Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Teknoloji - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
31.07.1985
Kazanılan Derece
Doktora derecesi
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Formülasyonların ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi üretilmesi ve etkin/yardımcı maddelerinin ve preparatların fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme, elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirebilme becerilerinin kazanılabilmesi ve belirli farmasötik ürünlerin hazırlanmasında ihtiyaç duyulan uygun ekipman ve bileşenlerin varlığı ile ilgili doğru karar alabilme yetisinin kazandırılabilmesi amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Farmasötik Teknoloji Doktora programından mezun olan öğrenciler, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde kozmetik ve ilaç endüstrisinde farklı konumlarda çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Ayrıca sayılan alanlarda akademisyen veya araştırmacı olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerinde de aktif olarak yer almaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Literatür araştırması ve çeviri 20 Seminer 2 Ara Sınav 1
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Özgen Özer Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji ABD Başkanı ozgen.ozer@ege.edu.tr Dahili Tlf:3981
Bölüm Olanakları
Bölüm olanakları arasında Farmasötik Teknoloji Öğrenci ve Araştırma Laboratuvarları, Eczacılık Fakültesi Bilgisayar Merkezi ve FABAL-Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı sayılabilir

Program Çıktıları
1Temel ve uygulamalı fen bilimlerini eczacılık meslek uygulamaları ile birleştirerek eczacılık alanında kullanabilme
2Bilimsel yöntem ışığında, problemi fark edebilme ve tanımlayabilme, hipotez oluşturulabilme, çözüm yollarını uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme
3Eczacılık alanında sahip olduğu bilgileri, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri getirebilme
4Formülasyon içindeki her bileşen için istenilen miktarı, seyreltmeyi ve yüzdeleri hesaplayabilme, hazırlamaya geçmeden önce ek bilgi veya rehberden faydalanabilme
5Formülasyonların ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme
6İlaç etkin ve yardımcı maddelerinin, farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik, analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme, elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirebilme
7Belirli farmasötik ürünlerin hazırlanmasında ihtiyaç duyulan uygun ekipman ve bileşenlerin varlığı ile ilgili doğru karar alabilme
8Güvenli ve doğru formülasyonu tanımlayabilme, kalite güvencesini sağlayabilme
9Mevcut kanun ve kurallarla ilgili gereksinimleri değerlendirme
10Çalışma pratik uygulamalarına ve mesleki kurallara uyumlu hareket edebilme, uygulanan mesleki standartlar ve kurallar hakkındaki bilgilerini güncel tutabilme, farmasötik ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan direktifleri uygulayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930308SDG1 Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 5
2 9303086222019 GMP (İyi Üretim Teknikleri) ve Kalite Kontrol Planlaması Zorunlu 4 4 0 13
3 9303086032011 İlaçların Stabilitesi I Zorunlu 4 4 0 12
4 9303086032019 İlaçların Stabilitesi I Zorunlu 4 4 0 12
5 930308SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 6
6 9303086872012 Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemler Zorunlu 4 4 0 12
Toplam 16 16 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303086522019 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 1 0 0 2
2 930308SDG2 Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 13
3 9303086042011 İlaçların Stabilitesi II Zorunlu 4 4 0 12
4 9303086042019 İlaçların Stabilitesi II Zorunlu 4 4 0 12
5 930308SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 15
6 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
7 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 9 8 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930308SDG3 Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 9303086222011 GMP (İyi Üretim Teknikleri) ve Kalite Kontrol Planlaması Zorunlu 4 4 0 13
3 930308SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 12
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 4 4 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303086522016 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 1 0 0 2
2 930308SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 23
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303086052012 Farmasötik Ürünlerde Validasyon Seçmeli 2 0 0 0
2 9303086101995 Dermatolojik Preparatlar ve Formülasyonu II Seçmeli 2 0 0 0
3 9303086172011 Emülsiyon Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 0
4 9303086232011 Tablet Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 0
5 9303086242011 Parenteral İlaç Şekilleri Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 0
6 9303086272011 Toz İlaçlar Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 0
7 9303086292011 Kozmetik Preparatların Formulasyonları ve Teknolojisinde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 0
8 9303086422012 Farmasötik Önformülasyon Seçmeli 2 0 0 0
9 9303086432013 Fiziksel Farmasi Seçmeli 2 0 0 0
10 9303086442014 Kolloidal İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 0
11 9303086862014 Transdermal ilaç taşıyıcı sistemler Seçmeli 2 2 0 0
12 9303086872019 Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 4 4 0 0
13 9303086882014 Partiküler İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 4 4 0 0
14 9303086892012 İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Kullanılan Polimerler Seçmeli 4 0 0 0
15 9303086902014 İlaç Mühendisliği Seçmeli 4 4 0 0
16 9303086912012 İlaç Hedefleme Stratejisi Seçmeli 4 0 0 0
17 9303086942011 Farmasötik Teknolojide Biyomedikal Uygulamalar Seçmeli 4 0 0 0
18 9303086952011 Farmasötik Ambalajlama Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
19 9303086962011 Farmasötik Ürünlerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 0
20 9303086972014 Farmasötik Ekstrüzyon Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 0
21 9303086992014 Pulmoner ilaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 0
22 9303087002011 Farmasötik İşlemlerde Ölçek Büyütme Seçmeli 2 0 0 0
23 9303087022014 Mukoadezif İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 0
24 9303087032011 Veteriner İlaç Formülasyonları Seçmeli 2 0 0 0
25 9303087042014 İlaç Geçişinde Hücre Kültürü Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 0
26 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
27 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303086052012 Farmasötik Ürünlerde Validasyon Seçmeli 2 0 0 4
2 9303086101995 Dermatolojik Preparatlar ve Formülasyonu II Seçmeli 2 0 0 4
3 9303086172011 Emülsiyon Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 6
4 9303086232011 Tablet Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 12
5 9303086242011 Parenteral İlaç Şekilleri Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 12
6 9303086272011 Toz İlaçlar Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 12
7 9303086292011 Kozmetik Preparatların Formulasyonları ve Teknolojisinde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 4
8 9303086422012 Farmasötik Önformülasyon Seçmeli 2 0 0 4
9 9303086432013 Fiziksel Farmasi Seçmeli 2 0 0 4
10 9303086442014 Kolloidal İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 4
11 9303086862014 Transdermal ilaç taşıyıcı sistemler Seçmeli 2 2 0 4
12 9303086882014 Partiküler İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 4 4 0 6
13 9303086892012 İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Kullanılan Polimerler Seçmeli 4 0 0 6
14 9303086902014 İlaç Mühendisliği Seçmeli 4 4 0 6
15 9303086912012 İlaç Hedefleme Stratejisi Seçmeli 4 0 0 6
16 9303086942011 Farmasötik Teknolojide Biyomedikal Uygulamalar Seçmeli 4 0 0 6
17 9303086952011 Farmasötik Ambalajlama Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 4
18 9303086962011 Farmasötik Ürünlerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 4
19 9303086972014 Farmasötik Ekstrüzyon Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 4
20 9303086992014 Pulmoner ilaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 4
21 9303087002011 Farmasötik İşlemlerde Ölçek Büyütme Seçmeli 2 0 0 4
22 9303087022014 Mukoadezif İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 4
23 9303087032011 Veteriner İlaç Formülasyonları Seçmeli 2 0 0 4
24 9303087042014 İlaç Geçişinde Hücre Kültürü Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 4
25 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
26 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303086052012 Farmasötik Ürünlerde Validasyon Seçmeli 2 0 0 0
2 9303086101995 Dermatolojik Preparatlar ve Formülasyonu II Seçmeli 2 0 0 0
3 9303086172011 Emülsiyon Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 0
4 9303086232011 Tablet Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 0
5 9303086242011 Parenteral İlaç Şekilleri Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 0
6 9303086272011 Toz İlaçlar Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 0
7 9303086292011 Kozmetik Preparatların Formulasyonları ve Teknolojisinde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 0
8 9303086422012 Farmasötik Önformülasyon Seçmeli 2 0 0 0
9 9303086432013 Fiziksel Farmasi Seçmeli 2 0 0 0
10 9303086442014 Kolloidal İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 0
11 9303086862014 Transdermal ilaç taşıyıcı sistemler Seçmeli 2 2 0 0
12 9303086872019 Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 4 4 0 0
13 9303086882014 Partiküler İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 4 4 0 0
14 9303086892012 İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Kullanılan Polimerler Seçmeli 4 0 0 0
15 9303086902014 İlaç Mühendisliği Seçmeli 4 4 0 0
16 9303086912012 İlaç Hedefleme Stratejisi Seçmeli 4 0 0 0
17 9303086942011 Farmasötik Teknolojide Biyomedikal Uygulamalar Seçmeli 4 0 0 0
18 9303086952011 Farmasötik Ambalajlama Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
19 9303086962011 Farmasötik Ürünlerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 0
20 9303086972014 Farmasötik Ekstrüzyon Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 0
21 9303086992014 Pulmoner ilaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 0
22 9303087002011 Farmasötik İşlemlerde Ölçek Büyütme Seçmeli 2 0 0 0
23 9303087022014 Mukoadezif İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 0
24 9303087032011 Veteriner İlaç Formülasyonları Seçmeli 2 0 0 0
25 9303087042014 İlaç Geçişinde Hücre Kültürü Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 0
26 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
27 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303086052012 Farmasötik Ürünlerde Validasyon Seçmeli 2 0 0 4
2 9303086101995 Dermatolojik Preparatlar ve Formülasyonu II Seçmeli 2 0 0 4
3 9303086172011 Emülsiyon Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 6
4 9303086232011 Tablet Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 12
5 9303086242011 Parenteral İlaç Şekilleri Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 12
6 9303086272011 Toz İlaçlar Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 12
7 9303086292011 Kozmetik Preparatların Formulasyonları ve Teknolojisinde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 4
8 9303086422012 Farmasötik Önformülasyon Seçmeli 2 0 0 4
9 9303086432013 Fiziksel Farmasi Seçmeli 2 0 0 4
10 9303086442014 Kolloidal İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 4
11 9303086862014 Transdermal ilaç taşıyıcı sistemler Seçmeli 2 2 0 4
12 9303086882014 Partiküler İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 4 4 0 6
13 9303086892012 İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Kullanılan Polimerler Seçmeli 4 0 0 6
14 9303086902014 İlaç Mühendisliği Seçmeli 4 4 0 6
15 9303086912012 İlaç Hedefleme Stratejisi Seçmeli 4 0 0 6
16 9303086942011 Farmasötik Teknolojide Biyomedikal Uygulamalar Seçmeli 4 0 0 6
17 9303086952011 Farmasötik Ambalajlama Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 4
18 9303086962011 Farmasötik Ürünlerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 4
19 9303086972014 Farmasötik Ekstrüzyon Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 4
20 9303086992014 Pulmoner ilaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 4
21 9303087002011 Farmasötik İşlemlerde Ölçek Büyütme Seçmeli 2 0 0 4
22 9303087022014 Mukoadezif İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 4
23 9303087032011 Veteriner İlaç Formülasyonları Seçmeli 2 0 0 4
24 9303087042014 İlaç Geçişinde Hücre Kültürü Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 4
25 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
26 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303086052012 Farmasötik Ürünlerde Validasyon Seçmeli 2 0 0 0
2 9303086101995 Dermatolojik Preparatlar ve Formülasyonu II Seçmeli 2 0 0 0
3 9303086172011 Emülsiyon Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 0
4 9303086232011 Tablet Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 0
5 9303086242011 Parenteral İlaç Şekilleri Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 0
6 9303086272011 Toz İlaçlar Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 0
7 9303086292011 Kozmetik Preparatların Formulasyonları ve Teknolojisinde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 0
8 9303086422012 Farmasötik Önformülasyon Seçmeli 2 0 0 0
9 9303086432013 Fiziksel Farmasi Seçmeli 2 0 0 0
10 9303086442014 Kolloidal İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 0
11 9303086862014 Transdermal ilaç taşıyıcı sistemler Seçmeli 2 2 0 0
12 9303086872019 Yeni İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 4 4 0 0
13 9303086882014 Partiküler İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 4 4 0 0
14 9303086892012 İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Kullanılan Polimerler Seçmeli 4 0 0 0
15 9303086902014 İlaç Mühendisliği Seçmeli 4 4 0 0
16 9303086912012 İlaç Hedefleme Stratejisi Seçmeli 4 0 0 0
17 9303086942011 Farmasötik Teknolojide Biyomedikal Uygulamalar Seçmeli 4 0 0 0
18 9303086952011 Farmasötik Ambalajlama Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
19 9303086962011 Farmasötik Ürünlerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 0
20 9303086972014 Farmasötik Ekstrüzyon Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 0
21 9303086992014 Pulmoner ilaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 0
22 9303087002011 Farmasötik İşlemlerde Ölçek Büyütme Seçmeli 2 0 0 0
23 9303087022014 Mukoadezif İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 0
24 9303087032011 Veteriner İlaç Formülasyonları Seçmeli 2 0 0 0
25 9303087042014 İlaç Geçişinde Hücre Kültürü Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 0
26 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
27 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303086052012 Farmasötik Ürünlerde Validasyon Seçmeli 2 0 0 4
2 9303086101995 Dermatolojik Preparatlar ve Formülasyonu II Seçmeli 2 0 0 4
3 9303086172011 Emülsiyon Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 6
4 9303086232011 Tablet Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 12
5 9303086242011 Parenteral İlaç Şekilleri Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 12
6 9303086272011 Toz İlaçlar Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 12
7 9303086292011 Kozmetik Preparatların Formulasyonları ve Teknolojisinde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 4
8 9303086422012 Farmasötik Önformülasyon Seçmeli 2 0 0 4
9 9303086432013 Fiziksel Farmasi Seçmeli 2 0 0 4
10 9303086442014 Kolloidal İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 4
11 9303086862014 Transdermal ilaç taşıyıcı sistemler Seçmeli 2 2 0 4
12 9303086882014 Partiküler İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 4 4 0 6
13 9303086892012 İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Kullanılan Polimerler Seçmeli 4 0 0 6
14 9303086902014 İlaç Mühendisliği Seçmeli 4 4 0 6
15 9303086912012 İlaç Hedefleme Stratejisi Seçmeli 4 0 0 6
16 9303086942011 Farmasötik Teknolojide Biyomedikal Uygulamalar Seçmeli 4 0 0 6
17 9303086952011 Farmasötik Ambalajlama Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 4
18 9303086962011 Farmasötik Ürünlerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 4
19 9303086972014 Farmasötik Ekstrüzyon Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 4
20 9303086992014 Pulmoner ilaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 4
21 9303087002011 Farmasötik İşlemlerde Ölçek Büyütme Seçmeli 2 0 0 4
22 9303087022014 Mukoadezif İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 4
23 9303087032011 Veteriner İlaç Formülasyonları Seçmeli 2 0 0 4
24 9303087042014 İlaç Geçişinde Hücre Kültürü Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 4
25 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
26 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303086052012 Farmasötik Ürünlerde Validasyon Seçmeli 2 0 0 4
2 9303086101995 Dermatolojik Preparatlar ve Formülasyonu II Seçmeli 2 0 0 4
3 9303086172011 Emülsiyon Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 6
4 9303086232011 Tablet Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 12
5 9303086242011 Parenteral İlaç Şekilleri Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 12
6 9303086272011 Toz İlaçlar Teknolojisi Seçmeli 4 4 0 12
7 9303086292011 Kozmetik Preparatların Formulasyonları ve Teknolojisinde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 4
8 9303086422012 Farmasötik Önformülasyon Seçmeli 2 0 0 4
9 9303086432013 Fiziksel Farmasi Seçmeli 2 0 0 4
10 9303086442014 Kolloidal İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 4
11 9303086862014 Transdermal ilaç taşıyıcı sistemler Seçmeli 2 2 0 4
12 9303086882014 Partiküler İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 4 4 0 6
13 9303086892012 İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Kullanılan Polimerler Seçmeli 4 0 0 6
14 9303086902014 İlaç Mühendisliği Seçmeli 4 4 0 6
15 9303086912012 İlaç Hedefleme Stratejisi Seçmeli 4 0 0 6
16 9303086942011 Farmasötik Teknolojide Biyomedikal Uygulamalar Seçmeli 4 0 0 6
17 9303086952011 Farmasötik Ambalajlama Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 4
18 9303086962011 Farmasötik Ürünlerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 4
19 9303086972014 Farmasötik Ekstrüzyon Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 4
20 9303086992014 Pulmoner ilaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 4
21 9303087002011 Farmasötik İşlemlerde Ölçek Büyütme Seçmeli 2 0 0 4
22 9303087022014 Mukoadezif İlaç Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 2 2 0 4
23 9303087032011 Veteriner İlaç Formülasyonları Seçmeli 2 0 0 4
24 9303087042014 İlaç Geçişinde Hücre Kültürü Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 4
25 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
26 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr