Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları - Yaşlı Sağlığı - Yüksek Lisans Dereceli DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Kazanılan Derece
Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir. Öğrencilerin özelliklerine göre Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Programın amacı; ülke gereksinimleri doğrultusunda yaşlı birey/hastaya bütüncül bakış açısıyla ve problem çözme yaklaşımıyla teori ve uygulamaları sentez edebilen, yaşlı bireylerin sağlıklarını korumak amacıyla geriatrik bakım, koruyucu hizmetler konularında danışmanlık yapabilecek, etik ilkeleri dikkate alan, ekip kavramını benimsemiş, konusuna ilişkin son literatürü izleme alışkanlığına sahip, yaşlılık, yaşlanma ve yaşlanma modelleri ile ilgili araştırma yapabilen ve sonuçları gerekli şekilde meslektaşları ile paylaşan, geleceğe yönelik projeler üretebilecek, yaratıcılık becerisi olan bilim insanları yetiştirmek ve bu konudaki farkındalığı artırmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktora programını tamamlayanlardan uzmanlık alanlarında yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili çalışmalarda liderlik etmeleri, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip etmeleri, gereğinde alanda çalışanlar ile akademisyenler arasında köprü görevi üstlenmeleri, toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek projeler üretmeleri, bu alanda çalışan meslektaşları için rehber olmaları beklenmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr.Fehmi AKÇİÇEK, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
Bölüm Olanakları
İç Hastalıklar Anabilim Dalı Tıp Fakültesi Binasında yer almaktadır. Programın sürdürülebilmesi için gerekli derslik ve laboratuvarlar mevcuttur.

Program Çıktıları
1Yaşlıya yaklaşımda bütüncül bakış açısını kazanma
2Bilimsel literatürü eleştirel biçimde okuyabilme, yeni fikirler geliştirebilme, bu fikirleri toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek projeler şekline dönüştürebilme
3Aldıkları bilgi sonucunda sosyal, politik ve yaşlı sağlığı alanında toplumu yönlendirebilme
4Yaşlı sağlığı alanında çalışan meslektaşları için rehber görevi üstlenebilme
5Yaşlılık ile ilgili alanlar ve uygulamalarda etik bakış açısı ve davranışa sahip olabilme
6Yapılan bir bilimsel çalışmanın çıktılarını ulusal ve uluslar arası bilim çevrelerine sunabilme.
7Gerçekleştirilmiş bilimsel bir çalışmayı elde edilen veriler neticesinde değerlendirebilme.
8Bilimsel bir çalışma için ön hazırlık yapabilme.
9Bilimsel alanda edinilen bilgiler ışığında olaylara geniş perspektifte bakabilme.
10Kendi araştırma alanına ilişkin bilgi ve kavramları her düzeyde tartışabilme
11Yaşlı sağlığının biyopsikososyal ve felsefi boyutlarını tanımlayabilme
12Ekip çalışması yürütebilme
13Çalışmalarını iyi uygulamalar ve laboratuvar güvenliği ilkelerine uygun yürütebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301226022012 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Makale Yazımı Zorunlu 2 2 0 9
2 9301226022019 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Makale Yazımı Zorunlu 2 2 0 6
3 930122SDG1 İç Hastalıkları Yaşlı Sağlığı Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 9
4 930122SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 4
5 9301226012012 Yaşlı Sağlığına Giriş Zorunlu 2 0 0 8
6 9301226012019 Yaşlı Sağlığına Giriş Zorunlu 2 0 0 3
7 9301226042012 Yaşlı Sağlığında Sportif Aktiviteler Zorunlu 2 2 0 9
8 9301226042019 Yaşlı Sağlığında Sportif Aktiviteler Zorunlu 2 2 0 6
9 9301226202019 Yaşlılık ve Beslenme Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 14 8 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301226052012 Bilim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 8
2 9301226052019 Bilim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 5
3 930122SDG2 İç Hastalıkları Yaşlı Sağlığı Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 9
4 9301226312019 Sağlıklı Yaşlanma Zorunlu 3 0 0 5
5 930122SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 3
6 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
7 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
8 9301226032012 Yaşlı Sağlığında Etik ve Hukuk Zorunlu 2 0 0 8
9 9301226032019 Yaşlı Sağlığında Etik ve Hukuk Zorunlu 2 0 0 4
10 9301226072012 Yaşlıda Ağız ve Diş Sağlığı Zorunlu 2 0 0 8
11 9301226072019 Yaşlıda Ağız ve Diş Sağlığı Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 15 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930122SDG3 İç Hastalıkları Yaşlı Sağlığı Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 930122SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 25
3 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 930122SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 25
4 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 70
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
İç Hastalıkları Yaşlı Sağlığı Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301226062012 Yaşlanma Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
2 9301226082013 Yaşlılık Epidemiyolojisi Seçmeli 4 0 0 0
3 9301226092013 Yaşlanmanın Sosyal Yönü Seçmeli 4 0 0 0
4 9301226102012 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 2 4 0 0
5 9301226112012 Yaşlı Bakım Uygulamaları I Huzurevi Seçmeli 0 4 0 0
6 9301226122012 Yaşlı Politikaları Seçmeli 2 0 0 6
7 9301226132012 Yaşlanma İle İlgili Güncel Araştırma Seçmeli 2 4 0 0
8 9301226142012 Yaşlılık Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 0
9 9301226152012 Yaşlı İle İletişim Seçmeli 2 0 0 0
10 9301226162012 Yaşlanan Beyin Seçmeli 2 0 0 0
11 9301226172012 Yaşlı Bakım Uygulamaları II Hastane Seçmeli 0 6 0 0
12 9301226182012 Yaşlının Evde Bakımı Seçmeli 3 0 0 10
13 9301226212012 Gerodontoloji Seçmeli 2 2 0 0
14 9301226222012 İleri İstatistiki Uygulamalar Seçmeli 3 2 0 0
15 9301226232012 Yaşlıda Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
16 9301226242013 Demans ve Alzheimer Hastalığı Seçmeli 2 2 0 0
17 9301226252012 Kronik Hastalıklarda Rehabilitasyon Seçmeli 3 4 0 0
18 9301226262013 Yaşlı Bakım Uygulamaları III Evde Bakım Seçmeli 0 6 0 0
19 9301226272012 Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım Seçmeli 2 0 0 10
20 9301226282012 Yaşlılıkta Ürogenital Sorunlar ve Bakımı Seçmeli 2 0 0 0
21 9301226292012 Yaşlanma ve Genetik Seçmeli 2 0 0 0
22 9301226302013 Yaşlı Hasta İletişiminde Psikodrama Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301226062012 Yaşlanma Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 10
2 9301226082013 Yaşlılık Epidemiyolojisi Seçmeli 4 0 0 10
3 9301226092013 Yaşlanmanın Sosyal Yönü Seçmeli 4 0 0 8
4 9301226102012 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 2 4 0 10
5 9301226112012 Yaşlı Bakım Uygulamaları I Huzurevi Seçmeli 0 4 0 10
6 9301226122012 Yaşlı Politikaları Seçmeli 2 0 0 6
7 9301226132012 Yaşlanma İle İlgili Güncel Araştırma Seçmeli 2 4 0 10
8 9301226142012 Yaşlılık Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 5
9 9301226152012 Yaşlı İle İletişim Seçmeli 2 0 0 5
10 9301226162012 Yaşlanan Beyin Seçmeli 2 0 0 5
11 9301226172012 Yaşlı Bakım Uygulamaları II Hastane Seçmeli 0 6 0 10
12 9301226182012 Yaşlının Evde Bakımı Seçmeli 3 0 0 10
13 9301226192013 Yaşlılarda Enfeksiyonlar ve Koruma İlkeleri Seçmeli 2 2 0 4
14 9301226202012 Yaşlılık ve Beslenme Seçmeli 2 0 0 10
15 9301226212012 Gerodontoloji Seçmeli 2 2 0 8
16 9301226222012 İleri İstatistiki Uygulamalar Seçmeli 3 2 0 10
17 9301226232012 Yaşlıda Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 5
18 9301226242013 Demans ve Alzheimer Hastalığı Seçmeli 2 2 0 8
19 9301226252012 Kronik Hastalıklarda Rehabilitasyon Seçmeli 3 4 0 12
20 9301226262013 Yaşlı Bakım Uygulamaları III Evde Bakım Seçmeli 0 6 0 10
21 9301226272012 Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım Seçmeli 2 0 0 10
22 9301226282012 Yaşlılıkta Ürogenital Sorunlar ve Bakımı Seçmeli 2 0 0 5
23 9301226292012 Yaşlanma ve Genetik Seçmeli 2 0 0 5
24 9301226302013 Yaşlı Hasta İletişiminde Psikodrama Seçmeli 1 2 0 5
25 9301226312017 Sağlıklı Yaşlanma Seçmeli 3 0 0 9
İç Hastalıkları Yaşlı Sağlığı Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301226062012 Yaşlanma Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
2 9301226082013 Yaşlılık Epidemiyolojisi Seçmeli 4 0 0 0
3 9301226092013 Yaşlanmanın Sosyal Yönü Seçmeli 4 0 0 0
4 9301226102012 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 2 4 0 0
5 9301226112012 Yaşlı Bakım Uygulamaları I Huzurevi Seçmeli 0 4 0 0
6 9301226122012 Yaşlı Politikaları Seçmeli 2 0 0 6
7 9301226132012 Yaşlanma İle İlgili Güncel Araştırma Seçmeli 2 4 0 0
8 9301226142012 Yaşlılık Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 0
9 9301226152012 Yaşlı İle İletişim Seçmeli 2 0 0 0
10 9301226162012 Yaşlanan Beyin Seçmeli 2 0 0 0
11 9301226172012 Yaşlı Bakım Uygulamaları II Hastane Seçmeli 0 6 0 0
12 9301226182012 Yaşlının Evde Bakımı Seçmeli 3 0 0 10
13 9301226212012 Gerodontoloji Seçmeli 2 2 0 0
14 9301226222012 İleri İstatistiki Uygulamalar Seçmeli 3 2 0 0
15 9301226232012 Yaşlıda Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
16 9301226242013 Demans ve Alzheimer Hastalığı Seçmeli 2 2 0 0
17 9301226252012 Kronik Hastalıklarda Rehabilitasyon Seçmeli 3 4 0 0
18 9301226262013 Yaşlı Bakım Uygulamaları III Evde Bakım Seçmeli 0 6 0 0
19 9301226272012 Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım Seçmeli 2 0 0 10
20 9301226282012 Yaşlılıkta Ürogenital Sorunlar ve Bakımı Seçmeli 2 0 0 0
21 9301226292012 Yaşlanma ve Genetik Seçmeli 2 0 0 0
22 9301226302013 Yaşlı Hasta İletişiminde Psikodrama Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301226062012 Yaşlanma Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 10
2 9301226082013 Yaşlılık Epidemiyolojisi Seçmeli 4 0 0 10
3 9301226092013 Yaşlanmanın Sosyal Yönü Seçmeli 4 0 0 8
4 9301226102012 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 2 4 0 10
5 9301226112012 Yaşlı Bakım Uygulamaları I Huzurevi Seçmeli 0 4 0 10
6 9301226122012 Yaşlı Politikaları Seçmeli 2 0 0 6
7 9301226132012 Yaşlanma İle İlgili Güncel Araştırma Seçmeli 2 4 0 10
8 9301226142012 Yaşlılık Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 5
9 9301226152012 Yaşlı İle İletişim Seçmeli 2 0 0 5
10 9301226162012 Yaşlanan Beyin Seçmeli 2 0 0 5
11 9301226172012 Yaşlı Bakım Uygulamaları II Hastane Seçmeli 0 6 0 10
12 9301226182012 Yaşlının Evde Bakımı Seçmeli 3 0 0 10
13 9301226192013 Yaşlılarda Enfeksiyonlar ve Koruma İlkeleri Seçmeli 2 2 0 4
14 9301226202012 Yaşlılık ve Beslenme Seçmeli 2 0 0 10
15 9301226212012 Gerodontoloji Seçmeli 2 2 0 8
16 9301226222012 İleri İstatistiki Uygulamalar Seçmeli 3 2 0 10
17 9301226232012 Yaşlıda Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 5
18 9301226242013 Demans ve Alzheimer Hastalığı Seçmeli 2 2 0 8
19 9301226252012 Kronik Hastalıklarda Rehabilitasyon Seçmeli 3 4 0 12
20 9301226262013 Yaşlı Bakım Uygulamaları III Evde Bakım Seçmeli 0 6 0 10
21 9301226272012 Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım Seçmeli 2 0 0 10
22 9301226282012 Yaşlılıkta Ürogenital Sorunlar ve Bakımı Seçmeli 2 0 0 5
23 9301226292012 Yaşlanma ve Genetik Seçmeli 2 0 0 5
24 9301226302013 Yaşlı Hasta İletişiminde Psikodrama Seçmeli 1 2 0 5
25 9301226312017 Sağlıklı Yaşlanma Seçmeli 3 0 0 9
İç Hastalıkları Yaşlı Sağlığı Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301226062012 Yaşlanma Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
2 9301226082013 Yaşlılık Epidemiyolojisi Seçmeli 4 0 0 0
3 9301226092013 Yaşlanmanın Sosyal Yönü Seçmeli 4 0 0 0
4 9301226102012 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 2 4 0 0
5 9301226112012 Yaşlı Bakım Uygulamaları I Huzurevi Seçmeli 0 4 0 0
6 9301226122012 Yaşlı Politikaları Seçmeli 2 0 0 6
7 9301226132012 Yaşlanma İle İlgili Güncel Araştırma Seçmeli 2 4 0 0
8 9301226142012 Yaşlılık Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 0
9 9301226152012 Yaşlı İle İletişim Seçmeli 2 0 0 0
10 9301226162012 Yaşlanan Beyin Seçmeli 2 0 0 0
11 9301226172012 Yaşlı Bakım Uygulamaları II Hastane Seçmeli 0 6 0 0
12 9301226182012 Yaşlının Evde Bakımı Seçmeli 3 0 0 10
13 9301226212012 Gerodontoloji Seçmeli 2 2 0 0
14 9301226222012 İleri İstatistiki Uygulamalar Seçmeli 3 2 0 0
15 9301226232012 Yaşlıda Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
16 9301226242013 Demans ve Alzheimer Hastalığı Seçmeli 2 2 0 0
17 9301226252012 Kronik Hastalıklarda Rehabilitasyon Seçmeli 3 4 0 0
18 9301226262013 Yaşlı Bakım Uygulamaları III Evde Bakım Seçmeli 0 6 0 0
19 9301226272012 Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım Seçmeli 2 0 0 10
20 9301226282012 Yaşlılıkta Ürogenital Sorunlar ve Bakımı Seçmeli 2 0 0 0
21 9301226292012 Yaşlanma ve Genetik Seçmeli 2 0 0 0
22 9301226302013 Yaşlı Hasta İletişiminde Psikodrama Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301226062012 Yaşlanma Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 10
2 9301226082013 Yaşlılık Epidemiyolojisi Seçmeli 4 0 0 10
3 9301226092013 Yaşlanmanın Sosyal Yönü Seçmeli 4 0 0 8
4 9301226102012 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 2 4 0 10
5 9301226112012 Yaşlı Bakım Uygulamaları I Huzurevi Seçmeli 0 4 0 10
6 9301226122012 Yaşlı Politikaları Seçmeli 2 0 0 6
7 9301226132012 Yaşlanma İle İlgili Güncel Araştırma Seçmeli 2 4 0 10
8 9301226142012 Yaşlılık Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 5
9 9301226152012 Yaşlı İle İletişim Seçmeli 2 0 0 5
10 9301226162012 Yaşlanan Beyin Seçmeli 2 0 0 5
11 9301226172012 Yaşlı Bakım Uygulamaları II Hastane Seçmeli 0 6 0 10
12 9301226182012 Yaşlının Evde Bakımı Seçmeli 3 0 0 10
13 9301226192013 Yaşlılarda Enfeksiyonlar ve Koruma İlkeleri Seçmeli 2 2 0 4
14 9301226202012 Yaşlılık ve Beslenme Seçmeli 2 0 0 10
15 9301226212012 Gerodontoloji Seçmeli 2 2 0 8
16 9301226222012 İleri İstatistiki Uygulamalar Seçmeli 3 2 0 10
17 9301226232012 Yaşlıda Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 5
18 9301226242013 Demans ve Alzheimer Hastalığı Seçmeli 2 2 0 8
19 9301226252012 Kronik Hastalıklarda Rehabilitasyon Seçmeli 3 4 0 12
20 9301226262013 Yaşlı Bakım Uygulamaları III Evde Bakım Seçmeli 0 6 0 10
21 9301226272012 Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım Seçmeli 2 0 0 10
22 9301226282012 Yaşlılıkta Ürogenital Sorunlar ve Bakımı Seçmeli 2 0 0 5
23 9301226292012 Yaşlanma ve Genetik Seçmeli 2 0 0 5
24 9301226302013 Yaşlı Hasta İletişiminde Psikodrama Seçmeli 1 2 0 5
25 9301226312017 Sağlıklı Yaşlanma Seçmeli 3 0 0 9
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301226062012 Yaşlanma Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 10
2 9301226082013 Yaşlılık Epidemiyolojisi Seçmeli 4 0 0 10
3 9301226092013 Yaşlanmanın Sosyal Yönü Seçmeli 4 0 0 8
4 9301226102012 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 2 4 0 10
5 9301226112012 Yaşlı Bakım Uygulamaları I Huzurevi Seçmeli 0 4 0 10
6 9301226122012 Yaşlı Politikaları Seçmeli 2 0 0 6
7 9301226132012 Yaşlanma İle İlgili Güncel Araştırma Seçmeli 2 4 0 10
8 9301226142012 Yaşlılık Psikolojisi Seçmeli 2 0 0 5
9 9301226152012 Yaşlı İle İletişim Seçmeli 2 0 0 5
10 9301226162012 Yaşlanan Beyin Seçmeli 2 0 0 5
11 9301226172012 Yaşlı Bakım Uygulamaları II Hastane Seçmeli 0 6 0 10
12 9301226182012 Yaşlının Evde Bakımı Seçmeli 3 0 0 10
13 9301226192013 Yaşlılarda Enfeksiyonlar ve Koruma İlkeleri Seçmeli 2 2 0 4
14 9301226202012 Yaşlılık ve Beslenme Seçmeli 2 0 0 10
15 9301226212012 Gerodontoloji Seçmeli 2 2 0 8
16 9301226222012 İleri İstatistiki Uygulamalar Seçmeli 3 2 0 10
17 9301226232012 Yaşlıda Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 0 5
18 9301226242013 Demans ve Alzheimer Hastalığı Seçmeli 2 2 0 8
19 9301226252012 Kronik Hastalıklarda Rehabilitasyon Seçmeli 3 4 0 12
20 9301226262013 Yaşlı Bakım Uygulamaları III Evde Bakım Seçmeli 0 6 0 10
21 9301226272012 Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım Seçmeli 2 0 0 10
22 9301226282012 Yaşlılıkta Ürogenital Sorunlar ve Bakımı Seçmeli 2 0 0 5
23 9301226292012 Yaşlanma ve Genetik Seçmeli 2 0 0 5
24 9301226302013 Yaşlı Hasta İletişiminde Psikodrama Seçmeli 1 2 0 5
25 9301226312017 Sağlıklı Yaşlanma Seçmeli 3 0 0 9
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr