Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sinirbilim - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı
Kazanılan Derece
Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının % 15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Sinirbilim Doktora Programı ile öğrencilerin ilgili alanlarda derinlemesine bilgi sahibi olmaları ve bu disiplin içindeki bazı alanlarda becerilerini geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır. Sinirbilim ile ilgili konulara bilimsel katkılar yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesi, programın temel hedefidir. Programın ilk iki yılında sinir sisteminin detaylı yapı ve fonksiyonunu içeren zorunlu derslerin yanı sıra, öğrenciler seçmeli dersler de alacaklardır. Bu programın seçmeli ders havuzu oldukça geniş olduğundan öğrencilerin kendilerini istedikleri yönde geliştirmesine olanak sağlayabilecek niteliktedir. Öğrencilerin tez aşamasında ekip çalışması, bilimsel düşünme ve soru sorma, araştırma yapabilme gibi yetenekler kazanması da hedeflenmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar sinirbilim anabilim dallarında öğretim üyesi olarak çalışabilecekleri gibi, üniversite dışında ilaç şirketleri, ya da farklı şirketlerin araştırma geliştirme bölümlerinde lisans eğitimlerine uygun biçimde fakat daha yüksek seviyelerde iş olanağına sahip olabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova, İzmir Telefon: 0232 342 17 45 dahili:2517 Faks: 0232 342 95 38 Eposta: sagbilens@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bu mutidisipliner bilim dalının öğrencileri, bilim dalının kuruluşuna katkıda bulunan tüm fakültelerin laboratuvar olanaklarından yaralanabilecektir. Sinirbilim Anabilim dalının kullanıma açılmış olana laboratuvarlar: Tıp Fakültesinden, Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Biyofizik, Biyokimya anabilim dalları, Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ecazcılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik anabilim dallarıdır. Hücre kültürü, davranış, elektrofizyolojik, biyokimyasal , histokimyasal, moleküler çalışmalar bu laboratuvarlarda yürütülmeke olan çalışmalara bazı örneklerdir.
Bölüm Olanakları
Bu mutidisipliner bilim dalının öğrencileri, bilim dalının kuruluşuna katkıda bulunan tüm fakültelerin laboratuvar olanaklarından yaralanabilecektir. Sinirbilim Anabilim dalının kullanıma açılmış olana laboratuvarlar: Tıp Fakültesinden, Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Biyofizik, Biyokimya anabilim dalları, Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ecazcılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik anabilim dallarıdır. Hücre kültürü, davranış, elektrofizyolojik, biyokimyasal , histokimyasal, moleküler çalışmalar bu laboratuvarlarda yürütülmeke olan çalışmalara bazı örneklerdir.

Program Çıktıları
1Sinir sistemi yapı ve işlevlerini moleküler düzeyden sistem düzeyine kadar bütünsel olarak yorumlayabilme
2Kendi araştırma alanına ilişkin bilgi ve kavramları her düzeyde tartışabilme
3Sinirbilimin sosyal, bilişsel, felsefi ve eğitsel boyutlarını tanımlayabilme
4Sinirbilim alanında insan sağlığını etkileyen durumlar ve bu durumların önlenmesi, tanısı ve tedavisi ile ilişkili yeni yaklaşımlar geliştirebilme
5Bilimsel literatürü eleştirel biçimde okuyabilme, yeni fikirler geliştirebilme, bu fikirleri bir projeye dönüştürebilme
6Sinirbilim araştırmalarında kullanılan güncel yöntemlerin zayıf ve güçlü yönlerini tartışabilme, bu yöntemlerden en az üçünü iyi derecede uygulayabilme
7Araştırma tasarımı oluşturabilme, veri analizi yapabilme ve verileri tartışabilme
8İnsan ve hayvan üzerindeki deneysel çalışmaları etik kurallara uygun yürütebilme
9Çalışmalarını iyi uygulamalar ve laboratuvar güvenliği ilkelerine uygun yürütebilme
10Ekip çalışması yürütebilme
11Çalışmalarını yurt içi ve yurt dışında poster ve sözlü olarak sunabilme ve bilimsel yayına dönüştürebilme, alanı ile ilgili diğer araştırmacılarla iletişim kurabilme ve verilerini tartışabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308026012011 İleri Nöroanatomi Zorunlu 3 0 0 8
2 9308026012019 İleri Nöroanatomi Zorunlu 3 0 0 8
3 9308026052019 Nörobiyokimya Zorunlu 2 0 0 8
4 9308026022019 Nörohistoloji ve Nöroembriyoloji Zorunlu 3 0 0 8
5 930802SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 14
6 930802SDG.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 6
7 9308026032011 Sinir Sistemi Fizyolojisi-İleri Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 14 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 9308026022011 Nörohistoloji ve Nöroembriyoloji Zorunlu 3 0 0 8
4 930802SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 16
5 930802SDG.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 16
6 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
7 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
8 9308026032019 Sinir Sistemi Fizyolojisi-İleri Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 10 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308026052011 Nörobiyokimya Zorunlu 2 0 0 8
2 930802SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 17
3 930802SDG.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 25
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930802SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 25
2 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308026042012 Nöropataloji Seçmeli 2 0 0 8
2 9308026062012 Karşılaştırmalı Omurilik Anatomisi Seçmeli 2 0 0 8
3 9308026072012 Sinirbilimde Stereoloji Yöntemi Seçmeli 2 0 0 8
4 9308026092012 Nöroendokrin Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 8
5 9308026102011 Duysal Fizyoloji Seçmeli 1 0 0 7
6 9308026112012 Bağımlılık Seçmeli 2 0 0 8
7 9308026132012 Sinir Sisteminde Yapı Fonksiyon İlişkisi Seçmeli 3 0 0 8
8 9308026162011 Sinirbilimde Nanoteknoloji Uygulamaları Seçmeli 1 0 0 4
9 9308026172012 Sinir Hücre Kültürü Teknikleri Seçmeli 2 0 0 8
10 9308026202012 Moleküler Biyoloji-İleri Seçmeli 2 0 0 8
11 9308026212012 Nöroprotektif Mekanizmalar ve Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 8
12 9308026222012 Nörofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 0
13 9308026242012 Duysal Sistemlere Temel ve Klinik Yaklaşım Seçmeli 3 0 0 8
14 9308026262012 Santral Sinir Sistemi Elektrofizyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
15 9308026272012 Kognitif Süreçlerin Fizyopatolojisi Seçmeli 3 0 0 8
16 9308026282012 Nörovaskuler Hastalıklar Seçmeli 3 0 0 8
17 9308026302012 Deneysel Omurilik Yaralanması Seçmeli 3 0 0 8
18 9308026312012 Medikal Görüntü İşleme Seçmeli 2 0 0 8
19 9308026442012 Psikotik ve Affektif Bozukluklar Seçmeli 2 0 0 8
20 9308026452012 Medikal Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 8
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301086322019 Öğrenme ve Belleğin Fizyolojik Temelleri: Pratik Yaklaşım Seçmeli 2 2 0 0
2 9301116242019 Embriyolojik Gelişimin Moleküler Temelleri Seçmeli 2 0 0 0
3 9301116272019 Deneysel Embriyoloji Seçmeli 0 2 0 0
4 9308026042012 Nöropataloji Seçmeli 2 0 0 0
5 9308026062012 Karşılaştırmalı Omurilik Anatomisi Seçmeli 2 0 0 0
6 9308026092012 Nöroendokrin Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 0
7 9308026102019 Duysal Fizyoloji Seçmeli 1 0 0 0
8 9308026112012 Bağımlılık Seçmeli 2 0 0 0
9 9308026132012 Sinir Sisteminde Yapı Fonksiyon İlişkisi Seçmeli 3 0 0 0
10 9308026172012 Sinir Hücre Kültürü Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
11 9308026202012 Moleküler Biyoloji-İleri Seçmeli 2 0 0 0
12 9308026212012 Nöroprotektif Mekanizmalar ve Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 0
13 9308026222012 Nörofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 0
14 9308026242012 Duysal Sistemlere Temel ve Klinik Yaklaşım Seçmeli 3 0 0 0
15 9308026262012 Santral Sinir Sistemi Elektrofizyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
16 9308026272012 Kognitif Süreçlerin Fizyopatolojisi Seçmeli 3 0 0 0
17 9308026282012 Nörovaskuler Hastalıklar Seçmeli 3 0 0 0
18 9308026302012 Deneysel Omurilik Yaralanması Seçmeli 3 0 0 0
19 9308026312012 Medikal Görüntü İşleme Seçmeli 2 0 0 0
20 9308026442012 Psikotik ve Affektif Bozukluklar Seçmeli 2 0 0 0
21 9308026452012 Medikal Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 0
22 9308026462019 Sinir Sistemi ve Nöronun Moleküler Yapısı ve Gelişimi Seçmeli 2 0 0 0
23 9308026472019 Ağrı nörofizyolojisi temelinde kronik ağrı tedavisi Seçmeli 1 2 0 0
24 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
25 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308026042012 Nöropataloji Seçmeli 2 0 0 8
2 9308026062012 Karşılaştırmalı Omurilik Anatomisi Seçmeli 2 0 0 8
3 9308026072012 Sinirbilimde Stereoloji Yöntemi Seçmeli 2 0 0 8
4 9308026092012 Nöroendokrin Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 8
5 9308026102011 Duysal Fizyoloji Seçmeli 1 0 0 7
6 9308026112012 Bağımlılık Seçmeli 2 0 0 8
7 9308026132012 Sinir Sisteminde Yapı Fonksiyon İlişkisi Seçmeli 3 0 0 8
8 9308026162011 Sinirbilimde Nanoteknoloji Uygulamaları Seçmeli 1 0 0 4
9 9308026172012 Sinir Hücre Kültürü Teknikleri Seçmeli 2 0 0 8
10 9308026202012 Moleküler Biyoloji-İleri Seçmeli 2 0 0 8
11 9308026212012 Nöroprotektif Mekanizmalar ve Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 8
12 9308026222012 Nörofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 8
13 9308026242012 Duysal Sistemlere Temel ve Klinik Yaklaşım Seçmeli 3 0 0 8
14 9308026262012 Santral Sinir Sistemi Elektrofizyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
15 9308026272012 Kognitif Süreçlerin Fizyopatolojisi Seçmeli 3 0 0 8
16 9308026282012 Nörovaskuler Hastalıklar Seçmeli 3 0 0 8
17 9308026302012 Deneysel Omurilik Yaralanması Seçmeli 3 0 0 8
18 9308026312012 Medikal Görüntü İşleme Seçmeli 2 0 0 8
19 9308026442012 Psikotik ve Affektif Bozukluklar Seçmeli 2 0 0 8
20 9308026452012 Medikal Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 8
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301086322019 Öğrenme ve Belleğin Fizyolojik Temelleri: Pratik Yaklaşım Seçmeli 2 2 0 0
2 9301116242019 Embriyolojik Gelişimin Moleküler Temelleri Seçmeli 2 0 0 0
3 9301116272019 Deneysel Embriyoloji Seçmeli 0 2 0 0
4 9308026042012 Nöropataloji Seçmeli 2 0 0 0
5 9308026062012 Karşılaştırmalı Omurilik Anatomisi Seçmeli 2 0 0 0
6 9308026092012 Nöroendokrin Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 0
7 9308026102019 Duysal Fizyoloji Seçmeli 1 0 0 0
8 9308026112012 Bağımlılık Seçmeli 2 0 0 0
9 9308026132012 Sinir Sisteminde Yapı Fonksiyon İlişkisi Seçmeli 3 0 0 0
10 9308026172012 Sinir Hücre Kültürü Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
11 9308026202012 Moleküler Biyoloji-İleri Seçmeli 2 0 0 0
12 9308026212012 Nöroprotektif Mekanizmalar ve Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 0
13 9308026222012 Nörofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 0
14 9308026242012 Duysal Sistemlere Temel ve Klinik Yaklaşım Seçmeli 3 0 0 0
15 9308026262012 Santral Sinir Sistemi Elektrofizyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
16 9308026272012 Kognitif Süreçlerin Fizyopatolojisi Seçmeli 3 0 0 0
17 9308026282012 Nörovaskuler Hastalıklar Seçmeli 3 0 0 0
18 9308026302012 Deneysel Omurilik Yaralanması Seçmeli 3 0 0 0
19 9308026312012 Medikal Görüntü İşleme Seçmeli 2 0 0 0
20 9308026442012 Psikotik ve Affektif Bozukluklar Seçmeli 2 0 0 0
21 9308026452012 Medikal Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 0
22 9308026462019 Sinir Sistemi ve Nöronun Moleküler Yapısı ve Gelişimi Seçmeli 2 0 0 0
23 9308026472019 Ağrı nörofizyolojisi temelinde kronik ağrı tedavisi Seçmeli 1 2 0 0
24 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
25 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308026042012 Nöropataloji Seçmeli 2 0 0 8
2 9308026062012 Karşılaştırmalı Omurilik Anatomisi Seçmeli 2 0 0 8
3 9308026072012 Sinirbilimde Stereoloji Yöntemi Seçmeli 2 0 0 8
4 9308026092012 Nöroendokrin Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 8
5 9308026102011 Duysal Fizyoloji Seçmeli 1 0 0 7
6 9308026112012 Bağımlılık Seçmeli 2 0 0 8
7 9308026132012 Sinir Sisteminde Yapı Fonksiyon İlişkisi Seçmeli 3 0 0 8
8 9308026162011 Sinirbilimde Nanoteknoloji Uygulamaları Seçmeli 1 0 0 4
9 9308026172012 Sinir Hücre Kültürü Teknikleri Seçmeli 2 0 0 8
10 9308026202012 Moleküler Biyoloji-İleri Seçmeli 2 0 0 8
11 9308026212012 Nöroprotektif Mekanizmalar ve Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 8
12 9308026222012 Nörofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 8
13 9308026242012 Duysal Sistemlere Temel ve Klinik Yaklaşım Seçmeli 3 0 0 8
14 9308026262012 Santral Sinir Sistemi Elektrofizyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
15 9308026272012 Kognitif Süreçlerin Fizyopatolojisi Seçmeli 3 0 0 8
16 9308026282012 Nörovaskuler Hastalıklar Seçmeli 3 0 0 8
17 9308026302012 Deneysel Omurilik Yaralanması Seçmeli 3 0 0 8
18 9308026312012 Medikal Görüntü İşleme Seçmeli 2 0 0 8
19 9308026442012 Psikotik ve Affektif Bozukluklar Seçmeli 2 0 0 8
20 9308026452012 Medikal Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 8
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301086322019 Öğrenme ve Belleğin Fizyolojik Temelleri: Pratik Yaklaşım Seçmeli 2 2 0 0
2 9301116242019 Embriyolojik Gelişimin Moleküler Temelleri Seçmeli 2 0 0 0
3 9301116272019 Deneysel Embriyoloji Seçmeli 0 2 0 0
4 9308026042012 Nöropataloji Seçmeli 2 0 0 0
5 9308026062012 Karşılaştırmalı Omurilik Anatomisi Seçmeli 2 0 0 0
6 9308026092012 Nöroendokrin Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 0
7 9308026102019 Duysal Fizyoloji Seçmeli 1 0 0 0
8 9308026112012 Bağımlılık Seçmeli 2 0 0 0
9 9308026132012 Sinir Sisteminde Yapı Fonksiyon İlişkisi Seçmeli 3 0 0 0
10 9308026172012 Sinir Hücre Kültürü Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
11 9308026202012 Moleküler Biyoloji-İleri Seçmeli 2 0 0 0
12 9308026212012 Nöroprotektif Mekanizmalar ve Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 0
13 9308026222012 Nörofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 0
14 9308026242012 Duysal Sistemlere Temel ve Klinik Yaklaşım Seçmeli 3 0 0 0
15 9308026262012 Santral Sinir Sistemi Elektrofizyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
16 9308026272012 Kognitif Süreçlerin Fizyopatolojisi Seçmeli 3 0 0 0
17 9308026282012 Nörovaskuler Hastalıklar Seçmeli 3 0 0 0
18 9308026302012 Deneysel Omurilik Yaralanması Seçmeli 3 0 0 0
19 9308026312012 Medikal Görüntü İşleme Seçmeli 2 0 0 0
20 9308026442012 Psikotik ve Affektif Bozukluklar Seçmeli 2 0 0 0
21 9308026452012 Medikal Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 0
22 9308026462019 Sinir Sistemi ve Nöronun Moleküler Yapısı ve Gelişimi Seçmeli 2 0 0 0
23 9308026472019 Ağrı nörofizyolojisi temelinde kronik ağrı tedavisi Seçmeli 1 2 0 0
24 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
25 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308026042012 Nöropataloji Seçmeli 2 0 0 8
2 9308026062012 Karşılaştırmalı Omurilik Anatomisi Seçmeli 2 0 0 8
3 9308026072012 Sinirbilimde Stereoloji Yöntemi Seçmeli 2 0 0 8
4 9308026092012 Nöroendokrin Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 8
5 9308026102011 Duysal Fizyoloji Seçmeli 1 0 0 7
6 9308026112012 Bağımlılık Seçmeli 2 0 0 8
7 9308026132012 Sinir Sisteminde Yapı Fonksiyon İlişkisi Seçmeli 3 0 0 8
8 9308026162011 Sinirbilimde Nanoteknoloji Uygulamaları Seçmeli 1 0 0 4
9 9308026172012 Sinir Hücre Kültürü Teknikleri Seçmeli 2 0 0 8
10 9308026202012 Moleküler Biyoloji-İleri Seçmeli 2 0 0 8
11 9308026212012 Nöroprotektif Mekanizmalar ve Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 8
12 9308026222012 Nörofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 8
13 9308026242012 Duysal Sistemlere Temel ve Klinik Yaklaşım Seçmeli 3 0 0 8
14 9308026262012 Santral Sinir Sistemi Elektrofizyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
15 9308026272012 Kognitif Süreçlerin Fizyopatolojisi Seçmeli 3 0 0 8
16 9308026282012 Nörovaskuler Hastalıklar Seçmeli 3 0 0 8
17 9308026302012 Deneysel Omurilik Yaralanması Seçmeli 3 0 0 8
18 9308026312012 Medikal Görüntü İşleme Seçmeli 2 0 0 8
19 9308026442012 Psikotik ve Affektif Bozukluklar Seçmeli 2 0 0 8
20 9308026452012 Medikal Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 8
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr