Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen Doktora Öğretimi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalında doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Anabilim Dalında 2010 yılı itibariyle tam zamanlı 1 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent ve 7 araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretim yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
Eğitim planında yer alan bütün dersleri ve uygulamaları tamamlayan ve araştırmaya dayalı yüksek lisans tezi hazırlayan öğrenciler Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında “Doktor" ünvanı ile doktora derecesini alırlar.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora programının amacı; öğrencinin kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili sorunları önleme ve çözümlemede yenilikleri takip etmesini; haberden olduğu bu bilgileri bilimsel, bütüncül ve etik bir bakış açısı ile derinlemesine tartışabilmesini ve yorumlayabilmesini; edindiği bilgileri analiz ve sentez edebilme yeteneği kazanmasını ve bu sorunlar için orijinal çözüm yolları üretecek bilimsel çalışmalar yapmasını sağlamaktır. Bu program yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıllık bir süreçten oluşmaktadır. Bununla birlikte, bir öğrencinin doktora öğrenim süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz yarıyıldan az olmaz. Bu sürenin, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde en az üç, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise en az dört yarıyılı tez hazırlama süresi olarak kullanılmış olması gerekir. Ders aşaması bittikten sonra yeterlilik sınavına girer. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci kalan dört yarıyılda ise tez çalışmasını tamamlar. Gerek duyulduğunda öğrencinin öğrenim süresi dört yarıyıl uzatılabilir. Kadın Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları,İleri Doğum Hemşireliği,Seminer Dersi,Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliğinde Yenilikler,Uzmanlık Alan Dersi,Bilimsel Araştırma ve Etik Konuları (Bilimsel Araştırmanın Temelleri), Tez Çalışması Öğretimde Planlama ve Değerlendirme,Gelişim ve Öğrenme zorunlu derslerdir. Doktora öğretim programlarında zorunlu derslerin toplam kredisi, programdaki derslerin toplam kredisinin %20’sinden az %30’undan fazla olamaz. Öğrenci kendini geliştirmek amacıyla Kadın Sağlığı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Uygulaması, Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar I, Güvenli Annelik,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Kuram ve Modeller, İleri Doğum Hemşireliği Uygulaması, Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar II, Perinatoloji, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Etik Konular, Cinsellik ve Cinsel Sağlık, Aile Merkezli Hemşirelik Bakımı seçmeli derslerini alabilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora eğitimini tamamlayan mezunlar hastanelerde "uzman hemşire" ,"klinik sorumlusu", "eğitim hemşiresi" veya "yönetici/ başhemşire" olarak, ayrıca Hemşirelik Yüksekokullarında "Araştırma Görevlisi Doktor" veya "Öğretim Görevlisi ", Sağlık Meslek Liselerinde "meslek dersleri öğretmeni" olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenci aldığı derslerden bir ara sınav, bir final ve gerekirse bir bütünleme sınavına girer. Öğrenci ayrıca makale sunma, yazma, araştırma yapma, proje tasarlama yolu ile de değerlendirilmektedir. Başarı notu 75'dir. Doktora için 60 ila 120 dakika arasında olan tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ümran Sevil Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 35100 Bornova İZMİR, e-mail:umransevil@gmail.com Telefon: 0-232-3115544
Bölüm Olanakları
Bölümün bir bilgisayar laboratuarı, bir beceri laboratuarı, kütüphanesi, Üniversitemizin 1800 yataklı eğitim hastanesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Doğum, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine özgü temel olan kavram ve ilkeleri geliştirebilme
2Kadının cinsel sağlık/üreme sağlığını biyolojik psikolojik ve sosyal açıdan bütüncül bir yaklaşımla ele alma
3Kadının cinsel sağlık/üreme sağlığını koruyucu, tedavi ve rehabilite edici, birey merkezli hemşirelik bakımını kapsamlı olarak planlayıp uygulayabilme
4Kadının cinsel ve üreme sağlığına ilişkin güncel bilgiye sahip olma, elde ettiği bilgileri yorumlayıp, analiz ve sentez edebilme
5Kadının cinsel ve üreme sağlığına ilişkin bireysel hemşirelik bakım felsefesini oluşturabilme
6Kadının cinsel ve üreme sağlığı alanında kanıta dayalı, multi-disipliner, özgün bilimsel araştırma yapabilme/ yaptırabilme
7Ülkemizdeki kadın sağlığı sorunlarını kavrayabilmesi
8Toplumsal cinsiyet bakış açısının kadın sağlığına yansımalarını analiz edebilmesi ve soruna yönelik çözüm önerileri üretebilmesi
9Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve ulusal ve uluslar arası alanlarda uygulayabilmesi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 930404SDG1 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 15
3 9304046012007 Kadın Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 12
4 9304046012019 Kadın Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 12
5 930404SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 18
Toplam 8 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304046122007 İleri Doğum Hemşireliği Zorunlu 3 0 0 12
2 9304046122019 İleri Doğum Hemşireliği Zorunlu 3 0 0 10
3 930404SDG2 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 15
4 930404SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 15
5 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
6 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304046032000 Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliğinde Yenilikler Zorunlu 3 0 0 9
2 930404SDG3 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
3 930404SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 16
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 3 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 930404SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 22
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304046022015 Aile Merkezli Hemşirelik Bakımı Seçmeli 4 0 0 0
2 9304046032019 Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliğinde Yenilikler Seçmeli 3 0 0 0
3 9304046052019 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar I Seçmeli 2 0 0 0
4 9304046062019 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar II Seçmeli 2 0 0 0
5 9304046142006 Güvenli Annelik Seçmeli 4 0 0 9
6 9304046162019 Perinatoloji Seçmeli 4 0 0 0
7 9304046182007 Kadın Sağlığı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Uygulaması Seçmeli 0 8 0 0
8 9304046202007 İleri Doğum Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 8 0 0
9 9304046232019 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Kuram ve Modeller Seçmeli 3 0 0 0
10 9304046252019 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Etik Konular Seçmeli 2 0 0 0
11 9304046262019 Cinsellik ve Cinsel Sağlık Seçmeli 2 0 0 0
12 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
13 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304046022015 Aile Merkezli Hemşirelik Bakımı Seçmeli 4 0 0 6
2 9304046052016 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar I Seçmeli 2 0 0 9
3 9304046062016 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar II Seçmeli 2 0 0 9
4 9304046142006 Güvenli Annelik Seçmeli 4 0 0 9
5 9304046162006 Perinatoloji Seçmeli 4 0 0 9
6 9304046182007 Kadın Sağlığı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Uygulaması Seçmeli 0 8 0 9
7 9304046202007 İleri Doğum Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 8 0 9
8 9304046232012 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Kuram ve Modeller Seçmeli 3 0 0 9
9 9304046252014 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Etik Konular Seçmeli 2 0 0 9
10 9304046262014 Cinsellik ve Cinsel Sağlık Seçmeli 2 0 0 9
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304046022015 Aile Merkezli Hemşirelik Bakımı Seçmeli 4 0 0 0
2 9304046032019 Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliğinde Yenilikler Seçmeli 3 0 0 0
3 9304046052019 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar I Seçmeli 2 0 0 0
4 9304046062019 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar II Seçmeli 2 0 0 0
5 9304046142006 Güvenli Annelik Seçmeli 4 0 0 0
6 9304046162019 Perinatoloji Seçmeli 4 0 0 0
7 9304046182007 Kadın Sağlığı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Uygulaması Seçmeli 0 8 0 0
8 9304046202007 İleri Doğum Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 8 0 0
9 9304046232019 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Kuram ve Modeller Seçmeli 3 0 0 0
10 9304046252019 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Etik Konular Seçmeli 2 0 0 0
11 9304046262019 Cinsellik ve Cinsel Sağlık Seçmeli 2 0 0 0
12 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
13 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304046022015 Aile Merkezli Hemşirelik Bakımı Seçmeli 4 0 0 6
2 9304046052016 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar I Seçmeli 2 0 0 9
3 9304046062016 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar II Seçmeli 2 0 0 9
4 9304046142006 Güvenli Annelik Seçmeli 4 0 0 9
5 9304046162006 Perinatoloji Seçmeli 4 0 0 9
6 9304046182007 Kadın Sağlığı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Uygulaması Seçmeli 0 8 0 9
7 9304046202007 İleri Doğum Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 8 0 9
8 9304046232012 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Kuram ve Modeller Seçmeli 3 0 0 9
9 9304046252014 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Etik Konular Seçmeli 2 0 0 9
10 9304046262014 Cinsellik ve Cinsel Sağlık Seçmeli 2 0 0 9
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304046022015 Aile Merkezli Hemşirelik Bakımı Seçmeli 4 0 0 0
2 9304046032019 Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliğinde Yenilikler Seçmeli 3 0 0 0
3 9304046052019 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar I Seçmeli 2 0 0 0
4 9304046062019 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar II Seçmeli 2 0 0 0
5 9304046142006 Güvenli Annelik Seçmeli 4 0 0 0
6 9304046162019 Perinatoloji Seçmeli 4 0 0 0
7 9304046182007 Kadın Sağlığı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Uygulaması Seçmeli 0 8 0 0
8 9304046202007 İleri Doğum Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 8 0 0
9 9304046232019 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Kuram ve Modeller Seçmeli 3 0 0 0
10 9304046252019 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Etik Konular Seçmeli 2 0 0 0
11 9304046262019 Cinsellik ve Cinsel Sağlık Seçmeli 2 0 0 0
12 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
13 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304046022015 Aile Merkezli Hemşirelik Bakımı Seçmeli 4 0 0 6
2 9304046052016 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar I Seçmeli 2 0 0 9
3 9304046062016 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar II Seçmeli 2 0 0 9
4 9304046142006 Güvenli Annelik Seçmeli 4 0 0 9
5 9304046162006 Perinatoloji Seçmeli 4 0 0 9
6 9304046182007 Kadın Sağlığı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Uygulaması Seçmeli 0 8 0 9
7 9304046202007 İleri Doğum Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 8 0 9
8 9304046232012 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Kuram ve Modeller Seçmeli 3 0 0 9
9 9304046252014 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Etik Konular Seçmeli 2 0 0 9
10 9304046262014 Cinsellik ve Cinsel Sağlık Seçmeli 2 0 0 9
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304046022015 Aile Merkezli Hemşirelik Bakımı Seçmeli 4 0 0 6
2 9304046052016 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar I Seçmeli 2 0 0 9
3 9304046062016 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar II Seçmeli 2 0 0 9
4 9304046142006 Güvenli Annelik Seçmeli 4 0 0 9
5 9304046162006 Perinatoloji Seçmeli 4 0 0 9
6 9304046182007 Kadın Sağlığı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Uygulaması Seçmeli 0 8 0 9
7 9304046202007 İleri Doğum Hemşireliği Uygulaması Seçmeli 0 8 0 9
8 9304046232012 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Kuram ve Modeller Seçmeli 3 0 0 9
9 9304046252014 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Etik Konular Seçmeli 2 0 0 9
10 9304046262014 Cinsellik ve Cinsel Sağlık Seçmeli 2 0 0 9
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr