Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Teknoloji - Biyofarmasötik ve Farmakokinetik - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
ege üniversitesi eczacılık fakültesi
Kazanılan Derece
doktor eczacı
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Program süresi en fazla sekiz yıldır. Programda zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminerler ve tez çalışması mevcuttur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, kamu kuruluşlarında, özel sektörde, araştırma merkezleri ve akademik pozisyonlarda görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
vize ve final sınavları, seminerler ve tez çalışmaları mevcuttur
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Levent Kırılmaz Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı Bornova İzmir
Bölüm Olanakları
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı

Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303116992016 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 3
2 9303116992019 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 3
3 9303116302005 Farmakokinetik Verilerin Matematiksel Modellemesi-I Zorunlu 4 0 0 6
4 9303116302019 Farmakokinetik Verilerin Matematiksel Modellemesi-I Zorunlu 4 0 0 6
5 9303116282005 Farmasötik Dozaj Şekillerinin Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Değerlendirilmesi-I Zorunlu 4 0 0 6
6 9303116282019 Farmasötik Dozaj Şekillerinin Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Değerlendirilmesi-I Zorunlu 4 0 0 6
7 930311SDG1 Farmasötik Teknoloji Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 15
8 930311SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 15
Toplam 20 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303116342005 Farmakokinetik Verilerin Matematiksel Modellemesi-II Zorunlu 4 0 0 6
2 9303116342019 Farmakokinetik Verilerin Matematiksel Modellemesi-II Zorunlu 4 0 0 6
3 9303116322005 Farmasötik Dozaj Şekillerinin Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Değerlendirilmesi-II Zorunlu 4 0 0 6
4 9303116322019 Farmasötik Dozaj Şekillerinin Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Değerlendirilmesi-II Zorunlu 4 0 0 6
5 930311SDG2 Farmasötik Teknoloji Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 15
6 930311SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 15
7 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
8 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 16 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303116302016 Farmakokinetik Verilerin Matematiksel Modellemesi III Zorunlu 4 0 0 6
2 9303116282016 Farmasötik Dozaj Şekillerinin Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Değerlendirilmesi III Zorunlu 4 0 0 6
3 930311SDG3 Farmasötik Teknoloji Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
4 930311SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 13
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 8 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303116342016 Farmakokinetik Verilerin Matematiksel Modellemesi IV Zorunlu 4 0 0 6
2 9303116322016 Farmasötik Dozaj Şekillerinin Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Değerlendirilmesi IV Zorunlu 4 0 0 6
3 930311SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 13
4 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 8 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Farmasötik Teknoloji Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303116252019 Farmakokinetik Verilerin Matematiksel Modellemesi IV Seçmeli 4 0 0 0
2 9303116262019 Farmasötik Dozaj Şekillerinin Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Değerlendirilmesi IV Seçmeli 4 0 0 0
3 9303116272019 Farmakokinetik Verilerin Matematiksel Modellemesi III Seçmeli 4 0 0 0
4 9303116362019 Doz Rejimi II Seçmeli 4 0 0 0
5 9303116382019 İn Vitro-İn Vivo Korelasyonlar ve Uygulamaları II Seçmeli 4 0 0 0
6 9303116662019 Biyofarmasötik ve Klinik Araştırmalarda Radyonüklid Kullanımı Seçmeli 3 0 0 0
7 9303116672019 İn Vitro-İn Vivo Korelasyonlar ve Uygulamaları I Seçmeli 4 0 0 0
8 9303116682019 Klinik Farmakokinetik ve Terapötik İlaç İzlemi Seçmeli 2 0 0 0
9 9303116702019 Genetik Polimorfizm ve Populasyon Farmakokinetiği Seçmeli 2 0 0 0
10 9303116712019 Doz Rejimi I Seçmeli 4 0 0 0
11 9303116732019 Biyoyararlanım Ve Biyoeşdeğerlik Değerlendirilmesinde İlaçların Fizikokimyasal Özellik. I Seçmeli 4 0 0 0
12 9303116742019 Kronofarmakokinetik II Seçmeli 4 0 0 0
13 9303116812019 Kronofarmakokinetik I Seçmeli 4 0 0 0
14 9303116872019 Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Değerlendirilmesinde İlaçların Fizikokimyasal Özellik. II Seçmeli 4 0 0 0
15 9303116942019 İlaç Hedefleme Seçmeli 2 0 0 0
16 9303116952019 Mikropartiküler Sistemler Seçmeli 2 0 0 0
17 9303116962019 Nanopartiküler Sistemler Seçmeli 2 0 0 0
18 9303116972019 Responsif İlaç Salım Sistemleri Seçmeli 2 0 0 0
19 9303116982019 Farmasötik Dozaj Şekillerinin Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Değerlendirilmesi III Seçmeli 4 0 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303116362005 Doz Rejimi II Seçmeli 4 0 0 6
2 9303116382005 İn Vitro-İn Vivo Korelasyonlar ve Uygulamaları II Seçmeli 4 0 0 6
3 9303116662001 Biyofarmasötik ve Klinik Araştırmalarda Radyonüklid Kullanımı Seçmeli 3 0 0 5
4 9303116672005 İn Vitro-İn Vivo Korelasyonlar ve Uygulamaları I Seçmeli 4 0 0 6
5 9303116682001 Klinik Farmakokinetik ve Terapötik İlaç İzlemi Seçmeli 2 0 0 4
6 9303116702001 Genetik Polimorfizm ve Populasyon Farmakokinetiği Seçmeli 2 0 0 4
7 9303116712005 Doz Rejimi I Seçmeli 4 0 0 6
8 9303116732005 Biyoyararlanım Ve Biyoeşdeğerlik Değerlendirilmesinde İlaçların Fizikokimyasal Özellik. I Seçmeli 4 0 0 6
9 9303116742005 Kronofarmakokinetik II Seçmeli 4 0 0 6
10 9303116812005 Kronofarmakokinetik I Seçmeli 4 0 0 6
11 9303116872005 Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Değerlendirilmesinde İlaçların Fizikokimyasal Özellik. II Seçmeli 4 0 0 6
12 9303116942011 İlaç Hedefleme Seçmeli 2 0 0 4
13 9303116952011 Mikropartiküler Sistemler Seçmeli 2 0 0 4
14 9303116962011 Nanopartiküler Sistemler Seçmeli 2 0 0 4
15 9303116972011 Responsif İlaç Salım Sistemleri Seçmeli 2 0 0 4
16 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
17 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Farmasötik Teknoloji Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303116252019 Farmakokinetik Verilerin Matematiksel Modellemesi IV Seçmeli 4 0 0 0
2 9303116262019 Farmasötik Dozaj Şekillerinin Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Değerlendirilmesi IV Seçmeli 4 0 0 0
3 9303116272019 Farmakokinetik Verilerin Matematiksel Modellemesi III Seçmeli 4 0 0 0
4 9303116362019 Doz Rejimi II Seçmeli 4 0 0 0
5 9303116382019 İn Vitro-İn Vivo Korelasyonlar ve Uygulamaları II Seçmeli 4 0 0 0
6 9303116662019 Biyofarmasötik ve Klinik Araştırmalarda Radyonüklid Kullanımı Seçmeli 3 0 0 0
7 9303116672019 İn Vitro-İn Vivo Korelasyonlar ve Uygulamaları I Seçmeli 4 0 0 0
8 9303116682019 Klinik Farmakokinetik ve Terapötik İlaç İzlemi Seçmeli 2 0 0 0
9 9303116702019 Genetik Polimorfizm ve Populasyon Farmakokinetiği Seçmeli 2 0 0 0
10 9303116712019 Doz Rejimi I Seçmeli 4 0 0 0
11 9303116732019 Biyoyararlanım Ve Biyoeşdeğerlik Değerlendirilmesinde İlaçların Fizikokimyasal Özellik. I Seçmeli 4 0 0 0
12 9303116742019 Kronofarmakokinetik II Seçmeli 4 0 0 0
13 9303116812019 Kronofarmakokinetik I Seçmeli 4 0 0 0
14 9303116872019 Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Değerlendirilmesinde İlaçların Fizikokimyasal Özellik. II Seçmeli 4 0 0 0
15 9303116942019 İlaç Hedefleme Seçmeli 2 0 0 0
16 9303116952019 Mikropartiküler Sistemler Seçmeli 2 0 0 0
17 9303116962019 Nanopartiküler Sistemler Seçmeli 2 0 0 0
18 9303116972019 Responsif İlaç Salım Sistemleri Seçmeli 2 0 0 0
19 9303116982019 Farmasötik Dozaj Şekillerinin Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Değerlendirilmesi III Seçmeli 4 0 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303116362005 Doz Rejimi II Seçmeli 4 0 0 6
2 9303116382005 İn Vitro-İn Vivo Korelasyonlar ve Uygulamaları II Seçmeli 4 0 0 6
3 9303116662001 Biyofarmasötik ve Klinik Araştırmalarda Radyonüklid Kullanımı Seçmeli 3 0 0 5
4 9303116672005 İn Vitro-İn Vivo Korelasyonlar ve Uygulamaları I Seçmeli 4 0 0 6
5 9303116682001 Klinik Farmakokinetik ve Terapötik İlaç İzlemi Seçmeli 2 0 0 4
6 9303116702001 Genetik Polimorfizm ve Populasyon Farmakokinetiği Seçmeli 2 0 0 4
7 9303116712005 Doz Rejimi I Seçmeli 4 0 0 6
8 9303116732005 Biyoyararlanım Ve Biyoeşdeğerlik Değerlendirilmesinde İlaçların Fizikokimyasal Özellik. I Seçmeli 4 0 0 6
9 9303116742005 Kronofarmakokinetik II Seçmeli 4 0 0 6
10 9303116812005 Kronofarmakokinetik I Seçmeli 4 0 0 6
11 9303116872005 Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Değerlendirilmesinde İlaçların Fizikokimyasal Özellik. II Seçmeli 4 0 0 6
12 9303116942011 İlaç Hedefleme Seçmeli 2 0 0 4
13 9303116952011 Mikropartiküler Sistemler Seçmeli 2 0 0 4
14 9303116962011 Nanopartiküler Sistemler Seçmeli 2 0 0 4
15 9303116972011 Responsif İlaç Salım Sistemleri Seçmeli 2 0 0 4
16 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
17 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Farmasötik Teknoloji Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303116252019 Farmakokinetik Verilerin Matematiksel Modellemesi IV Seçmeli 4 0 0 0
2 9303116262019 Farmasötik Dozaj Şekillerinin Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Değerlendirilmesi IV Seçmeli 4 0 0 0
3 9303116272019 Farmakokinetik Verilerin Matematiksel Modellemesi III Seçmeli 4 0 0 0
4 9303116362019 Doz Rejimi II Seçmeli 4 0 0 0
5 9303116382019 İn Vitro-İn Vivo Korelasyonlar ve Uygulamaları II Seçmeli 4 0 0 0
6 9303116662019 Biyofarmasötik ve Klinik Araştırmalarda Radyonüklid Kullanımı Seçmeli 3 0 0 0
7 9303116672019 İn Vitro-İn Vivo Korelasyonlar ve Uygulamaları I Seçmeli 4 0 0 0
8 9303116682019 Klinik Farmakokinetik ve Terapötik İlaç İzlemi Seçmeli 2 0 0 0
9 9303116702019 Genetik Polimorfizm ve Populasyon Farmakokinetiği Seçmeli 2 0 0 0
10 9303116712019 Doz Rejimi I Seçmeli 4 0 0 0
11 9303116732019 Biyoyararlanım Ve Biyoeşdeğerlik Değerlendirilmesinde İlaçların Fizikokimyasal Özellik. I Seçmeli 4 0 0 0
12 9303116742019 Kronofarmakokinetik II Seçmeli 4 0 0 0
13 9303116812019 Kronofarmakokinetik I Seçmeli 4 0 0 0
14 9303116872019 Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Değerlendirilmesinde İlaçların Fizikokimyasal Özellik. II Seçmeli 4 0 0 0
15 9303116942019 İlaç Hedefleme Seçmeli 2 0 0 0
16 9303116952019 Mikropartiküler Sistemler Seçmeli 2 0 0 0
17 9303116962019 Nanopartiküler Sistemler Seçmeli 2 0 0 0
18 9303116972019 Responsif İlaç Salım Sistemleri Seçmeli 2 0 0 0
19 9303116982019 Farmasötik Dozaj Şekillerinin Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Değerlendirilmesi III Seçmeli 4 0 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303116362005 Doz Rejimi II Seçmeli 4 0 0 6
2 9303116382005 İn Vitro-İn Vivo Korelasyonlar ve Uygulamaları II Seçmeli 4 0 0 6
3 9303116662001 Biyofarmasötik ve Klinik Araştırmalarda Radyonüklid Kullanımı Seçmeli 3 0 0 5
4 9303116672005 İn Vitro-İn Vivo Korelasyonlar ve Uygulamaları I Seçmeli 4 0 0 6
5 9303116682001 Klinik Farmakokinetik ve Terapötik İlaç İzlemi Seçmeli 2 0 0 4
6 9303116702001 Genetik Polimorfizm ve Populasyon Farmakokinetiği Seçmeli 2 0 0 4
7 9303116712005 Doz Rejimi I Seçmeli 4 0 0 6
8 9303116732005 Biyoyararlanım Ve Biyoeşdeğerlik Değerlendirilmesinde İlaçların Fizikokimyasal Özellik. I Seçmeli 4 0 0 6
9 9303116742005 Kronofarmakokinetik II Seçmeli 4 0 0 6
10 9303116812005 Kronofarmakokinetik I Seçmeli 4 0 0 6
11 9303116872005 Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Değerlendirilmesinde İlaçların Fizikokimyasal Özellik. II Seçmeli 4 0 0 6
12 9303116942011 İlaç Hedefleme Seçmeli 2 0 0 4
13 9303116952011 Mikropartiküler Sistemler Seçmeli 2 0 0 4
14 9303116962011 Nanopartiküler Sistemler Seçmeli 2 0 0 4
15 9303116972011 Responsif İlaç Salım Sistemleri Seçmeli 2 0 0 4
16 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
17 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303116362005 Doz Rejimi II Seçmeli 4 0 0 6
2 9303116382005 İn Vitro-İn Vivo Korelasyonlar ve Uygulamaları II Seçmeli 4 0 0 6
3 9303116662001 Biyofarmasötik ve Klinik Araştırmalarda Radyonüklid Kullanımı Seçmeli 3 0 0 5
4 9303116672005 İn Vitro-İn Vivo Korelasyonlar ve Uygulamaları I Seçmeli 4 0 0 6
5 9303116682001 Klinik Farmakokinetik ve Terapötik İlaç İzlemi Seçmeli 2 0 0 4
6 9303116702001 Genetik Polimorfizm ve Populasyon Farmakokinetiği Seçmeli 2 0 0 4
7 9303116712005 Doz Rejimi I Seçmeli 4 0 0 6
8 9303116732005 Biyoyararlanım Ve Biyoeşdeğerlik Değerlendirilmesinde İlaçların Fizikokimyasal Özellik. I Seçmeli 4 0 0 6
9 9303116742005 Kronofarmakokinetik II Seçmeli 4 0 0 6
10 9303116812005 Kronofarmakokinetik I Seçmeli 4 0 0 6
11 9303116872005 Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Değerlendirilmesinde İlaçların Fizikokimyasal Özellik. II Seçmeli 4 0 0 6
12 9303116942011 İlaç Hedefleme Seçmeli 2 0 0 4
13 9303116952011 Mikropartiküler Sistemler Seçmeli 2 0 0 4
14 9303116962011 Nanopartiküler Sistemler Seçmeli 2 0 0 4
15 9303116972011 Responsif İlaç Salım Sistemleri Seçmeli 2 0 0 4
16 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
17 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr