Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Botanik - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Kazanılan Derece
Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Farmasötik botanik alanında farklı uygulama alanlarında çalışabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış, etik değerlere sahip, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilecek ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş farmasötik botanikçiler yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bitkisel kaynaklı ilaç sektöründe, drog teşhisi ve analizi laboratuarlarında, bitkisel kaynaklı ürünlerle ilgili farmakope monograf analizlerinde; bitkisel tedavilerin uygulandığı yerlerde aktivite ve etkileşimleri değerlendirerek uzman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ulvi ZEYBEK Ege Üniversiesi Eczacılık Fakültesi 35100 Bornova-İzmir, Tel: 0 232 311 1967 e-mail: ulvi.zeybek@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızda 1 profösör, 2 doçent , 2yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi; 1'i doktoralı olmak üzere 2 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Araştırmaların gerçekleştirildiği 2 araştırma laboratuarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde kullanabilme.
2Sahip olduğu bilgi ve donanımı, tıbbi bitkiler ve tıbbi bitkisel ürünlerle ilgili mevcut yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda kullanabilme, gerektiğinde bu anlamda inisiyatif kullanabilme.
3Bitkisel kaynaklaı ilaç hammaddeleri ile ilgili sağlık hizmeti kalitesinin arttırılmasına yönelik politikalar üretebilme.
4Bitki sistematiği ve bitkileri teşhisi konusunda gerekli temel bilgi ve beceriyi kullanabilme, belgeleme ve arşivleyebilme.
5Temel ve uygulamalı fen bilimlerini, eczacılık meslek uygulamaları ile birleştirerek Famasötik Botanik alanında kullanabilme.
6Bitkisel kaynaklı ilaç etkin maddelerinin ve bitkisel ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilme.
7Tıbbi bitkiler, bitkisel droglar ve bitkisel etkin madde ve ürünlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilme.
8Biktisel tıbbi ürünlerin etkileri ve kullanımları, en uygun dozu, toksisitesi, uygulama yolları, etkileşimleri ve geçimsizlikleri konusunda gerekli bilgiye sahip olabilme.
9En az bir yabancı dil kullanarak, tıbbi bitkilerle ilgili güncel ve temel basılı ve dijital bilgi kaynakları konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme.
10Bitkilerin yer aldığı tüm tıbbi uygulama süreçlerinde yer alıp, sahip olduğu bilgi birikimi doğrultusunda sağlık profesyonelleri ile ortak çalışabilme.
11Tıbbi bitkilerin tedavi aracı olarak kullanıldığı her tür sağlık uygulaması konusunda ön lisans, lisans, lisans üstü ve meslek içi alanlara ek olarak halka yönelik eğitimler düzeneleyebilme.
12Bitkisel tıbbi ürünlerin en uygun şekilde kullanımını sağlamak danışmanlık hizmeti verebilme.
13Bitkisel tıbbi ürünlerin üretimine yönelik hammaddeden, mamul ürüne kadar bilimsel danışmanlık sunabilme.
14Bitkilerin yaşam ortamlarını ve ilişkilerini yotumlayabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9303096242019 Bitki Tayini II Zorunlu 1 2 0 5
3 930309SDG1 Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 14
4 9303096532007 Fitoterapi-III Zorunlu 4 0 0 8
5 9303096532019 Fitoterapi-III Zorunlu 4 0 0 8
6 930309SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 22
Toplam 11 2 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9303096102019 Drog Hazırlama Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 3
3 930309SDG2 Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 16
4 9303096322007 Fitoterapi-IV Zorunlu 4 0 0 8
5 9303096322019 Fitoterapi-IV Zorunlu 4 0 0 8
6 930309SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 16
7 9303096271995 Türkiyenin Tıbbi Bitkileri Zorunlu 2 0 0 3
8 9303096272019 Türkiyenin Tıbbi Bitkileri Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 16 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303096242005 Bitki Tayini II Zorunlu 1 2 0 5
2 930309SDG3 Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
3 930309SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 11
4 9303096552012 Tıbbi Bitkilerde Enstrümantal Analiz Yöntemleri II Zorunlu 3 2 0 9
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 4 4 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303096101995 Drog Hazırlama Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 3
2 930309SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 19
3 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
4 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303096012005 Çiçek Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
2 9303096022005 Bitkisel Çaylar Seçmeli 2 0 0 0
3 9303096032005 Bitki Coğrafyası ve Ekolojisi Seçmeli 2 0 0 0
4 9303096052007 Bitki Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 0
5 9303096061995 Drog Bitkilerinin Kültür Kuralları Seçmeli 2 2 0 0
6 9303096082005 Enstrümantal Analiz Seçmeli 1 2 0 0
7 9303096141995 Anadolunun Geleneksel Tıbbi Bitki ve Drogları Seçmeli 2 0 0 0
8 9303096162005 Türkiyenin Endemik Bitkileri Seçmeli 2 0 0 0
9 9303096182004 Bitki Genetiği Seçmeli 2 4 0 0
10 9303096222005 Türkiye Florasında Yayılış Gösteren Uçucu Yağ Bitkileri Seçmeli 2 0 0 0
11 9303096262007 Fitokimyasalların Etki Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 0
12 9303096282007 Bitkilerin Kozmetikteki Yeri ve Önemi-II Seçmeli 2 0 0 0
13 9303096291995 Genel Bitki Sitotaksonomisi Seçmeli 2 0 0 0
14 9303096302007 Tıbbi Bitkiler Üzerine Klinik Çalışmalar Seçmeli 2 0 0 0
15 9303096342012 Tıbbi Bitki Metabolitleri II Seçmeli 2 2 0 0
16 9303096362012 Bitki Veri Tabanları Seçmeli 2 2 0 0
17 9303096382012 Uçucu Yağların Biyoaktivite Potansiyelleri Seçmeli 2 0 0 0
18 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
19 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303096012005 Çiçek Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 3
2 9303096022005 Bitkisel Çaylar Seçmeli 2 0 0 3
3 9303096032005 Bitki Coğrafyası ve Ekolojisi Seçmeli 2 0 0 3
4 9303096052007 Bitki Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
5 9303096061995 Drog Bitkilerinin Kültür Kuralları Seçmeli 2 2 0 6
6 9303096082005 Enstrümantal Analiz Seçmeli 1 2 0 5
7 9303096141995 Anadolunun Geleneksel Tıbbi Bitki ve Drogları Seçmeli 2 0 0 3
8 9303096162005 Türkiyenin Endemik Bitkileri Seçmeli 2 0 0 3
9 9303096182004 Bitki Genetiği Seçmeli 2 4 0 9
10 9303096222005 Türkiye Florasında Yayılış Gösteren Uçucu Yağ Bitkileri Seçmeli 2 0 0 4
11 9303096262007 Fitokimyasalların Etki Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 4
12 9303096282007 Bitkilerin Kozmetikteki Yeri ve Önemi-II Seçmeli 2 0 0 4
13 9303096291995 Genel Bitki Sitotaksonomisi Seçmeli 2 0 0 4
14 9303096302007 Tıbbi Bitkiler Üzerine Klinik Çalışmalar Seçmeli 2 0 0 4
15 9303096342012 Tıbbi Bitki Metabolitleri II Seçmeli 2 2 0 7
16 9303096362012 Bitki Veri Tabanları Seçmeli 2 2 0 6
17 9303096382012 Uçucu Yağların Biyoaktivite Potansiyelleri Seçmeli 2 0 0 4
18 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
19 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303096012005 Çiçek Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
2 9303096022005 Bitkisel Çaylar Seçmeli 2 0 0 0
3 9303096032005 Bitki Coğrafyası ve Ekolojisi Seçmeli 2 0 0 0
4 9303096052007 Bitki Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 0
5 9303096061995 Drog Bitkilerinin Kültür Kuralları Seçmeli 2 2 0 0
6 9303096082005 Enstrümantal Analiz Seçmeli 1 2 0 0
7 9303096141995 Anadolunun Geleneksel Tıbbi Bitki ve Drogları Seçmeli 2 0 0 0
8 9303096162005 Türkiyenin Endemik Bitkileri Seçmeli 2 0 0 0
9 9303096182004 Bitki Genetiği Seçmeli 2 4 0 0
10 9303096222005 Türkiye Florasında Yayılış Gösteren Uçucu Yağ Bitkileri Seçmeli 2 0 0 0
11 9303096262007 Fitokimyasalların Etki Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 0
12 9303096282007 Bitkilerin Kozmetikteki Yeri ve Önemi-II Seçmeli 2 0 0 0
13 9303096291995 Genel Bitki Sitotaksonomisi Seçmeli 2 0 0 0
14 9303096302007 Tıbbi Bitkiler Üzerine Klinik Çalışmalar Seçmeli 2 0 0 0
15 9303096342012 Tıbbi Bitki Metabolitleri II Seçmeli 2 2 0 0
16 9303096362012 Bitki Veri Tabanları Seçmeli 2 2 0 0
17 9303096382012 Uçucu Yağların Biyoaktivite Potansiyelleri Seçmeli 2 0 0 0
18 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
19 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303096012005 Çiçek Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 3
2 9303096022005 Bitkisel Çaylar Seçmeli 2 0 0 3
3 9303096032005 Bitki Coğrafyası ve Ekolojisi Seçmeli 2 0 0 3
4 9303096052007 Bitki Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
5 9303096061995 Drog Bitkilerinin Kültür Kuralları Seçmeli 2 2 0 6
6 9303096082005 Enstrümantal Analiz Seçmeli 1 2 0 5
7 9303096141995 Anadolunun Geleneksel Tıbbi Bitki ve Drogları Seçmeli 2 0 0 3
8 9303096162005 Türkiyenin Endemik Bitkileri Seçmeli 2 0 0 3
9 9303096182004 Bitki Genetiği Seçmeli 2 4 0 9
10 9303096222005 Türkiye Florasında Yayılış Gösteren Uçucu Yağ Bitkileri Seçmeli 2 0 0 4
11 9303096262007 Fitokimyasalların Etki Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 4
12 9303096282007 Bitkilerin Kozmetikteki Yeri ve Önemi-II Seçmeli 2 0 0 4
13 9303096291995 Genel Bitki Sitotaksonomisi Seçmeli 2 0 0 4
14 9303096302007 Tıbbi Bitkiler Üzerine Klinik Çalışmalar Seçmeli 2 0 0 4
15 9303096342012 Tıbbi Bitki Metabolitleri II Seçmeli 2 2 0 7
16 9303096362012 Bitki Veri Tabanları Seçmeli 2 2 0 6
17 9303096382012 Uçucu Yağların Biyoaktivite Potansiyelleri Seçmeli 2 0 0 4
18 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
19 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303096012005 Çiçek Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
2 9303096022005 Bitkisel Çaylar Seçmeli 2 0 0 0
3 9303096032005 Bitki Coğrafyası ve Ekolojisi Seçmeli 2 0 0 0
4 9303096052007 Bitki Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 0
5 9303096061995 Drog Bitkilerinin Kültür Kuralları Seçmeli 2 2 0 0
6 9303096082005 Enstrümantal Analiz Seçmeli 1 2 0 0
7 9303096141995 Anadolunun Geleneksel Tıbbi Bitki ve Drogları Seçmeli 2 0 0 0
8 9303096162005 Türkiyenin Endemik Bitkileri Seçmeli 2 0 0 0
9 9303096182004 Bitki Genetiği Seçmeli 2 4 0 0
10 9303096222005 Türkiye Florasında Yayılış Gösteren Uçucu Yağ Bitkileri Seçmeli 2 0 0 0
11 9303096262007 Fitokimyasalların Etki Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 0
12 9303096282007 Bitkilerin Kozmetikteki Yeri ve Önemi-II Seçmeli 2 0 0 0
13 9303096291995 Genel Bitki Sitotaksonomisi Seçmeli 2 0 0 0
14 9303096302007 Tıbbi Bitkiler Üzerine Klinik Çalışmalar Seçmeli 2 0 0 0
15 9303096342012 Tıbbi Bitki Metabolitleri II Seçmeli 2 2 0 0
16 9303096362012 Bitki Veri Tabanları Seçmeli 2 2 0 0
17 9303096382012 Uçucu Yağların Biyoaktivite Potansiyelleri Seçmeli 2 0 0 0
18 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
19 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303096012005 Çiçek Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 3
2 9303096022005 Bitkisel Çaylar Seçmeli 2 0 0 3
3 9303096032005 Bitki Coğrafyası ve Ekolojisi Seçmeli 2 0 0 3
4 9303096052007 Bitki Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
5 9303096061995 Drog Bitkilerinin Kültür Kuralları Seçmeli 2 2 0 6
6 9303096082005 Enstrümantal Analiz Seçmeli 1 2 0 5
7 9303096141995 Anadolunun Geleneksel Tıbbi Bitki ve Drogları Seçmeli 2 0 0 3
8 9303096162005 Türkiyenin Endemik Bitkileri Seçmeli 2 0 0 3
9 9303096182004 Bitki Genetiği Seçmeli 2 4 0 9
10 9303096222005 Türkiye Florasında Yayılış Gösteren Uçucu Yağ Bitkileri Seçmeli 2 0 0 4
11 9303096262007 Fitokimyasalların Etki Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 4
12 9303096282007 Bitkilerin Kozmetikteki Yeri ve Önemi-II Seçmeli 2 0 0 4
13 9303096291995 Genel Bitki Sitotaksonomisi Seçmeli 2 0 0 4
14 9303096302007 Tıbbi Bitkiler Üzerine Klinik Çalışmalar Seçmeli 2 0 0 4
15 9303096342012 Tıbbi Bitki Metabolitleri II Seçmeli 2 2 0 7
16 9303096362012 Bitki Veri Tabanları Seçmeli 2 2 0 6
17 9303096382012 Uçucu Yağların Biyoaktivite Potansiyelleri Seçmeli 2 0 0 4
18 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
19 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303096012005 Çiçek Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 3
2 9303096022005 Bitkisel Çaylar Seçmeli 2 0 0 3
3 9303096032005 Bitki Coğrafyası ve Ekolojisi Seçmeli 2 0 0 3
4 9303096052007 Bitki Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
5 9303096061995 Drog Bitkilerinin Kültür Kuralları Seçmeli 2 2 0 6
6 9303096082005 Enstrümantal Analiz Seçmeli 1 2 0 5
7 9303096141995 Anadolunun Geleneksel Tıbbi Bitki ve Drogları Seçmeli 2 0 0 3
8 9303096162005 Türkiyenin Endemik Bitkileri Seçmeli 2 0 0 3
9 9303096182004 Bitki Genetiği Seçmeli 2 4 0 9
10 9303096222005 Türkiye Florasında Yayılış Gösteren Uçucu Yağ Bitkileri Seçmeli 2 0 0 4
11 9303096262007 Fitokimyasalların Etki Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 4
12 9303096282007 Bitkilerin Kozmetikteki Yeri ve Önemi-II Seçmeli 2 0 0 4
13 9303096291995 Genel Bitki Sitotaksonomisi Seçmeli 2 0 0 4
14 9303096302007 Tıbbi Bitkiler Üzerine Klinik Çalışmalar Seçmeli 2 0 0 4
15 9303096342012 Tıbbi Bitki Metabolitleri II Seçmeli 2 2 0 7
16 9303096362012 Bitki Veri Tabanları Seçmeli 2 2 0 6
17 9303096382012 Uçucu Yağların Biyoaktivite Potansiyelleri Seçmeli 2 0 0 4
18 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
19 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr