farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme
12İlaç etkin ve yardımcı maddelerinin farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme
13Biyolojik kaynaklı ilaçların hastaya sunulmasından önce, reçeteyi oluşturan ilaçların en uygun dozu, uygulama yolları ve geçimsizlikleri konusunda gerekli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri kullanabilme
14Biyolojik kaynaklı ilaçların ve tıbbi ürünlerin metabolizmaları, etkileri ve kullanımları ile ilgili bilgileri kullanarak hastaların reçetelerini doğru ve uygun olarak karşılayabilme
15Biyolojik kaynaklı ilaçların en uygun şekilde kullanımını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla farmasötik bakım ve klinik eczacılık uygulamaları çerçevesinde hasta kayıtlarını yönetebilme ; hasta, hekim ve diğer sağlık personeline ilaçlar konusunda danışmanlık hizmeti verebilme
16Biyolojik kaynaklı İlaçlar ve sağlık alanında eğitim verebilme, danışmanlık ve denetim yapabilme
17Farmakognozi uygulama alanlarının gerektirdiği çeşitli teknolojik araçlar, bilgi kaynakları ve yazılımları konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme
18Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olarak, farmakognozi uygulamaları, bilim, teknoloji, çağdaş düşünce ve davranış boyutunda güncel bilgilere sahip olabilme, bu bilgileri geliştirebilme ve derinleştirebilme
19En az bir yabancı dili kullanarak eczacılığn biyolojik kaynaklı ilaçların uygulama alanlarındaki bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
20Biyolojik kaynaklı yeni ilaç etkin madde olma özelliğinde bileşiklerin yapılarını tayin edebilme ve yapı aktivite ilişkisini açıklayabilme
21Biyoteknolojinin, farmakognozi alanındaki bilgilerine sahip olabilme ve uygulayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415161718192021
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930304SDG1 Farmakognozi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 14
2 9303046092012 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Teknikleri I Zorunlu 4 0 0 8
3 9303046092019 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Teknikleri I Zorunlu 4 0 0 8
4 930304SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 14
5 9303046032005 Yüksek Bitkilerin Kimyasal İçerikleri I Zorunlu 4 0 0 8
6 9303046032019 Yüksek Bitkilerin Kimyasal İçerikleri I Zorunlu 4 0 0 8
Toplam 16 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 930304SDG2 Farmakognozi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 8
4 930304SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 16
5 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
6 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
7 9303046212005 Yüksek Bitkilerin Kimyasal İçerikleri II Zorunlu 4 0 0 8
8 9303046212019 Yüksek Bitkilerin Kimyasal İçerikleri II Zorunlu 4 0 0 8
9 9303046202019 Yüksek Bitkilerin Kimyasal İçerikleri III Zorunlu 4 0 0 8
Toplam 16 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930304SDG3 Farmakognozi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 930304SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 17
3 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 9303046202005 Yüksek Bitkilerin Kimyasal İçerikleri III Zorunlu 4 0 0 8
Toplam 4 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 930304SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 25
4 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 70
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Farmakognozi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303046012012 Alkaloitler I Seçmeli 4 4 0 0
2 9303046042012 Farmakognozide Ürün Geliştirme ve İnovasyon Seçmeli 2 4 0 0
3 9303046062012 Farmakognozik Çalışmalarda İstatistiksel Değerlendirmeler Seçmeli 1 0 0 0
4 9303046112012 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri I Seçmeli 3 0 0 0
5 9303046142005 Farmakognozide Biyoaktivite Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
6 9303046152005 Farmakognozide Biyoteknolojinin Önemi ve Uygulamaları I Seçmeli 2 0 0 0
7 9303046162005 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Uygulamaları I Seçmeli 0 4 0 0
8 9303046182005 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Uygulamaları II Seçmeli 0 4 0 0
9 9303046192012 Alkaloitler II Seçmeli 4 4 0 0
10 9303046272014 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Teknikleri II Seçmeli 4 0 0 0
11 9303046292012 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri II Seçmeli 4 0 0 0
12 9303046332014 Farmakognozide Biyoteknolojinin Önemi ve Uygulamaları II Seçmeli 2 0 0 0
13 9303046402006 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri IV Seçmeli 3 0 0 0
14 9303046412006 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri III Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303046012012 Alkaloitler I Seçmeli 4 4 0 16
2 9303046042012 Farmakognozide Ürün Geliştirme ve İnovasyon Seçmeli 2 4 0 12
3 9303046062012 Farmakognozik Çalışmalarda İstatistiksel Değerlendirmeler Seçmeli 1 0 0 2
4 9303046112012 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri I Seçmeli 3 0 0 6
5 9303046142005 Farmakognozide Biyoaktivite Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
6 9303046152005 Farmakognozide Biyoteknolojinin Önemi ve Uygulamaları I Seçmeli 2 0 0 4
7 9303046162005 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Uygulamaları I Seçmeli 0 4 0 8
8 9303046182005 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Uygulamaları II Seçmeli 0 4 0 8
9 9303046192012 Alkaloitler II Seçmeli 4 4 0 9
10 9303046272014 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Teknikleri II Seçmeli 4 0 0 8
11 9303046292012 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri II Seçmeli 4 0 0 8
12 9303046332014 Farmakognozide Biyoteknolojinin Önemi ve Uygulamaları II Seçmeli 2 0 0 4
13 9303046402006 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri IV Seçmeli 3 0 0 6
14 9303046412006 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri III Seçmeli 3 0 0 6
Farmakognozi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303046012012 Alkaloitler I Seçmeli 4 4 0 0
2 9303046042012 Farmakognozide Ürün Geliştirme ve İnovasyon Seçmeli 2 4 0 0
3 9303046062012 Farmakognozik Çalışmalarda İstatistiksel Değerlendirmeler Seçmeli 1 0 0 0
4 9303046112012 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri I Seçmeli 3 0 0 0
5 9303046142005 Farmakognozide Biyoaktivite Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
6 9303046152005 Farmakognozide Biyoteknolojinin Önemi ve Uygulamaları I Seçmeli 2 0 0 0
7 9303046162005 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Uygulamaları I Seçmeli 0 4 0 0
8 9303046182005 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Uygulamaları II Seçmeli 0 4 0 0
9 9303046192012 Alkaloitler II Seçmeli 4 4 0 0
10 9303046272014 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Teknikleri II Seçmeli 4 0 0 0
11 9303046292012 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri II Seçmeli 4 0 0 0
12 9303046332014 Farmakognozide Biyoteknolojinin Önemi ve Uygulamaları II Seçmeli 2 0 0 0
13 9303046402006 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri IV Seçmeli 3 0 0 0
14 9303046412006 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri III Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303046012012 Alkaloitler I Seçmeli 4 4 0 16
2 9303046042012 Farmakognozide Ürün Geliştirme ve İnovasyon Seçmeli 2 4 0 12
3 9303046062012 Farmakognozik Çalışmalarda İstatistiksel Değerlendirmeler Seçmeli 1 0 0 2
4 9303046112012 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri I Seçmeli 3 0 0 6
5 9303046142005 Farmakognozide Biyoaktivite Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
6 9303046152005 Farmakognozide Biyoteknolojinin Önemi ve Uygulamaları I Seçmeli 2 0 0 4
7 9303046162005 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Uygulamaları I Seçmeli 0 4 0 8
8 9303046182005 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Uygulamaları II Seçmeli 0 4 0 8
9 9303046192012 Alkaloitler II Seçmeli 4 4 0 9
10 9303046272014 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Teknikleri II Seçmeli 4 0 0 8
11 9303046292012 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri II Seçmeli 4 0 0 8
12 9303046332014 Farmakognozide Biyoteknolojinin Önemi ve Uygulamaları II Seçmeli 2 0 0 4
13 9303046402006 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri IV Seçmeli 3 0 0 6
14 9303046412006 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri III Seçmeli 3 0 0 6
Farmakognozi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303046012012 Alkaloitler I Seçmeli 4 4 0 0
2 9303046042012 Farmakognozide Ürün Geliştirme ve İnovasyon Seçmeli 2 4 0 0
3 9303046062012 Farmakognozik Çalışmalarda İstatistiksel Değerlendirmeler Seçmeli 1 0 0 0
4 9303046112012 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri I Seçmeli 3 0 0 0
5 9303046142005 Farmakognozide Biyoaktivite Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
6 9303046152005 Farmakognozide Biyoteknolojinin Önemi ve Uygulamaları I Seçmeli 2 0 0 0
7 9303046162005 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Uygulamaları I Seçmeli 0 4 0 0
8 9303046182005 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Uygulamaları II Seçmeli 0 4 0 0
9 9303046192012 Alkaloitler II Seçmeli 4 4 0 0
10 9303046272014 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Teknikleri II Seçmeli 4 0 0 0
11 9303046292012 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri II Seçmeli 4 0 0 0
12 9303046332014 Farmakognozide Biyoteknolojinin Önemi ve Uygulamaları II Seçmeli 2 0 0 0
13 9303046402006 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri IV Seçmeli 3 0 0 0
14 9303046412006 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri III Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303046012012 Alkaloitler I Seçmeli 4 4 0 16
2 9303046042012 Farmakognozide Ürün Geliştirme ve İnovasyon Seçmeli 2 4 0 12
3 9303046062012 Farmakognozik Çalışmalarda İstatistiksel Değerlendirmeler Seçmeli 1 0 0 2
4 9303046112012 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri I Seçmeli 3 0 0 6
5 9303046142005 Farmakognozide Biyoaktivite Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
6 9303046152005 Farmakognozide Biyoteknolojinin Önemi ve Uygulamaları I Seçmeli 2 0 0 4
7 9303046162005 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Uygulamaları I Seçmeli 0 4 0 8
8 9303046182005 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Uygulamaları II Seçmeli 0 4 0 8
9 9303046192012 Alkaloitler II Seçmeli 4 4 0 9
10 9303046272014 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Teknikleri II Seçmeli 4 0 0 8
11 9303046292012 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri II Seçmeli 4 0 0 8
12 9303046332014 Farmakognozide Biyoteknolojinin Önemi ve Uygulamaları II Seçmeli 2 0 0 4
13 9303046402006 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri IV Seçmeli 3 0 0 6
14 9303046412006 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri III Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303046012012 Alkaloitler I Seçmeli 4 4 0 16
2 9303046042012 Farmakognozide Ürün Geliştirme ve İnovasyon Seçmeli 2 4 0 12
3 9303046062012 Farmakognozik Çalışmalarda İstatistiksel Değerlendirmeler Seçmeli 1 0 0 2
4 9303046112012 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri I Seçmeli 3 0 0 6
5 9303046142005 Farmakognozide Biyoaktivite Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
6 9303046152005 Farmakognozide Biyoteknolojinin Önemi ve Uygulamaları I Seçmeli 2 0 0 4
7 9303046162005 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Uygulamaları I Seçmeli 0 4 0 8
8 9303046182005 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Uygulamaları II Seçmeli 0 4 0 8
9 9303046192012 Alkaloitler II Seçmeli 4 4 0 9
10 9303046272014 Fitokimyada İzolasyon ve Saflaştırma Teknikleri II Seçmeli 4 0 0 8
11 9303046292012 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri II Seçmeli 4 0 0 8
12 9303046332014 Farmakognozide Biyoteknolojinin Önemi ve Uygulamaları II Seçmeli 2 0 0 4
13 9303046402006 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri IV Seçmeli 3 0 0 6
14 9303046412006 Spektral Analiz Yöntemleri ile Yapı Tayinleri III Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr