Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Konservatif Diş Tedavisi - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Tedavi Kürsüsü olarak 1970 yılında kurulmuştur. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı yapılanması 26 Ocak 2011 yılında tamamlanmıştır.
Kazanılan Derece
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Bilim Doktoru (Dr.Med.Dent)
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programı, öğrencilere yetkinlik ve farkındalık özgürlüğü kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, eğitimleri sırasında klinikte rutin hasta tedavilerinin yanı sıra, gelişmiş teknikler ve materyallerin kullanımının öğretilmesi, bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütmek amacıyla farklı araştırma yöntemlerinin incelenmesi, tez yazımı ve savunması ile bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktorasını tamamlamak üzere ya da tamamlamış öğrenciler arasından Anabilim Dalı'nca saptanmış akademik kriterlere uygun olanları (ancak birkaç yılda bir kişi) Anabilim Dalı'nda akademisyen olarak kalabilmektedir. Diğerleri ise (ki çoğu) muaynehanede ya da kamu kuruluşlarında mesleklerini uygulayabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınavlar ve yılsonu sınavları teorik olarak yazılı biçimde; yeterlik sınavı ise yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. Tüm pratik değerlendirmeler rutin hasta kliniklerinde eğitimden sorumlu öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr.Banu ÖNAL Diş Hastalıları ve Tedavisi Anabilim Dalı Bornova/İZMİR banu.onal@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Öğrenci staj kliniği, öğretim üyelerinin ve elemanlarının çalıştığı donanımlı doktor kliniği eğitiminde kullanılan araç ve gereçler.

Program Çıktıları
1Diş sert dokularını ilgilendiren (çürük, abrazyon, atrisyon, erozyon, hipoplazi, hipokalsifikasyon, renklenme, madde kaybı) gibi patolojik durumlar hakkında bilgi sağlamak
2Diş sert dokuları ile ilgili bu patolojik durumlarda teşhisi ve önlenmesi ve tedavisine yönelik bilgi birikimine sahip olmak
3Hastanın istek ve ihtiyaçlarına yönelik bir tedavi planı ortaya koyabilmek için detaylı anamnez alma ve muayene etme yeterliliğine sahip olmak
4Belirleyici ve ayırıcı çürük tanısına yönelik yeterlilik kazanmak
5Koruyucu dişhekimliği ile ilgili temel bilgilere sahip olmak
6Estetik tedavi yaklaşımları ve ileri restorasyon uygulamaları (diş beyazlatma, kompozit ve porselen venerler, inley, onley, overley restorasyonlar) hakkında bilgiye ve klinik uygulama yeterliliğine sahip olmak
7Bilimsel çalışma planlama ve yürütebilmek için gerekli araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
8Analitik düşünebilme, problem çözme, iletişim kurabilme, sunum yapabilme ve ekip çalışması gibi becerilere sahip olmak
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak
10Alan ve ilgili konularda çalışma yapmada kararlı olmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302086652011 Araştırma Metodları Zorunlu 1 0 0 0
2 9302086532011 Dental Materyaller I (Amalgam ve Simanlar) Zorunlu 1 0 0 0
3 9302086662011 Diş Sert Dokuları I (Mine, Sement) Zorunlu 1 0 0 0
4 9302086872011 Karioloji I(Histoloji, Patoloji, Biyokimya, Ultrastrüktür) Zorunlu 1 0 0 0
5 9302086252011 Restoratif Diş Hekimliğinde Teşhis ve Planlama Zorunlu 1 0 0 0
6 9302084032010 Seçmeli ders grubu 1DR Seçmeli - - - 0
Toplam 5 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302086882011 Dental Materyaller II (Kompozit, DBS) Zorunlu 1 0 0 0
2 9302086672011 Diş Sert Dokuları II (Dentin) Zorunlu 1 0 0 0
3 9302086582011 Dişhekimliği Etik Kuralları Zorunlu 1 0 0 0
4 9302086572011 Estetik Dişhekimliği (Beyazlatma, Direkt-İndirekt Yöntemler) Zorunlu 1 0 0 0
5 9302084042010 Seçmeli ders grubu 2DR Seçmeli - - - 0
Toplam 4 0 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302086592011 Karioloji II (Klinik Olarak Çürük, Korunma Yöntemleri) Zorunlu 1 0 0 0
2 9302084052010 Seçmeli ders grubu 3DR Seçmeli - - - 0
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 5
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302084062010 Seçmeli ders grubu 4DR Seçmeli - - - 0
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 5
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ693 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 20
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
Seçmeli ders grubu 1DR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302086142011 Gerodontoloji Seçmeli 1 2 0 0
2 9302086172011 Ergonomi Seçmeli 1 0 0 0
3 9302086372011 Hasta Sedasyonu Seçmeli 1 0 0 0
4 9302086482011 Oral Patoloji Seçmeli 1 0 0 0
5 9302086502011 Diş Sert Dokuları ve Pulpa İlişkisi Seçmeli 2 0 0 0
6 9302086512011 Tedavide Moleküler Biyoloji ve Genetik Seçmeli 2 0 0 0
7 9302086522011 Dental Materyaller ve Toksikoloji Seçmeli 2 0 0 0
8 9302086542011 Preprotetik Restorasyonlar Seçmeli 2 0 0 0
9 9302086552011 Dişhekimliğinde Lazer Seçmeli 2 0 0 0
10 9302086602006 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 3 0 0 0
11 9302086642006 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 0
12 9302086862011 Antibakteriyel Materyaller Seçmeli 2 0 0 0
13 9302086892011 Görüntüleme Yöntemleri II(Fotoğrafçılık) Seçmeli 2 0 0 0
14 9302086902011 Dentin Hassasiyeti Seçmeli 2 0 0 0
15 9302086912011 Görüntüleme Yöntemleri I (Dijitsl Radyografi) Seçmeli 2 0 0 0
16 9302086922011 Okluzyon Seçmeli 2 0 0 0
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
Seçmeli ders grubu 2DR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302086142011 Gerodontoloji Seçmeli 1 2 0 0
2 9302086172011 Ergonomi Seçmeli 1 0 0 0
3 9302086372011 Hasta Sedasyonu Seçmeli 1 0 0 0
4 9302086482011 Oral Patoloji Seçmeli 1 0 0 0
5 9302086502011 Diş Sert Dokuları ve Pulpa İlişkisi Seçmeli 2 0 0 0
6 9302086512011 Tedavide Moleküler Biyoloji ve Genetik Seçmeli 2 0 0 0
7 9302086522011 Dental Materyaller ve Toksikoloji Seçmeli 2 0 0 0
8 9302086542011 Preprotetik Restorasyonlar Seçmeli 2 0 0 0
9 9302086552011 Dişhekimliğinde Lazer Seçmeli 2 0 0 0
10 9302086602006 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 3 0 0 0
11 9302086642006 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 0
12 9302086862011 Antibakteriyel Materyaller Seçmeli 2 0 0 0
13 9302086892011 Görüntüleme Yöntemleri II(Fotoğrafçılık) Seçmeli 2 0 0 0
14 9302086902011 Dentin Hassasiyeti Seçmeli 2 0 0 0
15 9302086912011 Görüntüleme Yöntemleri I (Dijitsl Radyografi) Seçmeli 2 0 0 0
16 9302086922011 Okluzyon Seçmeli 2 0 0 0
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
Seçmeli ders grubu 3DR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Seçmeli ders grubu 4DR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr