Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı Hemşireliği - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora Programı, 1987 yılından itibaren Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011 yılından itibaren Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülen bir programdır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora diploması verilir
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına, hemşirelik, ebelik veya sağlık memurluğu lisans mezunu olmak koşuluyla Sağlık Bilimleri Enstitüsü veya Sosyal Bilimler Enstitüsünden yüksek lisans derecesine sahip olan, ALES sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış adaylar güz ve bahar yarıyıllarında mülakat sınavına alınır. Adayların mülakat notunun 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Bilimsel başarı düzeyi notu; lisans mezunu ve tezsiz yüksek lisans mezunu olarak başvuran adaylar için; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının % 25’inin toplamıdır. Tezli yüksek lisans mezunu olarak başvuran adaylar için ise; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 10’u ve mülakat puanının %20’sinin toplamı olarak hesaplanır. Bilimsel başarı düzeyi notunun en az 65 olması gerekir. Alınan puanlamalara göre yapılan sıralama ile ilanlarda duyurulan kişi sayısı kadar aday programa dahil edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240AKTS’dir. Programdan mezun olmak için adayın ağırlıklı teorik olmak üzere uygulamaları da bulunan derslerden başarılı olması ve doktora tezini bitirmesi gerekmektedir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ya da 4 üzerinden 2,5 (CB) olması gerekir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan başarılı olan doktora öğrencisi tez çalışmalarına başlar. Tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sunar. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak zorundadır. Tez jüri önünde sözlü olarak savunulur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
Program Profili
Bu programla halk sağlığı hemşireliği uzmanlığına sahip olan öğrencinin; birey, aile ve toplum sağlığına yönelik hizmetlerde ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinliklerini kullanarak eleştirel analiz ve değerlendirme yoluyla problemlere çözüm önerileri üretebilmesi, bağımsız ve özgün bir araştırma ile sonuçları ortaya koyabilmesi amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Halk Sağlığı Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşireler Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu ve İllerde Halk Sağlığı Müdürlüklerinde birim sorumlusu, yönetici olarak görev alabilirler. Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında/Fakültelerinde Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik ve ebelik bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı:Prof. Dr. Süheyla A. Özsoy Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İzmirTel:02323115501 Fax:023233886374 e-mail: suheyla.ozsoy@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Doktora programına kayıtlanan öğrenciler anabilim dalında açıkta bulunan araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirilirler. Anabilim dalı tarafından yürütülen araştırmalara, projelere katılırlar. İlgi alanları doğrultusunda kongre ve toplantılarda yer alırlar.

Program Çıktıları
1Topluma sağlık hizmetinin sunumunda hükümetin rolünü anlayabilme.
2Kültürel farklılığa neden olan dinamik süreçleri anlayabilme ve farklı kültürlerden olan kişilere yeterli bakım verebilme.
3Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı Hemşireliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
4Halk Sağlığı Hemşireliği alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
5Halk Sağlığı Hemşireliği alanıyla ilgili yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilme.
6Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
7Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunabilme.
9Halk Sağlığı Hemşireliği alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
10Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda politik süreçlere katılıp liderlik yapabilme.
11Halk sağlığı programlarını ve kaynaklarını eleştirel düşünme becerisini kullanarak savunabilme.
12Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
13Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
14En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilme (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).
15Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip ederek bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme.
16Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
17Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930402SDG1 Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktorta SDG1 Seçmeli - - - 12
2 9304026011996 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği I Zorunlu 3 0 0 6
3 9304026012019 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği I Zorunlu 3 0 0 6
4 9304026022019 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği II Zorunlu 3 0 0 6
5 9304026452019 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Zorunlu 3 0 0 6
6 930402SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 24
Toplam 12 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930402SDG2 Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktorta SDG2 Seçmeli - - - 11
2 9304026182016 Hemşirelikte Nitel Araştırma Zorunlu 2 0 0 4
3 9304026182019 Hemşirelikte Nitel Araştırma Zorunlu 2 0 0 4
4 9304026062019 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği I Zorunlu 3 0 0 6
5 9304026142019 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği II Zorunlu 3 0 0 6
6 9304026021996 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği II Zorunlu 3 0 0 6
7 930402SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 17
8 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
9 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 13 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930402SDG3 Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktorta SDG3 Seçmeli - - - 25
2 9304026062000 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği I Zorunlu 3 0 0 6
3 930402SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 19
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 3 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 9304026472014 Halk Sağlığı Hemşireliğinde Son Yenilikler Zorunlu 3 0 0 6
3 9304026142002 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği II Zorunlu 3 0 0 6
4 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
5 930402SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 13
6 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
9 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
10 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 12 2 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 70
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktorta SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304026032005 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 0
2 9304026042005 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 0
3 9304026072015 Hemşirelik Uygulamaları için Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 0
4 9304026082005 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 0
5 9304026102015 Hemşirelik Uygulamaları İçin Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 0
6 9304026162005 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 0
7 9304026212000 İşyeri Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 2 0 0
8 9304026232000 Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 2 0 0
9 9304026282005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi-I Seçmeli 3 0 0 0
10 9304026302011 Evde Bakım Hizmetleri Seçmeli 2 0 0 0
11 9304026322005 Transkültürel Hemşirelik Seçmeli 1 0 0 0
12 9304026402008 Yöntem Açısından Araştırma Eleştirileri Seçmeli 3 0 0 0
13 9304026432005 Aile Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 2 0 10
14 9304026442019 Acil ve Afetlerde Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
15 9304026472019 Halk Sağlığı Hemşireliğinde Son Yenilikler Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304026032005 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
2 9304026042005 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
3 9304026072015 Hemşirelik Uygulamaları için Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 4
4 9304026082005 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
5 9304026102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 6
6 9304026162005 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
7 9304026212000 İşyeri Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 2 0 4
8 9304026232000 Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 2 0 4
9 9304026282005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi-I Seçmeli 3 0 0 6
10 9304026302011 Evde Bakım Hizmetleri Seçmeli 2 0 0 4
11 9304026322005 Transkültürel Hemşirelik Seçmeli 1 0 0 2
12 9304026402008 Yöntem Açısından Araştırma Eleştirileri Seçmeli 3 0 0 6
13 9304026432005 Aile Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 2 0 10
Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktorta SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304026032005 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 0
2 9304026042005 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 0
3 9304026072015 Hemşirelik Uygulamaları için Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 0
4 9304026082005 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 0
5 9304026102015 Hemşirelik Uygulamaları İçin Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 0
6 9304026162005 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 0
7 9304026212000 İşyeri Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 2 0 0
8 9304026232000 Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 2 0 0
9 9304026282005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi-I Seçmeli 3 0 0 0
10 9304026302011 Evde Bakım Hizmetleri Seçmeli 2 0 0 0
11 9304026322005 Transkültürel Hemşirelik Seçmeli 1 0 0 0
12 9304026402008 Yöntem Açısından Araştırma Eleştirileri Seçmeli 3 0 0 0
13 9304026432005 Aile Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 2 0 0
14 9304026442019 Acil ve Afetlerde Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
15 9304026472019 Halk Sağlığı Hemşireliğinde Son Yenilikler Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304026032005 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
2 9304026042005 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
3 9304026072015 Hemşirelik Uygulamaları için Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 4
4 9304026082005 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
5 9304026102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 6
6 9304026162005 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
7 9304026212000 İşyeri Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 2 0 4
8 9304026232000 Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 2 0 4
9 9304026282005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi-I Seçmeli 3 0 0 6
10 9304026302011 Evde Bakım Hizmetleri Seçmeli 2 0 0 4
11 9304026322005 Transkültürel Hemşirelik Seçmeli 1 0 0 2
12 9304026402008 Yöntem Açısından Araştırma Eleştirileri Seçmeli 3 0 0 6
13 9304026432005 Aile Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 2 0 10
Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktorta SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304026032005 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 0
2 9304026042005 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 0
3 9304026072015 Hemşirelik Uygulamaları için Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 0
4 9304026082005 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 0
5 9304026102015 Hemşirelik Uygulamaları İçin Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 0
6 9304026162005 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 0
7 9304026212000 İşyeri Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 2 0 0
8 9304026232000 Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 2 0 0
9 9304026282005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi-I Seçmeli 3 0 0 0
10 9304026302011 Evde Bakım Hizmetleri Seçmeli 2 0 0 0
11 9304026322005 Transkültürel Hemşirelik Seçmeli 1 0 0 0
12 9304026402008 Yöntem Açısından Araştırma Eleştirileri Seçmeli 3 0 0 0
13 9304026432005 Aile Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 2 0 0
14 9304026442019 Acil ve Afetlerde Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
15 9304026472019 Halk Sağlığı Hemşireliğinde Son Yenilikler Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304026032005 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
2 9304026042005 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
3 9304026072015 Hemşirelik Uygulamaları için Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 4
4 9304026082005 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
5 9304026102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 6
6 9304026162005 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
7 9304026212000 İşyeri Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 2 0 4
8 9304026232000 Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 2 0 4
9 9304026282005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi-I Seçmeli 3 0 0 6
10 9304026302011 Evde Bakım Hizmetleri Seçmeli 2 0 0 4
11 9304026322005 Transkültürel Hemşirelik Seçmeli 1 0 0 2
12 9304026402008 Yöntem Açısından Araştırma Eleştirileri Seçmeli 3 0 0 6
13 9304026432005 Aile Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 2 0 10
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304026032005 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
2 9304026042005 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
3 9304026072015 Hemşirelik Uygulamaları için Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 4
4 9304026082005 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
5 9304026102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 6
6 9304026162005 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
7 9304026212000 İşyeri Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 2 0 4
8 9304026232000 Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 2 0 4
9 9304026282005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi-I Seçmeli 3 0 0 6
10 9304026302011 Evde Bakım Hizmetleri Seçmeli 2 0 0 4
11 9304026322005 Transkültürel Hemşirelik Seçmeli 1 0 0 2
12 9304026402008 Yöntem Açısından Araştırma Eleştirileri Seçmeli 3 0 0 6
13 9304026432005 Aile Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 2 0 10
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr