Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Radyofarmasi - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi Anabilim Dalı 1995-1996 yılından itibaren lisans ve lisansüstü programlarda eğitim vermektedir. 2017 yılından itibaren 4 yıllık tezli doktora dereceli program devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Doktor Eczacı
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
 Doktora programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların yüksek lisans diplomasına veya 5 yıllık eğitimli lisans diplomasına sahip olması gerekir. Ayrıca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından ilgili puan türünde en az 60 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir. İngilizce yeterlilik için YDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Gerekli koşulları sağlayan adaylar, aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
 Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için Doktora derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı 300 AKTS’dir. Toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlilik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için Doktora derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı 240 AKTS’dir. Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlilik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Ders başarı notları 4.00 üzerinden en az 2.5 (Harf olarak CB olmalıdır). Yerel kredisi olmayan tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program Profili
 Radyofarmasi doktora programı açılarak alandaki araştırmalar artacak, mezun olan radyofarmasistlerin hem radyofarmasötiklerin kullanıldığı alanlarda çalışmaları sağlanacak hem de bu ilaçların güvenli ve doğru kullanımı artacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hastanede radyofarmasi alanında hastane ezacısı olarak çalışmak, akademisyen olarak üniveritelerde çalışmak, endüstride radyofarmasi alanında hizmet veren firmalarda üretim, kalite kontrol, ruhsatlandırma bölümlerinde çalışmak
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını bitiren mezunlar öğretim görevlisi olarak akademide çalışmalarını sürdürebilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda yer alan derslerin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Her bir ders için en az 1 arasınav yapılır. Derslere %70 oranında, pratiklere % 80 oranında devam etmek mecburidir. Bir yüksek lisans dersinin başarı notu arasınav not ortalamasının % 40'ı ile yarıyıl veya yıl sonu sınav notunun % 60'ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı olması için bu notun en az 70 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Makbule Aşıkoğlu Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi ABD
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızda 3 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi yer almaktadır. Anabilim dalımızda mevcut olan 1 adet araştırma laboratuvarı Radyofarmasi alanında ileri düzeyde araştırmalar için yeterli teknik alt yapı ve cihaz donanımına sahip olup TAEK tarafından lisanslanmıştır.

Program Çıktıları
1Yeni Program Çıktısı
2Yeni Program Çıktısı
3Yeni Program Çıktısı
4Yeni Program Çıktısı
5Yeni Program Çıktısı
6Yeni Program Çıktısı
7Yeni Program Çıktısı

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930306SDG1 Radyofarmasi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 18
2 9303066012016 Radyofarmaside Çalışma Prensipleri Zorunlu 4 0 0 12
3 9303066012019 Radyofarmaside Çalışma Prensipleri Zorunlu 4 0 0 12
4 9303066002019 Radyoişaretleme Teknikleri Zorunlu 4 4 0 12
5 2016-RadFar-DR-sdg-1 Seçmeli Ders Grubu-1 Seçmeli - - - 18
Toplam 12 4 0 72
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303066022019 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3
2 9303066052019 Klinik Radyofarmasi Zorunlu 2 2 0 6
3 930306SDG2 Radyofarmasi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 18
4 9303066002016 Radyoişaretleme Teknikleri Zorunlu 4 4 0 12
5 2016-RadFar-DR-sdg-2 Seçmeli Ders Grubu-2 Seçmeli - - - 18
6 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
7 9303066032019 Uygulamalı Radyofarmasi Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 11 8 0 66
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303066052016 Klinik Radyofarmasi Zorunlu 2 2 0 6
2 930306SDG3 Radyofarmasi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
3 2016-RadFar-DR-sdg-3 Seçmeli Ders Grubu-3 Seçmeli - - - 13
4 9303066032016 Uygulamalı Radyofarmasi Zorunlu 2 2 0 6
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 4 4 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303066022016 Bilimsel Çalışmaların Yazım Teknikleri ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3
2 2016-RadFar-DR-sdg-4 Seçmeli Ders Grubu-4 Seçmeli - - - 19
3 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
4 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 3 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Radyofarmasi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303066062016 Radyasyonla Sterilizasyon Seçmeli 4 0 0 0
2 9303066072016 Radyasyon Fiziği Seçmeli 4 0 0 0
3 9303066082016 Radyasyon Kimyası Seçmeli 4 0 0 10
4 9303066092016 Literatür Tarama Seçmeli 4 0 0 0
5 9303066102016 Temel Radyofarmasi Seçmeli 3 0 0 0
6 9303066112016 Radyofarmasötiklerin Hedeflenmesi ve Lokalizasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 0
7 9303066122016 Radyofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 0
8 9303066132016 Radyasyon Etkileşimleri Seçmeli 3 0 0 0
9 9303066142016 Radyofarmasötiklerin İlaç Taşıyıcı Sistemlerinde Kullanımı Seçmeli 4 0 0 0
10 9303066152016 Radyofarmasi ve Klinikte Kullanılan Cihazlar Seçmeli 4 0 0 0
11 9303066162018 Radyofarmasötiklerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Düzenlemeler Seçmeli 4 0 0 0
12 9303066172018 Teranostikler Seçmeli 3 0 0 0
13 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
14 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303066072016 Radyasyon Fiziği Seçmeli 4 0 0 10
2 9303066082016 Radyasyon Kimyası Seçmeli 4 0 0 0
3 9303066092016 Literatür Tarama Seçmeli 4 0 0 10
4 9303066102016 Temel Radyofarmasi Seçmeli 3 0 0 12
5 9303066112016 Radyofarmasötiklerin Hedeflenmesi ve Lokalizasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 10
6 9303066122016 Radyofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 10
7 9303066132016 Radyasyon Etkileşimleri Seçmeli 3 0 0 10
8 9303066142016 Radyofarmasötiklerin İlaç Taşıyıcı Sistemlerinde Kullanımı Seçmeli 4 0 0 0
9 9303066152016 Radyofarmasi ve Klinikte Kullanılan Cihazlar Seçmeli 4 0 0 10
10 9303066162018 Radyofarmasötiklerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Düzenlemeler Seçmeli 4 0 0 8
11 9303066172018 Teranostikler Seçmeli 3 0 0 0
12 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
13 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Radyofarmasi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303066062016 Radyasyonla Sterilizasyon Seçmeli 4 0 0 0
2 9303066072016 Radyasyon Fiziği Seçmeli 4 0 0 0
3 9303066082016 Radyasyon Kimyası Seçmeli 4 0 0 10
4 9303066092016 Literatür Tarama Seçmeli 4 0 0 0
5 9303066102016 Temel Radyofarmasi Seçmeli 3 0 0 0
6 9303066112016 Radyofarmasötiklerin Hedeflenmesi ve Lokalizasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 10
7 9303066122016 Radyofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 0
8 9303066132016 Radyasyon Etkileşimleri Seçmeli 3 0 0 0
9 9303066142016 Radyofarmasötiklerin İlaç Taşıyıcı Sistemlerinde Kullanımı Seçmeli 4 0 0 0
10 9303066152016 Radyofarmasi ve Klinikte Kullanılan Cihazlar Seçmeli 4 0 0 0
11 9303066162018 Radyofarmasötiklerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Düzenlemeler Seçmeli 4 0 0 0
12 9303066172018 Teranostikler Seçmeli 3 0 0 0
13 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
14 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303066082016 Radyasyon Kimyası Seçmeli 4 0 0 10
2 9303066092016 Literatür Tarama Seçmeli 4 0 0 10
3 9303066102016 Temel Radyofarmasi Seçmeli 3 0 0 12
4 9303066112016 Radyofarmasötiklerin Hedeflenmesi ve Lokalizasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 10
5 9303066122016 Radyofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 10
6 9303066132016 Radyasyon Etkileşimleri Seçmeli 3 0 0 10
7 9303066142016 Radyofarmasötiklerin İlaç Taşıyıcı Sistemlerinde Kullanımı Seçmeli 4 0 0 12
8 9303066152016 Radyofarmasi ve Klinikte Kullanılan Cihazlar Seçmeli 4 0 0 10
9 9303066162018 Radyofarmasötiklerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Düzenlemeler Seçmeli 4 0 0 8
10 9303066172018 Teranostikler Seçmeli 3 0 0 8
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Radyofarmasi Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303066062016 Radyasyonla Sterilizasyon Seçmeli 4 0 0 0
2 9303066072016 Radyasyon Fiziği Seçmeli 4 0 0 0
3 9303066082016 Radyasyon Kimyası Seçmeli 4 0 0 10
4 9303066092016 Literatür Tarama Seçmeli 4 0 0 0
5 9303066102016 Temel Radyofarmasi Seçmeli 3 0 0 0
6 9303066112016 Radyofarmasötiklerin Hedeflenmesi ve Lokalizasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 0
7 9303066122016 Radyofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 0
8 9303066132016 Radyasyon Etkileşimleri Seçmeli 3 0 0 0
9 9303066142016 Radyofarmasötiklerin İlaç Taşıyıcı Sistemlerinde Kullanımı Seçmeli 4 0 0 0
10 9303066152016 Radyofarmasi ve Klinikte Kullanılan Cihazlar Seçmeli 4 0 0 0
11 9303066162018 Radyofarmasötiklerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Düzenlemeler Seçmeli 4 0 0 0
12 9303066172018 Teranostikler Seçmeli 3 0 0 0
13 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
14 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
Seçmeli Ders Grubu-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303066062016 Radyasyonla Sterilizasyon Seçmeli 4 0 0 10
2 9303066072016 Radyasyon Fiziği Seçmeli 4 0 0 10
3 9303066082016 Radyasyon Kimyası Seçmeli 4 0 0 10
4 9303066092016 Literatür Tarama Seçmeli 4 0 0 10
5 9303066102016 Temel Radyofarmasi Seçmeli 3 0 0 12
6 9303066112016 Radyofarmasötiklerin Hedeflenmesi ve Lokalizasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 10
7 9303066122016 Radyofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 10
8 9303066132016 Radyasyon Etkileşimleri Seçmeli 3 0 0 10
9 9303066142016 Radyofarmasötiklerin İlaç Taşıyıcı Sistemlerinde Kullanımı Seçmeli 4 0 0 12
10 9303066152016 Radyofarmasi ve Klinikte Kullanılan Cihazlar Seçmeli 4 0 0 10
11 9303066162018 Radyofarmasötiklerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Düzenlemeler Seçmeli 4 0 0 8
12 9303066172018 Teranostikler Seçmeli 3 0 0 8
13 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
14 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Seçmeli Ders Grubu-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303066062016 Radyasyonla Sterilizasyon Seçmeli 4 0 0 10
2 9303066072016 Radyasyon Fiziği Seçmeli 4 0 0 10
3 9303066082016 Radyasyon Kimyası Seçmeli 4 0 0 10
4 9303066092016 Literatür Tarama Seçmeli 4 0 0 10
5 9303066102016 Temel Radyofarmasi Seçmeli 3 0 0 12
6 9303066112016 Radyofarmasötiklerin Hedeflenmesi ve Lokalizasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 10
7 9303066122016 Radyofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 10
8 9303066132016 Radyasyon Etkileşimleri Seçmeli 3 0 0 10
9 9303066142016 Radyofarmasötiklerin İlaç Taşıyıcı Sistemlerinde Kullanımı Seçmeli 4 0 0 12
10 9303066152016 Radyofarmasi ve Klinikte Kullanılan Cihazlar Seçmeli 4 0 0 10
11 9303066162018 Radyofarmasötiklerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Düzenlemeler Seçmeli 4 0 0 8
12 9303066172018 Teranostikler Seçmeli 3 0 0 8
13 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
14 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr