Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Programı 1987 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Yenidoğan döneminden adölesan döneminin sonuna kadar olan süre içinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde teorik bilgi ve uygulama becerisine, alanına bilimsel yenilik katabilecek düzeyde donanıma sahip olması.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Zümrüt Başbakkal Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Bornova/İzmir 0 (232) 388 11 03 (112) zumrut.basbakkal@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Doktora programına kayıtlanan öğrenciler anabilim dalında açıkta bulunan araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirilirler. Anabilim dalı tarafından yürütülen araştırmalara, projelere katılırlar. İlgi alanları doğrultusunda kongre ve toplantılarda yer alırlar.

Program Çıktıları
1Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak.
2Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
3Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanıyla ilgili yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek.
4Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek
5Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.
6Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak.
7Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.
8Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek.
9Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.
10Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek.
11Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek,
12En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).
13Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
14Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek.
15Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930401SDG1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 18
2 9304016372011 Çocuk Sağlığında Yenilikler Zorunlu 3 0 0 6
3 9304016372019 Çocuk Sağlığında Yenilikler Zorunlu 3 0 0 6
4 9304016352019 Çocukluk Dönem.Acil ve Yoğun Bakım Hemş.I Zorunlu 3 0 0 6
5 930401SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 24
Toplam 9 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 9304016072011 Çocuk Hastalıklarında Yenilikler Zorunlu 3 0 0 6
4 9304016072019 Çocuk Hastalıklarında Yenilikler Zorunlu 3 0 0 6
5 930401SDG2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 12
6 9304016122019 Çocukluk Dönem.Acil ve Yoğun Bakım Hemş.II Zorunlu 3 0 0 6
7 930401SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 17
8 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
9 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 13 0 0 59
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930401SDG3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 9304016352005 Çocukluk Dönem.Acil ve Yoğun Bakım Hemş.I Zorunlu 3 0 0 6
3 9304016052013 Çocukluk Dönem.Acil ve Yoğun Bakım Hemş.Uyg. I Zorunlu 2 0 0 5
4 930401SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 14
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 5 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304016122005 Çocukluk Dönem.Acil ve Yoğun Bakım Hemş.II Zorunlu 3 0 0 6
2 9304016042013 Çocukluk Dönem.Acil ve Yoğun Bakım Hemş.Uyg. II Zorunlu 2 0 0 5
3 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
4 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
5 930401SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 14
6 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
9 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
10 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 11 2 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 70
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304016012005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 0
2 9304016042013 Çocukluk Dönem.Acil ve Yoğun Bakım Hemş.Uyg. II Seçmeli 2 0 0 0
3 9304016052013 Çocukluk Dönem.Acil ve Yoğun Bakım Hemş.Uyg. I Seçmeli 2 0 0 5
4 9304016082015 Çocuk Sağlığında Yenilikler Uygulaması Seçmeli 0 6 0 12
5 9304016092016 Çocuk Hastalıklarında Yenilikler Uygulaması Seçmeli 0 0 0 0
6 9304016102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 0
7 9304016182001 Sağlık Sistemleri ve Toplumsal Yapı Seçmeli 3 0 0 0
8 9304016292005 Aile içi etkileşim ve sorunları Seçmeli 3 0 0 6
9 9304016392005 Aile Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 3 0 0
10 9304016402007 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Seçmeli 3 6 0 12
11 9304016442000 Özel Dal Hemşireliği Seçmeli 3 0 0 6
12 9304016862011 Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı Sunumu Seçmeli 1 0 0 0
13 9304016872011 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli 1 0 0 0
14 9304016882011 Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci Seçmeli 1 0 0 0
15 9304016892011 Nitel Araştırma Yöntemleri I Seçmeli 3 0 0 0
16 9304016902011 Nitel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 0 0
17 9304016912017 Sağlık Koçluğu Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304016012005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 6
2 9304016082015 Çocuk Sağlığında Yenilikler Uygulaması Seçmeli 0 6 0 12
3 9304016092016 Çocuk Hastalıklarında Yenilikler Uygulaması Seçmeli 0 0 0 12
4 9304016102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 6
5 9304016182001 Sağlık Sistemleri ve Toplumsal Yapı Seçmeli 3 0 0 6
6 9304016292005 Aile içi etkileşim ve sorunları Seçmeli 3 0 0 6
7 9304016392005 Aile Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 3 0 12
8 9304016402007 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Seçmeli 3 6 0 12
9 9304016442000 Özel Dal Hemşireliği Seçmeli 3 0 0 6
10 9304016862011 Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı Sunumu Seçmeli 1 0 0 2
11 9304016872011 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli 1 0 0 2
12 9304016882011 Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci Seçmeli 1 0 0 2
13 9304016892011 Nitel Araştırma Yöntemleri I Seçmeli 3 0 0 6
14 9304016902011 Nitel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 0 6
15 9304016912017 Sağlık Koçluğu Seçmeli 2 2 0 7
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304016012005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 0
2 9304016042013 Çocukluk Dönem.Acil ve Yoğun Bakım Hemş.Uyg. II Seçmeli 2 0 0 0
3 9304016052013 Çocukluk Dönem.Acil ve Yoğun Bakım Hemş.Uyg. I Seçmeli 2 0 0 5
4 9304016082015 Çocuk Sağlığında Yenilikler Uygulaması Seçmeli 0 6 0 6
5 9304016092016 Çocuk Hastalıklarında Yenilikler Uygulaması Seçmeli 0 0 0 12
6 9304016102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 0
7 9304016182001 Sağlık Sistemleri ve Toplumsal Yapı Seçmeli 3 0 0 0
8 9304016292005 Aile içi etkileşim ve sorunları Seçmeli 3 0 0 0
9 9304016392005 Aile Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 3 0 0
10 9304016402007 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Seçmeli 3 6 0 12
11 9304016442000 Özel Dal Hemşireliği Seçmeli 3 0 0 6
12 9304016862011 Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı Sunumu Seçmeli 1 0 0 0
13 9304016872011 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli 1 0 0 0
14 9304016882011 Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci Seçmeli 1 0 0 0
15 9304016892011 Nitel Araştırma Yöntemleri I Seçmeli 3 0 0 0
16 9304016902011 Nitel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 0 0
17 9304016912017 Sağlık Koçluğu Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304016012005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 6
2 9304016082015 Çocuk Sağlığında Yenilikler Uygulaması Seçmeli 0 6 0 12
3 9304016092016 Çocuk Hastalıklarında Yenilikler Uygulaması Seçmeli 0 0 0 12
4 9304016102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 6
5 9304016182001 Sağlık Sistemleri ve Toplumsal Yapı Seçmeli 3 0 0 6
6 9304016292005 Aile içi etkileşim ve sorunları Seçmeli 3 0 0 6
7 9304016392005 Aile Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 3 0 12
8 9304016402007 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Seçmeli 3 6 0 12
9 9304016442000 Özel Dal Hemşireliği Seçmeli 3 0 0 6
10 9304016862011 Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı Sunumu Seçmeli 1 0 0 2
11 9304016872011 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli 1 0 0 2
12 9304016882011 Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci Seçmeli 1 0 0 2
13 9304016892011 Nitel Araştırma Yöntemleri I Seçmeli 3 0 0 6
14 9304016902011 Nitel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 0 6
15 9304016912017 Sağlık Koçluğu Seçmeli 2 2 0 7
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304016012005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 0
2 9304016042013 Çocukluk Dönem.Acil ve Yoğun Bakım Hemş.Uyg. II Seçmeli 2 0 0 0
3 9304016052013 Çocukluk Dönem.Acil ve Yoğun Bakım Hemş.Uyg. I Seçmeli 2 0 0 5
4 9304016082015 Çocuk Sağlığında Yenilikler Uygulaması Seçmeli 0 6 0 12
5 9304016092016 Çocuk Hastalıklarında Yenilikler Uygulaması Seçmeli 0 0 0 0
6 9304016102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 0
7 9304016182001 Sağlık Sistemleri ve Toplumsal Yapı Seçmeli 3 0 0 0
8 9304016292005 Aile içi etkileşim ve sorunları Seçmeli 3 0 0 0
9 9304016392005 Aile Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 3 0 0
10 9304016402007 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Seçmeli 3 6 0 12
11 9304016442000 Özel Dal Hemşireliği Seçmeli 3 0 0 6
12 9304016862011 Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı Sunumu Seçmeli 1 0 0 0
13 9304016872011 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli 1 0 0 0
14 9304016882011 Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci Seçmeli 1 0 0 0
15 9304016892011 Nitel Araştırma Yöntemleri I Seçmeli 3 0 0 0
16 9304016902011 Nitel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 0 0
17 9304016912017 Sağlık Koçluğu Seçmeli 2 2 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304016012005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 6
2 9304016082015 Çocuk Sağlığında Yenilikler Uygulaması Seçmeli 0 6 0 12
3 9304016092016 Çocuk Hastalıklarında Yenilikler Uygulaması Seçmeli 0 0 0 12
4 9304016102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 6
5 9304016182001 Sağlık Sistemleri ve Toplumsal Yapı Seçmeli 3 0 0 6
6 9304016292005 Aile içi etkileşim ve sorunları Seçmeli 3 0 0 6
7 9304016392005 Aile Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 3 0 12
8 9304016402007 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Seçmeli 3 6 0 12
9 9304016442000 Özel Dal Hemşireliği Seçmeli 3 0 0 6
10 9304016862011 Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı Sunumu Seçmeli 1 0 0 2
11 9304016872011 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli 1 0 0 2
12 9304016882011 Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci Seçmeli 1 0 0 2
13 9304016892011 Nitel Araştırma Yöntemleri I Seçmeli 3 0 0 6
14 9304016902011 Nitel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 0 6
15 9304016912017 Sağlık Koçluğu Seçmeli 2 2 0 7
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304016012005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 6
2 9304016082015 Çocuk Sağlığında Yenilikler Uygulaması Seçmeli 0 6 0 12
3 9304016092016 Çocuk Hastalıklarında Yenilikler Uygulaması Seçmeli 0 0 0 12
4 9304016102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 6
5 9304016182001 Sağlık Sistemleri ve Toplumsal Yapı Seçmeli 3 0 0 6
6 9304016292005 Aile içi etkileşim ve sorunları Seçmeli 3 0 0 6
7 9304016392005 Aile Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 3 0 12
8 9304016402007 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Seçmeli 3 6 0 12
9 9304016442000 Özel Dal Hemşireliği Seçmeli 3 0 0 6
10 9304016862011 Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı Sunumu Seçmeli 1 0 0 2
11 9304016872011 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli 1 0 0 2
12 9304016882011 Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci Seçmeli 1 0 0 2
13 9304016892011 Nitel Araştırma Yöntemleri I Seçmeli 3 0 0 6
14 9304016902011 Nitel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 0 6
15 9304016912017 Sağlık Koçluğu Seçmeli 2 2 0 7
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr