Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Madde Bağımlılığı - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün Madde Bağımlılığı Doktora Programı önerisi 30/11/2011 tarihli Yüköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve 08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı dikkate alınarak kabul edilmiştir.
Kazanılan Derece
Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den en az 60 puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Bu programlara başvuran adayların YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekmektedir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının % 15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Program süresi 3 yıldır. 1 yıl 2 dönemden oluşmaktadır. Bu 3 yılda öğrenciler teorik, pratik derslerin yanısıra seminer dersleri alacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlardan denetimli serbestlik danışmanı olmak için uygun şartları karşılayanlar bu büroda danışman olarak çalışabilirler.Uygun şartları karşılayanlar akademisyen olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar bağımlılıkla ilişkili alanlarda (denetimli serbestlik şubeleri vb.) görev yapabilmektedir. Aynı zamanda akademik kariyer amacıyla üniversitelerde kadrolu olarak çalışabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, EÜ Kampüsü Bornova İzmir Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü (BATI); EÜ Tıp Fakültesi Kampüsü, Bornova/İzmir. Tel: 0232 3901616 web: www.bati.ege.edu.tr Doç.Dr. Görkem YARARBAŞ
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları
Derslik bulunmaktadır. Derslikte , bilgisayar, projeksiyon cihazı gibi sunum materyalleri bulunmaktadır. Poliklinik ve laboratuvar imkanları vardır.

Program Çıktıları
1Bağımlılık yapıcı maddelerin ortaya çıkardığı klinik tabloları tanıyabilme ve madde kullanma biçimleri konusunda bilgi sahibi olma
2Madde kullanımının biyo-psiko-sosyal boyutlarını kavrayabilme
3Kişilik gelişimi ve kişilik patolojileri konusunda bilgi sahibi olma
4Çocuk ve ergen psikopatolojisi ve bunun bağımlılıkla ilişkisini değerlendirebilecek beceriyi kazanma
5Yetişkinlerde ruhsal hastalıkları tanıyabilme, ayırıcı tanı yapabilme ve bu durumların bağımlılık sorunuyla ilişkisini değerlendirme becerisini kazanma
6Bağımlılık yapıcı maddelerin biyolojik örneklerde analiz tekniklerini öğrenme ve yorum yapabilme becerisini kazanma
7Madde Bağımlılığı dışında kalan diğer bağımlılıklar konusunda bilgilenme
8Motivasyonel görüşme yapabilme becerisi kazanma
9Bağımlılığın hukuksal ve etik süreçleri hakkında bilgi sahibi olma
10Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yapabilme becerisi kazanma
11Araştırma verilerini değerlendirme ve bilimsel makale yazma becerisi kazanma
12Bağımlılık alanında çalışan profesyonellere ve genel topluma eğitim verebilecek ve verdiği eğitimin etkinliğini değerlendirebilecek beceriye sahip olma
13Bağımlı bireyle etkin görüşme yapabilme becerisine sahip olabilecek en az bir görüşme tekniği öğrenme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9307016082019 Bağımlılığın Nörobiyolojik Temelleri Zorunlu 2 0 0 5
2 9307016212018 Bağımlılıklar II Zorunlu 4 0 0 10
3 9307016212019 Bağımlılıklar II Zorunlu 4 0 0 10
4 930701SDG1 Madde Bağımlılığı Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 15
5 930701SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 22
Toplam 10 0 0 62
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9307016152019 Araştırma Uygulaması ve Süpervizyonu I Zorunlu 1 4 0 10
2 9307016082017 Bağımlılığın Nörobiyolojik Temelleri Zorunlu 2 0 0 5
3 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
4 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
5 930701SDG2 Madde Bağımlılığı Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 9
6 9307016032019 Madde Kullanımında Toksikolojik Değerlendirme II Zorunlu 3 0 0 5
7 930701SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 18
8 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
9 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 10 4 0 59
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930701SDG3 Madde Bağımlılığı Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 9307016032012 Madde Kullanımında Toksikolojik Değerlendirme II Zorunlu 3 0 0 5
3 930701SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 20
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 3 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9307016152017 Araştırma Uygulaması ve Süpervizyonu I Zorunlu 1 4 0 10
2 930701SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 17
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 4 0 62
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Madde Bağımlılığı Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9307016012018 Madde Kullanım Bozuklukları II Seçmeli 4 0 0 0
2 9307016022018 Diğer Bağımlılıklar II Seçmeli 3 0 0 0
3 9307016042017 Motivasyonel Görüşmeler II Seçmeli 2 2 0 0
4 9307016052011 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Seçmeli 3 0 0 0
5 9307016062012 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 0 0
6 9307016072011 Kişilik Kuramları Seçmeli 3 0 0 0
7 9307016092017 Bilimsel Makale Okuma Uygulamaları Seçmeli 2 1 0 0
8 9307016102011 Yetişkin Psikopatolojisi Seçmeli 3 0 0 0
9 9307016112012 Sosyal Bilimlerde Çok Değişkenli İstatistikler Seçmeli 2 2 0 0
10 9307016122012 Psikoloji ve Psikiyatri Seminerleri II Seçmeli 2 0 0 0
11 9307016132011 Görüşme Tekniklerinin Temel İlkeleri Seçmeli 2 2 0 0
12 9307016142011 Çağdaş Aile Psikolojik Danışmanlığı Kuram ve Modelleri Seçmeli 2 0 0 0
13 9307016162011 Klinikte Psikometrik Değerlendirme Seçmeli 2 2 0 0
14 9307016172012 Bilişsel Psikoloji Seçmeli 3 0 0 0
15 9307016182011 Transaksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 0 0
16 9307016192011 Araştırma Uygulaması ve Süpervizyonu II Seçmeli 1 4 0 0
17 9307016222018 Bağımlılıkta Biyotransformasyon II Seçmeli 2 1 0 0
18 9307016232018 Bağımlılıkta Biyotransformasyon I Seçmeli 2 1 0 0
19 9307016252019 Bağımlılıkta Bilişsel Terapi Uygulamaları II Seçmeli 0 4 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9307016012018 Madde Kullanım Bozuklukları II Seçmeli 4 0 0 8
2 9307016022018 Diğer Bağımlılıklar II Seçmeli 3 0 0 6
3 9307016042017 Motivasyonel Görüşmeler II Seçmeli 2 2 0 8
4 9307016052011 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Seçmeli 3 0 0 9
5 9307016062012 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 0 6
6 9307016072011 Kişilik Kuramları Seçmeli 3 0 0 6
7 9307016092017 Bilimsel Makale Okuma Uygulamaları Seçmeli 2 1 0 6
8 9307016102011 Yetişkin Psikopatolojisi Seçmeli 3 0 0 6
9 9307016112012 Sosyal Bilimlerde Çok Değişkenli İstatistikler Seçmeli 2 2 0 8
10 9307016122012 Psikoloji ve Psikiyatri Seminerleri II Seçmeli 2 0 0 4
11 9307016132011 Görüşme Tekniklerinin Temel İlkeleri Seçmeli 2 2 0 8
12 9307016142011 Çağdaş Aile Psikolojik Danışmanlığı Kuram ve Modelleri Seçmeli 2 0 0 4
13 9307016162011 Klinikte Psikometrik Değerlendirme Seçmeli 2 2 0 8
14 9307016172012 Bilişsel Psikoloji Seçmeli 3 0 0 6
15 9307016182011 Transaksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 0 6
16 9307016192011 Araştırma Uygulaması ve Süpervizyonu II Seçmeli 1 4 0 10
17 9307016222018 Bağımlılıkta Biyotransformasyon II Seçmeli 2 1 0 8
18 9307016232018 Bağımlılıkta Biyotransformasyon I Seçmeli 2 1 0 8
19 9307016252019 Bağımlılıkta Bilişsel Terapi Uygulamaları II Seçmeli 0 4 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Madde Bağımlılığı Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9307016012018 Madde Kullanım Bozuklukları II Seçmeli 4 0 0 0
2 9307016022018 Diğer Bağımlılıklar II Seçmeli 3 0 0 0
3 9307016042017 Motivasyonel Görüşmeler II Seçmeli 2 2 0 0
4 9307016052011 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Seçmeli 3 0 0 0
5 9307016062012 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 0 0
6 9307016072011 Kişilik Kuramları Seçmeli 3 0 0 0
7 9307016092017 Bilimsel Makale Okuma Uygulamaları Seçmeli 2 1 0 0
8 9307016102011 Yetişkin Psikopatolojisi Seçmeli 3 0 0 0
9 9307016112012 Sosyal Bilimlerde Çok Değişkenli İstatistikler Seçmeli 2 2 0 0
10 9307016122012 Psikoloji ve Psikiyatri Seminerleri II Seçmeli 2 0 0 0
11 9307016132011 Görüşme Tekniklerinin Temel İlkeleri Seçmeli 2 2 0 0
12 9307016142011 Çağdaş Aile Psikolojik Danışmanlığı Kuram ve Modelleri Seçmeli 2 0 0 0
13 9307016162011 Klinikte Psikometrik Değerlendirme Seçmeli 2 2 0 0
14 9307016172012 Bilişsel Psikoloji Seçmeli 3 0 0 0
15 9307016182011 Transaksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 0 0
16 9307016192011 Araştırma Uygulaması ve Süpervizyonu II Seçmeli 1 4 0 0
17 9307016222018 Bağımlılıkta Biyotransformasyon II Seçmeli 2 1 0 0
18 9307016232018 Bağımlılıkta Biyotransformasyon I Seçmeli 2 1 0 0
19 9307016252019 Bağımlılıkta Bilişsel Terapi Uygulamaları II Seçmeli 0 4 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9307016012018 Madde Kullanım Bozuklukları II Seçmeli 4 0 0 8
2 9307016022018 Diğer Bağımlılıklar II Seçmeli 3 0 0 6
3 9307016042017 Motivasyonel Görüşmeler II Seçmeli 2 2 0 8
4 9307016052011 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Seçmeli 3 0 0 9
5 9307016062012 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 0 6
6 9307016072011 Kişilik Kuramları Seçmeli 3 0 0 6
7 9307016092017 Bilimsel Makale Okuma Uygulamaları Seçmeli 2 1 0 6
8 9307016102011 Yetişkin Psikopatolojisi Seçmeli 3 0 0 6
9 9307016112012 Sosyal Bilimlerde Çok Değişkenli İstatistikler Seçmeli 2 2 0 8
10 9307016122012 Psikoloji ve Psikiyatri Seminerleri II Seçmeli 2 0 0 4
11 9307016132011 Görüşme Tekniklerinin Temel İlkeleri Seçmeli 2 2 0 8
12 9307016142011 Çağdaş Aile Psikolojik Danışmanlığı Kuram ve Modelleri Seçmeli 2 0 0 4
13 9307016162011 Klinikte Psikometrik Değerlendirme Seçmeli 2 2 0 8
14 9307016172012 Bilişsel Psikoloji Seçmeli 3 0 0 6
15 9307016182011 Transaksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 0 6
16 9307016192011 Araştırma Uygulaması ve Süpervizyonu II Seçmeli 1 4 0 10
17 9307016222018 Bağımlılıkta Biyotransformasyon II Seçmeli 2 1 0 8
18 9307016232018 Bağımlılıkta Biyotransformasyon I Seçmeli 2 1 0 8
19 9307016252019 Bağımlılıkta Bilişsel Terapi Uygulamaları II Seçmeli 0 4 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Madde Bağımlılığı Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9307016012018 Madde Kullanım Bozuklukları II Seçmeli 4 0 0 0
2 9307016022018 Diğer Bağımlılıklar II Seçmeli 3 0 0 0
3 9307016042017 Motivasyonel Görüşmeler II Seçmeli 2 2 0 0
4 9307016052011 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Seçmeli 3 0 0 0
5 9307016062012 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 0 0
6 9307016072011 Kişilik Kuramları Seçmeli 3 0 0 0
7 9307016092017 Bilimsel Makale Okuma Uygulamaları Seçmeli 2 1 0 0
8 9307016102011 Yetişkin Psikopatolojisi Seçmeli 3 0 0 0
9 9307016112012 Sosyal Bilimlerde Çok Değişkenli İstatistikler Seçmeli 2 2 0 0
10 9307016122012 Psikoloji ve Psikiyatri Seminerleri II Seçmeli 2 0 0 0
11 9307016132011 Görüşme Tekniklerinin Temel İlkeleri Seçmeli 2 2 0 0
12 9307016142011 Çağdaş Aile Psikolojik Danışmanlığı Kuram ve Modelleri Seçmeli 2 0 0 0
13 9307016162011 Klinikte Psikometrik Değerlendirme Seçmeli 2 2 0 0
14 9307016172012 Bilişsel Psikoloji Seçmeli 3 0 0 0
15 9307016182011 Transaksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 0 0
16 9307016192011 Araştırma Uygulaması ve Süpervizyonu II Seçmeli 1 4 0 0
17 9307016222018 Bağımlılıkta Biyotransformasyon II Seçmeli 2 1 0 0
18 9307016232018 Bağımlılıkta Biyotransformasyon I Seçmeli 2 1 0 0
19 9307016252019 Bağımlılıkta Bilişsel Terapi Uygulamaları II Seçmeli 0 4 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9307016012018 Madde Kullanım Bozuklukları II Seçmeli 4 0 0 8
2 9307016022018 Diğer Bağımlılıklar II Seçmeli 3 0 0 6
3 9307016042017 Motivasyonel Görüşmeler II Seçmeli 2 2 0 8
4 9307016052011 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Seçmeli 3 0 0 9
5 9307016062012 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 0 6
6 9307016072011 Kişilik Kuramları Seçmeli 3 0 0 6
7 9307016092017 Bilimsel Makale Okuma Uygulamaları Seçmeli 2 1 0 6
8 9307016102011 Yetişkin Psikopatolojisi Seçmeli 3 0 0 6
9 9307016112012 Sosyal Bilimlerde Çok Değişkenli İstatistikler Seçmeli 2 2 0 8
10 9307016122012 Psikoloji ve Psikiyatri Seminerleri II Seçmeli 2 0 0 4
11 9307016132011 Görüşme Tekniklerinin Temel İlkeleri Seçmeli 2 2 0 8
12 9307016142011 Çağdaş Aile Psikolojik Danışmanlığı Kuram ve Modelleri Seçmeli 2 0 0 4
13 9307016162011 Klinikte Psikometrik Değerlendirme Seçmeli 2 2 0 8
14 9307016172012 Bilişsel Psikoloji Seçmeli 3 0 0 6
15 9307016182011 Transaksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 0 6
16 9307016192011 Araştırma Uygulaması ve Süpervizyonu II Seçmeli 1 4 0 10
17 9307016222018 Bağımlılıkta Biyotransformasyon II Seçmeli 2 1 0 8
18 9307016232018 Bağımlılıkta Biyotransformasyon I Seçmeli 2 1 0 8
19 9307016252019 Bağımlılıkta Bilişsel Terapi Uygulamaları II Seçmeli 0 4 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9307016012018 Madde Kullanım Bozuklukları II Seçmeli 4 0 0 8
2 9307016022018 Diğer Bağımlılıklar II Seçmeli 3 0 0 6
3 9307016042017 Motivasyonel Görüşmeler II Seçmeli 2 2 0 8
4 9307016052011 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Seçmeli 3 0 0 9
5 9307016062012 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 0 0 6
6 9307016072011 Kişilik Kuramları Seçmeli 3 0 0 6
7 9307016092017 Bilimsel Makale Okuma Uygulamaları Seçmeli 2 1 0 6
8 9307016102011 Yetişkin Psikopatolojisi Seçmeli 3 0 0 6
9 9307016112012 Sosyal Bilimlerde Çok Değişkenli İstatistikler Seçmeli 2 2 0 8
10 9307016122012 Psikoloji ve Psikiyatri Seminerleri II Seçmeli 2 0 0 4
11 9307016132011 Görüşme Tekniklerinin Temel İlkeleri Seçmeli 2 2 0 8
12 9307016142011 Çağdaş Aile Psikolojik Danışmanlığı Kuram ve Modelleri Seçmeli 2 0 0 4
13 9307016162011 Klinikte Psikometrik Değerlendirme Seçmeli 2 2 0 8
14 9307016172012 Bilişsel Psikoloji Seçmeli 3 0 0 6
15 9307016182011 Transaksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 0 6
16 9307016192011 Araştırma Uygulaması ve Süpervizyonu II Seçmeli 1 4 0 10
17 9307016222018 Bağımlılıkta Biyotransformasyon II Seçmeli 2 1 0 8
18 9307016232018 Bağımlılıkta Biyotransformasyon I Seçmeli 2 1 0 8
19 9307016252019 Bağımlılıkta Bilişsel Terapi Uygulamaları II Seçmeli 0 4 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr