Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Kimya - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Kazanılan Derece
Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Farmasötik kimyanın farklı uygulama alanlarında çalışabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış, etik değerlere sahip, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilecek ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş farmasötik kimyacılar yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütülmektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak, öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler de bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, ilaç endüstrisinin tasarım, sentez ve analiz laboratuarlarında bilim doktoru ünvanına sahip olarak görev yapabilirler. Ayrıca eğitim-öğretim kurumlarında (örneğin üniversitelerde) farmasötik kimya alanında çalışma olanakları mevcuttur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 35100 Bornova İzmir Prof. Dr. Erçin ERCİYAS (Anabilim Dalı Başkanı) Tel: 0 232 39 99 31 e-mail: ercin.erciyas@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızda 3 profösör, 3 yardımcı doçent olmak üzere 6 öğretim üyesi çalışmaktadır. 2 si doktoralı olmak üzere 9 araştırma görevlisi mevcuttur. Halihazırda araştırmaların gerçekleştirildiği 2 araştırma laboratuarına ilaveten, bir araştırma laboratuarının daha inşaasına başlanacaktır.

Program Çıktıları
1Sentetik ve yarı sentetik ilaçların sentezleri ile tepkime mekanizmaları arasındaki ilişkiyi kurabilme.
2İlaç etken maddelerinin kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerini belirleyebilme ve uygulayabilme.
3İlaçların kimyasal yapıları ile farmakokinetik ve farmakodinamik süreçleri arasındaki ilişkiyi kurabilme.
4Çeşitli ileri analiz yöntemleri kullanarak sentezlenen ilaç moleküllerinin kimyasal yapılarını aydınlatabilme.
5İlaç bulma ve geliştirme yöntemlerini kullanarak yeni ilaç molekülleri tasarlayabilme ve hazırlayabilme.
6Bilimsel bir çalışma için ön hazırlık yapabilme.
7Gerçekleştirilmiş bilimsel bir çalışmayı elde edilen veriler neticesinde değerlendirebilme.
8Yapılan bir bilimsel çalışmanın çıktılarını ulusal ve uluslar arası bilim çevrelerine sunabilme.
9Bilimsel alanda edinilen bilgiler ışığında olaylara geniş perspektifte bakabilme.
10Plan dışı gerçekleşen olaylar karşısında yeni çözüm yolları üretebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930305SDG1 Farmasötik Kimya Yüksek lLisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 18
2 9303056122019 İlaç Tasarımı-I Zorunlu 2 0 0 6
3 9303056022004 İleri Organik Kimya-I Zorunlu 2 0 0 6
4 9303056022019 İleri Organik Kimya-I Zorunlu 2 0 0 6
5 930305SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 24
Toplam 6 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 930305SDG2 Farmasötik Kimya Yüksek lLisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 12
4 9303056162019 İlaç Tasarımı-II Zorunlu 2 0 0 6
5 9303056062004 İleri Organik Kimya-II Zorunlu 2 0 0 6
6 9303056062019 İleri Organik Kimya-II Zorunlu 2 0 0 6
7 930305SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 18
8 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
9 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 10 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930305SDG3 Farmasötik Kimya Yüksek lLisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 9303056122004 İlaç Tasarımı-I Zorunlu 2 0 0 6
3 930305SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 19
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 9303056162004 İlaç Tasarımı-II Zorunlu 2 0 0 6
3 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
4 930305SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 19
5 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
9 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 8 2 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 70
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Farmasötik Kimya Yüksek lLisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303056102005 İleri Organik Kimya-III Seçmeli 3 0 0 0
2 9303056142005 İleri Organik Kimya-IV Seçmeli 3 0 0 0
3 9303056152000 Ön İlaçlar ve İlaç Hedeflemesi Seçmeli 2 0 0 0
4 9303056202004 Literatür Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 0
5 9303056222004 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
6 9303056242004 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri Uygulamaları Seçmeli 0 2 0 0
7 9303056282019 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme I Seçmeli 3 3 0 0
8 9303056292013 Stereokimya Seçmeli 4 0 0 0
9 9303056302013 Farmasötik Bilimlerde Seçilmiş Konular I Seçmeli 2 0 0 0
10 9303056862011 Özel NMR Teknikleri Seçmeli 4 4 0 0
11 9303056872011 İlaç Tasarımı III Seçmeli 2 4 0 0
12 9303056882011 İlaç Tasarımı IV Seçmeli 2 4 0 0
13 9303056892011 Mikrodalga Yöntemi ile İlaç Sentezi Seçmeli 2 4 0 0
14 9303056902011 NMR Spektroskopisi Seçmeli 2 4 0 0
15 9303056912011 Mass Spektroskopisi Seçmeli 2 0 0 0
16 9303056932019 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme II Seçmeli 3 3 0 0
17 9303056952013 Farmasötik Bilimlerde Seçilmiş Konular II Seçmeli 2 0 0 0
18 9303056962019 İlaç Metabolizması Seçmeli 2 0 0 0
19 9303056972019 Enzim İnhibitörleri Seçmeli 2 0 0 0
20 9303056982019 Spektrofotometrik Analiz Yöntemleri Seçmeli 3 3 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303056102005 İleri Organik Kimya-III Seçmeli 3 0 0 7
2 9303056142005 İleri Organik Kimya-IV Seçmeli 3 0 0 7
3 9303056152000 Ön İlaçlar ve İlaç Hedeflemesi Seçmeli 2 0 0 5
4 9303056182004 Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri Seçmeli 2 0 0 5
5 9303056202004 Literatür Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
6 9303056222004 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri Seçmeli 2 0 0 4
7 9303056242004 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri Uygulamaları Seçmeli 0 2 0 3
8 9303056262005 Selektif Toksisite Seçmeli 2 0 0 6
9 9303056282013 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme I Seçmeli 3 3 0 7
10 9303056292013 Stereokimya Seçmeli 4 0 0 7
11 9303056302013 Farmasötik Bilimlerde Seçilmiş Konular I Seçmeli 2 0 0 6
12 9303056862011 Özel NMR Teknikleri Seçmeli 4 4 0 12
13 9303056872011 İlaç Tasarımı III Seçmeli 2 4 0 10
14 9303056882011 İlaç Tasarımı IV Seçmeli 2 4 0 10
15 9303056892011 Mikrodalga Yöntemi ile İlaç Sentezi Seçmeli 2 4 0 10
16 9303056902011 NMR Spektroskopisi Seçmeli 2 4 0 10
17 9303056912011 Mass Spektroskopisi Seçmeli 2 0 0 6
18 9303056932013 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme II Seçmeli 3 3 0 7
19 9303056952013 Farmasötik Bilimlerde Seçilmiş Konular II Seçmeli 2 0 0 6
Farmasötik Kimya Yüksek lLisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303056102005 İleri Organik Kimya-III Seçmeli 3 0 0 0
2 9303056142005 İleri Organik Kimya-IV Seçmeli 3 0 0 0
3 9303056152000 Ön İlaçlar ve İlaç Hedeflemesi Seçmeli 2 0 0 0
4 9303056202004 Literatür Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 0
5 9303056222004 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
6 9303056242004 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri Uygulamaları Seçmeli 0 2 0 0
7 9303056282019 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme I Seçmeli 3 3 0 0
8 9303056292013 Stereokimya Seçmeli 4 0 0 0
9 9303056302013 Farmasötik Bilimlerde Seçilmiş Konular I Seçmeli 2 0 0 0
10 9303056862011 Özel NMR Teknikleri Seçmeli 4 4 0 0
11 9303056872011 İlaç Tasarımı III Seçmeli 2 4 0 0
12 9303056882011 İlaç Tasarımı IV Seçmeli 2 4 0 0
13 9303056892011 Mikrodalga Yöntemi ile İlaç Sentezi Seçmeli 2 4 0 0
14 9303056902011 NMR Spektroskopisi Seçmeli 2 4 0 0
15 9303056912011 Mass Spektroskopisi Seçmeli 2 0 0 0
16 9303056932019 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme II Seçmeli 3 3 0 0
17 9303056952013 Farmasötik Bilimlerde Seçilmiş Konular II Seçmeli 2 0 0 0
18 9303056962019 İlaç Metabolizması Seçmeli 2 0 0 0
19 9303056972019 Enzim İnhibitörleri Seçmeli 2 0 0 0
20 9303056982019 Spektrofotometrik Analiz Yöntemleri Seçmeli 3 3 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303056102005 İleri Organik Kimya-III Seçmeli 3 0 0 7
2 9303056142005 İleri Organik Kimya-IV Seçmeli 3 0 0 7
3 9303056152000 Ön İlaçlar ve İlaç Hedeflemesi Seçmeli 2 0 0 5
4 9303056182004 Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri Seçmeli 2 0 0 5
5 9303056202004 Literatür Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
6 9303056222004 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri Seçmeli 2 0 0 4
7 9303056242004 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri Uygulamaları Seçmeli 0 2 0 3
8 9303056262005 Selektif Toksisite Seçmeli 2 0 0 6
9 9303056282013 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme I Seçmeli 3 3 0 7
10 9303056292013 Stereokimya Seçmeli 4 0 0 7
11 9303056302013 Farmasötik Bilimlerde Seçilmiş Konular I Seçmeli 2 0 0 6
12 9303056862011 Özel NMR Teknikleri Seçmeli 4 4 0 12
13 9303056872011 İlaç Tasarımı III Seçmeli 2 4 0 10
14 9303056882011 İlaç Tasarımı IV Seçmeli 2 4 0 10
15 9303056892011 Mikrodalga Yöntemi ile İlaç Sentezi Seçmeli 2 4 0 10
16 9303056902011 NMR Spektroskopisi Seçmeli 2 4 0 10
17 9303056912011 Mass Spektroskopisi Seçmeli 2 0 0 6
18 9303056932013 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme II Seçmeli 3 3 0 7
19 9303056952013 Farmasötik Bilimlerde Seçilmiş Konular II Seçmeli 2 0 0 6
Farmasötik Kimya Yüksek lLisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303056102005 İleri Organik Kimya-III Seçmeli 3 0 0 0
2 9303056142005 İleri Organik Kimya-IV Seçmeli 3 0 0 0
3 9303056152000 Ön İlaçlar ve İlaç Hedeflemesi Seçmeli 2 0 0 0
4 9303056202004 Literatür Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 0
5 9303056222004 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
6 9303056242004 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri Uygulamaları Seçmeli 0 2 0 0
7 9303056282019 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme I Seçmeli 3 3 0 0
8 9303056292013 Stereokimya Seçmeli 4 0 0 0
9 9303056302013 Farmasötik Bilimlerde Seçilmiş Konular I Seçmeli 2 0 0 0
10 9303056862011 Özel NMR Teknikleri Seçmeli 4 4 0 0
11 9303056872011 İlaç Tasarımı III Seçmeli 2 4 0 0
12 9303056882011 İlaç Tasarımı IV Seçmeli 2 4 0 0
13 9303056892011 Mikrodalga Yöntemi ile İlaç Sentezi Seçmeli 2 4 0 0
14 9303056902011 NMR Spektroskopisi Seçmeli 2 4 0 0
15 9303056912011 Mass Spektroskopisi Seçmeli 2 0 0 0
16 9303056932019 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme II Seçmeli 3 3 0 0
17 9303056952013 Farmasötik Bilimlerde Seçilmiş Konular II Seçmeli 2 0 0 0
18 9303056962019 İlaç Metabolizması Seçmeli 2 0 0 0
19 9303056972019 Enzim İnhibitörleri Seçmeli 2 0 0 0
20 9303056982019 Spektrofotometrik Analiz Yöntemleri Seçmeli 3 3 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303056102005 İleri Organik Kimya-III Seçmeli 3 0 0 7
2 9303056142005 İleri Organik Kimya-IV Seçmeli 3 0 0 7
3 9303056152000 Ön İlaçlar ve İlaç Hedeflemesi Seçmeli 2 0 0 5
4 9303056182004 Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri Seçmeli 2 0 0 5
5 9303056202004 Literatür Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
6 9303056222004 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri Seçmeli 2 0 0 4
7 9303056242004 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri Uygulamaları Seçmeli 0 2 0 3
8 9303056262005 Selektif Toksisite Seçmeli 2 0 0 6
9 9303056282013 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme I Seçmeli 3 3 0 7
10 9303056292013 Stereokimya Seçmeli 4 0 0 7
11 9303056302013 Farmasötik Bilimlerde Seçilmiş Konular I Seçmeli 2 0 0 6
12 9303056862011 Özel NMR Teknikleri Seçmeli 4 4 0 12
13 9303056872011 İlaç Tasarımı III Seçmeli 2 4 0 10
14 9303056882011 İlaç Tasarımı IV Seçmeli 2 4 0 10
15 9303056892011 Mikrodalga Yöntemi ile İlaç Sentezi Seçmeli 2 4 0 10
16 9303056902011 NMR Spektroskopisi Seçmeli 2 4 0 10
17 9303056912011 Mass Spektroskopisi Seçmeli 2 0 0 6
18 9303056932013 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme II Seçmeli 3 3 0 7
19 9303056952013 Farmasötik Bilimlerde Seçilmiş Konular II Seçmeli 2 0 0 6
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303056102005 İleri Organik Kimya-III Seçmeli 3 0 0 7
2 9303056142005 İleri Organik Kimya-IV Seçmeli 3 0 0 7
3 9303056152000 Ön İlaçlar ve İlaç Hedeflemesi Seçmeli 2 0 0 5
4 9303056182004 Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri Seçmeli 2 0 0 5
5 9303056202004 Literatür Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
6 9303056222004 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri Seçmeli 2 0 0 4
7 9303056242004 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri Uygulamaları Seçmeli 0 2 0 3
8 9303056262005 Selektif Toksisite Seçmeli 2 0 0 6
9 9303056282013 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme I Seçmeli 3 3 0 7
10 9303056292013 Stereokimya Seçmeli 4 0 0 7
11 9303056302013 Farmasötik Bilimlerde Seçilmiş Konular I Seçmeli 2 0 0 6
12 9303056862011 Özel NMR Teknikleri Seçmeli 4 4 0 12
13 9303056872011 İlaç Tasarımı III Seçmeli 2 4 0 10
14 9303056882011 İlaç Tasarımı IV Seçmeli 2 4 0 10
15 9303056892011 Mikrodalga Yöntemi ile İlaç Sentezi Seçmeli 2 4 0 10
16 9303056902011 NMR Spektroskopisi Seçmeli 2 4 0 10
17 9303056912011 Mass Spektroskopisi Seçmeli 2 0 0 6
18 9303056932013 İlaç Geliştirmede Moleküler Modelleme II Seçmeli 3 3 0 7
19 9303056952013 Farmasötik Bilimlerde Seçilmiş Konular II Seçmeli 2 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr