Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoloji - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora



Program Tanımları
Kuruluş
Anabilim Dalımız, 1970li yıllardan beri Tıbbi Fizyoloji Doktora Programı'nı yürütmektedir.
Kazanılan Derece
Programın adı, tıbbi Fizyoloji Doktora Programı'dır. Uzunca bir süredir, bu programa yalnızca tıp fakültesi mezunları 7 tıp doktorları aday olarak kabul edilmektedir. Bilindiği üzere, ülkemizde, tıp fakültesi mezunları, yüksek lisansını tamamlamış ve yüksek lisans mezunları ile aynı haklara sahip sayılmaktadır. Kazanılan derece / ünvan "Tıbbi Fizyoloji Doktorluğu"dur (PhD).
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Programdaki aşamalar ve bu aşamalara ayrılmış olan sürelerle, kazanılması zorunlu olan enaz krediler, başarı ölçütleri ve gerektiğinde dönem uzatmaları, Enstitümüz genel geçerli kuralları çerçevesinde uygulanmaktadır. Zorunlu dersler yanısıra, oldukça zengin seçmeli ders seçenekleri sunulmaktadır. Birimimiz, kuruluşu itibariyle eğilim ve geleneği, sinirbilim ağırlık olan bir fizyoloji eğitim ve araştırma ortamı sunmaktadır. Derslerimiz arasında, bilgi ve beceri yanısıra, tutum kazandırmaya yönelik olanlar da bulunmaktadır. Toplumsal sorumluluk etkinlikleri de bu kapsamdadır. Doktora adayının, tez çalışması öncesinde en az bir bilimsel yayında anlamlı bir katkısının gerçekleşmiş olması, fizyoloji ve sinirbilim ağırlıklı toplantılara katılmış ve bizzat sunum yapmış olması öngörülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Genelde olduğu üzere, tüm mezunlarımızla iletişimi sürdürme sıkıntımız vardır. İzleyebildiğimiz kadarı ile, mezunlarımızın büyük çoğunluğu, İzmir, Ege Bölgesi ve tüm yurtta öğretim üyeleği yapmaktadırlar. Daha az sayıda mezunumuz, ABD ve Avrupa'da akademik kurumlarda veya Biyoteknoloji (İlaç Endüstrisinde) alanında çalışmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Zorunlu derslerimizin büyük çoğunluğu seçmeli derslerimizin birkaçı tek bir öğretim üyesi sorumluluğunda, ancak anonim verilmektedir. Genel eğilim, özellikle zorunlu derslerde, dersin tamamlanması ile birlikte, adayların, paragraf formatında anlatım sınavlarına ve daha sonra hemen hemen benzer sorularla, dersi veren öğretim üyeleri başta olmak üzere, birimimiz öğretim üyelerinin çoğunun katılımı ile sözlü sınava alınmaları biçiminde gerçekleştirilmektedir. Sınav dışında, öğrencilerden ders kapsamındaki bir konuyu daha genişleterek hazırlayacağı bir ödev hazırlaması ve bunu sunması istenmektedir. Ders sürecinde, öğrencinin tartışmaya katılımı ve gönüllü olarak bir bölümü sunması da değerlendirmede prim verilen ögelerdir. Seçmeli derslerin konuları daha gevşek yapılandırılmıştır ve öğrenci katılımının çok daha yüksek olması beklenmektedir. Bu derslerde, dışarıdan yetkin akademisyenler de davet edilebilmekte ve öğrencilerle daha ağır ödev ve sunumlar yüklenebilmektedir. Seçmeli derslerin sürekli gelişen ve evrilen konuları kapsaması nedeniyle, bu dersler için öğrencinin bağımsız öğrenerek, ön okumalar yapması çok önemlidir. Temel Laboratuvar Uygulamaları dersi, öğrencinin kendi eğitimi yanısıra, akran ve küçüklerini eğitebilme ve bağımsız olark bir laboratuvar uygulamasını yürütebilme becerilerini edindirmeyi amaçlamaktadır. Ölçme değerlendirmesi, tarafımızdan gözlemler ve öğrencilerin geri bildirimleri ile performansları ile hesaplanmaktadır. Tez çalışması dışı bir yayında önemli yer almış olmak, kongrelere katılım ve sunumlar da dikkate alınan ögelerdir. Birimizide yürütülmekte olan eleştirel makale sunma ve irdeleme saatleri ile seminer saatlerine katılmak ve yılda en az 2 makale ve 1 seminer sunma zorunluluğu vardır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Gönül Ö. Peker Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD Bornova 35100, İzmir Tel: +90 232 390 1800 Telefaks: +90 232 3882868 Faks: +90 232 3432653 GSM: +90 532 6389933 gonul.peker@ege.edu.tr peker.gonul@gmail.com
Bölüm Olanakları
EÜTF Fizyoloji AbD çatısı altında, kendi laboratuvarları yanısıra, E.Ü. Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (EÜBAM) laboratuvarları da yer almaktadır. Birimimizde, safkan deney hayvanlarımızı, kendi kontrol ettiğimiz optimal koşullarda barındıp, izlediğimiz ve üretebildiğimiz ideale yakın bir hayvan barınağımız bulunmaktadır. Altyapı ve donanım olanaklarımız, in-vivo modellemeler, nörodejenerasyon-nörorestorasyon -plastisite, hücre ve doku kültürü, elektrofizyoloji, davranış, bağımlılık, öğrenme-bellek, her türlü hücresel boyama ile yapısal ve işlevsel nitel ve nicel tanımlamalar, radyografi ve invitro reseptör çalışmaları ve moleküler yöntem ve tekniklere kadar çok geniş bir yelpazede çalışma olanağı sunmaktadır. Bu laboratuvarlarımızda, araştırma amaçlı bilgisayar donanımları ve bazı gerekli yazılımları mevcuttur. Birimimizin çoğunluğu, geçmişten bugüne, gerek eleştirel okuma, anlama, sunma, gerek, araştırma projesi tasarlayıp kurgulama ve yürütme, gerek veri çözümleme, yorumlama ve sunma ve gerekse, deney hayvanlarına etik ve sonuç alınabilir yaklaşım konusunda eğitim verebilecek yetkin rol modeli elemanlardan oluşmaktadır.

Program Çıktıları
1İnsanda normal yapı-fonksiyon-davranış ilişkisini, homeostatik süreçleri, hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde kavrayabilme, edindiği bilgileri kullanabilecek beceri ve davranışları sergileme
2Hücre ve membran işlevlerini, sinyal iletimi düzeneklerini, konuyu aktarabilecek ve üzerinde araştırma yapabilecek düzeyde öğrenme ve tüm organ sistemlerine taşıyabilme
3Merkez ve periferik sinir sistemi işlevlerini ve işleyişini, güncel plastisite anlayışı ışığında konuyu aktarabilecek ve üzerinde araştırma yapabilecek düzeyde öğrenme
4Endokrin sistem ve üreme fizyolojisi bağlamındaki işlevleri ve işleyişleri, konuyu aktarabilecek ve üzerinde araştırma yapabilecek düzeyde öğrenme
5Kan ve immün sistem işlevlerini ve işleyişini, konuyu aktarabilecek ve üzerinde araştırma yapabilecek düzeyde öğrenme
6Kalp ve dolaşım sistemi işlevlerini ve işleyişini, konuyu aktarabilecek ve üzerinde araştırma yapabilecek düzeyde öğrenme.
7Solunum sistemi işlevlerini ve işleyişini, konuyu aktarabilecek ve üzerinde araştırma yapabilecek düzeyde öğrenme
8Boşaltım sistemi işlevlerini ve işleyişini, konuyu aktarabilecek ve üzerinde araştırma yapabilecek düzeyde öğrenme
9Sindirim sistemi işlevleri ve işleyişleri ile metabolik süreçleri konuyu aktarabilecek ve üzerinde araştırma yapabilecek düzeyde öğrenme
10Kas (lokomotor) sistemi işlevleri ve işleyişini konuyu aktarabilecek ve üzerinde araştırma yapabilecek düzeyde öğrenme
11Tüm sistemlerin birbiri ile ilişkisini, evrimsel, gelişimsel ve diğer (deneysel hayvan modelleri) türlerle karşılaştırmalı olarak ve bütünsel bir bakış açısıyla kavrayabilme
12Döllenme itibariyle fötal yaşam, tüm gelişim evreleri, yaşlanma ve ölüme dek tüm önemli fizyolojik değişim ve farklılaşmayı, yapı-işlev-davranış bağıntısı içinde karşılaştırmalı olarak irdeleyecek, aktarabilecek ve üzerinde araştırma yapabilecek düzeyde öğrenme
13Araştırma planlamasında, kendi toplumu ile ülkesinin bilim politikalarının öncelikleri ile yerel ve evrensel önemli sağlık sorunlarının anlaşılması, insan sağlığının korunması, geliştirilmesi ve deneysel çalışmaların zaman içinde kliniğe uyarlanabilir (“translational”) nitelikte olmasını önemseme
14Bilimsel bilgi kaynaklarına ulaşabilme, deneysel çalışmaları tasarlama, yürütme ve elde ettiği sonuç ve bilgileri literatür ile karşılaştırıp yorumlama becerisi edinme
15Bilime yenilik getirebilme, bir bilimsel yöntemi geliştirme ve teknolojiye dönüştürülebilir araştırma-geliştirme (Ar-Ge) için amaç ve hedefler belirleyebilme ve bunları uygulayabilme becerisi edinme
16Alanında klasikleşmiş bilgiyi, ders düzeyinde öğrenciye ve topluma aktarabilme ve uygun ölçme-değerlendirme yöntemleri kullanarak sınayabilme becerisi edinme
17Alanında elde ettiği deneyimi ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda etkili ve profesyonel düzeyde sunma ve savunma becerisi edinme
18Ekip çalışmasına gerekli ve beklenilen düzeyde katkıda bulunma, işbirliği, iletişim ve liderlik becerisi edinme ve geliştirme
19İstatistiksel yöntemler ve bunların bilimsel araştırma tekniklerinde kullanılması konusunda bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
20Elektrofizyolojik, hematolojik, solunumsal ve diğer dinamiklerle ilgili ölçme ve değerlendirmeler yapılan laboratuarları yönetebilecek bilgi, beceri ve tutum özelliklerini kazanabilme ve sergileyebilme
21Akranlarına ve astlarına rol modeli olabilecek nitelikler edinme ve geliştirme; onların gelişimlerine de katkıda bulunma
22İnsan hakları, hasta hakları, hayvan hakları konusunda en üst düzeyde duyarlılık ile çevre bilincini benimseme ve sürekli geliştirme
23Bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerini benimseme ve geliştirme
24Çalışmalarında, laboratuvar güvenliği, maliyet-etkinlik farkındalığı ve kaynakların verimli kullanımı tutumunu geliştirme
25Alanındaki bilimsel araştırma sonuçlarını ve özellikle insan sağlığını geliştirme potansiyelindeki yeni verileri, topluma, anlaşılır biçimde aktarabilme ve paylaşma sorumluluğunu (bilim insanının hesap verebilme ve toplumsal sorumluluk bilincini ve tutumunu) kazanma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516171819202122232425
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 930108SDG1 Fizyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktota SDG1 Seçmeli - - - 8
3 9301086052013 Fizyoloji-I: Kan, İmmun Sistem ve Dolaşım Sistemi Zorunlu 4 0 0 10
4 9301086052019 Fizyoloji-I: Kan, İmmun Sistem ve Dolaşım Sistemi Zorunlu 4 0 0 7
5 9301086012013 Membranlardan Geçiş ve Sinyal İletimi Zorunlu 2 0 0 6
6 9301086012019 Membranlardan Geçiş ve Sinyal İletimi Zorunlu 2 0 0 5
7 930108SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 14
8 9301086332019 Temel Sinirbilim Zorunlu 3 0 0 7
Toplam 17 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9301086022013 Fizyoloji II (Boşaltım, Solunum) Zorunlu 4 0 0 10
3 9301086022019 Fizyoloji II (Boşaltım, Solunum) Zorunlu 4 0 0 7
4 9301086352019 Fizyoloji III: Sindirim Sistemi, Endokrin ve Metabolizma Zorunlu 4 0 0 7
5 930108SDG2 Fizyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktota SDG2 Seçmeli - - - 10
6 930108SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 6
7 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
8 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
9 9301086312019 Temel Fizyoloji Laboratuar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 3
10 9301086332013 Temel Sinirbilim Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 17 2 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301086352013 Fizyoloji III: Sindirim Sistemi, Endokrin ve Metabolizma Zorunlu 4 0 0 10
2 930108SDG3 Fizyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktota SDG3 Seçmeli - - - 25
3 930108SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 10
4 9301086312005 Temel Fizyoloji Laboratuar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 4 2 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930108SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 25
2 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Fizyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktota SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301086032005 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 4 0 0 0
2 9301086082002 Psikofizyoloji Seçmeli 2 0 0 0
3 9301086182014 İleri Sinirbilim Seçmeli 4 0 0 0
4 9301086202003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 0
5 9301086222005 Sinir Sistemi Anatomisi Seçmeli 2 0 0 0
6 9301086282019 Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri Seçmeli 2 2 0 0
7 9301086302019 Nöroendokrin İlişkiler Seçmeli 2 0 0 0
8 9301086322013 Öğrenme ve Belleğin Fizyolojik Temelleri: Pratik Yaklaşım Seçmeli 2 2 0 0
9 9301086342019 Bağımlılık Seçmeli 2 0 0 0
10 9301086362019 Karşılaştırmalı Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 0
11 9301086372019 Beslenme, Metabolizma ve Enerji Dengesinin Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 0
12 9301086382019 Temel Fizyopatoloji Seçmeli 3 0 0 0
13 9301086392019 İstemli Hareketin Motor Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 0
14 9301086412006 Fizyoloji Laboratuarında İleri Uygulamalar Seçmeli 0 4 0 0
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301086032005 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 4 0 0 10
2 9301086082002 Psikofizyoloji Seçmeli 2 0 0 6
3 9301086182014 İleri Sinirbilim Seçmeli 4 0 0 12
4 9301086202003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 6
5 9301086222005 Sinir Sistemi Anatomisi Seçmeli 2 0 0 6
6 9301086282013 Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri Seçmeli 2 2 0 9
7 9301086302005 Nöroendokrin İlişkiler Seçmeli 2 0 0 6
8 9301086322013 Öğrenme ve Belleğin Fizyolojik Temelleri: Pratik Yaklaşım Seçmeli 2 2 0 9
9 9301086342005 Bağımlılık Seçmeli 2 0 0 8
10 9301086362018 Karşılaştırmalı Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 6
11 9301086372018 Beslenme, Metabolizma ve Enerji Dengesinin Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 6
12 9301086382018 Temel Fizyopatoloji Seçmeli 3 0 0 6
13 9301086392018 İstemli Hareketin Motor Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 6
14 9301086412006 Fizyoloji Laboratuarında İleri Uygulamalar Seçmeli 0 4 0 10
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Fizyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktota SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301086032005 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 4 0 0 0
2 9301086082002 Psikofizyoloji Seçmeli 2 0 0 0
3 9301086182014 İleri Sinirbilim Seçmeli 4 0 0 0
4 9301086202003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 0
5 9301086222005 Sinir Sistemi Anatomisi Seçmeli 2 0 0 0
6 9301086282019 Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri Seçmeli 2 2 0 0
7 9301086302019 Nöroendokrin İlişkiler Seçmeli 2 0 0 0
8 9301086322013 Öğrenme ve Belleğin Fizyolojik Temelleri: Pratik Yaklaşım Seçmeli 2 2 0 0
9 9301086342019 Bağımlılık Seçmeli 2 0 0 0
10 9301086362019 Karşılaştırmalı Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 0
11 9301086372019 Beslenme, Metabolizma ve Enerji Dengesinin Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 0
12 9301086382019 Temel Fizyopatoloji Seçmeli 3 0 0 0
13 9301086392019 İstemli Hareketin Motor Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 0
14 9301086412006 Fizyoloji Laboratuarında İleri Uygulamalar Seçmeli 0 4 0 0
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301086032005 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 4 0 0 10
2 9301086082002 Psikofizyoloji Seçmeli 2 0 0 6
3 9301086182014 İleri Sinirbilim Seçmeli 4 0 0 12
4 9301086202003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 6
5 9301086222005 Sinir Sistemi Anatomisi Seçmeli 2 0 0 6
6 9301086282013 Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri Seçmeli 2 2 0 9
7 9301086302005 Nöroendokrin İlişkiler Seçmeli 2 0 0 6
8 9301086322013 Öğrenme ve Belleğin Fizyolojik Temelleri: Pratik Yaklaşım Seçmeli 2 2 0 9
9 9301086342005 Bağımlılık Seçmeli 2 0 0 6
10 9301086362018 Karşılaştırmalı Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 6
11 9301086372018 Beslenme, Metabolizma ve Enerji Dengesinin Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 6
12 9301086382018 Temel Fizyopatoloji Seçmeli 3 0 0 6
13 9301086392018 İstemli Hareketin Motor Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 6
14 9301086412006 Fizyoloji Laboratuarında İleri Uygulamalar Seçmeli 0 4 0 10
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Fizyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktota SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301086032005 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 4 0 0 0
2 9301086082002 Psikofizyoloji Seçmeli 2 0 0 0
3 9301086182014 İleri Sinirbilim Seçmeli 4 0 0 0
4 9301086202003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 0
5 9301086222005 Sinir Sistemi Anatomisi Seçmeli 2 0 0 0
6 9301086282019 Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri Seçmeli 2 2 0 0
7 9301086302019 Nöroendokrin İlişkiler Seçmeli 2 0 0 0
8 9301086322013 Öğrenme ve Belleğin Fizyolojik Temelleri: Pratik Yaklaşım Seçmeli 2 2 0 0
9 9301086342019 Bağımlılık Seçmeli 2 0 0 0
10 9301086362019 Karşılaştırmalı Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 0
11 9301086372019 Beslenme, Metabolizma ve Enerji Dengesinin Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 0
12 9301086382019 Temel Fizyopatoloji Seçmeli 3 0 0 0
13 9301086392019 İstemli Hareketin Motor Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 0
14 9301086412006 Fizyoloji Laboratuarında İleri Uygulamalar Seçmeli 0 4 0 0
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301086032005 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 4 0 0 10
2 9301086082002 Psikofizyoloji Seçmeli 2 0 0 6
3 9301086182014 İleri Sinirbilim Seçmeli 4 0 0 12
4 9301086202003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 6
5 9301086222005 Sinir Sistemi Anatomisi Seçmeli 2 0 0 6
6 9301086282013 Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri Seçmeli 2 2 0 9
7 9301086302005 Nöroendokrin İlişkiler Seçmeli 2 0 0 6
8 9301086322013 Öğrenme ve Belleğin Fizyolojik Temelleri: Pratik Yaklaşım Seçmeli 2 2 0 9
9 9301086342005 Bağımlılık Seçmeli 2 0 0 6
10 9301086362018 Karşılaştırmalı Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 6
11 9301086372018 Beslenme, Metabolizma ve Enerji Dengesinin Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 6
12 9301086382018 Temel Fizyopatoloji Seçmeli 3 0 0 6
13 9301086392018 İstemli Hareketin Motor Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 6
14 9301086412006 Fizyoloji Laboratuarında İleri Uygulamalar Seçmeli 0 4 0 10
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301086032005 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 4 0 0 10
2 9301086082002 Psikofizyoloji Seçmeli 2 0 0 6
3 9301086182014 İleri Sinirbilim Seçmeli 4 0 0 12
4 9301086202003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 6
5 9301086222005 Sinir Sistemi Anatomisi Seçmeli 2 0 0 6
6 9301086282013 Hücre ve Doku Kültürü Teknikleri Seçmeli 2 2 0 9
7 9301086302005 Nöroendokrin İlişkiler Seçmeli 2 0 0 6
8 9301086322013 Öğrenme ve Belleğin Fizyolojik Temelleri: Pratik Yaklaşım Seçmeli 2 2 0 9
9 9301086342005 Bağımlılık Seçmeli 2 0 0 6
10 9301086362018 Karşılaştırmalı Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 6
11 9301086372018 Beslenme, Metabolizma ve Enerji Dengesinin Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 6
12 9301086382018 Temel Fizyopatoloji Seçmeli 3 0 0 6
13 9301086392018 İstemli Hareketin Motor Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 6
14 9301086412006 Fizyoloji Laboratuarında İleri Uygulamalar Seçmeli 0 4 0 10
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr