Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyokimya - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
1955 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurulması ile birlikte Biyokimya Enstitüsü olarak kurulup 1961 den itibaren Biyokimya Kürsüsü olarak çalışmalara devam edilmiştir. 2547 sayılı kanun uyarınca yeniden adlandırılan Biyokimya Anabilim Dalı kapsamında gereksinimler doğrultusunda 1992 yılında Klinik Biyokimya Bilim Dalı kurulmuştur. Biyokimya Anabilim Dalı tıp öğretim ve eğitiminin 1. ve 2. sınıfındaki öğrencilere tıbba temel oluşturacak biyokimya bilgilerini kuramsal ve uygulamalı olarak verir. Anabilim Dalı ayrıca Sağlık Meslek Okulları, Diş Hekimliği, Mühendislik Fakültesi gibi kuruluşlara da biyokimya öğretim ve eğitim hizmeti vermektedir. Tıp doktorlarını biyokimya ve klinik biyokimya uzmalığına hazırlayan Biyokimya Anabilim Dalında ayrıca tıp doktorlarına yada yüksek lisanslı araştırmacılara açık olan bir doktora programı da Sağlık Enstitüsü'ne bağlı olarak yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
Doktora
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Doktora eğitimi süresince yüksek lisans öğrencisi ulusal /uluslararası Tıbbi Biyokimya kongrelerine katılmalı, seminer, sempozyum ile konferansları takip etmeli ve eğitimi süresi içinde en az bir tane yurtiçi yada yurt dışı yayın yapmalıdır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Kredisiz olan seminer ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak de-ğerlendirilir. Öğrencinin zorunlu derslerin yanısıra alacağı dersler, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı tarafından belirlenen seçmeli dersler arasından seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının öne-risi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersler arasından da seçilebilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
HENÜZ BU PROGRAMI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİ BULUNMAMAKTADIR
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanması için doktora yeterlik sınavı gerçekleştirilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencisi en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavları, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzelenir ve yürütülür. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Doktora tezi:Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan doktora öğrencisi, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Doktora öğrencisi, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savun¬ma-dan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Doktora öğrencisinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine Tez İzleme Komitesi salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi reddedilen doktora öğrencisi yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam et¬mek iste-yen bir doktora öğrencisi üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir doktora öğrencisi ise altı ay için¬de tez önerisini tekrar savunur. Tez önerisi son savunmada da reddedilen Doktora öğrencisinin Doktora Programı ile ilişiği kesilir. Tez İzleme Komitesi, tez önerisi kabul edilen doktora öğrencisi için Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı tarihinden en az bir ay önce doktora öğrencisi tarafından komite üyelerine o ana kadar yapılan çalışmaların özetini ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planını içeren yazılı bir rapor sunulur. Doktora öğrencisinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan doktora öğrencisinin Doktora Programı ile ilişiği kesilir. Doktora Tezinin Sonuçlandırılması: Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
PROGRAM BAŞKANI: Prof.Dr.TANER ONAT İLETİŞİM BİLGİLERİ : taner.onat@ege.edu.tr AKTS/DS KOORDİNATÖRÜ: Prof.Dr.NEVBAHAR TURGAN
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuvarı alt yapısı ve olanakları.

Program Çıktıları
1Tıbbi biyokimya bilim doktoru adayı, canlı organizmalarda sağlıkta ve patolojik durumlarda meydana gelen biyokimyasal olayları, metabolikzmadaki anabolik ve katabolik olayları makromolekül düzeyinde tanımlayabilmeli
2Hücre yapısı ve enerji üretimine dair yolaklara ve bunlara ilişkin bozukluklara hakim olabilmeli
3Tıbbi laboratuvarlarda kullanılan temel analitik tekniklerin işleyiş prensipleri ve kullanım alanları hakkında ayrıntılı bilgi ve beceri sahibi olmalı
4Temel laboratuvar becerileri ve laboratuvar güvenliği ile ilgili konularda yetkin olabilmeli,
5Hormonların yapısı, endokrin sistemin işleyiş ve düzenlenme mekanizmaları, hormonların işlevleri ve işlev bozukluklarında ortaya çıkan klinik durumlar ve ayırıcı laboratuvar testleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmalı
6Nükleik asidlerin yapı ve işlevleri, DNA organizasyonu, replikasyon ve tamir mekanizmaları, RNA sentezi, işlemlenme ve modifikasyonu, protein sentezi, genetik kod, gen ekspresyonunun düzenlenmesi, moleküler genetik , rekombinant DNA ve genom teknolojileri konusunda ayrıntılı bilgi ve beceri sahibi olmalı
7Pratik ve teorik bilgi ve beceri birikimini kullanarak, çeşitli araştırma konularında kendi başına tez yapabilecek ya da bir projede görev alabilecek düzeye erişmeli
8Hücrede bilgi ve sinyal iletimi, biyolojik membranlar, beslenme ve fonksiyonel besinler, fitoterapi, biyoenerjetikler, apoptoz, ksenobiyotikler, tıbbi biyokimyasal genetik, nörokimya, oksidan stres, biyolojik sıvıların biyokimyasal özellikleri, hematopoetik sistem, doğumsal metabolik hastalıklar, ekstrasellüler matriks, deneysel hayvan modelleri, doku ekstraksiyonu , biyoinformatik gibi kendi isteği ile seçeceği özel biyokimya alanlarında detaylı ve güncel bilgi sahibi olmalı
9Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilmeli
10Tıbbi laboratuvarlarda kalite ve kalite yönetimi konularında bilgi ve uygulama becerisi olmalı
11Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak bilgi ve görüşlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilen
12 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilim-teknoloji ve güncel konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilmeli

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301036912019 Endokrin Sistem Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 6
2 9301036952019 İleri Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 3 2 0 8
3 9301036372015 Karbonhidrat Metabolizması Zorunlu 3 0 0 5
4 9301036372019 Karbonhidrat Metabolizması Zorunlu 3 0 0 6
5 930103SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 15
6 930103SDG.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 4
7 9301036892015 Temel Laboratuvar Becerileri Zorunlu 3 0 0 5
8 9301036762019 Uygulamalı Proje Yazma Zorunlu 3 2 0 6
Toplam 18 4 0 55
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301036142015 Beslenme ve Vitaminler Zorunlu 3 0 0 6
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
4 9301036522018 Lipit Metabolizması Zorunlu 3 0 0 6
5 9301036522019 Lipit Metabolizması Zorunlu 3 0 0 6
6 9301036082018 Proteinler ve Aminoasid Metabolizması Zorunlu 3 0 0 6
7 9301036082019 Proteinler ve Aminoasid Metabolizması Zorunlu 3 0 0 6
8 930103SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 8
9 930103SDG.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 12
10 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
11 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 19 0 0 62
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301036912018 Endokrin Sistem Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 6
2 9301036232018 Hematopoetik Sistem Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 6
3 9301036822015 Moleküler Biyoloji Teknikleri Zorunlu 3 0 0 5
4 930103SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 10
5 930103SDG.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 25
6 9301036762015 Uygulamalı Proje Yazma Zorunlu 2 1 0 5
7 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 11 1 0 67
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930103SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 25
2 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301036052018 Çözelti ve Konsantrasyon Kavramları Laboratuvar Cihazları Teknikleri Seçmeli 3 0 0 5
2 9301036062018 Aminoasitler ve Kas Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 5
3 9301036222015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 6
4 9301036322015 Etkin Sunum Becerileri Seçmeli 3 0 0 6
5 9301036332015 Laboratuvarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon ( TS EN 15189 ve TS EN 17025) Seçmeli 8 0 0 8
6 9301036342015 Enzimler ve Kataliz Seçmeli 3 0 0 6
7 9301036352015 Ekstrasellular Matriks Seçmeli 3 0 0 6
8 9301036392015 Kök Hücreler Seçmeli 3 0 0 6
9 9301036412015 Deneysel Hayvan Çalışmaları Seçmeli 2 0 0 4
10 9301036422015 Sindirim Sistemi Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 6
11 9301036432013 Diabet, Obesite ve Osteoporoz'a Biyokimyasal Bakış Seçmeli 2 0 0 4
12 9301036462013 Fonksiyonel Besinler Seçmeli 2 0 0 4
13 9301036482015 Yöntem Seçimi ve Değerlendirmesi Seçmeli 4 0 0 8
14 9301036492013 Metabolizmanın Doğumsal Bozuklukları Seçmeli 2 0 0 4
15 9301036502015 Oksidan Stres/Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 6
16 9301036542015 Biyoinformatik-II Seçmeli 3 0 0 6
17 9301036562013 Menopoz Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 4
18 9301036572015 Elisa ve Ria Prensipleri Seçmeli 3 0 0 6
19 9301036662016 Sinyal İleti Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 5
20 9301036682015 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 3 0 0 6
21 9301036712018 Bilimsel Yayın Hazırlama Sanatı Seçmeli 3 0 0 6
22 9301036722013 Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Seçmeli 2 0 0 4
23 9301036742018 Ksenobiyotik ve Detoksifikasyonları Seçmeli 2 0 0 6
24 9301036752013 Nörokimya/Nöromediatörler Seçmeli 2 0 0 4
25 9301036772015 Hücre Kültürü ve Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
26 9301036782015 Kaynağa Erişim ve Kütüphane Kullanımı Seçmeli 3 0 0 6
27 9301036792013 Bilim Etiği Seçmeli 2 0 0 4
28 9301036802015 Biyoinformatik-I Seçmeli 3 0 0 6
29 9301036812015 Hastalıkların Moleküler Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
30 9301036822015 Moleküler Biyoloji Teknikleri Seçmeli 3 0 0 5
31 9301036842015 Nükleik Asidler Genetik ve Epigenetik Regülasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 6
32 9301036902015 Endokrin Sistem Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 5
33 9301036922015 Kanser, Kanser Genleri ve Büyüme Faktörleri Seçmeli 3 0 0 6
34 9301036932018 Kanser ve Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 6
35 9301036942013 Yaşlanma Biyokimyası ve Anti-Aging Alanındaki Çalışmalar Seçmeli 2 0 0 4
36 9301036952018 İleri Laboratuvar Teknikleri; HPLC Kütle Spektrometrisi Seçmeli 3 0 0 6
37 9301036962015 Böbreğin Fonksiyonları ve İdrarın Biyokimyasal Özellikleri Seçmeli 3 0 0 6
38 9301036972018 Barsak Biyokimyası ve İlişkili Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 6
39 9301036982018 Hipotalamo-Hipofizer Hormonlar ve Adrenal Korteks Hormonları Seçmeli 2 0 0 6
40 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
41 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301036052015 Çözelti ve Konsantrasyon Kavramları ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
2 9301036062014 Amino Asitler Seçmeli 2 0 0 0
3 9301036142019 Beslenme ve Vitaminler Seçmeli 3 0 0 0
4 9301036152019 Elektrolitler ve İz Elementler Seçmeli 3 0 0 0
5 9301036212019 Vücut Sıvıları Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 0
6 9301036222015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 0
7 9301036232019 Hematopoetik Sistem Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 0
8 9301036322019 Etkin Sunum Becerileri Seçmeli 3 0 0 0
9 9301036332015 Laboratuvarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon ( TS EN 15189 ve TS EN 17025) Seçmeli 8 0 0 0
10 9301036342015 Enzimler ve Kataliz Seçmeli 3 0 0 0
11 9301036352015 Ekstrasellular Matriks Seçmeli 3 0 0 0
12 9301036392015 Kök Hücreler Seçmeli 3 0 0 0
13 9301036412015 Deneysel Hayvan Çalışmaları Seçmeli 2 0 0 0
14 9301036422015 Sindirim Sistemi Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 0
15 9301036432013 Diabet, Obesite ve Osteoporoz'a Biyokimyasal Bakış Seçmeli 2 0 0 0
16 9301036462013 Fonksiyonel Besinler Seçmeli 2 0 0 0
17 9301036482015 Yöntem Seçimi ve Değerlendirmesi Seçmeli 4 0 0 0
18 9301036492013 Metabolizmanın Doğumsal Bozuklukları Seçmeli 2 0 0 0
19 9301036502015 Oksidan Stres/Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 0
20 9301036542015 Biyoinformatik-II Seçmeli 3 0 0 0
21 9301036562013 Menopoz Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 0
22 9301036572015 Elisa ve Ria Prensipleri Seçmeli 3 0 0 0
23 9301036682015 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 3 0 0 0
24 9301036712018 Bilimsel Yayın Hazırlama Sanatı Seçmeli 3 0 0 0
25 9301036722013 Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Seçmeli 2 0 0 0
26 9301036742018 Ksenobiyotik ve Detoksifikasyonları Seçmeli 2 0 0 0
27 9301036752013 Nörokimya/Nöromediatörler Seçmeli 2 0 0 0
28 9301036772015 Hücre Kültürü ve Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
29 9301036782015 Kaynağa Erişim ve Kütüphane Kullanımı Seçmeli 3 0 0 0
30 9301036792013 Bilim Etiği Seçmeli 2 0 0 0
31 9301036802015 Biyoinformatik-I Seçmeli 3 0 0 0
32 9301036812015 Hastalıkların Moleküler Temelleri Seçmeli 3 0 0 0
33 9301036822019 Moleküler Biyoloji Teknikleri Seçmeli 3 0 0 0
34 9301036842019 Nükleik Asidler Genetik ve Epigenetik Regülasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 0
35 9301036922015 Kanser, Kanser Genleri ve Büyüme Faktörleri Seçmeli 3 0 0 0
36 9301036932018 Kanser ve Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 0
37 9301036942013 Yaşlanma Biyokimyası ve Anti-Aging Alanındaki Çalışmalar Seçmeli 2 0 0 0
38 9301036962015 Böbreğin Fonksiyonları ve İdrarın Biyokimyasal Özellikleri Seçmeli 3 0 0 0
39 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
40 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301036052018 Çözelti ve Konsantrasyon Kavramları Laboratuvar Cihazları Teknikleri Seçmeli 3 0 0 5
2 9301036062018 Aminoasitler ve Kas Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 5
3 9301036222015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 6
4 9301036322015 Etkin Sunum Becerileri Seçmeli 3 0 0 6
5 9301036332015 Laboratuvarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon ( TS EN 15189 ve TS EN 17025) Seçmeli 8 0 0 8
6 9301036342015 Enzimler ve Kataliz Seçmeli 3 0 0 6
7 9301036352015 Ekstrasellular Matriks Seçmeli 3 0 0 6
8 9301036392015 Kök Hücreler Seçmeli 3 0 0 6
9 9301036412015 Deneysel Hayvan Çalışmaları Seçmeli 2 0 0 4
10 9301036422015 Sindirim Sistemi Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 6
11 9301036432013 Diabet, Obesite ve Osteoporoz'a Biyokimyasal Bakış Seçmeli 2 0 0 4
12 9301036462013 Fonksiyonel Besinler Seçmeli 2 0 0 4
13 9301036482015 Yöntem Seçimi ve Değerlendirmesi Seçmeli 4 0 0 8
14 9301036492013 Metabolizmanın Doğumsal Bozuklukları Seçmeli 2 0 0 4
15 9301036502015 Oksidan Stres/Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 6
16 9301036542015 Biyoinformatik-II Seçmeli 3 0 0 6
17 9301036562013 Menopoz Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 4
18 9301036572015 Elisa ve Ria Prensipleri Seçmeli 3 0 0 6
19 9301036662016 Sinyal İleti Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 5
20 9301036682015 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 3 0 0 6
21 9301036712018 Bilimsel Yayın Hazırlama Sanatı Seçmeli 3 0 0 6
22 9301036722013 Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Seçmeli 2 0 0 4
23 9301036742018 Ksenobiyotik ve Detoksifikasyonları Seçmeli 2 0 0 6
24 9301036752013 Nörokimya/Nöromediatörler Seçmeli 2 0 0 4
25 9301036772015 Hücre Kültürü ve Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
26 9301036782015 Kaynağa Erişim ve Kütüphane Kullanımı Seçmeli 3 0 0 6
27 9301036792013 Bilim Etiği Seçmeli 2 0 0 4
28 9301036802015 Biyoinformatik-I Seçmeli 3 0 0 6
29 9301036812015 Hastalıkların Moleküler Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
30 9301036822015 Moleküler Biyoloji Teknikleri Seçmeli 3 0 0 5
31 9301036842015 Nükleik Asidler Genetik ve Epigenetik Regülasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 6
32 9301036902015 Endokrin Sistem Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 5
33 9301036922015 Kanser, Kanser Genleri ve Büyüme Faktörleri Seçmeli 3 0 0 6
34 9301036932018 Kanser ve Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 6
35 9301036942013 Yaşlanma Biyokimyası ve Anti-Aging Alanındaki Çalışmalar Seçmeli 2 0 0 4
36 9301036952018 İleri Laboratuvar Teknikleri; HPLC Kütle Spektrometrisi Seçmeli 3 0 0 6
37 9301036962015 Böbreğin Fonksiyonları ve İdrarın Biyokimyasal Özellikleri Seçmeli 3 0 0 6
38 9301036972018 Barsak Biyokimyası ve İlişkili Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 6
39 9301036982018 Hipotalamo-Hipofizer Hormonlar ve Adrenal Korteks Hormonları Seçmeli 2 0 0 6
40 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
41 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301036052015 Çözelti ve Konsantrasyon Kavramları ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
2 9301036062014 Amino Asitler Seçmeli 2 0 0 0
3 9301036142019 Beslenme ve Vitaminler Seçmeli 3 0 0 0
4 9301036152019 Elektrolitler ve İz Elementler Seçmeli 3 0 0 0
5 9301036212019 Vücut Sıvıları Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 0
6 9301036222015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 0
7 9301036232019 Hematopoetik Sistem Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 0
8 9301036322019 Etkin Sunum Becerileri Seçmeli 3 0 0 0
9 9301036332015 Laboratuvarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon ( TS EN 15189 ve TS EN 17025) Seçmeli 8 0 0 0
10 9301036342015 Enzimler ve Kataliz Seçmeli 3 0 0 0
11 9301036352015 Ekstrasellular Matriks Seçmeli 3 0 0 0
12 9301036392015 Kök Hücreler Seçmeli 3 0 0 0
13 9301036412015 Deneysel Hayvan Çalışmaları Seçmeli 2 0 0 0
14 9301036422015 Sindirim Sistemi Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 0
15 9301036432013 Diabet, Obesite ve Osteoporoz'a Biyokimyasal Bakış Seçmeli 2 0 0 0
16 9301036462013 Fonksiyonel Besinler Seçmeli 2 0 0 0
17 9301036482015 Yöntem Seçimi ve Değerlendirmesi Seçmeli 4 0 0 0
18 9301036492013 Metabolizmanın Doğumsal Bozuklukları Seçmeli 2 0 0 0
19 9301036502015 Oksidan Stres/Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 0
20 9301036542015 Biyoinformatik-II Seçmeli 3 0 0 0
21 9301036562013 Menopoz Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 0
22 9301036572015 Elisa ve Ria Prensipleri Seçmeli 3 0 0 0
23 9301036682015 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 3 0 0 0
24 9301036712018 Bilimsel Yayın Hazırlama Sanatı Seçmeli 3 0 0 0
25 9301036722013 Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Seçmeli 2 0 0 0
26 9301036742018 Ksenobiyotik ve Detoksifikasyonları Seçmeli 2 0 0 0
27 9301036752013 Nörokimya/Nöromediatörler Seçmeli 2 0 0 0
28 9301036772015 Hücre Kültürü ve Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
29 9301036782015 Kaynağa Erişim ve Kütüphane Kullanımı Seçmeli 3 0 0 0
30 9301036792013 Bilim Etiği Seçmeli 2 0 0 0
31 9301036802015 Biyoinformatik-I Seçmeli 3 0 0 0
32 9301036812015 Hastalıkların Moleküler Temelleri Seçmeli 3 0 0 0
33 9301036822019 Moleküler Biyoloji Teknikleri Seçmeli 3 0 0 0
34 9301036842019 Nükleik Asidler Genetik ve Epigenetik Regülasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 0
35 9301036922015 Kanser, Kanser Genleri ve Büyüme Faktörleri Seçmeli 3 0 0 0
36 9301036932018 Kanser ve Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 0
37 9301036942013 Yaşlanma Biyokimyası ve Anti-Aging Alanındaki Çalışmalar Seçmeli 2 0 0 0
38 9301036962015 Böbreğin Fonksiyonları ve İdrarın Biyokimyasal Özellikleri Seçmeli 3 0 0 0
39 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
40 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301036052018 Çözelti ve Konsantrasyon Kavramları Laboratuvar Cihazları Teknikleri Seçmeli 3 0 0 5
2 9301036062018 Aminoasitler ve Kas Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 5
3 9301036222015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 6
4 9301036322015 Etkin Sunum Becerileri Seçmeli 3 0 0 6
5 9301036332015 Laboratuvarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon ( TS EN 15189 ve TS EN 17025) Seçmeli 8 0 0 8
6 9301036342015 Enzimler ve Kataliz Seçmeli 3 0 0 6
7 9301036352015 Ekstrasellular Matriks Seçmeli 3 0 0 6
8 9301036392015 Kök Hücreler Seçmeli 3 0 0 6
9 9301036412015 Deneysel Hayvan Çalışmaları Seçmeli 2 0 0 4
10 9301036422015 Sindirim Sistemi Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 6
11 9301036432013 Diabet, Obesite ve Osteoporoz'a Biyokimyasal Bakış Seçmeli 2 0 0 4
12 9301036462013 Fonksiyonel Besinler Seçmeli 2 0 0 4
13 9301036482015 Yöntem Seçimi ve Değerlendirmesi Seçmeli 4 0 0 8
14 9301036492013 Metabolizmanın Doğumsal Bozuklukları Seçmeli 2 0 0 4
15 9301036502015 Oksidan Stres/Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 6
16 9301036542015 Biyoinformatik-II Seçmeli 3 0 0 6
17 9301036562013 Menopoz Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 4
18 9301036572015 Elisa ve Ria Prensipleri Seçmeli 3 0 0 6
19 9301036662016 Sinyal İleti Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 5
20 9301036682015 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 3 0 0 6
21 9301036712018 Bilimsel Yayın Hazırlama Sanatı Seçmeli 3 0 0 6
22 9301036722013 Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Seçmeli 2 0 0 4
23 9301036742018 Ksenobiyotik ve Detoksifikasyonları Seçmeli 2 0 0 6
24 9301036752013 Nörokimya/Nöromediatörler Seçmeli 2 0 0 4
25 9301036772015 Hücre Kültürü ve Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
26 9301036782015 Kaynağa Erişim ve Kütüphane Kullanımı Seçmeli 3 0 0 6
27 9301036792013 Bilim Etiği Seçmeli 2 0 0 4
28 9301036802015 Biyoinformatik-I Seçmeli 3 0 0 6
29 9301036812015 Hastalıkların Moleküler Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
30 9301036822015 Moleküler Biyoloji Teknikleri Seçmeli 3 0 0 5
31 9301036842015 Nükleik Asidler Genetik ve Epigenetik Regülasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 6
32 9301036902015 Endokrin Sistem Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 5
33 9301036922015 Kanser, Kanser Genleri ve Büyüme Faktörleri Seçmeli 3 0 0 6
34 9301036932018 Kanser ve Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 6
35 9301036942013 Yaşlanma Biyokimyası ve Anti-Aging Alanındaki Çalışmalar Seçmeli 2 0 0 4
36 9301036952018 İleri Laboratuvar Teknikleri; HPLC Kütle Spektrometrisi Seçmeli 3 0 0 6
37 9301036962015 Böbreğin Fonksiyonları ve İdrarın Biyokimyasal Özellikleri Seçmeli 3 0 0 6
38 9301036972018 Barsak Biyokimyası ve İlişkili Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 6
39 9301036982018 Hipotalamo-Hipofizer Hormonlar ve Adrenal Korteks Hormonları Seçmeli 2 0 0 6
40 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
41 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301036052018 Çözelti ve Konsantrasyon Kavramları Laboratuvar Cihazları Teknikleri Seçmeli 3 0 0 0
2 9301036062014 Amino Asitler Seçmeli 2 0 0 0
3 9301036142019 Beslenme ve Vitaminler Seçmeli 3 0 0 0
4 9301036152019 Elektrolitler ve İz Elementler Seçmeli 3 0 0 0
5 9301036212019 Vücut Sıvıları Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 0
6 9301036222015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 0
7 9301036232019 Hematopoetik Sistem Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 0
8 9301036322019 Etkin Sunum Becerileri Seçmeli 3 0 0 0
9 9301036332015 Laboratuvarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon ( TS EN 15189 ve TS EN 17025) Seçmeli 8 0 0 0
10 9301036342015 Enzimler ve Kataliz Seçmeli 3 0 0 0
11 9301036352015 Ekstrasellular Matriks Seçmeli 3 0 0 0
12 9301036392015 Kök Hücreler Seçmeli 3 0 0 0
13 9301036412015 Deneysel Hayvan Çalışmaları Seçmeli 2 0 0 0
14 9301036422015 Sindirim Sistemi Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 0
15 9301036432013 Diabet, Obesite ve Osteoporoz'a Biyokimyasal Bakış Seçmeli 2 0 0 0
16 9301036462013 Fonksiyonel Besinler Seçmeli 2 0 0 0
17 9301036482015 Yöntem Seçimi ve Değerlendirmesi Seçmeli 4 0 0 0
18 9301036492013 Metabolizmanın Doğumsal Bozuklukları Seçmeli 2 0 0 0
19 9301036502015 Oksidan Stres/Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 0
20 9301036542015 Biyoinformatik-II Seçmeli 3 0 0 0
21 9301036562013 Menopoz Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 0
22 9301036572015 Elisa ve Ria Prensipleri Seçmeli 3 0 0 0
23 9301036682015 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 3 0 0 0
24 9301036712018 Bilimsel Yayın Hazırlama Sanatı Seçmeli 3 0 0 0
25 9301036722013 Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Seçmeli 2 0 0 0
26 9301036742018 Ksenobiyotik ve Detoksifikasyonları Seçmeli 2 0 0 0
27 9301036752013 Nörokimya/Nöromediatörler Seçmeli 2 0 0 0
28 9301036772015 Hücre Kültürü ve Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
29 9301036782015 Kaynağa Erişim ve Kütüphane Kullanımı Seçmeli 3 0 0 0
30 9301036792013 Bilim Etiği Seçmeli 2 0 0 0
31 9301036802015 Biyoinformatik-I Seçmeli 3 0 0 0
32 9301036812015 Hastalıkların Moleküler Temelleri Seçmeli 3 0 0 0
33 9301036822019 Moleküler Biyoloji Teknikleri Seçmeli 3 0 0 0
34 9301036842019 Nükleik Asidler Genetik ve Epigenetik Regülasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 0
35 9301036922015 Kanser, Kanser Genleri ve Büyüme Faktörleri Seçmeli 3 0 0 0
36 9301036932018 Kanser ve Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 0
37 9301036942013 Yaşlanma Biyokimyası ve Anti-Aging Alanındaki Çalışmalar Seçmeli 2 0 0 0
38 9301036962015 Böbreğin Fonksiyonları ve İdrarın Biyokimyasal Özellikleri Seçmeli 3 0 0 0
39 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
40 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301036052018 Çözelti ve Konsantrasyon Kavramları Laboratuvar Cihazları Teknikleri Seçmeli 3 0 0 5
2 9301036062018 Aminoasitler ve Kas Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 5
3 9301036222015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 6
4 9301036322015 Etkin Sunum Becerileri Seçmeli 3 0 0 6
5 9301036332015 Laboratuvarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon ( TS EN 15189 ve TS EN 17025) Seçmeli 8 0 0 8
6 9301036342015 Enzimler ve Kataliz Seçmeli 3 0 0 6
7 9301036352015 Ekstrasellular Matriks Seçmeli 3 0 0 6
8 9301036392015 Kök Hücreler Seçmeli 3 0 0 6
9 9301036412015 Deneysel Hayvan Çalışmaları Seçmeli 2 0 0 4
10 9301036422015 Sindirim Sistemi Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 6
11 9301036432013 Diabet, Obesite ve Osteoporoz'a Biyokimyasal Bakış Seçmeli 2 0 0 4
12 9301036462013 Fonksiyonel Besinler Seçmeli 2 0 0 4
13 9301036482015 Yöntem Seçimi ve Değerlendirmesi Seçmeli 4 0 0 8
14 9301036492013 Metabolizmanın Doğumsal Bozuklukları Seçmeli 2 0 0 4
15 9301036502015 Oksidan Stres/Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 6
16 9301036542015 Biyoinformatik-II Seçmeli 3 0 0 6
17 9301036562013 Menopoz Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 4
18 9301036572015 Elisa ve Ria Prensipleri Seçmeli 3 0 0 6
19 9301036662016 Sinyal İleti Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 5
20 9301036682015 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 3 0 0 6
21 9301036712018 Bilimsel Yayın Hazırlama Sanatı Seçmeli 3 0 0 6
22 9301036722013 Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Seçmeli 2 0 0 4
23 9301036742018 Ksenobiyotik ve Detoksifikasyonları Seçmeli 2 0 0 6
24 9301036752013 Nörokimya/Nöromediatörler Seçmeli 2 0 0 4
25 9301036772015 Hücre Kültürü ve Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
26 9301036782015 Kaynağa Erişim ve Kütüphane Kullanımı Seçmeli 3 0 0 6
27 9301036792013 Bilim Etiği Seçmeli 2 0 0 4
28 9301036802015 Biyoinformatik-I Seçmeli 3 0 0 6
29 9301036812015 Hastalıkların Moleküler Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
30 9301036822015 Moleküler Biyoloji Teknikleri Seçmeli 3 0 0 5
31 9301036842015 Nükleik Asidler Genetik ve Epigenetik Regülasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 6
32 9301036902015 Endokrin Sistem Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 5
33 9301036922015 Kanser, Kanser Genleri ve Büyüme Faktörleri Seçmeli 3 0 0 6
34 9301036932018 Kanser ve Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 6
35 9301036942013 Yaşlanma Biyokimyası ve Anti-Aging Alanındaki Çalışmalar Seçmeli 2 0 0 4
36 9301036952018 İleri Laboratuvar Teknikleri; HPLC Kütle Spektrometrisi Seçmeli 3 0 0 6
37 9301036962015 Böbreğin Fonksiyonları ve İdrarın Biyokimyasal Özellikleri Seçmeli 3 0 0 6
38 9301036972018 Barsak Biyokimyası ve İlişkili Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 6
39 9301036982018 Hipotalamo-Hipofizer Hormonlar ve Adrenal Korteks Hormonları Seçmeli 2 0 0 6
40 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
41 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr