Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı Hemşireliği - Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Halk Sağlığı Hemşireliği Lisans Dereceli Doktora Programı, 2014 yılından itibaren Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülen bir programdır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu lisans mezunu olan ALES sınavından en az 80 puan, YDS sınavından en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış adaylar güz ve bahar yarıyıllarında mülakat sınavına alınır. Adayların mülakat notunun 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının % 25’inin toplamıdır. Bilimsel başarı düzeyi notunun en az 65 olması gerekir. Alınan puanlamalara göre yapılan sıralama ile ilanlarda duyurulan kişi sayısı kadar aday programa dahil edilir
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisans dereceli doktora programının süresi, 6 yarıyıl teorik ve 4 yarıyıl tez olmak üzere toplam 10 yarıyıldır. Program 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin 180 AKTS kredi yükünü tamamlayacak şekilde zorunlu ders ve seçmeli ders alması, 120 AKTS kredi yükü olan doktora tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir. Programdan mezun olmak için adayın ağırlıklı teorik olmak üzere uygulamaları da bulunan derslerden başarılı olması ve doktora tezini bitirmesi gerekmektedir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ya da 4 üzerinden 2,5 (CB) olması gerekir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan başarılı olan doktora öğrencisi tez çalışmalarına başlar. Tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sunar. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak zorundadır. Tez jüri önünde sözlü olarak savunulur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
Program Profili
Bu programla öğrencinin; halk sağlığı hemşiresinin rol ve sorumluklarına ilişkin ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik kazanması sağlanarak, birey, aile ve toplum sağlığına yönelik hizmetlerde bu yetkinliklerini kullanarak eleştirel analiz ve değerlendirme yoluyla problemlere çözüm önerileri üretebilmesi, bağımsız ve özgün bir araştırma ile sonuçları ortaya koyabilmesi amaçlanmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Halk Sağlığı Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşireler Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu ve İllerde Halk Sağlığı Müdürlüklerinde birim sorumlusu, yönetici olarak görev alabilirler. Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında/Fakültelerinde Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik ve ebelik bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Süheyla A. Özsoy Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İzmir Tel:02323115501 Fax:023233886374 e-mail: suheyla.ozsoy@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Doktora programına kayıtlanan öğrenciler anabilim dalında açıkta bulunan araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirilirler. Anabilim dalı tarafından yürütülen araştırmalara, projelere katılırlar. İlgi alanları doğrultusunda kongre ve toplantılarda yer alırlar.

Program Çıktıları
1Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
2En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilme (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).
3Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip ederek bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme
4Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
5Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
6Topluma sağlık hizmetinin sunumunda hükümetin rolünü anlayabilme
7Kültürel farklılığa neden olan dinamik süreçleri anlayabilme ve farklı kültürlerden olan kişilere yeterli bakım verebilme.
8Lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyine çıkarabilme
9Halk Sağlığı Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilme
10Halk Sağlığı Hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
11Halk Sağlığı Hemşireliği alanıyla ilgili yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilme
12Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
13Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunabilme.
14Halk Sağlığı Hemşireliği saha uygulamalarında sorunlar meydana geldiğinde, stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
15Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda politik süreçlere katılıp liderlik yapabilme.
16Halk sağlığı programlarını ve kaynaklarını eleştirel düşünme becerisini kullanarak savunabilme.
17Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr