Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Parazitoloji - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Parazitoloji Doktora Programı, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Bünyesinde 1955 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans derecesi ile doktora programındaki eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Parazitoloji alanında bilim doktorası derecesi" alırlar.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Parazitoloji Doktora Programı ile öğrencilerin ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Canlı yaşamı ile ilgili konularda bilimsel alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesinde lisansüstü eğitimin verilmesi programın temel hedefidir. Doktora derecesi dersler ve araştırmayı kapsayan dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl genelde uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlığı kapsamaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencinin tercihine göre uzmanlaşacağı alana uygun disiplinlerarası sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yükseköğrenime bağlı Üniversitelerde Akademik kariyere başlama imkanı sağlanmış olur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof.Dr.Yüksel GÜRÜZ Ege Universitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Bornova Izmir e.mail: yuksel.guruz@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Parazitoloji Anabilim Dalı Tıp Fakültesi Binasında yer almaktadır. Programın sürdürülebilmesi için gerekli derslik ve laboratuvarlar mevcuttur. Dersler Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve ilgili diğer bölümlerin öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6Tıbbi Parazitoloji araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında sistematik kavramsal bilgiye sahip olduğunu gösterir ve temel bilimlere ilişkin bilgileri ile ilişkilendirir. Protozooloji, helmintoloji, artropodoloji ve immünoloji alanlarında edindiği bilgilerle alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi derinliği ve problem çözebilme yeteneği geliştirir.
7Tıbbi Parazitoloji araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında sistematik kavramsal bilgiye sahip olduğunu gösterir ve temel bilimlere ilişkin bilgileri ile ilişkilendirir. Protozooloji, helmintoloji, artropodoloji ve immünoloji alanlarında edindiği bilgilerle alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi derinliği ve problem çözebilme yeteneği geliştirir.
8Tıbbi Parazitoloji araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında sistematik kavramsal bilgiye sahip olduğunu gösterir ve temel bilimlere ilişkin bilgileri ile ilişkilendirir. Protozooloji, helmintoloji, artropodoloji ve immünoloji alanlarında edindiği bilgilerle alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi derinliği ve problem çözebilme yeteneği geliştirir.
9Tıbbi Parazitoloji araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında sistematik kavramsal bilgiye sahip olduğunu gösterir ve temel bilimlere ilişkin bilgileri ile ilişkilendirir. Protozooloji, helmintoloji, artropodoloji ve immünoloji alanlarında edindiği bilgilerle alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi derinliği ve problem çözebilme yeteneği geliştirir.
10Tıbbi Parazitoloji araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında sistematik kavramsal bilgiye sahip olduğunu gösterir ve temel bilimlere ilişkin bilgileri ile ilişkilendirir. Protozooloji, helmintoloji, artropodoloji ve immünoloji alanlarında edindiği bilgilerle alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi derinliği ve problem çözebilme yeteneği geliştirir.
11Tıbbi Parazitoloji araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında sistematik kavramsal bilgiye sahip olduğunu gösterir ve temel bilimlere ilişkin bilgileri ile ilişkilendirir. Protozooloji, helmintoloji, artropodoloji ve immünoloji alanlarında edindiği bilgilerle alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi derinliği ve problem çözebilme yeteneği geliştirir.
12Tıbbi Parazitoloji araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında sistematik kavramsal bilgiye sahip olduğunu gösterir ve temel bilimlere ilişkin bilgileri ile ilişkilendirir. Protozooloji, helmintoloji, artropodoloji ve immünoloji alanlarında edindiği bilgilerle alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi derinliği ve problem çözebilme yeteneği geliştirir.
13Tıbbi Parazitoloji araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında sistematik kavramsal bilgiye sahip olduğunu gösterir ve temel bilimlere ilişkin bilgileri ile ilişkilendirir. Protozooloji, helmintoloji, artropodoloji ve immünoloji alanlarında edindiği bilgilerle alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi derinliği ve problem çözebilme yeteneği geliştirir.
14Bilimsel bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisi edinir. Deneysel çalışma, tasarlama, yürütme ve elde ettiği sonuç ve bilgileri literatür ile karşılaştırır ve yorumlar.
15Parazitoloji bilim alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek yorumlama ve uygulama yeteneğini geliştirir.
16Paraziter hastalıkların klinik bulgularına dayalı ayırıcı tanısını yapabilir
17Parazitoloji bilim alanında yayınlanmış araştırmalar konusunda eleştirel değerlendirme yapabilme becerisi kazanır
18Bilime yenilik getirebilme veya bir bilimsel yöntemi geliştirmek için amaç ve hedefler belirleyebilir ve bunları uygulayabilir
19Bağımsız olarak bir araştırma projesini yazıp, uygulayıp sunabilecek düzeyde deneyim edinir ve tıbbi parazitoloji bilim alanına özgün bir araştırma ile katkıda bulunur
20Parazitoloji alanında klasikleşmiş bilgiyi ders düzeyinde öğrenciye ve topluma aktarabilir ve uygun ölçme-değerlendirme yöntemleri kullanarak sınayabilir
21Alanında elde ettiği deneyimi ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda etkili ve profesyonel düzeyde sunar.
22Ekip çalışmasına gerekli ve beklenilen düzeyde katkıda bulunur, takım çalışması ve liderlik becerisini gösterir
23Parazitoloji alanında kullanılan tanıya yönelik yöntemleri, teorik ve pratik düzeyde sorumluluk alarak, uygular.
24Laboratuvar ortamında uygulanan tekniklerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinde sorumluluk alır.
25İstatistiksel yöntemler ve bilimsel araştırma tekniklerinde kullanılması konusunda bilgi sahibi olur.
26Parazitoloji bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00001234567891011121314
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9301066522013 Paraziter Hastalıkların Etiyolojik Tanısı Zorunlu 2 4 0 9
3 9301066522019 Paraziter Hastalıkların Etiyolojik Tanısı Zorunlu 2 4 0 9
4 9301066512013 Protozoon İnfeksiyonları Zorunlu 2 2 0 7
5 930106SDG.DR1 SEÇMELİ DERSLER 2019-1 Seçmeli - - - 18
6 930106SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 9
7 9301066552013 Sestod İnfeksiyonları Zorunlu 1 2 0 5
Toplam 9 12 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9301066502019 Moleküler Parazitolojik Tanı Zorunlu 2 4 0 9
3 9301066482013 Nematod İnfeksiyonları Zorunlu 1 1 0 3
4 9301066472013 Paraziter Hastalıkların Serolojik Tanısı Zorunlu 2 4 0 9
5 9301066472019 Paraziter Hastalıkların Serolojik Tanısı Zorunlu 2 4 0 9
6 930106SDG.DR2 SEÇMELİ DERSLER 2019-2 Seçmeli - - - 9
7 930106SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 12
8 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
9 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 9 13 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301066502013 Moleküler Parazitolojik Tanı Zorunlu 2 4 0 9
2 9301066202013 Parazit immunolojisi Zorunlu 2 0 0 4
3 930106SDG.DR3 SEÇMELİ DERSLER 2019-3 Seçmeli - - - 25
4 930106SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 12
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 4 4 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301066642013 Antiparaziter İlaçlar Zorunlu 2 0 0 4
2 930106SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 21
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
SEÇMELİ DERSLER 2019-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301066202019 Parazit immunolojisi Seçmeli 2 0 0 0
2 9301066372013 Parazitlerin Biyokimyası Seçmeli 1 0 0 0
3 9301066462015 Artropod İnfestasyonları Seçmeli 1 2 0 0
4 9301066482019 Nematod İnfeksiyonları Seçmeli 1 1 0 0
5 9301066512019 Protozoon İnfeksiyonları Seçmeli 2 2 0 0
6 9301066542014 Trematod İnfeksiyonları Seçmeli 1 1 0 0
7 9301066552019 Sestod İnfeksiyonları Seçmeli 1 2 0 0
8 9301066562014 Parazitlerin Patolojik Tanısı Seçmeli 0 2 0 0
9 9301066582004 Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 0
10 9301066612014 Parazit Protozoonların İnce Yapısı Seçmeli 1 0 0 0
11 9301066622014 Parazit Helmintlerin İnce Yapısı Seçmeli 1 0 0 0
12 9301066632004 Bilgisayar ve Uygulamalı İstatistik-II Seçmeli 1 0 0 0
13 9301066642019 Antiparaziter İlaçlar Seçmeli 2 0 0 0
14 9301066662014 Proje Yazma Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 0
15 9301066672013 Karaciğerin paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 0
16 9301066682013 Paraziter hastalıkların ekonomik önemi Seçmeli 1 0 0 0
17 9301066692013 Santral sinir sisteminin paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 0
18 9301066702013 Akciğer paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 0
19 9301066712013 Diyare ve diyareye yol açan paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 0
20 9301066722013 İmmun sistemi baskılanmış hastalardaki paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 0
21 9301066732013 Su ve gıdayla bulaşan paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 0
22 9301066742013 Vektörlerle bulaşan hastalıklar Seçmeli 1 0 0 0
23 9301066752013 Zoonotik Parazitozlar Seçmeli 1 0 0 0
24 9301066762013 Paraziter Hastalıklarda Aşı Çalışmaları Seçmeli 1 0 0 0
25 9301066772013 Deneysel Antiparazitik İlaçlar Seçmeli 1 0 0 0
26 9301066782013 Protozoon kültür yöntemleri, kriyoprezervasyon Seçmeli 1 1 0 0
27 9301066792013 Monoklonal Antikor Yöntemi Seçmeli 1 2 0 0
28 9301066802013 Rezervuar çalışmaları Seçmeli 1 1 0 0
29 9301066812013 Vektör biyolojisi Seçmeli 1 1 0 0
30 9301066822013 Antiparaziter İlaçlara Direnç mekanizmaları Seçmeli 1 0 0 0
31 9301066832013 Genotiplendirme Seçmeli 1 1 0 0
32 9301066842013 Seyahat ve parazit hastalıkları Seçmeli 1 1 0 0
33 9301066852014 Akademik Sunum Teknikleri Seçmeli 2 4 0 0
34 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
35 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301066372013 Parazitlerin Biyokimyası Seçmeli 1 0 0 2
2 9301066462015 Artropod İnfestasyonları Seçmeli 1 2 0 6
3 9301066542014 Trematod İnfeksiyonları Seçmeli 1 1 0 3
4 9301066562014 Parazitlerin Patolojik Tanısı Seçmeli 0 2 0 4
5 9301066582004 Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 4
6 9301066612014 Parazit Protozoonların İnce Yapısı Seçmeli 1 0 0 2
7 9301066622014 Parazit Helmintlerin İnce Yapısı Seçmeli 1 0 0 2
8 9301066632004 Bilgisayar ve Uygulamalı İstatistik-II Seçmeli 1 0 0 6
9 9301066662014 Proje Yazma Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 8
10 9301066672013 Karaciğerin paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
11 9301066682013 Paraziter hastalıkların ekonomik önemi Seçmeli 1 0 0 2
12 9301066692013 Santral sinir sisteminin paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
13 9301066702013 Akciğer paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
14 9301066712013 Diyare ve diyareye yol açan paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
15 9301066722013 İmmun sistemi baskılanmış hastalardaki paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
16 9301066732013 Su ve gıdayla bulaşan paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
17 9301066742013 Vektörlerle bulaşan hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
18 9301066752013 Zoonotik Parazitozlar Seçmeli 1 0 0 2
19 9301066762013 Paraziter Hastalıklarda Aşı Çalışmaları Seçmeli 1 0 0 2
20 9301066772013 Deneysel Antiparazitik İlaçlar Seçmeli 1 0 0 2
21 9301066782013 Protozoon kültür yöntemleri, kriyoprezervasyon Seçmeli 1 1 0 3
22 9301066792013 Monoklonal Antikor Yöntemi Seçmeli 1 2 0 5
23 9301066802013 Rezervuar çalışmaları Seçmeli 1 1 0 3
24 9301066812013 Vektör biyolojisi Seçmeli 1 1 0 3
25 9301066822013 Antiparaziter İlaçlara Direnç mekanizmaları Seçmeli 1 0 0 2
26 9301066832013 Genotiplendirme Seçmeli 1 1 0 3
27 9301066842013 Seyahat ve parazit hastalıkları Seçmeli 1 1 0 3
28 9301066852014 Akademik Sunum Teknikleri Seçmeli 2 4 0 9
29 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
30 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER 2019-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301066202019 Parazit immunolojisi Seçmeli 2 0 0 0
2 9301066372013 Parazitlerin Biyokimyası Seçmeli 1 0 0 0
3 9301066462015 Artropod İnfestasyonları Seçmeli 1 2 0 0
4 9301066482019 Nematod İnfeksiyonları Seçmeli 1 1 0 0
5 9301066512019 Protozoon İnfeksiyonları Seçmeli 2 2 0 0
6 9301066542014 Trematod İnfeksiyonları Seçmeli 1 1 0 0
7 9301066552019 Sestod İnfeksiyonları Seçmeli 1 2 0 0
8 9301066562014 Parazitlerin Patolojik Tanısı Seçmeli 0 2 0 0
9 9301066582004 Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 0
10 9301066612014 Parazit Protozoonların İnce Yapısı Seçmeli 1 0 0 0
11 9301066622014 Parazit Helmintlerin İnce Yapısı Seçmeli 1 0 0 0
12 9301066632004 Bilgisayar ve Uygulamalı İstatistik-II Seçmeli 1 0 0 0
13 9301066642019 Antiparaziter İlaçlar Seçmeli 2 0 0 0
14 9301066662014 Proje Yazma Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 0
15 9301066672013 Karaciğerin paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 0
16 9301066682013 Paraziter hastalıkların ekonomik önemi Seçmeli 1 0 0 0
17 9301066692013 Santral sinir sisteminin paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 0
18 9301066702013 Akciğer paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 0
19 9301066712013 Diyare ve diyareye yol açan paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 0
20 9301066722013 İmmun sistemi baskılanmış hastalardaki paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 0
21 9301066732013 Su ve gıdayla bulaşan paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 0
22 9301066742013 Vektörlerle bulaşan hastalıklar Seçmeli 1 0 0 0
23 9301066752013 Zoonotik Parazitozlar Seçmeli 1 0 0 0
24 9301066762013 Paraziter Hastalıklarda Aşı Çalışmaları Seçmeli 1 0 0 0
25 9301066772013 Deneysel Antiparazitik İlaçlar Seçmeli 1 0 0 0
26 9301066782013 Protozoon kültür yöntemleri, kriyoprezervasyon Seçmeli 1 1 0 0
27 9301066792013 Monoklonal Antikor Yöntemi Seçmeli 1 2 0 0
28 9301066802013 Rezervuar çalışmaları Seçmeli 1 1 0 0
29 9301066812013 Vektör biyolojisi Seçmeli 1 1 0 0
30 9301066822013 Antiparaziter İlaçlara Direnç mekanizmaları Seçmeli 1 0 0 0
31 9301066832013 Genotiplendirme Seçmeli 1 1 0 0
32 9301066842013 Seyahat ve parazit hastalıkları Seçmeli 1 1 0 0
33 9301066852014 Akademik Sunum Teknikleri Seçmeli 2 4 0 0
34 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
35 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301066372013 Parazitlerin Biyokimyası Seçmeli 1 0 0 2
2 9301066462015 Artropod İnfestasyonları Seçmeli 1 2 0 6
3 9301066542014 Trematod İnfeksiyonları Seçmeli 1 1 0 3
4 9301066562014 Parazitlerin Patolojik Tanısı Seçmeli 0 2 0 4
5 9301066582004 Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 4
6 9301066612014 Parazit Protozoonların İnce Yapısı Seçmeli 1 0 0 2
7 9301066622014 Parazit Helmintlerin İnce Yapısı Seçmeli 1 0 0 2
8 9301066632004 Bilgisayar ve Uygulamalı İstatistik-II Seçmeli 1 0 0 6
9 9301066662014 Proje Yazma Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 8
10 9301066672013 Karaciğerin paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
11 9301066682013 Paraziter hastalıkların ekonomik önemi Seçmeli 1 0 0 2
12 9301066692013 Santral sinir sisteminin paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
13 9301066702013 Akciğer paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
14 9301066712013 Diyare ve diyareye yol açan paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
15 9301066722013 İmmun sistemi baskılanmış hastalardaki paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
16 9301066732013 Su ve gıdayla bulaşan paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
17 9301066742013 Vektörlerle bulaşan hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
18 9301066752013 Zoonotik Parazitozlar Seçmeli 1 0 0 2
19 9301066762013 Paraziter Hastalıklarda Aşı Çalışmaları Seçmeli 1 0 0 2
20 9301066772013 Deneysel Antiparazitik İlaçlar Seçmeli 1 0 0 2
21 9301066782013 Protozoon kültür yöntemleri, kriyoprezervasyon Seçmeli 1 1 0 3
22 9301066792013 Monoklonal Antikor Yöntemi Seçmeli 1 2 0 5
23 9301066802013 Rezervuar çalışmaları Seçmeli 1 1 0 3
24 9301066812013 Vektör biyolojisi Seçmeli 1 1 0 3
25 9301066822013 Antiparaziter İlaçlara Direnç mekanizmaları Seçmeli 1 0 0 2
26 9301066832013 Genotiplendirme Seçmeli 1 1 0 3
27 9301066842013 Seyahat ve parazit hastalıkları Seçmeli 1 1 0 3
28 9301066852014 Akademik Sunum Teknikleri Seçmeli 2 4 0 9
29 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
30 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER 2019-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301066202019 Parazit immunolojisi Seçmeli 2 0 0 0
2 9301066372013 Parazitlerin Biyokimyası Seçmeli 1 0 0 0
3 9301066462015 Artropod İnfestasyonları Seçmeli 1 2 0 0
4 9301066482019 Nematod İnfeksiyonları Seçmeli 1 1 0 0
5 9301066512019 Protozoon İnfeksiyonları Seçmeli 2 2 0 0
6 9301066542014 Trematod İnfeksiyonları Seçmeli 1 1 0 0
7 9301066552019 Sestod İnfeksiyonları Seçmeli 1 2 0 0
8 9301066562014 Parazitlerin Patolojik Tanısı Seçmeli 0 2 0 0
9 9301066582004 Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 0
10 9301066612014 Parazit Protozoonların İnce Yapısı Seçmeli 1 0 0 0
11 9301066622014 Parazit Helmintlerin İnce Yapısı Seçmeli 1 0 0 0
12 9301066632004 Bilgisayar ve Uygulamalı İstatistik-II Seçmeli 1 0 0 0
13 9301066642019 Antiparaziter İlaçlar Seçmeli 2 0 0 0
14 9301066662014 Proje Yazma Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 0
15 9301066672013 Karaciğerin paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 0
16 9301066682013 Paraziter hastalıkların ekonomik önemi Seçmeli 1 0 0 0
17 9301066692013 Santral sinir sisteminin paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 0
18 9301066702013 Akciğer paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 0
19 9301066712013 Diyare ve diyareye yol açan paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 0
20 9301066722013 İmmun sistemi baskılanmış hastalardaki paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 0
21 9301066732013 Su ve gıdayla bulaşan paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 0
22 9301066742013 Vektörlerle bulaşan hastalıklar Seçmeli 1 0 0 0
23 9301066752013 Zoonotik Parazitozlar Seçmeli 1 0 0 0
24 9301066762013 Paraziter Hastalıklarda Aşı Çalışmaları Seçmeli 1 0 0 0
25 9301066772013 Deneysel Antiparazitik İlaçlar Seçmeli 1 0 0 0
26 9301066782013 Protozoon kültür yöntemleri, kriyoprezervasyon Seçmeli 1 1 0 0
27 9301066792013 Monoklonal Antikor Yöntemi Seçmeli 1 2 0 0
28 9301066802013 Rezervuar çalışmaları Seçmeli 1 1 0 0
29 9301066812013 Vektör biyolojisi Seçmeli 1 1 0 0
30 9301066822013 Antiparaziter İlaçlara Direnç mekanizmaları Seçmeli 1 0 0 0
31 9301066832013 Genotiplendirme Seçmeli 1 1 0 0
32 9301066842013 Seyahat ve parazit hastalıkları Seçmeli 1 1 0 0
33 9301066852014 Akademik Sunum Teknikleri Seçmeli 2 4 0 0
34 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
35 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301066372013 Parazitlerin Biyokimyası Seçmeli 1 0 0 2
2 9301066462015 Artropod İnfestasyonları Seçmeli 1 2 0 6
3 9301066542014 Trematod İnfeksiyonları Seçmeli 1 1 0 3
4 9301066562014 Parazitlerin Patolojik Tanısı Seçmeli 0 2 0 4
5 9301066582004 Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 4
6 9301066612014 Parazit Protozoonların İnce Yapısı Seçmeli 1 0 0 2
7 9301066622014 Parazit Helmintlerin İnce Yapısı Seçmeli 1 0 0 2
8 9301066632004 Bilgisayar ve Uygulamalı İstatistik-II Seçmeli 1 0 0 6
9 9301066662014 Proje Yazma Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 8
10 9301066672013 Karaciğerin paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
11 9301066682013 Paraziter hastalıkların ekonomik önemi Seçmeli 1 0 0 2
12 9301066692013 Santral sinir sisteminin paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
13 9301066702013 Akciğer paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
14 9301066712013 Diyare ve diyareye yol açan paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
15 9301066722013 İmmun sistemi baskılanmış hastalardaki paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
16 9301066732013 Su ve gıdayla bulaşan paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
17 9301066742013 Vektörlerle bulaşan hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
18 9301066752013 Zoonotik Parazitozlar Seçmeli 1 0 0 2
19 9301066762013 Paraziter Hastalıklarda Aşı Çalışmaları Seçmeli 1 0 0 2
20 9301066772013 Deneysel Antiparazitik İlaçlar Seçmeli 1 0 0 2
21 9301066782013 Protozoon kültür yöntemleri, kriyoprezervasyon Seçmeli 1 1 0 3
22 9301066792013 Monoklonal Antikor Yöntemi Seçmeli 1 2 0 5
23 9301066802013 Rezervuar çalışmaları Seçmeli 1 1 0 3
24 9301066812013 Vektör biyolojisi Seçmeli 1 1 0 3
25 9301066822013 Antiparaziter İlaçlara Direnç mekanizmaları Seçmeli 1 0 0 2
26 9301066832013 Genotiplendirme Seçmeli 1 1 0 3
27 9301066842013 Seyahat ve parazit hastalıkları Seçmeli 1 1 0 3
28 9301066852014 Akademik Sunum Teknikleri Seçmeli 2 4 0 9
29 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
30 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301066372013 Parazitlerin Biyokimyası Seçmeli 1 0 0 2
2 9301066462015 Artropod İnfestasyonları Seçmeli 1 2 0 6
3 9301066542014 Trematod İnfeksiyonları Seçmeli 1 1 0 3
4 9301066562014 Parazitlerin Patolojik Tanısı Seçmeli 0 2 0 4
5 9301066582004 Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 4
6 9301066612014 Parazit Protozoonların İnce Yapısı Seçmeli 1 0 0 2
7 9301066622014 Parazit Helmintlerin İnce Yapısı Seçmeli 1 0 0 2
8 9301066632004 Bilgisayar ve Uygulamalı İstatistik-II Seçmeli 1 0 0 6
9 9301066662014 Proje Yazma Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 8
10 9301066672013 Karaciğerin paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
11 9301066682013 Paraziter hastalıkların ekonomik önemi Seçmeli 1 0 0 2
12 9301066692013 Santral sinir sisteminin paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
13 9301066702013 Akciğer paraziter hastalıkları Seçmeli 1 0 0 2
14 9301066712013 Diyare ve diyareye yol açan paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
15 9301066722013 İmmun sistemi baskılanmış hastalardaki paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
16 9301066732013 Su ve gıdayla bulaşan paraziter hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
17 9301066742013 Vektörlerle bulaşan hastalıklar Seçmeli 1 0 0 2
18 9301066752013 Zoonotik Parazitozlar Seçmeli 1 0 0 2
19 9301066762013 Paraziter Hastalıklarda Aşı Çalışmaları Seçmeli 1 0 0 2
20 9301066772013 Deneysel Antiparazitik İlaçlar Seçmeli 1 0 0 2
21 9301066782013 Protozoon kültür yöntemleri, kriyoprezervasyon Seçmeli 1 1 0 3
22 9301066792013 Monoklonal Antikor Yöntemi Seçmeli 1 2 0 5
23 9301066802013 Rezervuar çalışmaları Seçmeli 1 1 0 3
24 9301066812013 Vektör biyolojisi Seçmeli 1 1 0 3
25 9301066822013 Antiparaziter İlaçlara Direnç mekanizmaları Seçmeli 1 0 0 2
26 9301066832013 Genotiplendirme Seçmeli 1 1 0 3
27 9301066842013 Seyahat ve parazit hastalıkları Seçmeli 1 1 0 3
28 9301066852014 Akademik Sunum Teknikleri Seçmeli 2 4 0 9
29 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
30 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr