Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sporda Psiko Sosyal Alanlar - Beden Eğitimi ve Spor - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
2005 yılında öğrenime başlayan program 3 farklı anabilim dalının ortakd erslerinde oluşmaktadır.
Kazanılan Derece
Doktor
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
2005 yılında öğrenci alınmaya başlanan program, 3 farklı alanın birleşimidir. Sporda psiko-sosyal , Beden Eğitimi ve spor öğretimi ve spor yöneticiliği anabilimdallarının ortak dersleri yer almaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Spor kulüplerinin ve okulların spor ile igili her türlü biriminde görev alabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
1 vize -1 final
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
ferudun.dorak@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Spor Psikolojisi Laboratuarı

Program Çıktıları
1Spor organizasyonlarının yönetiminde stratejik yaklaşıma odaklanabilme
2Problem çözme ve kritik düşünme becerilerine sahip olma
3Spor organizasyonlarında vee gruplara liderlik edebilmek ve iletişim becerilerine sahip olma
4Spor organizasyonlarınıi kararları ve uygulamaları etkileyen dinamik ve küresel çevrenin önemini kavramak
5Araştırma planlama, yürütme ve sonuçlandırma yeteneğini geliştirme
6Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
7Beden eğitmi ve sporun hayatımızdaki önemini anlama ve bunu geniş kitlelere ulaştırma becerisine sahip olma
8insanların gelişim dönemlerini çeşitli özelliklerini(bilişsel, duyuşsal ve devinişsel) kavrayabilme ve uygun yaklaşım yöntemlerini kullanabilme
9Sporda psiko-sosyal alanın belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
10Uygulamalı spor psikolojisindeki teknikleri uygulayabilme
11Sporda psiko-sosyal alanlarının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazandırma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930507SDG1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 20
2 9305076732019 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 0 10
3 930507SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 24
4 9305076112017 Spor Bilimlerinde Araştırma ve Etik Zorunlu 3 0 0 6
5 9305076722019 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik Zorunlu 3 0 0 10
Toplam 9 0 0 70
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930507SDG2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 20
2 9305076042017 Bilimsel Yayın Etiği İlkeleri Zorunlu 3 0 0 6
3 930507SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 21
4 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 3 0 0 50
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930507SDG3 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 930507SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 19
3 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 54
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930507SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 19
2 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 54
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 93050076582019 Antrenörlük Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 0
2 9305076022019 Sporda Stres ve Performans Seçmeli 3 0 0 0
3 9305076242019 Motor Performansın Psikolojik Temelleri Seçmeli 3 0 0 0
4 9305076452019 Sporda Etkili İletişim Seçmeli 3 0 0 0
5 9305076482019 Spor Psikolojisinde Ölçme ve Veri Analizi Seçmeli 3 0 0 0
6 9305076492019 Spor Psikolojisinde Bilişsel Süreçler Seçmeli 3 0 0 0
7 9305076502019 Sporda Davranış Değiştirme Seçmeli 3 0 0 0
8 9305076512019 Fiziksel Aktivitenin Toplumsal Temelleri Seçmeli 3 0 0 0
9 9305076522019 Spor Psikolojisinde Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
10 9305076532019 Spor Sakatlıklarının Psikolojik Yönleri Seçmeli 3 0 0 0
11 9305076542019 Sporda Hakemlik Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 0
12 9305076552019 Sporda Zihinsel Beceri Antrenman Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
13 9305076562019 Spor ve Fiziksel Aktivite Ortamlarında Güdülenme Seçmeli 3 0 0 0
14 9305076572019 Beden Eğitiminde Veri Analizi ve Raporlama Seçmeli 3 0 0 0
15 9305076592019 Antik ve Modern Olimpiyatlar Tarihi Seçmeli 3 0 0 0
16 9305076602019 Spor Etiği Seçmeli 3 0 0 0
17 9305076612019 Takım Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 0
18 9305076622019 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 3 0 0 0
19 9305076632019 Beden Eğitiminde Yaratıcılık Seçmeli 3 0 0 0
20 9305076642019 Beden Eğitiminde Sınıf Yönetim Teori ve Stratejileri Seçmeli 3 0 0 0
21 9305076652019 İlköğretim Beden Eğitiminde Kritik Konular Seçmeli 3 0 0 0
22 9305076672019 Beden Eğitimi için Öğrenme Modelleri Seçmeli 3 0 0 0
23 9305076682019 Sporda Pedagojik Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulama Seçmeli 3 0 0 0
24 9305076692019 Beden Eğitimi Derslerinin Düzenlenmesi: İlke ve Yöntemler Seçmeli 3 0 0 0
25 9305076702019 Spor Öğretimi: Strateji ve Yöntemler Seçmeli 3 0 0 0
26 9305076712019 Sporun Felsefi Boyutları Seçmeli 3 0 0 0
27 9305076742019 Beden Eğitimi ve Sporda Multidisipliner Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 0
28 9305076752019 Beden Eğitimi ve Sporda Farklı Eğitim - Öğretim Programlarının İncelenmesi Seçmeli 3 0 0 0
29 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
30 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 93050076582017 Antrenörlük Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 6
2 9305076022017 Sporda Stres ve Performans Seçmeli 3 0 0 6
3 9305076242017 Motor Performansın Psikolojik Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
4 9305076452017 Sporda Etkili İletişim Seçmeli 3 0 0 6
5 9305076482017 Spor Psikolojisinde Ölçme ve Veri Analizi Seçmeli 3 0 0 6
6 9305076492017 Spor Psikolojisinde Bilişsel Süreçler Seçmeli 3 0 0 6
7 9305076502017 Sporda Davranış Değiştirme Seçmeli 3 0 0 6
8 9305076512017 Fiziksel Aktivitenin Toplumsal Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
9 9305076522017 Spor Psikolojisinde Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
10 9305076532017 Spor Sakatlıklarının Psikolojik Yönleri Seçmeli 3 0 0 6
11 9305076542017 Sporda Hakemlik Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 6
12 9305076552017 Sporda Zihinsel Beceri Antrenman Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
13 9305076562017 Spor ve Fiziksel Aktivite Ortamlarında Güdülenme Seçmeli 3 0 0 6
14 9305076572017 Beden Eğitiminde Veri Analizi ve Raporlama Seçmeli 3 0 0 6
15 9305076592017 Antik ve Modern Olimpiyatlar Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
16 9305076602017 Spor Etiği Seçmeli 3 0 0 6
17 9305076612017 Takım Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 6
18 9305076622017 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 3 0 0 6
19 9305076632017 Beden Eğitiminde Yaratıcılık Seçmeli 3 0 0 6
20 9305076642017 Beden Eğitiminde Sınıf Yönetim Teori ve Stratejileri Seçmeli 3 0 0 6
21 9305076652017 İlköğretim Beden Eğitiminde Kritik Konular Seçmeli 3 0 0 6
22 9305076662017 Spor Eğitiminin Sosyal ve Kültürel Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
23 9305076672017 Beden Eğitimi için Öğrenme Modelleri Seçmeli 3 0 0 6
24 9305076682017 Sporda Pedagojik Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulama Seçmeli 3 0 0 6
25 9305076692017 Beden Eğitimi Derslerinin Düzenlenmesi: İlke ve Yöntemler Seçmeli 3 0 0 6
26 9305076702017 Spor Öğretimi: Strateji ve Yöntemler Seçmeli 3 0 0 6
27 9305076712017 Sporun Felsefi Boyutları Seçmeli 3 0 0 6
28 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
29 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 93050076582019 Antrenörlük Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 0
2 9305076022019 Sporda Stres ve Performans Seçmeli 3 0 0 0
3 9305076242019 Motor Performansın Psikolojik Temelleri Seçmeli 3 0 0 0
4 9305076452019 Sporda Etkili İletişim Seçmeli 3 0 0 0
5 9305076482019 Spor Psikolojisinde Ölçme ve Veri Analizi Seçmeli 3 0 0 0
6 9305076492019 Spor Psikolojisinde Bilişsel Süreçler Seçmeli 3 0 0 0
7 9305076502019 Sporda Davranış Değiştirme Seçmeli 3 0 0 0
8 9305076512019 Fiziksel Aktivitenin Toplumsal Temelleri Seçmeli 3 0 0 0
9 9305076522019 Spor Psikolojisinde Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
10 9305076532019 Spor Sakatlıklarının Psikolojik Yönleri Seçmeli 3 0 0 0
11 9305076542019 Sporda Hakemlik Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 0
12 9305076552019 Sporda Zihinsel Beceri Antrenman Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
13 9305076562019 Spor ve Fiziksel Aktivite Ortamlarında Güdülenme Seçmeli 3 0 0 0
14 9305076572019 Beden Eğitiminde Veri Analizi ve Raporlama Seçmeli 3 0 0 0
15 9305076592019 Antik ve Modern Olimpiyatlar Tarihi Seçmeli 3 0 0 0
16 9305076602019 Spor Etiği Seçmeli 3 0 0 0
17 9305076612019 Takım Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 0
18 9305076622019 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 3 0 0 0
19 9305076632019 Beden Eğitiminde Yaratıcılık Seçmeli 3 0 0 0
20 9305076642019 Beden Eğitiminde Sınıf Yönetim Teori ve Stratejileri Seçmeli 3 0 0 0
21 9305076652019 İlköğretim Beden Eğitiminde Kritik Konular Seçmeli 3 0 0 0
22 9305076672019 Beden Eğitimi için Öğrenme Modelleri Seçmeli 3 0 0 0
23 9305076682019 Sporda Pedagojik Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulama Seçmeli 3 0 0 0
24 9305076692019 Beden Eğitimi Derslerinin Düzenlenmesi: İlke ve Yöntemler Seçmeli 3 0 0 0
25 9305076702019 Spor Öğretimi: Strateji ve Yöntemler Seçmeli 3 0 0 0
26 9305076712019 Sporun Felsefi Boyutları Seçmeli 3 0 0 0
27 9305076742019 Beden Eğitimi ve Sporda Multidisipliner Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 0
28 9305076752019 Beden Eğitimi ve Sporda Farklı Eğitim - Öğretim Programlarının İncelenmesi Seçmeli 3 0 0 0
29 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
30 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 93050076582017 Antrenörlük Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 6
2 9305076022017 Sporda Stres ve Performans Seçmeli 3 0 0 6
3 9305076242017 Motor Performansın Psikolojik Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
4 9305076452017 Sporda Etkili İletişim Seçmeli 3 0 0 6
5 9305076482017 Spor Psikolojisinde Ölçme ve Veri Analizi Seçmeli 3 0 0 6
6 9305076492017 Spor Psikolojisinde Bilişsel Süreçler Seçmeli 3 0 0 6
7 9305076502017 Sporda Davranış Değiştirme Seçmeli 3 0 0 6
8 9305076512017 Fiziksel Aktivitenin Toplumsal Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
9 9305076522017 Spor Psikolojisinde Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
10 9305076532017 Spor Sakatlıklarının Psikolojik Yönleri Seçmeli 3 0 0 6
11 9305076542017 Sporda Hakemlik Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 6
12 9305076552017 Sporda Zihinsel Beceri Antrenman Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
13 9305076562017 Spor ve Fiziksel Aktivite Ortamlarında Güdülenme Seçmeli 3 0 0 6
14 9305076572017 Beden Eğitiminde Veri Analizi ve Raporlama Seçmeli 3 0 0 6
15 9305076592017 Antik ve Modern Olimpiyatlar Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
16 9305076602017 Spor Etiği Seçmeli 3 0 0 6
17 9305076612017 Takım Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 6
18 9305076622017 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 3 0 0 6
19 9305076632017 Beden Eğitiminde Yaratıcılık Seçmeli 3 0 0 6
20 9305076642017 Beden Eğitiminde Sınıf Yönetim Teori ve Stratejileri Seçmeli 3 0 0 6
21 9305076652017 İlköğretim Beden Eğitiminde Kritik Konular Seçmeli 3 0 0 6
22 9305076662017 Spor Eğitiminin Sosyal ve Kültürel Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
23 9305076672017 Beden Eğitimi için Öğrenme Modelleri Seçmeli 3 0 0 6
24 9305076682017 Sporda Pedagojik Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulama Seçmeli 3 0 0 6
25 9305076692017 Beden Eğitimi Derslerinin Düzenlenmesi: İlke ve Yöntemler Seçmeli 3 0 0 6
26 9305076702017 Spor Öğretimi: Strateji ve Yöntemler Seçmeli 3 0 0 6
27 9305076712017 Sporun Felsefi Boyutları Seçmeli 3 0 0 6
28 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
29 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 93050076582019 Antrenörlük Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 0
2 9305076022019 Sporda Stres ve Performans Seçmeli 3 0 0 0
3 9305076242019 Motor Performansın Psikolojik Temelleri Seçmeli 3 0 0 0
4 9305076452019 Sporda Etkili İletişim Seçmeli 3 0 0 0
5 9305076482019 Spor Psikolojisinde Ölçme ve Veri Analizi Seçmeli 3 0 0 0
6 9305076492019 Spor Psikolojisinde Bilişsel Süreçler Seçmeli 3 0 0 0
7 9305076502019 Sporda Davranış Değiştirme Seçmeli 3 0 0 0
8 9305076512019 Fiziksel Aktivitenin Toplumsal Temelleri Seçmeli 3 0 0 0
9 9305076522019 Spor Psikolojisinde Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
10 9305076532019 Spor Sakatlıklarının Psikolojik Yönleri Seçmeli 3 0 0 0
11 9305076542019 Sporda Hakemlik Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 0
12 9305076552019 Sporda Zihinsel Beceri Antrenman Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
13 9305076562019 Spor ve Fiziksel Aktivite Ortamlarında Güdülenme Seçmeli 3 0 0 0
14 9305076572019 Beden Eğitiminde Veri Analizi ve Raporlama Seçmeli 3 0 0 0
15 9305076592019 Antik ve Modern Olimpiyatlar Tarihi Seçmeli 3 0 0 0
16 9305076602019 Spor Etiği Seçmeli 3 0 0 0
17 9305076612019 Takım Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 0
18 9305076622019 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 3 0 0 0
19 9305076632019 Beden Eğitiminde Yaratıcılık Seçmeli 3 0 0 0
20 9305076642019 Beden Eğitiminde Sınıf Yönetim Teori ve Stratejileri Seçmeli 3 0 0 0
21 9305076652019 İlköğretim Beden Eğitiminde Kritik Konular Seçmeli 3 0 0 0
22 9305076672019 Beden Eğitimi için Öğrenme Modelleri Seçmeli 3 0 0 0
23 9305076682019 Sporda Pedagojik Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulama Seçmeli 3 0 0 0
24 9305076692019 Beden Eğitimi Derslerinin Düzenlenmesi: İlke ve Yöntemler Seçmeli 3 0 0 0
25 9305076702019 Spor Öğretimi: Strateji ve Yöntemler Seçmeli 3 0 0 0
26 9305076712019 Sporun Felsefi Boyutları Seçmeli 3 0 0 0
27 9305076742019 Beden Eğitimi ve Sporda Multidisipliner Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 0
28 9305076752019 Beden Eğitimi ve Sporda Farklı Eğitim - Öğretim Programlarının İncelenmesi Seçmeli 3 0 0 0
29 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
30 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 93050076582017 Antrenörlük Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 6
2 9305076022017 Sporda Stres ve Performans Seçmeli 3 0 0 6
3 9305076242017 Motor Performansın Psikolojik Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
4 9305076452017 Sporda Etkili İletişim Seçmeli 3 0 0 6
5 9305076482017 Spor Psikolojisinde Ölçme ve Veri Analizi Seçmeli 3 0 0 6
6 9305076492017 Spor Psikolojisinde Bilişsel Süreçler Seçmeli 3 0 0 6
7 9305076502017 Sporda Davranış Değiştirme Seçmeli 3 0 0 6
8 9305076512017 Fiziksel Aktivitenin Toplumsal Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
9 9305076522017 Spor Psikolojisinde Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
10 9305076532017 Spor Sakatlıklarının Psikolojik Yönleri Seçmeli 3 0 0 6
11 9305076542017 Sporda Hakemlik Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 6
12 9305076552017 Sporda Zihinsel Beceri Antrenman Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
13 9305076562017 Spor ve Fiziksel Aktivite Ortamlarında Güdülenme Seçmeli 3 0 0 6
14 9305076572017 Beden Eğitiminde Veri Analizi ve Raporlama Seçmeli 3 0 0 6
15 9305076592017 Antik ve Modern Olimpiyatlar Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
16 9305076602017 Spor Etiği Seçmeli 3 0 0 6
17 9305076612017 Takım Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 6
18 9305076622017 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 3 0 0 6
19 9305076632017 Beden Eğitiminde Yaratıcılık Seçmeli 3 0 0 6
20 9305076642017 Beden Eğitiminde Sınıf Yönetim Teori ve Stratejileri Seçmeli 3 0 0 6
21 9305076652017 İlköğretim Beden Eğitiminde Kritik Konular Seçmeli 3 0 0 6
22 9305076662017 Spor Eğitiminin Sosyal ve Kültürel Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
23 9305076672017 Beden Eğitimi için Öğrenme Modelleri Seçmeli 3 0 0 6
24 9305076682017 Sporda Pedagojik Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulama Seçmeli 3 0 0 6
25 9305076692017 Beden Eğitimi Derslerinin Düzenlenmesi: İlke ve Yöntemler Seçmeli 3 0 0 6
26 9305076702017 Spor Öğretimi: Strateji ve Yöntemler Seçmeli 3 0 0 6
27 9305076712017 Sporun Felsefi Boyutları Seçmeli 3 0 0 6
28 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
29 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 93050076582017 Antrenörlük Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 6
2 9305076022017 Sporda Stres ve Performans Seçmeli 3 0 0 6
3 9305076242017 Motor Performansın Psikolojik Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
4 9305076452017 Sporda Etkili İletişim Seçmeli 3 0 0 6
5 9305076482017 Spor Psikolojisinde Ölçme ve Veri Analizi Seçmeli 3 0 0 6
6 9305076492017 Spor Psikolojisinde Bilişsel Süreçler Seçmeli 3 0 0 6
7 9305076502017 Sporda Davranış Değiştirme Seçmeli 3 0 0 6
8 9305076512017 Fiziksel Aktivitenin Toplumsal Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
9 9305076522017 Spor Psikolojisinde Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
10 9305076532017 Spor Sakatlıklarının Psikolojik Yönleri Seçmeli 3 0 0 6
11 9305076542017 Sporda Hakemlik Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 6
12 9305076552017 Sporda Zihinsel Beceri Antrenman Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
13 9305076562017 Spor ve Fiziksel Aktivite Ortamlarında Güdülenme Seçmeli 3 0 0 6
14 9305076572017 Beden Eğitiminde Veri Analizi ve Raporlama Seçmeli 3 0 0 6
15 9305076592017 Antik ve Modern Olimpiyatlar Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
16 9305076602017 Spor Etiği Seçmeli 3 0 0 6
17 9305076612017 Takım Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 6
18 9305076622017 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 3 0 0 6
19 9305076632017 Beden Eğitiminde Yaratıcılık Seçmeli 3 0 0 6
20 9305076642017 Beden Eğitiminde Sınıf Yönetim Teori ve Stratejileri Seçmeli 3 0 0 6
21 9305076652017 İlköğretim Beden Eğitiminde Kritik Konular Seçmeli 3 0 0 6
22 9305076662017 Spor Eğitiminin Sosyal ve Kültürel Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
23 9305076672017 Beden Eğitimi için Öğrenme Modelleri Seçmeli 3 0 0 6
24 9305076682017 Sporda Pedagojik Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulama Seçmeli 3 0 0 6
25 9305076692017 Beden Eğitimi Derslerinin Düzenlenmesi: İlke ve Yöntemler Seçmeli 3 0 0 6
26 9305076702017 Spor Öğretimi: Strateji ve Yöntemler Seçmeli 3 0 0 6
27 9305076712017 Sporun Felsefi Boyutları Seçmeli 3 0 0 6
28 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
29 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr