Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Endodonti - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Tedavi Kürsüsü olarak 1970 yılında kurulmuştur. Endodonti Anabilim Dalı yapılanması 26 Ocak 2011 yılında tamamlanmıştır.
Kazanılan Derece
Endodonti Bilim Doktoru (Dr.Med.Dent)
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programı, öğrencilere ilgili bilim dalının yetkinlik ve farkındalık özgürlüğü kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla klinikte rutin hasta tedavilerinin yanı sıra, gelişmiş teknikler ve materyallerin kullanımının öğretilmesi, bilimsel bir çalışmayı planlayıp yürütmek amacıyla farklı araştırma yöntemlerinin incelenmesi, tez yazımı ve savunması ile bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktorasını tamamlamak üzere ya da tamamlamış öğrenciler arasından Anabilim Dalı'nca saptanmış akademik kriterlere uygun olanları (sınırlı sayıda) Anabilim Dalı'nda akademisyen olarak kalabilmektedir. Geri kalanlar ise muaynehanede ya da kamu kuruluşlarında mesleklerini uygulayabilmektedir
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Tüm pratik değerlendirmeler rutin hasta kliniklerinde eğitimden sorumlu öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır. Ara sınavlar ve yılsonu sınavları teorik olarak yazılı biçimde; yeterlik sınavı ise yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Oğuz Aktener Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı
Bölüm Olanakları
Öğrenci staj kliniği, öğretim üyelerinin ve elemanlarının çalıştığı donanımlı doktor kliniği eğitiminde kullanılan araç ve gereçler.

Program Çıktıları
1Diş pulpa dokusunu ve dentini ilgilendiren gibi patolojik ve fizyolojik durumlar hakkında bilgi sağlamak
2Diş pulpa ve dentin dokusununda oluşabilecek patolojik durumlarda teşhisi ve önlenmesi ve tedavisine yönelik bilgi birikimine sahip olmak
3Hastanın istek ve ihtiyaçlarına yönelik bir tedavi planı ortaya koyabilmek için detaylı anamnez alma ve muayene etme yeterliliğine sahip olmak
4Belirleyici ve ayırıcı pulpa hastalıkları tanısına yönelik yeterlilik kazanmak
5Endodontik tedavi yaklaşımları ve ileri endodontik uygulamaları hakkında bilgiye ve klinik uygulama yeterliliğine sahip olmak
6Bilimsel çalışma planlama ve yürütebilmek için gerekli araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
7Analitik düşünebilme, problem çözme, iletişim kurabilme, sunum yapabilme ve ekip çalışması gibi becerilere sahip olmak
8Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak
9Alan ve ilgili konularda çalışma yapmada kararlı olmak
10

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930209SDG1 Endodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 10
2 9302096662018 Endodontide Acil Tedaviler, Anestezi ve Sistemik İlaç Kullanımı Zorunlu 1 0 0 7
3 9302096662019 Endodontide Acil Tedaviler, Anestezi ve Sistemik İlaç Kullanımı Zorunlu 4 0 0 4
4 9302096662006 Endodontide Acil, Anestezi ve Sistemik İlaç Kullanımı Zorunlu 1 2 0 10
5 9302096342015 Endodontide Teşhis ve Tedavi Planlaması Zorunlu 1 0 0 7
6 9302096342019 Endodontide Teşhis ve Tedavi Planlaması Zorunlu 4 0 0 4
7 9302096212019 Endodontik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Zorunlu 4 0 0 4
8 9302096402019 Periapikal Biyolojisi ve Patolojisi Zorunlu 4 0 0 4
9 9302096392019 Pulpa Biyolojisi ve Patolojisi Zorunlu 4 0 0 4
10 9302094032010 SEÇMELİ DERS GRUBU 1.DR Seçmeli - - - 10
11 930209SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 16
12 9302096652006 Semiyoloji Zorunlu 1 2 0 10
Toplam 24 4 0 90
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 930209SDG2 Endodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 8
4 9302096562019 Kök Kanal Dezenfeksiyonu ve Güncel İrigasyon Teknikleri Zorunlu 3 1 0 4
5 9302096632006 Kök Kanal Doldurma Yöntemleri Zorunlu 1 2 0 12
6 9302096302015 Kök Kanal Doldurma Yöntemleri ve Kanal Patları Zorunlu 1 0 0 3
7 9302096302019 Kök Kanal Doldurma Yöntemleri ve Kanal Patları Zorunlu 3 1 0 4
8 9302096322019 Kök Kanal Preparasyon Yöntemleri Zorunlu 3 1 0 4
9 9302096482019 Kök Kanal Tedavisinin Yenilenmesini Gerektiren Durumlar ve İleri Endodontik Yaklaşımlar Zorunlu 3 1 0 4
10 9302096392015 Pulpa Biyolojisi ve Patolojisi Zorunlu 1 0 0 6
11 9302094042010 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 DR Seçmeli - - - 18
12 930209SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 18
13 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 19 6 0 90
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930209SDG3 Endodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 9302096212015 Endodontik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Zorunlu 1 0 0 3
3 9302096402006 Periapikal Biyoloji ve Patoloji Zorunlu 1 0 0 10
4 9302096402015 Periapikal Biyolojisi ve Patolojisi Zorunlu 1 0 0 6
5 9302094052010 SEÇMELİ DERS GRUBU 3.DR Seçmeli - - - 15
6 930209SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 13
7 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
8 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
9 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
10 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 3 0 0 90
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302096222015 Endodontik Tedavilerde Yenilikler ve Uygulama Alanları Zorunlu 1 0 0 6
2 9302096502006 Endodontik Travmalar Zorunlu 1 0 0 12
3 9302096482015 Kök Kanal Tedavisinin Yenilenmesini Gerektiren Durumlar ve İleri Endodontik Yaklaşımlar Zorunlu 1 0 0 6
4 9302094062010 SEÇMELİ DERS GRUBU 4.DR Seçmeli - - - 13
5 930209SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 13
6 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
7 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
8 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
9 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
10 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
11 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 3 0 0 90
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ693 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
3 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 80
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 90
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 90
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 90
 
Endodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302096202019 Dişlerin Travmatik Yaralanmaları ve Endodontik Yaklaşımları Seçmeli 3 1 0 0
2 9302096232019 Klinik Endodonti I Seçmeli 4 0 0 0
3 9302096242019 Klinik Endodonti II Seçmeli 1 3 0 0
4 9302096252019 Klinik Endodonti III Seçmeli 1 3 0 0
5 9302096262019 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi I Seçmeli 4 0 0 0
6 9302096272019 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi II Seçmeli 3 1 0 0
7 9302096292019 Endodontinin Tarihçesi Seçmeli 4 0 0 0
8 9302096312019 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi III Seçmeli 3 1 0 0
9 9302096492019 Endodontik Tedavili Dişlerde Beyazlatma Teknikleri Seçmeli 3 1 0 0
10 9302096522019 Endodontik Tedavili Dişlerde Restorasyon Teknikleri Seçmeli 3 1 0 0
11 9302096552019 Endodontik Cerrahi Seçmeli 3 1 0 0
12 9302096572019 Endodontik Radyoloji Seçmeli 4 0 0 0
13 9302096582019 Endodontide Magnifikasyon Teknikleri Seçmeli 3 1 0 0
14 9302096592019 Endodontide Lazerin Yeri ve Kullanım Alanı Seçmeli 3 1 0 0
15 9302096602019 Açık Apeksli Dişlerin Tedavisi ve Rejeneratif Endodonti Seçmeli 3 1 0 0
16 9302096612019 Endodontide Ultrasoniklerin Yeri ve Kullanım Alanı Seçmeli 3 1 0 0
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 1.DR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302094042014 Pulpa Biyolojisi ve Patolojisi Seçmeli 1 4 0 8
2 9302096212005 Endodontik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Seçmeli 1 0 0 1
3 9302096432006 Kök Rezorpsiyonları Seçmeli 1 0 0 1
4 9302096442006 Endodontik Tedavilerin Başarısı Etkileyen Faktörler Seçmeli 2 0 0 2
5 9302096482006 Kök Kanal Tedavisinin Yenilenmesi Seçmeli 2 0 0 2
6 9302096492006 Endodontide Beyazlatma Teknikleri Seçmeli 1 2 0 2
7 9302096512006 Dişhekimliğinde Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) Uygulamaları Seçmeli 1 2 0 2
8 9302096522006 Endodontik Tedavili Dişlerde Restorasyon Teknikleri Seçmeli 1 4 0 3
9 9302096552006 Endodontik Cerrahi (Apikal Rezeksiyon, Hemisekşın, Kök Amputasyonu) Seçmeli 2 2 0 3
10 9302096582006 Kök kanallarını genişletme yöntemleri Seçmeli 1 4 0 3
11 9302096642006 Tek Seansta Kök Kanal Tedavisi Seçmeli 1 0 0 1
12 9302096702006 Vital Pulpa Tedavileri Seçmeli 1 2 0 2
13 9302096722006 Kök Kanallarının İrigasyonu, Dezenfeksiyonu ve Kanal Patları Seçmeli 1 4 0 3
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302096202015 Dişlerin Travmatik Yaralanmaları ve Endodontik Yaklaşımları Seçmeli 1 0 0 5
2 9302096232015 Klinik Endodonti I Seçmeli 1 0 0 3
3 9302096242015 Klinik Endodonti II Seçmeli 1 0 0 4
4 9302096252015 Klinik Endodonti III Seçmeli 1 0 0 4
5 9302096262015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi I Seçmeli 1 0 0 3
6 9302096272015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi II Seçmeli 1 0 0 3
7 9302096282015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi IV Seçmeli 1 0 0 3
8 9302096292015 Endodontinin Tarihçesi Seçmeli 1 0 0 4
9 9302096312015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi III Seçmeli 1 0 0 3
10 9302096322015 Kök Kanal Preparasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 4
11 9302096332015 Klinik Endodonti IV Seçmeli 1 0 0 4
12 9302096492015 Beyazlatma Teknikleri Seçmeli 1 0 0 4
13 9302096512015 Dişhekimliğinde Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) Uygulamaları Seçmeli 1 0 0 3
14 9302096522015 Endodontik Tedavili Dişlerde Restorasyon Teknikleri Seçmeli 1 0 0 5
15 9302096552015 Endodontik Cerrahi Seçmeli 1 0 0 5
16 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
17 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Endodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302096202019 Dişlerin Travmatik Yaralanmaları ve Endodontik Yaklaşımları Seçmeli 3 1 0 0
2 9302096232019 Klinik Endodonti I Seçmeli 4 0 0 0
3 9302096242019 Klinik Endodonti II Seçmeli 1 3 0 0
4 9302096252019 Klinik Endodonti III Seçmeli 1 3 0 0
5 9302096262019 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi I Seçmeli 4 0 0 0
6 9302096272019 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi II Seçmeli 3 1 0 0
7 9302096292019 Endodontinin Tarihçesi Seçmeli 4 0 0 0
8 9302096312019 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi III Seçmeli 3 1 0 0
9 9302096492019 Endodontik Tedavili Dişlerde Beyazlatma Teknikleri Seçmeli 3 1 0 0
10 9302096522019 Endodontik Tedavili Dişlerde Restorasyon Teknikleri Seçmeli 3 1 0 0
11 9302096552019 Endodontik Cerrahi Seçmeli 3 1 0 0
12 9302096572019 Endodontik Radyoloji Seçmeli 4 0 0 0
13 9302096582019 Endodontide Magnifikasyon Teknikleri Seçmeli 3 1 0 0
14 9302096592019 Endodontide Lazerin Yeri ve Kullanım Alanı Seçmeli 3 1 0 0
15 9302096602019 Açık Apeksli Dişlerin Tedavisi ve Rejeneratif Endodonti Seçmeli 3 1 0 0
16 9302096612019 Endodontide Ultrasoniklerin Yeri ve Kullanım Alanı Seçmeli 3 1 0 0
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 2 DR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302094042014 Pulpa Biyolojisi ve Patolojisi Seçmeli 1 4 0 8
2 9302096212005 Endodontik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Seçmeli 1 0 0 1
3 9302096432006 Kök Rezorpsiyonları Seçmeli 1 0 0 1
4 9302096442006 Endodontik Tedavilerin Başarısı Etkileyen Faktörler Seçmeli 2 0 0 2
5 9302096482006 Kök Kanal Tedavisinin Yenilenmesi Seçmeli 2 0 0 2
6 9302096492006 Endodontide Beyazlatma Teknikleri Seçmeli 1 2 0 2
7 9302096512006 Dişhekimliğinde Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) Uygulamaları Seçmeli 1 2 0 2
8 9302096522006 Endodontik Tedavili Dişlerde Restorasyon Teknikleri Seçmeli 1 4 0 3
9 9302096552006 Endodontik Cerrahi (Apikal Rezeksiyon, Hemisekşın, Kök Amputasyonu) Seçmeli 2 2 0 3
10 9302096582006 Kök kanallarını genişletme yöntemleri Seçmeli 1 4 0 3
11 9302096642006 Tek Seansta Kök Kanal Tedavisi Seçmeli 1 0 0 1
12 9302096702006 Vital Pulpa Tedavileri Seçmeli 1 2 0 2
13 9302096722006 Kök Kanallarının İrigasyonu, Dezenfeksiyonu ve Kanal Patları Seçmeli 1 4 0 3
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302096202015 Dişlerin Travmatik Yaralanmaları ve Endodontik Yaklaşımları Seçmeli 1 0 0 5
2 9302096232015 Klinik Endodonti I Seçmeli 1 0 0 3
3 9302096242015 Klinik Endodonti II Seçmeli 1 0 0 4
4 9302096252015 Klinik Endodonti III Seçmeli 1 0 0 4
5 9302096262015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi I Seçmeli 1 0 0 3
6 9302096272015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi II Seçmeli 1 0 0 3
7 9302096282015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi IV Seçmeli 1 0 0 3
8 9302096292015 Endodontinin Tarihçesi Seçmeli 1 0 0 4
9 9302096312015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi III Seçmeli 1 0 0 3
10 9302096322015 Kök Kanal Preparasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 4
11 9302096332015 Klinik Endodonti IV Seçmeli 1 0 0 4
12 9302096492015 Beyazlatma Teknikleri Seçmeli 1 0 0 4
13 9302096512015 Dişhekimliğinde Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) Uygulamaları Seçmeli 1 0 0 3
14 9302096522015 Endodontik Tedavili Dişlerde Restorasyon Teknikleri Seçmeli 1 0 0 5
15 9302096552015 Endodontik Cerrahi Seçmeli 1 0 0 5
16 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
17 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Endodonti Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302096202019 Dişlerin Travmatik Yaralanmaları ve Endodontik Yaklaşımları Seçmeli 3 1 0 0
2 9302096232019 Klinik Endodonti I Seçmeli 4 0 0 0
3 9302096242019 Klinik Endodonti II Seçmeli 1 3 0 0
4 9302096252019 Klinik Endodonti III Seçmeli 1 3 0 0
5 9302096262019 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi I Seçmeli 4 0 0 0
6 9302096272019 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi II Seçmeli 3 1 0 0
7 9302096292019 Endodontinin Tarihçesi Seçmeli 4 0 0 0
8 9302096312019 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi III Seçmeli 3 1 0 0
9 9302096492019 Endodontik Tedavili Dişlerde Beyazlatma Teknikleri Seçmeli 3 1 0 0
10 9302096522019 Endodontik Tedavili Dişlerde Restorasyon Teknikleri Seçmeli 3 1 0 0
11 9302096552019 Endodontik Cerrahi Seçmeli 3 1 0 0
12 9302096572019 Endodontik Radyoloji Seçmeli 4 0 0 0
13 9302096582019 Endodontide Magnifikasyon Teknikleri Seçmeli 3 1 0 0
14 9302096592019 Endodontide Lazerin Yeri ve Kullanım Alanı Seçmeli 3 1 0 0
15 9302096602019 Açık Apeksli Dişlerin Tedavisi ve Rejeneratif Endodonti Seçmeli 3 1 0 0
16 9302096612019 Endodontide Ultrasoniklerin Yeri ve Kullanım Alanı Seçmeli 3 1 0 0
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3.DR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302094042014 Pulpa Biyolojisi ve Patolojisi Seçmeli 1 4 0 8
2 9302096212005 Endodontik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Seçmeli 1 0 0 1
3 9302096432006 Kök Rezorpsiyonları Seçmeli 1 0 0 1
4 9302096442006 Endodontik Tedavilerin Başarısı Etkileyen Faktörler Seçmeli 2 0 0 2
5 9302096482006 Kök Kanal Tedavisinin Yenilenmesi Seçmeli 2 0 0 2
6 9302096492006 Endodontide Beyazlatma Teknikleri Seçmeli 1 2 0 2
7 9302096512006 Dişhekimliğinde Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) Uygulamaları Seçmeli 1 2 0 2
8 9302096522006 Endodontik Tedavili Dişlerde Restorasyon Teknikleri Seçmeli 1 4 0 3
9 9302096552006 Endodontik Cerrahi (Apikal Rezeksiyon, Hemisekşın, Kök Amputasyonu) Seçmeli 2 2 0 3
10 9302096582006 Kök kanallarını genişletme yöntemleri Seçmeli 1 4 0 3
11 9302096642006 Tek Seansta Kök Kanal Tedavisi Seçmeli 1 0 0 1
12 9302096702006 Vital Pulpa Tedavileri Seçmeli 1 2 0 2
13 9302096722006 Kök Kanallarının İrigasyonu, Dezenfeksiyonu ve Kanal Patları Seçmeli 1 4 0 3
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302096202015 Dişlerin Travmatik Yaralanmaları ve Endodontik Yaklaşımları Seçmeli 1 0 0 5
2 9302096232015 Klinik Endodonti I Seçmeli 1 0 0 3
3 9302096242015 Klinik Endodonti II Seçmeli 1 0 0 4
4 9302096252015 Klinik Endodonti III Seçmeli 1 0 0 4
5 9302096262015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi I Seçmeli 1 0 0 3
6 9302096272015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi II Seçmeli 1 0 0 3
7 9302096282015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi IV Seçmeli 1 0 0 3
8 9302096292015 Endodontinin Tarihçesi Seçmeli 1 0 0 4
9 9302096312015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi III Seçmeli 1 0 0 3
10 9302096322015 Kök Kanal Preparasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 4
11 9302096332015 Klinik Endodonti IV Seçmeli 1 0 0 4
12 9302096492015 Beyazlatma Teknikleri Seçmeli 1 0 0 4
13 9302096512015 Dişhekimliğinde Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) Uygulamaları Seçmeli 1 0 0 3
14 9302096522015 Endodontik Tedavili Dişlerde Restorasyon Teknikleri Seçmeli 1 0 0 5
15 9302096552015 Endodontik Cerrahi Seçmeli 1 0 0 5
16 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
17 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4.DR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302094042014 Pulpa Biyolojisi ve Patolojisi Seçmeli 1 4 0 8
2 9302096212005 Endodontik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Seçmeli 1 0 0 1
3 9302096432006 Kök Rezorpsiyonları Seçmeli 1 0 0 1
4 9302096442006 Endodontik Tedavilerin Başarısı Etkileyen Faktörler Seçmeli 2 0 0 2
5 9302096482006 Kök Kanal Tedavisinin Yenilenmesi Seçmeli 2 0 0 2
6 9302096492006 Endodontide Beyazlatma Teknikleri Seçmeli 1 2 0 2
7 9302096512006 Dişhekimliğinde Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) Uygulamaları Seçmeli 1 2 0 2
8 9302096522006 Endodontik Tedavili Dişlerde Restorasyon Teknikleri Seçmeli 1 4 0 3
9 9302096552006 Endodontik Cerrahi (Apikal Rezeksiyon, Hemisekşın, Kök Amputasyonu) Seçmeli 2 2 0 3
10 9302096582006 Kök kanallarını genişletme yöntemleri Seçmeli 1 4 0 3
11 9302096642006 Tek Seansta Kök Kanal Tedavisi Seçmeli 1 0 0 1
12 9302096702006 Vital Pulpa Tedavileri Seçmeli 1 2 0 2
13 9302096722006 Kök Kanallarının İrigasyonu, Dezenfeksiyonu ve Kanal Patları Seçmeli 1 4 0 3
14 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
15 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9302096202015 Dişlerin Travmatik Yaralanmaları ve Endodontik Yaklaşımları Seçmeli 1 0 0 5
2 9302096232015 Klinik Endodonti I Seçmeli 1 0 0 3
3 9302096242015 Klinik Endodonti II Seçmeli 1 0 0 4
4 9302096252015 Klinik Endodonti III Seçmeli 1 0 0 4
5 9302096262015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi I Seçmeli 1 0 0 3
6 9302096272015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi II Seçmeli 1 0 0 3
7 9302096282015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi IV Seçmeli 1 0 0 3
8 9302096292015 Endodontinin Tarihçesi Seçmeli 1 0 0 4
9 9302096312015 Güncel Endodontik Literatür İrdelemesi III Seçmeli 1 0 0 3
10 9302096322015 Kök Kanal Preparasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 4
11 9302096332015 Klinik Endodonti IV Seçmeli 1 0 0 4
12 9302096492015 Beyazlatma Teknikleri Seçmeli 1 0 0 4
13 9302096512015 Dişhekimliğinde Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) Uygulamaları Seçmeli 1 0 0 3
14 9302096522015 Endodontik Tedavili Dişlerde Restorasyon Teknikleri Seçmeli 1 0 0 5
15 9302096552015 Endodontik Cerrahi Seçmeli 1 0 0 5
16 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
17 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr