Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Kazanılan Derece
Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Farmakoloji ilaçların etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide kullanımlarını inceleyen bilim dalıdır. Hücre, hücrealtı yapılar, biyoaktif moleküller, dokular ve organlar üzerinde in vitro veya deney hayvanı ve/veya insan üzerinde in vivo çalışmalar yaparak hastalıkların tedavisi, tanısı, profilaksisi ve diğer tıbbi amaçlar için en uygun kimyasal maddenin saptanması ve ilaç olarak geliştirilmesi ile uğraşır. Yeni sentezlenmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini biyolojik yazgısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp ve eczacılık bilimidir. Farmakoloji, canlılar üzerindeki araştırmalardan klinik uygulamaya kadar uzanan bu karmaşık ve yoğun süreci birçok alt dalı ve yardımcı bilim dalları ile yakından bağlantılı olarak yürütür. Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora Programı’nın amacı, temel farmakolojik araştırmaları tasarlayabilecek, yürütebilecek, ulaşılan sonuçları yorumlayıp sunarak evrensel bilime katkıda bulunabilecek; üniversitelerimizin ve ilaç sektörünün gereksinimlerine yönelik bilgi alış verişinde bulunabilecek, bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış bilim insanları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Eğitim Öğretim Kurumları (Üniversite), Araştırma kurumları (Üniversite, ilaç sektörü, diagnostik, klinik araştırma, ruhsatlandırma bölümleri)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin doktora programı kapsamında aldığı derslerin teorik ve pratik başarısı sözlü ve yazılı sınavlar, sunumlar, ödevler, raporlar ve benzeri etkinliklerle değerlendirilecektir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 35100 Bornova/ İzmir Tel: (232)3885266, Faks: (232)3884687 Prof. Dr. Levent Üstünes (AD Başkanı) Prof. Dr. Metiner Tosun (AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları
Temel Farmakolojik deney donanımları (in vivo ve in vitro farmakolojik deney tekniklerini uygulayabilecek deney düzenekleri: anestezi altında deney hayvanlarında kan basıncının izlenmesi ve kaydedilmesi; izole organ ve dokularda doku kontraktilitesinin ve/veya hücre içi kalsiyum konsantrasyonu, pH değişimleri veya membran depolarizasyonunun izlenmesi; izole kalp preparatında dp/dt izlenmesi); temel biyokimyasal ve moleküler biyoloji çalışma düzenekleri (DNA, RNA ve protein düzeyinde araştırma araçları; konvansiyonel ve gerçek zamanlı nicel RT-PCR, jel elektroforezi ve immunoblot aparatları, normal ve ultrasantrifüjler, derin dondurucular, sıvı azot saklama tankları); hücre kültür ortamı (laminar akımlı biyogüvenlik II kabinleri, inkübatörler, gerçek zamanlı hücre kültür analiz sistemi); optik donanımlar (çoklu eksitasyonlu spektrofluorometre, çoklu plaka okuyuculu spektrofotometre, immunofluoresan mikroskopisi için kamera donanımlı mikroskop; normal ışık, UV veya kızılötesi görüntüleme sistemi); özel uygulamalar (hücre kültürlerine bir genin işlevinin anlaşılabilmesi için elektroporatör veya kimyasal yolla gen aktarımı).

Program Çıktıları
1Farmakoloji alanında özgün bir araştırma sürecini bireysel olarak tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme
2Güncel farmakolojik bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilme ve kavrayabilme
3Farmakolojik araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanabilme
4Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayabilme
5Farmakoloji alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunabilme
6Bilgi toplumu içinde teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemelere akademik ve profesyonel bağlamda katkıda bulunabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930307SDG1 Farmakoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 11
2 9303076872019 İlaç Etki Mekanizmaları Zorunlu 3 0 0 6
3 9303076012013 Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi Zorunlu 2 0 0 4
4 9303076912019 Moleküler Farmakoloji ve ilaç Araştırmaları I Zorunlu 3 0 0 6
5 9303076892019 Otonom sinir Sistemi Farmakolojisi Zorunlu 2 0 0 4
6 930307SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 26
7 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 10 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303076882016 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimde Sorumlu İletişim Zorunlu 2 0 0 3
2 9303076882019 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimde Sorumlu İletişim Zorunlu 2 0 0 3
3 930307SDG2 Farmakoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 6
4 9303076062018 Hücre İçi Sinyal Transdüksiyonu Zorunlu 2 0 0 7
5 9303076062019 Hücre İçi Sinyal Transdüksiyonu Zorunlu 2 0 0 7
6 9303076012019 Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi Zorunlu 2 0 0 4
7 9303076942019 Lokal Hormonlar, İnflamasyon ve Bağışıklık Zorunlu 0 0 0 4
8 9303076902019 Moleküler Farmakoloji ve ilaç Araştırmaları II Zorunlu 3 0 0 6
9 930307SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 23
Toplam 13 0 0 63
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930307SDG3 Farmakoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 930307SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 25
3 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930307SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 22
2 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Farmakoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303076022018 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi Seçmeli 2 0 0 0
2 9303076052013 Kanser Farmakolojisi Seçmeli 2 0 0 0
3 9303076202007 Moleküler Farmakoloji Seçmeli 3 0 0 0
4 9303076222019 Bilimsel Literatür Araştırma ve Değerlendirmede İleri Teknikler Seçmeli 2 2 0 0
5 9303076252005 Reseptör Farmakolojisi Seçmeli 3 0 0 0
6 9303076262019 Vasküler Biyoloji Seçmeli 3 2 0 0
7 9303076282012 Sinyal İletim Yolaklarına Moleküler Farmakolojik Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 0
8 9303076302010 Terapötik Hedef Validasyonunda Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 0
9 9303076312010 Ekstraselüler Matriks ve İşlevleri Seçmeli 2 0 0 0
10 9303076322018 Oksidatif Stres ve Antioksidan Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 2 0 0 0
11 9303076332018 Urogenital Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 0
12 9303076342019 Farmakolojik Araştırmalarda Veri Analizi Seçmeli 2 3 0 0
13 9303076862011 Hücre Ölüm Mekanizmaları ve Sinyal Yolakları ile Etkileşim Seçmeli 3 0 0 0
14 9303076922019 Disease Models in Drug Discovery Seçmeli 2 0 0 0
15 9303076932019 Farmakolojide İnteraktif Makale Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 0
16 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
17 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303076022018 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi Seçmeli 2 0 0 4
2 9303076052013 Kanser Farmakolojisi Seçmeli 2 0 0 4
3 9303076202007 Moleküler Farmakoloji Seçmeli 3 0 0 6
4 9303076222012 Bilimsel Literatür Araştırma ve Değerlendirmede İleri Teknikler Seçmeli 2 1 0 6
5 9303076252005 Reseptör Farmakolojisi Seçmeli 3 0 0 6
6 9303076262013 Vasküler Biyoloji Seçmeli 2 0 0 4
7 9303076282012 Sinyal İletim Yolaklarına Moleküler Farmakolojik Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 6
8 9303076302010 Terapötik Hedef Validasyonunda Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 8
9 9303076312010 Ekstraselüler Matriks ve İşlevleri Seçmeli 2 0 0 4
10 9303076322018 Oksidatif Stres ve Antioksidan Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 2 0 0 4
11 9303076332018 Urogenital Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 4
12 9303076342018 Farmakolojik Araştırmalarda Veri Analizi Seçmeli 1 3 0 8
13 9303076862011 Hücre Ölüm Mekanizmaları ve Sinyal Yolakları ile Etkileşim Seçmeli 3 0 0 6
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Farmakoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303076022018 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi Seçmeli 2 0 0 0
2 9303076052013 Kanser Farmakolojisi Seçmeli 2 0 0 0
3 9303076202007 Moleküler Farmakoloji Seçmeli 3 0 0 0
4 9303076222019 Bilimsel Literatür Araştırma ve Değerlendirmede İleri Teknikler Seçmeli 2 2 0 0
5 9303076252005 Reseptör Farmakolojisi Seçmeli 3 0 0 0
6 9303076262019 Vasküler Biyoloji Seçmeli 3 2 0 0
7 9303076282012 Sinyal İletim Yolaklarına Moleküler Farmakolojik Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 0
8 9303076302010 Terapötik Hedef Validasyonunda Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 0
9 9303076312010 Ekstraselüler Matriks ve İşlevleri Seçmeli 2 0 0 0
10 9303076322018 Oksidatif Stres ve Antioksidan Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 2 0 0 0
11 9303076332018 Urogenital Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 0
12 9303076342019 Farmakolojik Araştırmalarda Veri Analizi Seçmeli 2 3 0 0
13 9303076862011 Hücre Ölüm Mekanizmaları ve Sinyal Yolakları ile Etkileşim Seçmeli 3 0 0 0
14 9303076922019 Disease Models in Drug Discovery Seçmeli 2 0 0 0
15 9303076932019 Farmakolojide İnteraktif Makale Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 0
16 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
17 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303076022018 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi Seçmeli 2 0 0 4
2 9303076052013 Kanser Farmakolojisi Seçmeli 2 0 0 4
3 9303076202007 Moleküler Farmakoloji Seçmeli 3 0 0 6
4 9303076222012 Bilimsel Literatür Araştırma ve Değerlendirmede İleri Teknikler Seçmeli 2 1 0 6
5 9303076252005 Reseptör Farmakolojisi Seçmeli 3 0 0 6
6 9303076262013 Vasküler Biyoloji Seçmeli 2 0 0 4
7 9303076282012 Sinyal İletim Yolaklarına Moleküler Farmakolojik Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 6
8 9303076302010 Terapötik Hedef Validasyonunda Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 8
9 9303076312010 Ekstraselüler Matriks ve İşlevleri Seçmeli 2 0 0 4
10 9303076322018 Oksidatif Stres ve Antioksidan Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 2 0 0 4
11 9303076332018 Urogenital Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 4
12 9303076342018 Farmakolojik Araştırmalarda Veri Analizi Seçmeli 1 3 0 8
13 9303076862011 Hücre Ölüm Mekanizmaları ve Sinyal Yolakları ile Etkileşim Seçmeli 3 0 0 6
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Farmakoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303076022018 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi Seçmeli 2 0 0 0
2 9303076052013 Kanser Farmakolojisi Seçmeli 2 0 0 0
3 9303076202007 Moleküler Farmakoloji Seçmeli 3 0 0 0
4 9303076222019 Bilimsel Literatür Araştırma ve Değerlendirmede İleri Teknikler Seçmeli 2 2 0 0
5 9303076252005 Reseptör Farmakolojisi Seçmeli 3 0 0 0
6 9303076262019 Vasküler Biyoloji Seçmeli 3 2 0 0
7 9303076282012 Sinyal İletim Yolaklarına Moleküler Farmakolojik Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 0
8 9303076302010 Terapötik Hedef Validasyonunda Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 0
9 9303076312010 Ekstraselüler Matriks ve İşlevleri Seçmeli 2 0 0 0
10 9303076322018 Oksidatif Stres ve Antioksidan Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 2 0 0 0
11 9303076332018 Urogenital Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 0
12 9303076342019 Farmakolojik Araştırmalarda Veri Analizi Seçmeli 2 3 0 0
13 9303076862011 Hücre Ölüm Mekanizmaları ve Sinyal Yolakları ile Etkileşim Seçmeli 3 0 0 0
14 9303076922019 Disease Models in Drug Discovery Seçmeli 2 0 0 0
15 9303076932019 Farmakolojide İnteraktif Makale Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 0
16 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
17 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303076022018 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi Seçmeli 2 0 0 4
2 9303076052013 Kanser Farmakolojisi Seçmeli 2 0 0 4
3 9303076202007 Moleküler Farmakoloji Seçmeli 3 0 0 6
4 9303076222012 Bilimsel Literatür Araştırma ve Değerlendirmede İleri Teknikler Seçmeli 2 1 0 6
5 9303076252005 Reseptör Farmakolojisi Seçmeli 3 0 0 6
6 9303076262013 Vasküler Biyoloji Seçmeli 2 0 0 4
7 9303076282012 Sinyal İletim Yolaklarına Moleküler Farmakolojik Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 6
8 9303076302010 Terapötik Hedef Validasyonunda Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 8
9 9303076312010 Ekstraselüler Matriks ve İşlevleri Seçmeli 2 0 0 4
10 9303076322018 Oksidatif Stres ve Antioksidan Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 2 0 0 4
11 9303076332018 Urogenital Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 4
12 9303076342018 Farmakolojik Araştırmalarda Veri Analizi Seçmeli 1 3 0 8
13 9303076862011 Hücre Ölüm Mekanizmaları ve Sinyal Yolakları ile Etkileşim Seçmeli 3 0 0 6
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303076022018 Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi Seçmeli 2 0 0 4
2 9303076052013 Kanser Farmakolojisi Seçmeli 2 0 0 4
3 9303076202007 Moleküler Farmakoloji Seçmeli 3 0 0 6
4 9303076222012 Bilimsel Literatür Araştırma ve Değerlendirmede İleri Teknikler Seçmeli 2 1 0 6
5 9303076252005 Reseptör Farmakolojisi Seçmeli 3 0 0 6
6 9303076262013 Vasküler Biyoloji Seçmeli 2 0 0 4
7 9303076282012 Sinyal İletim Yolaklarına Moleküler Farmakolojik Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 6
8 9303076302010 Terapötik Hedef Validasyonunda Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 8
9 9303076312010 Ekstraselüler Matriks ve İşlevleri Seçmeli 2 0 0 4
10 9303076322018 Oksidatif Stres ve Antioksidan Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 2 0 0 4
11 9303076332018 Urogenital Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 4
12 9303076342018 Farmakolojik Araştırmalarda Veri Analizi Seçmeli 1 3 0 8
13 9303076862011 Hücre Ölüm Mekanizmaları ve Sinyal Yolakları ile Etkileşim Seçmeli 3 0 0 6
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr