Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ebelik - Yüksek Lisans Dereceli DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu 1998-1999 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Avrupa Birliği Ebelik Direktiflerinin (80/154/EEC-80/155/EEC) uygulandığı bölümde 2003 yılından itibaren Yüksek Lisans Programı, 2014yılından itibaren de doktora programı yürütülmeye başlanmıştır
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Ebelik alanında doktora diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların yüksek lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 65 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 65 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini,yüksek lisans diplomalarını, yüksek lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Doktora programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Doktora Programının amacı; ileri ebelik temel bilgi ve becerisine sahip doktor ünvanına sahip ebeler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ebeler kamu ve özel sektör yanı sıra üniversitelerde akademisyen olarak görev yaparlar. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar (Temel ve / veya Aile Sağlık Hizmetleri kapsamında yer alan sağlık ocağı ve toplum sağlık merkezleri; hastaneler); özel sağlık merkez, hastane ya da poliklinikleri; üniversite hastane ya da poliklinikleri; üniversitelere bağlı sağlık bilimleri fakülteleri ve sağlık yüksekokullarının ebelik bölümleri yer alır
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarı ile bitiren öğrenciler doctor ünvanı alırlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Ölçme Değerlendirme Kılavuzu dikkate alınarak ‘Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Nazan TUNA ORAN Adres: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi E.Ü. Kampüsü - Bornova/İzmir Tel: (0232) 3882851 Fax: (0232) 3427975 Web:sbf.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölüm’de 3 Profesör, 4 Doçent, 2 Yardımcı doçent, ve 3’ü araştırma görevlisi doktor olmak üzere 14 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüme ait 2 adet beceri laboratuar (1 Temel İlke ve Uygulamalar Beceri Laboratuarı ile Doğum Bilgisi ve Aile Planlaması Danışmanlığı Beceri Laboratuarı) mevcuttur. Uygulama alanı olarak; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim-Araştırma Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Doğumevleri, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri ve Yerel yönetimlere ait Sağlık Kuruluşları kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Kanıt niteliği yüksek nitelikli araştırmalar ile mesleğin bilgi birikimini oluşturabilmesi
2Ebelik kuramlarını geliştirilebilmesi
3Ebelik etik kodlarını oluşturabilmesi
4Ebelik eğitiminde aktif olarak yer alacak meslekten yetişen kendi akademisyenlerini oluşturabilmesi
5Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6Ekip lideri olarak gerekli yönetici niteliklerine sahip olabilmesi
7Etkin eğitim methodları ile iyi bir eğitimci olmanın yanısıra eğitim programları oluşturabilmesi
8Mesleki örgütlenmeyi güçlendirerek meslek üyeleri arasında gerekli işbirliği bilincini oluşturabilmesi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930601SDG1 Ebelik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 9
2 9306016052019 İleri Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 0
3 9306016012013 Riskli Gebelik ve Doğum Süreci I Zorunlu 2 4 0 12
4 9306016012019 Riskli Gebelik ve Doğum Süreci I Zorunlu 2 4 0 8
5 9306016032018 Sağlık Bakım Kuramları ve Felsefe I Zorunlu 2 0 0 4
6 9306016032019 Sağlık Bakım Kuramları ve Felsefe I Zorunlu 2 0 0 2
7 930601SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 12
8 9306016072019 Toplum Ebeliği Zorunlu 2 4 0 8
Toplam 12 12 0 55
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930601SDG2 Ebelik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 9
2 9306016042019 İleri Yeni Doğan Bakımı Zorunlu 2 4 0 8
3 9306016022013 Riskli Gebelik ve Doğum Süreci II Zorunlu 2 4 0 12
4 9306016022019 Riskli Gebelik ve Doğum Süreci II Zorunlu 2 4 0 8
5 9306016042018 Sağlık Bakım Kuramları ve Felsefe II Zorunlu 2 0 0 4
6 9306016282019 Sağlık Bakım Kuramları ve Felsefe II Zorunlu 2 0 0 2
7 930601SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 15
8 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
9 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 10 12 0 64
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930601SDG3 Ebelik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 9306016052013 İleri Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 4
3 930601SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 13
4 9306016072013 Toplum Ebeliği Zorunlu 2 4 0 12
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 4 4 0 64
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9306016042013 İleri Yeni Doğan Bakımı Zorunlu 2 4 0 12
2 930601SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 17
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 4 0 64
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Ebelik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9306016062019 Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
2 9306016082019 Doğumda İleri Uygulamalar I Seçmeli 2 4 0 0
3 9306016092019 Doğumda İleri Uygulamalar II Seçmeli 2 4 0 0
4 9306016102019 Gebelikte Fizyopatolojik Değişiklikler Seçmeli 3 0 0 0
5 9306016112019 Sosyal Antropoloji Seçmeli 2 0 0 0
6 9306016122013 Genetik ve Genetik Danışmanlık Seçmeli 3 0 0 0
7 9306016132019 Gebelikte Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 0
8 9306016142019 Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Egzersiz Seçmeli 2 4 0 0
9 9306016152019 Gebelik ve İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
10 9306016162019 Sağlık Göstergeleri ve Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 0
11 9306016172019 Bilişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
12 9306016182019 İleri Eğitim Becerileri Seçmeli 3 0 0 0
13 9306016192019 Gebelikte Diş Sağlığı ve Diş Eti Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 0
14 9306016202019 Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 0
15 9306016212019 İleri Bioistatistik Seçmeli 2 0 0 0
16 9306016222019 Sağlık Bakım Hizmetlerinde Etik Seçmeli 2 0 0 0
17 9306016232013 Çevre Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
18 9306016242019 Fetal Gelişim ve Organogenez Seçmeli 2 0 0 0
19 9306016252019 Jinekolojik Hastalıklar Seçmeli 2 2 0 0
20 9306016262019 Makale Okuma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 0
21 9306016272019 Sağlık Politikaları Seçmeli 2 0 0 0
22 9306016292019 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 0 0 0
23 9306016302019 Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreci Seçmeli 2 0 0 0
24 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
25 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9306016062013 Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
2 9306016082013 Doğumda İleri Uygulamalar I Seçmeli 2 4 0 10
3 9306016092013 Doğumda İleri Uygulamalar II Seçmeli 2 4 0 10
4 9306016102013 Gebelikte Fizyopatolojik Değişiklikler Seçmeli 3 0 0 6
5 9306016112013 Sosyal Antropoloji Seçmeli 2 0 0 4
6 9306016122013 Genetik ve Genetik Danışmanlık Seçmeli 3 0 0 6
7 9306016132013 Gebelikte Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 4
8 9306016142013 Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Egzersiz Seçmeli 2 4 0 10
9 9306016152013 Gebelik ve İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 4
10 9306016162013 Sağlık Göstergeleri ve Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 4
11 9306016172013 Bilişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 4
12 9306016182013 İleri Eğitim Becerileri Seçmeli 3 0 0 6
13 9306016192013 Gebelikte Diş Sağlığı ve Diş Eti Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 4
14 9306016202013 Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 4
15 9306016212013 İleri Bioistatistik Seçmeli 2 0 0 4
16 9306016222013 Sağlık Bakım Hizmetlerinde Etik Seçmeli 2 0 0 4
17 9306016232013 Çevre Sağlığı Seçmeli 2 0 0 4
18 9306016242013 Fetal Gelişim ve Organogenez Seçmeli 2 0 0 4
19 9306016252015 Jinekolojik Hastalıklar Seçmeli 2 2 0 6
20 9306016262015 Makale Okuma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 4
21 9306016272015 Sağlık Politikaları Seçmeli 2 0 0 4
22 9306016292019 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 0 0 0
23 9306016302019 Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreci Seçmeli 2 0 0 0
24 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
25 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Ebelik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9306016062019 Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
2 9306016082019 Doğumda İleri Uygulamalar I Seçmeli 2 4 0 0
3 9306016092019 Doğumda İleri Uygulamalar II Seçmeli 2 4 0 0
4 9306016102019 Gebelikte Fizyopatolojik Değişiklikler Seçmeli 3 0 0 0
5 9306016112019 Sosyal Antropoloji Seçmeli 2 0 0 0
6 9306016122013 Genetik ve Genetik Danışmanlık Seçmeli 3 0 0 0
7 9306016132019 Gebelikte Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 0
8 9306016142019 Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Egzersiz Seçmeli 2 4 0 0
9 9306016152019 Gebelik ve İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
10 9306016162019 Sağlık Göstergeleri ve Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 0
11 9306016172019 Bilişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
12 9306016182019 İleri Eğitim Becerileri Seçmeli 3 0 0 0
13 9306016192019 Gebelikte Diş Sağlığı ve Diş Eti Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 0
14 9306016202019 Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 0
15 9306016212019 İleri Bioistatistik Seçmeli 2 0 0 0
16 9306016222019 Sağlık Bakım Hizmetlerinde Etik Seçmeli 2 0 0 0
17 9306016232013 Çevre Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
18 9306016242019 Fetal Gelişim ve Organogenez Seçmeli 2 0 0 0
19 9306016252019 Jinekolojik Hastalıklar Seçmeli 2 2 0 0
20 9306016262019 Makale Okuma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 0
21 9306016272019 Sağlık Politikaları Seçmeli 2 0 0 0
22 9306016292019 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 0 0 0
23 9306016302019 Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreci Seçmeli 2 0 0 0
24 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
25 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9306016062013 Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
2 9306016082013 Doğumda İleri Uygulamalar I Seçmeli 2 4 0 10
3 9306016092013 Doğumda İleri Uygulamalar II Seçmeli 2 4 0 10
4 9306016102013 Gebelikte Fizyopatolojik Değişiklikler Seçmeli 3 0 0 6
5 9306016112013 Sosyal Antropoloji Seçmeli 2 0 0 4
6 9306016122013 Genetik ve Genetik Danışmanlık Seçmeli 3 0 0 6
7 9306016132013 Gebelikte Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 4
8 9306016142013 Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Egzersiz Seçmeli 2 4 0 10
9 9306016152013 Gebelik ve İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 4
10 9306016162013 Sağlık Göstergeleri ve Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 4
11 9306016172013 Bilişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 4
12 9306016182013 İleri Eğitim Becerileri Seçmeli 3 0 0 6
13 9306016192013 Gebelikte Diş Sağlığı ve Diş Eti Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 4
14 9306016202013 Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 4
15 9306016212013 İleri Bioistatistik Seçmeli 2 0 0 4
16 9306016222013 Sağlık Bakım Hizmetlerinde Etik Seçmeli 2 0 0 4
17 9306016232013 Çevre Sağlığı Seçmeli 2 0 0 4
18 9306016242013 Fetal Gelişim ve Organogenez Seçmeli 2 0 0 4
19 9306016252015 Jinekolojik Hastalıklar Seçmeli 2 2 0 6
20 9306016262015 Makale Okuma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 4
21 9306016272015 Sağlık Politikaları Seçmeli 2 0 0 4
22 9306016292019 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 0 0 0
23 9306016302019 Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreci Seçmeli 2 0 0 0
24 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
25 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Ebelik Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9306016062019 Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
2 9306016082019 Doğumda İleri Uygulamalar I Seçmeli 2 4 0 0
3 9306016092019 Doğumda İleri Uygulamalar II Seçmeli 2 4 0 0
4 9306016102019 Gebelikte Fizyopatolojik Değişiklikler Seçmeli 3 0 0 0
5 9306016112019 Sosyal Antropoloji Seçmeli 2 0 0 0
6 9306016122013 Genetik ve Genetik Danışmanlık Seçmeli 3 0 0 0
7 9306016132019 Gebelikte Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 0
8 9306016142019 Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Egzersiz Seçmeli 2 4 0 0
9 9306016152019 Gebelik ve İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
10 9306016162019 Sağlık Göstergeleri ve Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 0
11 9306016172019 Bilişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
12 9306016182019 İleri Eğitim Becerileri Seçmeli 3 0 0 0
13 9306016192019 Gebelikte Diş Sağlığı ve Diş Eti Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 0
14 9306016202019 Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 0
15 9306016212019 İleri Bioistatistik Seçmeli 2 0 0 0
16 9306016222019 Sağlık Bakım Hizmetlerinde Etik Seçmeli 2 0 0 0
17 9306016232013 Çevre Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
18 9306016242019 Fetal Gelişim ve Organogenez Seçmeli 2 0 0 0
19 9306016252019 Jinekolojik Hastalıklar Seçmeli 2 2 0 0
20 9306016262019 Makale Okuma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 0
21 9306016272019 Sağlık Politikaları Seçmeli 2 0 0 0
22 9306016292019 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 0 0 0
23 9306016302019 Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreci Seçmeli 2 0 0 0
24 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
25 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9306016062013 Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
2 9306016082013 Doğumda İleri Uygulamalar I Seçmeli 2 4 0 10
3 9306016092013 Doğumda İleri Uygulamalar II Seçmeli 2 4 0 10
4 9306016102013 Gebelikte Fizyopatolojik Değişiklikler Seçmeli 3 0 0 6
5 9306016112013 Sosyal Antropoloji Seçmeli 2 0 0 4
6 9306016122013 Genetik ve Genetik Danışmanlık Seçmeli 3 0 0 6
7 9306016132013 Gebelikte Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 4
8 9306016142013 Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Egzersiz Seçmeli 2 4 0 10
9 9306016152013 Gebelik ve İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 4
10 9306016162013 Sağlık Göstergeleri ve Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 4
11 9306016172013 Bilişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 4
12 9306016182013 İleri Eğitim Becerileri Seçmeli 3 0 0 6
13 9306016192013 Gebelikte Diş Sağlığı ve Diş Eti Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 4
14 9306016202013 Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 4
15 9306016212013 İleri Bioistatistik Seçmeli 2 0 0 4
16 9306016222013 Sağlık Bakım Hizmetlerinde Etik Seçmeli 2 0 0 4
17 9306016232013 Çevre Sağlığı Seçmeli 2 0 0 4
18 9306016242013 Fetal Gelişim ve Organogenez Seçmeli 2 0 0 4
19 9306016252015 Jinekolojik Hastalıklar Seçmeli 2 2 0 6
20 9306016262015 Makale Okuma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 4
21 9306016272015 Sağlık Politikaları Seçmeli 2 0 0 4
22 9306016292019 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 0 0 0
23 9306016302019 Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreci Seçmeli 2 0 0 0
24 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
25 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9306016062013 Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
2 9306016082013 Doğumda İleri Uygulamalar I Seçmeli 2 4 0 10
3 9306016092013 Doğumda İleri Uygulamalar II Seçmeli 2 4 0 10
4 9306016102013 Gebelikte Fizyopatolojik Değişiklikler Seçmeli 3 0 0 6
5 9306016112013 Sosyal Antropoloji Seçmeli 2 0 0 4
6 9306016122013 Genetik ve Genetik Danışmanlık Seçmeli 3 0 0 6
7 9306016132013 Gebelikte Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 4
8 9306016142013 Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Egzersiz Seçmeli 2 4 0 10
9 9306016152013 Gebelik ve İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 4
10 9306016162013 Sağlık Göstergeleri ve Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 4
11 9306016172013 Bilişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 4
12 9306016182013 İleri Eğitim Becerileri Seçmeli 3 0 0 6
13 9306016192013 Gebelikte Diş Sağlığı ve Diş Eti Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 4
14 9306016202013 Yönetim ve Liderlik Seçmeli 2 0 0 4
15 9306016212013 İleri Bioistatistik Seçmeli 2 0 0 4
16 9306016222013 Sağlık Bakım Hizmetlerinde Etik Seçmeli 2 0 0 4
17 9306016232013 Çevre Sağlığı Seçmeli 2 0 0 4
18 9306016242013 Fetal Gelişim ve Organogenez Seçmeli 2 0 0 4
19 9306016252015 Jinekolojik Hastalıklar Seçmeli 2 2 0 6
20 9306016262015 Makale Okuma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 4
21 9306016272015 Sağlık Politikaları Seçmeli 2 0 0 4
22 9306016292019 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 0 0 0
23 9306016302019 Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreci Seçmeli 2 0 0 0
24 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
25 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr