Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı - Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı - Yüksek Lisans Dereceli DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ülkemizde, 11.4.2007 tarih ve 5624 sayılı yeni “Kan ve Kan Ürünleri Kanunu”na dayanılarak hazırlanan 27074 sayılı “Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği” 4.12.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece, hukuksal açıdan, Avrupa Birliği Direktifleri ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Komisyonu önerilerine tam uyum sağlanırken, ülkemiz açısından ciddi bir sorun olan, güvenli ve yeterli kan ve kan bileşenlerinin temininde yaşanan yetersizliği gidermeye yönelik olarak, tüm ülke genelinde “Bölge Kan Bankacılığı” temelli yeni bir sisteme geçilmiştir. “Ulusal Kan Politikası” her ne kadar gelişmiş ülkelerin güncel uygulamaları doğrultusunda şekillendirilmişse de, ulusal politikaların sürdürülebilirliği, bu alanda bilgi, deneyim ve yeterlilik sahibi uzmanların yetiştirilmesi ile mümkündür. Ulusal kan politikamızda örnek alınan ülkelerde “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı” ayrı bir eğitim alanıdır. Modern tıptaki gelişmelere paralel olarak, birçok tıp alanıyla bütünleşen bu alanda da sürekli bilimsel ve teknolojik gelişmeler gerçekleşmektedir. Oysa konu ülkemizde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarında yok denecek kadar az yer almaktadır. Bu alanda yetişmiş hekim açığı, Sağlık Bakanlığımızın 1 ila 5 aylık süreleri kapsayan sertifikasyon programları ile yetiştirilen hekimler marifetiyle giderilmeye çalışılmaktadır. Ege Üniversitesi, 2003 yılından beri bu sertifikasyon programında Koordinatör Merkez olarak yer almaktadır. Söz konusu sertifikasyon programı, ülkemiz için önemli olmakla beraber bilimsel ve akademik yönleriyle yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde, güvenli ve yeterli kanın sağlanması, işlenmesi, saklanma ve transportu gibi temel konularda standardizasyonun sağlanmasında, kan ve kan ürünlerinin uygun ve etkin kullanımının sağlanmasında, hemovigilans sisteminin geliştirilip uygulanmasında, kapsamlı bir programla yetiştirilmiş hekimlere gereksinim bulunmaktadır. Bunun ötesinde, transfüzyon immunolojisi ve serolojisi alanlarında diagnostik üretimi, plazma fraksinasyon ürünlerinin elde edilmesi ile ilgili Araştırma–Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ve endüstriyel gelişimde de, yetişmiş insan gücüne gereksinimimiz olduğu bir gerçektir. Ege Üniversitesi Hastanesi Bölge Kan Merkezi, yılda 30,000 kan donasyonu gerçekleştirmekte ve işlemekte, 2000 yatak kapasiteli bir Bölge Hastanesi olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, intrauterin dönem dahil tüm yaş gruplarına ve çeşitli klinik durumlara –travma, kardiyovaskuler cerrahi, solid organ ve kök hücre transplantasyonu- ve duruma özel (lökosidi azaltılmış, ışınlanmış, yıkanmış) transfüzyon desteği sağlamaktadır. Bu Doktora Programını tamamlayan hekimler, transfüzyon immünolojisi, serolojisi, güvenliği ve uygulamaları alanında yeterli bilgi, beceri ve tutumlara sahip olarak ülkemizin bu çok önemli alandaki yetişmiş insan gücü gereksinimini karşılayacaklardır. Bu hekimler, transfüzyon immunolojisi, serolojisi, moleküler biyolojisi konularında yetkin, bu alanlarda Ar-Ge faaliyetleri yürütmek konusunda gerekli alt yapıya sahip, hemaferez teknolojileri, kan ve bileşenlerinin etkin toplanma, işlenme, depolama, dağıtım ve kullanımı konularında donanıma sahip, konunun uzmanları olacaklardır. Ülkemizde, “Ulusal Kan Politikası” nın çağımızın gereklerine uygun olarak geliştirilmesi ve sürdürülmesi, multidisipliner bu alana özel bir uzmanlık eğitimi ile karşılanabilecektir.
Kazanılan Derece
Doktora
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına, Tıp Fakültesi mezunları kabul edilecektir. Başvuracak adaylar ALES sınavından 60, YDS'den 55 puan almış olmalıdırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bu programa Tıp Fakültesi Mezunları kabul edilecektir. Başka bir uzmanlık alanında uzmanlık eğitimi almakta olanlar veya bu eğitimi tamamlamış olanlar da programa başvuruda bulunabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora programı toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 120 AKTS'si tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS’dir.
Program Profili
Doktora Programını tamamlayan hekimler, transfüzyon immünolojisi, serolojisi, güvenliği ve uygulamaları alanında yeterli bilgi, beceri ve tutumlara sahip olarak ülkemizin bu çok önemli alandaki yetişmiş insan gücü gereksinimini karşılayacaklardır. Bu hekimler, transfüzyon immunolojisi, serolojisi, moleküler biyolojisi konularında yetkin, bu alanlarda Ar-Ge faaliyetleri yürütmek konusunda gerekli alt yapıya sahip, hemaferez teknolojileri, kan ve bileşenlerinin etkin toplanma, işlenme, depolama, dağıtım ve kullanımı konularında donanıma sahip, konunun uzmanları olacaklardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölge Kan Merkezleri, Transfüzyon Merkezleri ve Kan Merkezleri Teknolojisine Yönelik Sağlık Endüstrisi
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bulunmamaktadır
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Doktora veya sanatta yeterlik çalışmasına kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşullarında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı ve AKTS/DS Koordinatörü Prof. Dr. Yeşim Aydınok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Anabilim Dalı Ege Üniversitesi Kan Merkezi yesim.aydinok@ege.edu.tr Tel: 0232 390 4950, 0232 390 1029
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesi Kan Merkezi’nde Kan Merkezi Müdürü ve İmmun Hematoloji Sorumlusu Prof.Dr. Yeşim Aydınok ve Mikrobiyoloji Sorumlusu Prof. Dr. Rüçhan Yazan Sertöz dışında 3 uzman hekim, 26 sağlık teknisyeni, 1 hemşire ve 11 yardımcı personel çalışmaktadır. Ege Bölgesin’deki 3 Bölge Kan Merkezi’nden biri olarak hizmet vermekte olan merkezimizde yılda ortalama 30,000 kan bağışı kabul edilmekte ve immunhematoloji laboratuvarında yıllık ortalama toplam 65000 ürün çıkışı yapılmaktadır. Kan Alma Birimi’nde ayrıca trombosit aferezi de yapılmaktadır. Ege Üniversitesi Kan Merkezi süreli bölge kan merkezi olarak hizmet vermektedir. Kan Alma ve Aferez Birimi, İmmunhematoloji Laboratuvarı, Komponent Birimi ve Seroloji Laboratuvarı birimlerinden oluşmaktadır. Bu birimlerde modern tıbbın gerektirdiği şekilde donör kabulü, ürün ayrırma, kanın mikrobiyolojik ve immunheamtoloji açısından güvenliğini sağlayabilmek adına tüm işlemlerin yapılmaına olanak sağlayan teknik donanım mevcuttur. Seçmeli ve zorunlu dersler gerektirdiğinde pratik dersler için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi HLA Doku Tipi Laboratuvarı, Çocuk İmmünoloji Laboratuvarı, Hücre Kültürü Laboratuvarı, Kök Hücre Laboratuvarı, Doku kriyoprezervasyon Laboratuvarı, Terapötik Aferez Birimi ve Hematoloji Laboratuvarı kullanılabilecektir. Doktora öğrencilerinin tez ve araştırmaları için bilgisayar kullanımı ve Ege Üniversitesi kütüphanesinde bulunan süreli yayınlara ulaşım olanaklar dahilindedir.

Program Çıktıları
1Transfüzyon uygulamaları için araştırıcı ve analitik düşünce yaklaşımı ile immüno-hematolojik ve serolojik çalışmaları gerçekleştirme, ileri testleri önerme, etkin laboratuvar ve klinik konsültasyon sağlama
2 Transfüzyon reaksiyonlarının incelenmesi, bilimsel kanıtlar temelinde tanısal ve konsultativ değerlendirme ve izlemi konularında deneyim kazandırma
3Kan ve bileşenlerinin yüksek etkinlikte toplanma, işlenme, depolama, dağıtım ve etkin kullanımı ile hemaferez teknolojileri, konularında bilgi ve deneyimleri artırma
4Terapötik aferez prensipleri ve çeşitli hastalık durumlarında kullanımı konularında bilgi sağlama, terapötik aferez işlemlerini planlama ve tıbbi gözlemi konularında deneyim kazandırma
5Periferik kök hücre toplama, işleme, saklama süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sağlama
6Transfüzyon Tıbbında, HLA moleküler/serolojik (DNA) tiplemesi ve akış sitometrisinin yeri ve kullanım alanları konularında bilgi ve deneyim kazandırma
7Hastane transfüzyon komitesi işlevi ve görevleri konusunda bilgi ve deneyim kazandırma
8Bilgi teknolojisini kullanmak, bilgiyi yönetmek, ve istatistiksel yöntemleri kullanma becerisi
9Bağımsız olarak bir araştırma projesi yazıp, uygulayıp sunabilecek düzeyde deneyim edinme
10Alanında elde ettiği deneyimi ve çalışma çıktılarını bilimsel ortamlarda profesyonel düzeyde sunma ve bilimsel yayın haline getirme becerisi
11Transfüzyon immunolojisi, serolojisi, moleküler biyolojisi konularında Ar-Ge faaliyetleri planlama ve yürütme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930806SDG1 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Yükseklisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 8
2 9308066012014 Bağışçı Seçimi, Flebotomi ve Bağışçı Reaksiyonları Zorunlu 1 8 0 7
3 9308066012019 Bağışçı Seçimi, Flebotomi ve Bağışçı Reaksiyonları Zorunlu 1 4 0 6
4 9308066032014 Hemaferez Uygulamaları Zorunlu 1 4 0 7
5 9308066032019 Hemaferez Uygulamaları Zorunlu 1 4 0 6
6 9308066062019 Kan Bankacılığında Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Zorunlu 1 2 0 2
7 9308066022014 Kan Ürünlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Zorunlu 1 2 0 3
8 9308066022019 Kan Ürünlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Zorunlu 1 2 0 2
9 9308066042019 Mikrobiyolojik Tarama ve Doğrulama Testleri Zorunlu 1 4 0 6
10 930806SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER 1 Seçmeli - - - 13
Toplam 8 30 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930806SDG2 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Yükseklisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 8
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
4 9308066092019 Hemovigilans Türkiye’de ve Dünyada Güncel Durum Zorunlu 1 2 0 2
5 9308066052014 Kan Bankacılığında Immunhematoloji Zorunlu 1 6 0 7
6 9308066052019 Kan Bankacılığında Immunhematoloji Zorunlu 1 6 0 6
7 9308066062014 Kan Bankacılığında Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Zorunlu 1 2 0 3
8 9308066042014 Mikrobiyolojik Tarama ve Doğrulama Testleri Zorunlu 1 4 0 7
9 930806SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER 2 Seçmeli - - - 7
10 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
11 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
12 9308066072019 Transfüzyon Pratiği ve Klinik Uygulamaları Zorunlu 1 4 0 4
13 9308066082019 Transfüzyonun Reaksiyonlarının Tanımlanması, Klinik ve Laboratuvar Yaklaşımı Zorunlu 1 4 0 4
Toplam 11 28 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930806SDG3 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Yükseklisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 930806SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER 3 Seçmeli - - - 11
3 9308066072014 Transfüzyon Pratiği ve Klinik Uygulamaları Zorunlu 1 6 0 7
4 9308066082014 Transfüzyonun Reaksiyonlarının Tanımlanması, Klinik ve Laboratuvar Yaklaşımı Zorunlu 1 4 0 7
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 10 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308066092014 Hemovigilans Türkiye’de ve Dünyada Güncel Durum Zorunlu 1 4 0 3
2 930806SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER 4 Seçmeli - - - 22
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
4 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 4 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Yükseklisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308066102014 Doku ve Kök Hücre Bankacılığı Seçmeli 1 2 0 0
2 9308066112014 Plazma Fraksinasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 0
3 9308066122014 Patojen İnaktivasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 0
4 9308066132014 Biyoistatistik Seçmeli 1 0 0 0
5 9308066142019 HLA ve Moleküler (DNA) Doku Tiplemesi Seçmeli 1 2 0 0
6 9308066162019 Kan Bankacılığında Akış Sitometrisi Uygulamaları Seçmeli 1 2 0 0
7 9308066172014 Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri Seçmeli 1 2 0 0
8 9308066182019 Koagulan/Antikoagulan Mekanizmalar ve Hemostaz Seçmeli 1 2 0 0
9 9308066192017 Tronbosit Nötrofil İmnobiyolojisi Seçmeli 1 2 0 0
10 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
11 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308066102014 Doku ve Kök Hücre Bankacılığı Seçmeli 1 2 0 10
2 9308066112014 Plazma Fraksinasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 2
3 9308066122014 Patojen İnaktivasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 2
4 9308066132014 Biyoistatistik Seçmeli 1 0 0 6
5 9308066142014 HLA ve Moleküler (DNA) Doku Tiplemesi Seçmeli 1 2 0 10
6 9308066162014 Kan Bankacılığında Akış Sitometrisi Uygulamaları Seçmeli 1 2 0 10
7 9308066172014 Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri Seçmeli 1 2 0 10
8 9308066182014 Koagulan/Antikoagulan Mekanizmalar ve Hemostaz Seçmeli 1 2 0 10
9 9308066192017 Tronbosit Nötrofil İmnobiyolojisi Seçmeli 1 2 0 3
10 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
11 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Yükseklisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308066102014 Doku ve Kök Hücre Bankacılığı Seçmeli 1 2 0 0
2 9308066112014 Plazma Fraksinasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 0
3 9308066122014 Patojen İnaktivasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 0
4 9308066132014 Biyoistatistik Seçmeli 1 0 0 0
5 9308066142019 HLA ve Moleküler (DNA) Doku Tiplemesi Seçmeli 1 2 0 0
6 9308066162019 Kan Bankacılığında Akış Sitometrisi Uygulamaları Seçmeli 1 2 0 0
7 9308066172014 Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri Seçmeli 1 2 0 0
8 9308066182019 Koagulan/Antikoagulan Mekanizmalar ve Hemostaz Seçmeli 1 2 0 0
9 9308066192017 Tronbosit Nötrofil İmnobiyolojisi Seçmeli 1 2 0 0
10 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
11 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308066102014 Doku ve Kök Hücre Bankacılığı Seçmeli 1 2 0 10
2 9308066112014 Plazma Fraksinasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 2
3 9308066122014 Patojen İnaktivasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 2
4 9308066132014 Biyoistatistik Seçmeli 1 0 0 6
5 9308066142014 HLA ve Moleküler (DNA) Doku Tiplemesi Seçmeli 1 2 0 10
6 9308066162014 Kan Bankacılığında Akış Sitometrisi Uygulamaları Seçmeli 1 2 0 10
7 9308066172014 Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri Seçmeli 1 2 0 10
8 9308066182014 Koagulan/Antikoagulan Mekanizmalar ve Hemostaz Seçmeli 1 2 0 10
9 9308066192017 Tronbosit Nötrofil İmnobiyolojisi Seçmeli 1 2 0 3
10 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
11 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Yükseklisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308066102014 Doku ve Kök Hücre Bankacılığı Seçmeli 1 2 0 0
2 9308066112014 Plazma Fraksinasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 0
3 9308066122014 Patojen İnaktivasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 0
4 9308066132014 Biyoistatistik Seçmeli 1 0 0 0
5 9308066142019 HLA ve Moleküler (DNA) Doku Tiplemesi Seçmeli 1 2 0 0
6 9308066162019 Kan Bankacılığında Akış Sitometrisi Uygulamaları Seçmeli 1 2 0 0
7 9308066172014 Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri Seçmeli 1 2 0 0
8 9308066182019 Koagulan/Antikoagulan Mekanizmalar ve Hemostaz Seçmeli 1 2 0 0
9 9308066192017 Tronbosit Nötrofil İmnobiyolojisi Seçmeli 1 2 0 0
10 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
11 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308066102014 Doku ve Kök Hücre Bankacılığı Seçmeli 1 2 0 10
2 9308066112014 Plazma Fraksinasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 2
3 9308066122014 Patojen İnaktivasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 2
4 9308066132014 Biyoistatistik Seçmeli 1 0 0 6
5 9308066142014 HLA ve Moleküler (DNA) Doku Tiplemesi Seçmeli 1 2 0 10
6 9308066162014 Kan Bankacılığında Akış Sitometrisi Uygulamaları Seçmeli 1 2 0 10
7 9308066172014 Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri Seçmeli 1 2 0 10
8 9308066182014 Koagulan/Antikoagulan Mekanizmalar ve Hemostaz Seçmeli 1 2 0 10
9 9308066192017 Tronbosit Nötrofil İmnobiyolojisi Seçmeli 1 2 0 3
10 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
11 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308066102014 Doku ve Kök Hücre Bankacılığı Seçmeli 1 2 0 10
2 9308066112014 Plazma Fraksinasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 2
3 9308066122014 Patojen İnaktivasyon Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 2
4 9308066132014 Biyoistatistik Seçmeli 1 0 0 6
5 9308066142014 HLA ve Moleküler (DNA) Doku Tiplemesi Seçmeli 1 2 0 10
6 9308066162014 Kan Bankacılığında Akış Sitometrisi Uygulamaları Seçmeli 1 2 0 10
7 9308066172014 Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri Seçmeli 1 2 0 10
8 9308066182014 Koagulan/Antikoagulan Mekanizmalar ve Hemostaz Seçmeli 1 2 0 10
9 9308066192017 Tronbosit Nötrofil İmnobiyolojisi Seçmeli 1 2 0 3
10 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
11 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr