Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik Esasları - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Doktora programı ilk olarak 1998-1999 öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Doktora
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Hemşirelik Esasları Doktora programının amacı öğrenciye, bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme, uygulayabilme ve yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi kazandırmaktır. Hemşirelik Esasları Doktora programı 8 yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. İlk 4 yarıyılda öğrenci teorik dersleri alır. Sonraki 4 yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Gerek duyulduğunda öğrencinin öğrenim süresi 4 yarıyıl uzatılabilir. "Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması I" "Hemşirelik Uygulamalrında Yöntem Çalışması II" "Hemşirelik uygulamalarında Yeniliklerin İncelenmesi" zorunlu derslerdir. Öğrenci 6. yarıyılın sonuna kadar en az 21 kredilik ders almak zorundadır. Öğrenci kendini geliştirmek amacıyla aşağıdaki seçmeli dersleri alabilir. "Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi" "Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması I" "Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması II" "Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I" "Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II" "Bilimsel Yazı Yazma ve Yayımlama" "İleri Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması" "İleri Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması" "Hemşirelik Sınıflama Sistemleri" "Hemşirelikte Etik"
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hemşirelik Esasları Doktora programını tamamlayan mezunlar hastanelerde "eğitim hemşiresi, " yönetici hemşire" "klinik sorumlusu", "Hemşirelik Hizmetleri Müdürü", ayrıca Hemşirelik Yüksek okullarında "Öğretim Görevlisi" veya "Öğretim üyesi (Yardımcı Doçent)"olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenci aldığı derslerden birer ara sınav, bir ve gerekirse bir bütünleme sınavına girer. Başarı notu 75'tir. Öğrenci tezini jüri üyeleri önünde savunur.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Leyla KHORSHID Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 35100 - Bornova İZMİR mail: leyla.khorshid@ege.edu.tr leyla.khorshid@yahoo.com Telefon: 0-232-3881103/168 Faks: 0-232-3886374
Bölüm Olanakları
Bölümün bir bilgisayar laboratuvarı, bir beceri laboratuvarı, kütuphanesi, üniversitemizin 1800 yataklı eğitim hastanesi bulunmaktadır. Anabilim dalımızda 2 profesör, 3 yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi görev almaktadır.

Program Çıktıları
1Hemşirelik alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme
2Bilimsel olayları irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneği kazanabilme
3Mesleki etik ilkeleri içselleştirebilme
4Hemşirelik kuram, kavram, ilke ve yöntemlerini irdeleyebilme
5Hemşireliğin tarihsel gelişimini değerlendirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304066202019 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 0 3
2 930406SDG1 Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 9
3 9304066192019 Hemşirelik Uygulamalarında Yeniliklerin İncelenmesi Zorunlu 2 0 0 8
4 9304066031996 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması I Zorunlu 3 0 0 10
5 9304066032019 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması I Zorunlu 3 0 0 10
6 930406SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 20
7 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 11 0 0 63
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304066202016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 0 3
2 930406SDG2 Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 12
3 9304066021996 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması II Zorunlu 3 0 0 10
4 9304066022019 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması II Zorunlu 3 0 0 10
5 930406SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 14
6 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 9 0 0 52
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930406SDG3 Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 9304066192004 Hemşirelik Uygulamalarında Yeniliklerin İncelenmesi Zorunlu 2 0 0 8
3 9304066152019 İleri Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Zorunlu 3 0 0 10
4 930406SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 17
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 5 0 0 70
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304066152000 İleri Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Zorunlu 3 0 0 10
2 930406SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 15
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 3 0 0 70
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304066011996 Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi Seçmeli 2 0 0 8
2 9304066042005 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması II Seçmeli 0 4 0 12
3 9304066052005 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması I Seçmeli 0 4 0 0
4 9304066062013 Tamamlayıcı ve Alternatif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 2 0 8
5 9304066072005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 0
6 9304066082013 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 0 8
7 9304066092013 Kanıt Temelli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 8
8 9304066102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 0
9 9304066172005 İleri Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması Seçmeli 0 6 0 0
10 9304066182009 Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Seçmeli 3 0 0 0
11 9304066212004 Hemşirelikte Etik Seçmeli 3 2 0 13
12 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
13 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304066011996 Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi Seçmeli 2 0 0 8
2 9304066042005 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması II Seçmeli 0 4 0 12
3 9304066052005 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması I Seçmeli 0 4 0 12
4 9304066062013 Tamamlayıcı ve Alternatif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 2 0 8
5 9304066072005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 10
6 9304066082013 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 0 8
7 9304066092013 Kanıt Temelli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 8
8 9304066102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 10
9 9304066172005 İleri Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması Seçmeli 0 6 0 16
10 9304066182009 Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Seçmeli 3 0 0 10
11 9304066212004 Hemşirelikte Etik Seçmeli 3 2 0 13
12 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
13 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304066011996 Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi Seçmeli 2 0 0 0
2 9304066042005 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması II Seçmeli 0 4 0 0
3 9304066052005 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması I Seçmeli 0 4 0 0
4 9304066062013 Tamamlayıcı ve Alternatif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 2 0 8
5 9304066072005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 0
6 9304066082013 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 0 0
7 9304066092013 Kanıt Temelli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 0
8 9304066102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 0
9 9304066172005 İleri Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması Seçmeli 0 6 0 0
10 9304066182009 Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Seçmeli 3 0 0 0
11 9304066212004 Hemşirelikte Etik Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
13 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304066011996 Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi Seçmeli 2 0 0 8
2 9304066042005 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması II Seçmeli 0 4 0 12
3 9304066052005 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması I Seçmeli 0 4 0 12
4 9304066062013 Tamamlayıcı ve Alternatif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 2 0 8
5 9304066082013 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 0 8
6 9304066092013 Kanıt Temelli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 8
7 9304066172005 İleri Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması Seçmeli 0 6 0 16
8 9304066182009 Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Seçmeli 3 0 0 10
9 9304066212004 Hemşirelikte Etik Seçmeli 3 2 0 13
10 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
11 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304066011996 Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi Seçmeli 2 0 0 0
2 9304066042005 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması II Seçmeli 0 4 0 0
3 9304066052005 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması I Seçmeli 0 4 0 0
4 9304066062013 Tamamlayıcı ve Alternatif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 2 0 8
5 9304066072005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 0
6 9304066082013 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 0 0
7 9304066092013 Kanıt Temelli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 0
8 9304066102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 0
9 9304066172005 İleri Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması Seçmeli 0 6 0 0
10 9304066182009 Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Seçmeli 3 0 0 0
11 9304066212004 Hemşirelikte Etik Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
13 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304066011996 Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi Seçmeli 2 0 0 8
2 9304066042005 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması II Seçmeli 0 4 0 12
3 9304066052005 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması I Seçmeli 0 4 0 12
4 9304066062013 Tamamlayıcı ve Alternatif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 2 0 8
5 9304066072005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 10
6 9304066082013 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 0 8
7 9304066092013 Kanıt Temelli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 8
8 9304066102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 10
9 9304066172005 İleri Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması Seçmeli 0 6 0 16
10 9304066182009 Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Seçmeli 3 0 0 10
11 9304066212004 Hemşirelikte Etik Seçmeli 3 2 0 13
12 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
13 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304066011996 Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi Seçmeli 2 0 0 8
2 9304066042005 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması II Seçmeli 0 4 0 12
3 9304066052005 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması I Seçmeli 0 4 0 12
4 9304066062013 Tamamlayıcı ve Alternatif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 2 0 8
5 9304066072005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 10
6 9304066082013 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 0 8
7 9304066092013 Kanıt Temelli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 8
8 9304066102005 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 10
9 9304066172005 İleri Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması Uygulaması Seçmeli 0 6 0 16
10 9304066182009 Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Seçmeli 3 0 0 10
11 9304066212004 Hemşirelikte Etik Seçmeli 3 2 0 13
12 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
13 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr