Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kök Hücre - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kök Hücre Anabilim dalı ve buna bağlı lisans üstü programlar 5. 5.2011 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Sağlık (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik) ve Fen (Biyoloji, Biyokimya, Biyomühendislik, Ziraat Fakültesi) Bilimlerinin ilgili bölümlerinden Yüksek Lisans ile mezun olan adayların doğrudan; Lisans düzeyinde mezun olanlar ise Kök Hücre Yüksek Lisansı aldıktan sonra başvurdukları doktora programında başvurabileceklerdir. program proflili , biyolojilerinin ayrıntıları ile öğretilmesi, iyileştirme potansiyellerinin kullanılabilir hale getirilmesi, araştırma ve klinik çalışma sonuçlarına göre yeni kök hücre tedavilerinin geliştirilmesi, araştırma ve tedavilerinden ortaya çıkan etik ve hukuksal durumların anlaşılması ve uygulamalarında yeni stratejilerin belirlenmesi hedeflenerek oluşturulmuştur
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar bu eğitimden sonra, üniversiteler, biyomedikal firmalar ya da hücresel tedavi yapabilecek kuruluşlar ve bunların araştırma geliştirme bölümlerinde iş olanağına sahip olabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Anabilim Dalı
Bölüm Olanakları
Bu mutidisipliner bilim dalının öğrencileri, bilim dalının kuruluşuna katkıda bulunan tüm fakültelerin laboratuvar olanaklarından yaralanabilecektir. Sinirbilim Anabilim dalının kullanıma açılmış olana laboratuvarlar: Ege Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Kök Hücre Nakil Ünitesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Terapötik Aferez Merkezi , Nevvar – Salih İşgören İç Hastalıkları Kliniği (Kök Hücre İşleme ve Saklama Bölümleri, Bilgi İşlem, Hasta Kabul ve Muayene Odası), Doku Tipi laboratuarı, Analitik Kimya Abd., Fizyoloji Anabilim Dalı, Nükleer Bilimler Enstitüsü , Mühendislik Fak., Biyomühendislik Böl, E.Ü. Mühendislik Fak., Biyomühendislik Böl., Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği laboratuarı, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Histoloji ve Embriyoloji AD , FABAL (Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı)

Program Çıktıları
1İleri biyolojik kavramları yorumlayabilme
2Hücre ve kök hücrenin yapısal ve işlevsel özelliklerini ileri düzeyde tanımlayabilme ve anlatabilme
3Kök hücrelerin iyileştirme potansiyellerini kullanabilme
4Kök hücre uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunları ileri düzeyde tanımlama modelleme ve çözme becerisi kazanabilme
5Bilimsel literatürü eleştirel biçimde okuyabilme, yeni fikirler geliştirebilme, bu fikirleri bir projeye dönüştürebilme
6Araştırma ve uygulamaları etik ve yasal çerçevede yürütebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9300016042015 İleri Gelişim Biyolojisi Zorunlu 2 0 0 3
2 9300016042019 İleri Gelişim Biyolojisi Zorunlu 2 0 0 3
3 9300016032015 Karşılaştırmalı Embriyoloji Zorunlu 2 2 0 3
4 9300016032019 Karşılaştırmalı Embriyoloji Zorunlu 2 2 0 3
5 9300016232015 Kök Hücre Literatürü ve Araştırma Planlama I Zorunlu 2 0 0 4
6 9300016232019 Kök Hücre Literatürü ve Araştırma Planlama I Zorunlu 2 0 0 4
7 930001SDG1 Kök Hücre Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 10
8 9300016012019 Moleküler Hücre Biyolojisi Zorunlu 2 2 0 3
9 9300016162019 Rejeneratif Tıp I Zorunlu 2 0 0 5
10 930001SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 18
11 9300015272016 Seminer I Zorunlu 1 0 0 2
12 9300015272019 Seminer I Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 18 6 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 9300016022019 Hematopoetik Sistem Kök Hücresi ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3
4 9300016242015 Kök Hücre Literatürü ve Araştırma Planlama II Zorunlu 2 0 0 4
5 9300016062015 Kök Hücre Moleküler Biyolojisi Zorunlu 2 2 0 3
6 9300016062019 Kök Hücre Moleküler Biyolojisi Zorunlu 2 2 0 3
7 930001SDG2 Kök Hücre Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 14
8 9300016012015 Moleküler Hücre Biyolojisi Zorunlu 2 2 0 3
9 9300016302019 Rejeneratif Tıp II Zorunlu 4 0 0 5
10 930001SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 15
11 9300015282016 Seminer II Zorunlu 1 0 0 2
12 9300015282019 Seminer II Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 20 8 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9300016022015 Hematopoetik Sistem Kök Hücresi ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3
2 9300016252015 Kök Hücre Literatürü ve Araştırma Planlama III Zorunlu 2 0 0 4
3 930001SDG3 Kök Hücre Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
4 9300016162015 Rejeneratif Tıp I Zorunlu 2 0 0 5
5 930001SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 11
6 9300015292016 Seminer III Zorunlu 1 0 0 2
7 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 7 2 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9300016282015 Kök Hücre Literatürü ve Araştırma Planlama IV Zorunlu 2 0 0 4
2 9300016302015 Rejeneratif Tıp II Zorunlu 4 0 0 5
3 930001SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 14
4 9300015302016 Seminer IV Zorunlu 1 0 0 2
5 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
6 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
9 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 7 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Kök Hücre Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9300016072011 Kök Hücre Nakli Seçmeli 2 2 0 0
2 9300016082011 Doku Mühendisliği Seçmeli 2 2 0 0
3 9300016102011 Kanser Kök Hücresi ve Tümör Biyolojisindeki Önemi Seçmeli 1 0 0 0
4 9300016112011 Kök Hücre Moleküler Genetiği Seçmeli 2 0 0 0
5 9300016122011 Kök Hücrede Moleküler Yöntemler Seçmeli 1 2 0 0
6 9300016132011 Kök Hücre Uygulamarında Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 0 0
7 9300016142011 İleri Hücre Kültürü Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 0
8 9300016152011 Kök Hücre Çalışmalarında Akım Sitometri İmmun Histokimya/Sitokimya-Seroloji Seçmeli 2 2 0 0
9 9300016162011 Diş Hekimliğinde Kök Hücre Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
10 9300016172011 Kök Hücre Farmakolojisi Seçmeli 2 2 0 0
11 9300016182011 Doku ve Hücre Bankacılığı Seçmeli 2 2 0 0
12 9300016192011 Oksidatif Hasar ve Onarım Mekanizmaları Seçmeli 2 2 0 0
13 9300016202011 Moleküler Embriyoloji Seçmeli 2 0 0 0
14 9300016212011 Moleküler Endokrinoloji Seçmeli 2 0 0 0
15 9300016222011 Üriner Sistem ve Böbrek Hastalarında Kök Hücre Tedavisi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
16 9300016232019 Kök Hücre Literatürü ve Araştırma Planlama I Seçmeli 2 0 0 0
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9300016072011 Kök Hücre Nakli Seçmeli 2 2 0 8
2 9300016082011 Doku Mühendisliği Seçmeli 2 2 0 8
3 9300016102011 Kanser Kök Hücresi ve Tümör Biyolojisindeki Önemi Seçmeli 1 0 0 2
4 9300016112011 Kök Hücre Moleküler Genetiği Seçmeli 2 0 0 4
5 9300016122011 Kök Hücrede Moleküler Yöntemler Seçmeli 1 2 0 6
6 9300016132011 Kök Hücre Uygulamarında Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 0 4
7 9300016142011 İleri Hücre Kültürü Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
8 9300016152011 Kök Hücre Çalışmalarında Akım Sitometri İmmun Histokimya/Sitokimya-Seroloji Seçmeli 2 2 0 8
9 9300016162011 Diş Hekimliğinde Kök Hücre Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
10 9300016172011 Kök Hücre Farmakolojisi Seçmeli 2 2 0 8
11 9300016182011 Doku ve Hücre Bankacılığı Seçmeli 2 2 0 8
12 9300016192011 Oksidatif Hasar ve Onarım Mekanizmaları Seçmeli 2 2 0 8
13 9300016202011 Moleküler Embriyoloji Seçmeli 2 0 0 4
14 9300016212011 Moleküler Endokrinoloji Seçmeli 2 0 0 4
15 9300016222011 Üriner Sistem ve Böbrek Hastalarında Kök Hücre Tedavisi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 9
16 9300016232011 Bağ Dokusu Hastalıklarında Kök Hücre Tedavisi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Kök Hücre Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9300016072011 Kök Hücre Nakli Seçmeli 2 2 0 0
2 9300016082011 Doku Mühendisliği Seçmeli 2 2 0 0
3 9300016102011 Kanser Kök Hücresi ve Tümör Biyolojisindeki Önemi Seçmeli 1 0 0 0
4 9300016112011 Kök Hücre Moleküler Genetiği Seçmeli 2 0 0 0
5 9300016122011 Kök Hücrede Moleküler Yöntemler Seçmeli 1 2 0 0
6 9300016132011 Kök Hücre Uygulamarında Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 0 0
7 9300016142011 İleri Hücre Kültürü Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 0
8 9300016152011 Kök Hücre Çalışmalarında Akım Sitometri İmmun Histokimya/Sitokimya-Seroloji Seçmeli 2 2 0 0
9 9300016162011 Diş Hekimliğinde Kök Hücre Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
10 9300016172011 Kök Hücre Farmakolojisi Seçmeli 2 2 0 0
11 9300016182011 Doku ve Hücre Bankacılığı Seçmeli 2 2 0 0
12 9300016192011 Oksidatif Hasar ve Onarım Mekanizmaları Seçmeli 2 2 0 0
13 9300016202011 Moleküler Embriyoloji Seçmeli 2 0 0 0
14 9300016212011 Moleküler Endokrinoloji Seçmeli 2 0 0 0
15 9300016222011 Üriner Sistem ve Böbrek Hastalarında Kök Hücre Tedavisi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
16 9300016232019 Kök Hücre Literatürü ve Araştırma Planlama I Seçmeli 2 0 0 0
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9300016072011 Kök Hücre Nakli Seçmeli 2 2 0 8
2 9300016082011 Doku Mühendisliği Seçmeli 2 2 0 8
3 9300016102011 Kanser Kök Hücresi ve Tümör Biyolojisindeki Önemi Seçmeli 1 0 0 2
4 9300016112011 Kök Hücre Moleküler Genetiği Seçmeli 2 0 0 4
5 9300016122011 Kök Hücrede Moleküler Yöntemler Seçmeli 1 2 0 6
6 9300016132011 Kök Hücre Uygulamarında Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 0 4
7 9300016142011 İleri Hücre Kültürü Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
8 9300016152011 Kök Hücre Çalışmalarında Akım Sitometri İmmun Histokimya/Sitokimya-Seroloji Seçmeli 2 2 0 8
9 9300016162011 Diş Hekimliğinde Kök Hücre Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
10 9300016172011 Kök Hücre Farmakolojisi Seçmeli 2 2 0 8
11 9300016182011 Doku ve Hücre Bankacılığı Seçmeli 2 2 0 8
12 9300016192011 Oksidatif Hasar ve Onarım Mekanizmaları Seçmeli 2 2 0 8
13 9300016202011 Moleküler Embriyoloji Seçmeli 2 0 0 4
14 9300016212011 Moleküler Endokrinoloji Seçmeli 2 0 0 4
15 9300016222011 Üriner Sistem ve Böbrek Hastalarında Kök Hücre Tedavisi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 9
16 9300016232011 Bağ Dokusu Hastalıklarında Kök Hücre Tedavisi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Kök Hücre Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9300016072011 Kök Hücre Nakli Seçmeli 2 2 0 0
2 9300016082011 Doku Mühendisliği Seçmeli 2 2 0 0
3 9300016102011 Kanser Kök Hücresi ve Tümör Biyolojisindeki Önemi Seçmeli 1 0 0 0
4 9300016112011 Kök Hücre Moleküler Genetiği Seçmeli 2 0 0 0
5 9300016122011 Kök Hücrede Moleküler Yöntemler Seçmeli 1 2 0 0
6 9300016132011 Kök Hücre Uygulamarında Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 0 0
7 9300016142011 İleri Hücre Kültürü Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 0
8 9300016152011 Kök Hücre Çalışmalarında Akım Sitometri İmmun Histokimya/Sitokimya-Seroloji Seçmeli 2 2 0 0
9 9300016162011 Diş Hekimliğinde Kök Hücre Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
10 9300016172011 Kök Hücre Farmakolojisi Seçmeli 2 2 0 0
11 9300016182011 Doku ve Hücre Bankacılığı Seçmeli 2 2 0 0
12 9300016192011 Oksidatif Hasar ve Onarım Mekanizmaları Seçmeli 2 2 0 0
13 9300016202011 Moleküler Embriyoloji Seçmeli 2 0 0 0
14 9300016212011 Moleküler Endokrinoloji Seçmeli 2 0 0 0
15 9300016222011 Üriner Sistem ve Böbrek Hastalarında Kök Hücre Tedavisi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
16 9300016232019 Kök Hücre Literatürü ve Araştırma Planlama I Seçmeli 2 0 0 0
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9300016072011 Kök Hücre Nakli Seçmeli 2 2 0 8
2 9300016082011 Doku Mühendisliği Seçmeli 2 2 0 8
3 9300016102011 Kanser Kök Hücresi ve Tümör Biyolojisindeki Önemi Seçmeli 1 0 0 2
4 9300016112011 Kök Hücre Moleküler Genetiği Seçmeli 2 0 0 4
5 9300016122011 Kök Hücrede Moleküler Yöntemler Seçmeli 1 2 0 6
6 9300016132011 Kök Hücre Uygulamarında Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 0 4
7 9300016142011 İleri Hücre Kültürü Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
8 9300016152011 Kök Hücre Çalışmalarında Akım Sitometri İmmun Histokimya/Sitokimya-Seroloji Seçmeli 2 2 0 8
9 9300016162011 Diş Hekimliğinde Kök Hücre Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
10 9300016172011 Kök Hücre Farmakolojisi Seçmeli 2 2 0 8
11 9300016182011 Doku ve Hücre Bankacılığı Seçmeli 2 2 0 8
12 9300016192011 Oksidatif Hasar ve Onarım Mekanizmaları Seçmeli 2 2 0 8
13 9300016202011 Moleküler Embriyoloji Seçmeli 2 0 0 4
14 9300016212011 Moleküler Endokrinoloji Seçmeli 2 0 0 4
15 9300016222011 Üriner Sistem ve Böbrek Hastalarında Kök Hücre Tedavisi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 9
16 9300016232011 Bağ Dokusu Hastalıklarında Kök Hücre Tedavisi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9300016072011 Kök Hücre Nakli Seçmeli 2 2 0 8
2 9300016082011 Doku Mühendisliği Seçmeli 2 2 0 8
3 9300016102011 Kanser Kök Hücresi ve Tümör Biyolojisindeki Önemi Seçmeli 1 0 0 2
4 9300016112011 Kök Hücre Moleküler Genetiği Seçmeli 2 0 0 4
5 9300016122011 Kök Hücrede Moleküler Yöntemler Seçmeli 1 2 0 6
6 9300016132011 Kök Hücre Uygulamarında Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 0 4
7 9300016142011 İleri Hücre Kültürü Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
8 9300016152011 Kök Hücre Çalışmalarında Akım Sitometri İmmun Histokimya/Sitokimya-Seroloji Seçmeli 2 2 0 8
9 9300016162011 Diş Hekimliğinde Kök Hücre Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
10 9300016172011 Kök Hücre Farmakolojisi Seçmeli 2 2 0 8
11 9300016182011 Doku ve Hücre Bankacılığı Seçmeli 2 2 0 8
12 9300016192011 Oksidatif Hasar ve Onarım Mekanizmaları Seçmeli 2 2 0 8
13 9300016202011 Moleküler Embriyoloji Seçmeli 2 0 0 4
14 9300016212011 Moleküler Endokrinoloji Seçmeli 2 0 0 4
15 9300016222011 Üriner Sistem ve Böbrek Hastalarında Kök Hücre Tedavisi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 9
16 9300016232011 Bağ Dokusu Hastalıklarında Kök Hücre Tedavisi Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr