Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Mikrobiyoloji - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1975 yılında kurulan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içinde yer almaktadır. Farmasötik Mikrobiyoloji Doktora Programı 2008 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Farmasötik Mikrobiyoloji Doktora Programından mezun olan öğrenciler bu alanda "Bilim doktoru" derecesini kazanmaktadırlar.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Farmasötik Mikrobiyoloji Doktora Programı, mezun olacak olan öğrencileri, mikrobiyoloji, farmasötik mikrobiyoloji, immunoloji, moleküler mikrobiyoloji ve uygulamaları konularında donanımlı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Programda çoğunlukla ileri mikrobiyoloji konularını içeren 4 zorunlu, 11 seçmeli ders yer almakta olup, öğrenciler diğer programlardan da ders seçebilmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktora eğitimi alan öğrenciler çoğunlukla akademisyenliğe yönelmektedirler. Bunun yanısıra, başta ilaç endüstrisi olmak üzere kamu ve özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Şafak ERMERTCAN - http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=2311 Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji A.D., Bornova-İZMİR TEL: 232-3111358 safak.ermertcan@ege.edu.tr, tel: 232-3111356
Bölüm Olanakları
Anabilim dalımızda beş öğretim üyesi, üç araştırma görevlisi ve bir teknisyen görev yapmakta olup, temel mikrobiyoloji ve moleküler mikrobiyoloji alanındaki çalışmalar için uygun alt yapı bulunmaktadır. Farmasötik Mikrobiyoloji doktora programı, mikrobiyolojiye ilgi duyan öğrenciler için kaliteli bir eğitim olanağı sunmaktadır

Program Çıktıları
1Hastane infeksiyonlarının özellikleri, etkenleri, korunma ve tedavi yöntemlerini kavrayabilme
2Bakterilerin temel metabolik, morfolojik ve üreme özelliklerini kavrayabilme
3Bakterilerin mikrobiyolojik özellikleri, antijenik yapı ve toksinleri ile yaptıkları hastalıklar arasındaki ilişkiyi açıklayabilme, yol açtıkları hastalıkların tanı, tedavi, epidemiyolojik özellikleri ve korunma yollarını listeleyebilme
4Toplum kaynaklı infeksiyonlarının özellikleri, etkenleri, korunma ve tedavi yöntemlerini kavrayabilme
5Sterilizasyon, dezenfeksiyon yöntemleri ve bunların kontrol yöntemlerini uygulayabilme
6Bağışıklık sisteminin elemanları, işleyiş mekanizmaları ve bunların infeksiyon hastalıklarıyla ilişkisini irdeleyebilme
7Bakterilerin genetik özelliklerini açıklayabilme ve bu özelliklerin hastalık patogenezindeki rollerini değerlendirebilme
8Mikrobiyoloji laboratuarında uyulması gereken güvenlik kurallarını benimseyip, çevre ve çalışanların sağlığını gözeterek çalışmaları yürütebilme
9Virüslerin genel özellikleri, morfolojik ve kimyasal yapıları, sınıflandırılmaları ve replikasyon stratejileri gibi temel konuları kavrayabilme
10Mantarların metabolik, morfolojik ve üreme özelliklerini kavrayabilme ve bunları neden oldukları hastalıklarla ilişkilendirebilme
11Antibiyotikler ve sentetik antimikrobiyal ajanları sınıflandırabilme, antimikrobiyallerin etki mekanizmaları ve antibiyotiklere karşı gelişen bakteriyel direnç mekanizmalarını kavrayabilme
12Mikrobiyoloji laboratuvarında araştırmaya ve hastalık tanısına yönelik tekniklerin temel ilkelerini kavrayabilme
13Viral hastalıkların patolojik, virolojik ve immünolojik özellikleri ve bunların moleküler temellerini kavrayabilme, viral hastalıkların tanı, tedavi ve korunma yollarını açıklayabilme
14Farmasötik endüstrinin çeşitli dallarında, mikroorganizmalar ve ürünlerinin uygulama alanlarını, iyi üretim uygulamalarını, kontaminasyon kontrol yöntemlerini ve mikrobiyolojik kalite kontrol konularını açıklayabilme
15Moleküler mikrobiyolojide kullanılan tekniklerin ilkelerini kavrayabilme ve bunları araştırmada uygulayabilme
16Bilimsel bir çalışmayı planlayabilme, yürütebilmeve sonuçlarını raporlayabilme
17Bireysel ve takım halinde çalışma becerisine sahip olabilme, bilgilerini sözlü veya yazılı olarak etkin bir şekilde aktarabilme
18Farmasötik bilimlerde mikrobiyolojinin önemini kavrayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415161718
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930310SDG1 Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 18
2 930310SEÇ.DR1.2016 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 18
3 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
4 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
5 9303106012008 Temel Bakteriyoloji Zorunlu 2 2 0 9
6 9303106012019 Temel Bakteriyoloji Zorunlu 2 2 0 9
Toplam 4 4 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 930310SDG2 Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 21
4 930310SEÇ.DR2.2016 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 21
5 9303106022008 Temel Viroloji Zorunlu 2 0 0 6
6 9303106022019 Temel Viroloji Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 8 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930310SDG3 Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 9303106032013 Mikrobiyolojik Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 4 0 8
3 930310SEÇ.DR3.2016 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 17
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 4 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303106042008 İleri Farmasötik Mikrobiyoloji Zorunlu 2 2 0 8
2 930310SEÇ.DR4.2016 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 17
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 2 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303106032019 Mikrobiyolojik Laboratuvar Uygulamaları Seçmeli 0 4 0 0
2 9303106042019 İleri Farmasötik Mikrobiyoloji Seçmeli 2 2 0 8
3 9303106052016 Bakteri Genetiği Seçmeli 2 0 0 0
4 9303106062016 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Seçmeli 1 0 0 0
5 9303106072012 Mikrobiyolojide Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 1 0 0 0
6 9303106082016 Genel Mikoloji Seçmeli 2 0 0 0
7 9303106092008 İleri Bakteriyoloji Seçmeli 2 2 0 0
8 9303106102016 Antimikrobiyal Ajanlar ve Direnç Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 6
9 9303106112008 İleri Viroloji Seçmeli 2 0 0 0
10 9303106122016 İmmunoloji Seçmeli 2 0 0 0
11 9303106132008 Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemler Seçmeli 2 2 0 0
12 9303106142016 Toplum Kökenli İnfeksiyonlar Seçmeli 1 0 0 0
13 9303106152016 Hastane İnfeksiyonları Seçmeli 1 0 0 0
14 9303106862011 Türkiyede Görülen Endemik İnfeksiyonlar Seçmeli 1 0 0 3
15 9303106872016 Farmasötik Ürünlerde Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Seçmeli 1 0 0 0
16 9303106882019 Mikrobiyota ve Probiyotikler II Seçmeli 1 0 0 0
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303106052016 Bakteri Genetiği Seçmeli 2 0 0 7
2 9303106062016 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Seçmeli 1 0 0 5
3 9303106072012 Mikrobiyolojide Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 1 0 0 6
4 9303106082016 Genel Mikoloji Seçmeli 2 0 0 6
5 9303106092008 İleri Bakteriyoloji Seçmeli 2 2 0 9
6 9303106102016 Antimikrobiyal Ajanlar ve Direnç Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 6
7 9303106112008 İleri Viroloji Seçmeli 2 0 0 6
8 9303106122016 İmmunoloji Seçmeli 2 0 0 5
9 9303106132008 Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemler Seçmeli 2 2 0 9
10 9303106142016 Toplum Kökenli İnfeksiyonlar Seçmeli 1 0 0 4
11 9303106152016 Hastane İnfeksiyonları Seçmeli 1 0 0 4
12 9303106862011 Türkiyede Görülen Endemik İnfeksiyonlar Seçmeli 1 0 0 3
13 9303106872016 Farmasötik Ürünlerde Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Seçmeli 1 0 0 3
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303106032019 Mikrobiyolojik Laboratuvar Uygulamaları Seçmeli 0 4 0 0
2 9303106042019 İleri Farmasötik Mikrobiyoloji Seçmeli 2 2 0 0
3 9303106052016 Bakteri Genetiği Seçmeli 2 0 0 0
4 9303106062016 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Seçmeli 1 0 0 0
5 9303106072012 Mikrobiyolojide Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 1 0 0 0
6 9303106082016 Genel Mikoloji Seçmeli 2 0 0 0
7 9303106092008 İleri Bakteriyoloji Seçmeli 2 2 0 0
8 9303106102016 Antimikrobiyal Ajanlar ve Direnç Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 6
9 9303106112008 İleri Viroloji Seçmeli 2 0 0 0
10 9303106122016 İmmunoloji Seçmeli 2 0 0 0
11 9303106132008 Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemler Seçmeli 2 2 0 0
12 9303106142016 Toplum Kökenli İnfeksiyonlar Seçmeli 1 0 0 0
13 9303106152016 Hastane İnfeksiyonları Seçmeli 1 0 0 0
14 9303106862011 Türkiyede Görülen Endemik İnfeksiyonlar Seçmeli 1 0 0 3
15 9303106872016 Farmasötik Ürünlerde Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Seçmeli 1 0 0 0
16 9303106882019 Mikrobiyota ve Probiyotikler II Seçmeli 1 0 0 0
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303106052016 Bakteri Genetiği Seçmeli 2 0 0 7
2 9303106062016 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Seçmeli 1 0 0 5
3 9303106072012 Mikrobiyolojide Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 1 0 0 6
4 9303106082016 Genel Mikoloji Seçmeli 2 0 0 6
5 9303106092008 İleri Bakteriyoloji Seçmeli 2 2 0 9
6 9303106102016 Antimikrobiyal Ajanlar ve Direnç Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 6
7 9303106112008 İleri Viroloji Seçmeli 2 0 0 6
8 9303106122016 İmmunoloji Seçmeli 2 0 0 5
9 9303106132008 Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemler Seçmeli 2 2 0 9
10 9303106142016 Toplum Kökenli İnfeksiyonlar Seçmeli 1 0 0 4
11 9303106152016 Hastane İnfeksiyonları Seçmeli 1 0 0 4
12 9303106862011 Türkiyede Görülen Endemik İnfeksiyonlar Seçmeli 1 0 0 3
13 9303106872016 Farmasötik Ürünlerde Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Seçmeli 1 0 0 3
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303106032019 Mikrobiyolojik Laboratuvar Uygulamaları Seçmeli 0 4 0 0
2 9303106042019 İleri Farmasötik Mikrobiyoloji Seçmeli 2 2 0 0
3 9303106052016 Bakteri Genetiği Seçmeli 2 0 0 0
4 9303106062016 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Seçmeli 1 0 0 0
5 9303106072012 Mikrobiyolojide Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 1 0 0 0
6 9303106082016 Genel Mikoloji Seçmeli 2 0 0 0
7 9303106092008 İleri Bakteriyoloji Seçmeli 2 2 0 0
8 9303106102016 Antimikrobiyal Ajanlar ve Direnç Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 6
9 9303106112008 İleri Viroloji Seçmeli 2 0 0 0
10 9303106122016 İmmunoloji Seçmeli 2 0 0 0
11 9303106132008 Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemler Seçmeli 2 2 0 0
12 9303106142016 Toplum Kökenli İnfeksiyonlar Seçmeli 1 0 0 0
13 9303106152016 Hastane İnfeksiyonları Seçmeli 1 0 0 0
14 9303106862011 Türkiyede Görülen Endemik İnfeksiyonlar Seçmeli 1 0 0 0
15 9303106872016 Farmasötik Ürünlerde Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Seçmeli 1 0 0 0
16 9303106882019 Mikrobiyota ve Probiyotikler II Seçmeli 1 0 0 0
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303106052016 Bakteri Genetiği Seçmeli 2 0 0 7
2 9303106062016 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Seçmeli 1 0 0 5
3 9303106072012 Mikrobiyolojide Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 1 0 0 6
4 9303106082016 Genel Mikoloji Seçmeli 2 0 0 6
5 9303106092008 İleri Bakteriyoloji Seçmeli 2 2 0 9
6 9303106102016 Antimikrobiyal Ajanlar ve Direnç Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 6
7 9303106112008 İleri Viroloji Seçmeli 2 0 0 6
8 9303106122016 İmmunoloji Seçmeli 2 0 0 5
9 9303106132008 Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemler Seçmeli 2 2 0 9
10 9303106142016 Toplum Kökenli İnfeksiyonlar Seçmeli 1 0 0 4
11 9303106152016 Hastane İnfeksiyonları Seçmeli 1 0 0 4
12 9303106862011 Türkiyede Görülen Endemik İnfeksiyonlar Seçmeli 1 0 0 3
13 9303106872016 Farmasötik Ürünlerde Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Seçmeli 1 0 0 3
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303106052016 Bakteri Genetiği Seçmeli 2 0 0 7
2 9303106062016 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Seçmeli 1 0 0 5
3 9303106072012 Mikrobiyolojide Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 1 0 0 6
4 9303106082016 Genel Mikoloji Seçmeli 2 0 0 6
5 9303106092008 İleri Bakteriyoloji Seçmeli 2 2 0 9
6 9303106102016 Antimikrobiyal Ajanlar ve Direnç Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 6
7 9303106112008 İleri Viroloji Seçmeli 2 0 0 6
8 9303106122016 İmmunoloji Seçmeli 2 0 0 5
9 9303106132008 Moleküler Mikrobiyolojik Yöntemler Seçmeli 2 2 0 9
10 9303106142016 Toplum Kökenli İnfeksiyonlar Seçmeli 1 0 0 4
11 9303106152016 Hastane İnfeksiyonları Seçmeli 1 0 0 4
12 9303106862011 Türkiyede Görülen Endemik İnfeksiyonlar Seçmeli 1 0 0 3
13 9303106872016 Farmasötik Ürünlerde Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Seçmeli 1 0 0 3
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr