Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyoloji - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı başta İleri Hücre Biyolojisi olmak üzere genetik hastalıklarının moleküler mekanizmalarının araştırılması konularında da çalışmalar yapmaktadır. Bu alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip kalifiye araştırmacı yetiştirmektedir. Doktora sonrası gibi eğitim programları için de Biliminsanı yetiştirmekte olup ileri bioyoloji ve moleküler biyoloji laboratuvarı kullanabilme yetisini kazandırmaktadır
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Tıbbi Biyoloji” alanında Doktora diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Program ileri hücre biyoloji, hücredeki moleküler mekanizmalar ve moleküler biyolojik yöntemler konularında zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar araştırma laboratuvarlarında tıbbi biyoloji bilim doktoru olarak çalışabilirler ve Tıbbi Biyoloji doktora sonrası programına devam edebilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplamıdır
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Nejat Topçuoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Bornova İzmir Tel: 232 390 22 60 Faks: 232 342 05 42 e-mail: nejat.topcuoglu@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Hücre ve doku kültürü laboratuvarı, moleküler biyoloji araştırma laboratuvarı, asbest araştırma laboratuvarı ve tarama elektron mikroskop laboratuvarlarından oluşmaktadır

Program Çıktıları
1Tıbbi Biyoloji araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında öğrenilen ileri düzeydeki bilgiyi kullanabilme
2İleri Moleküler Biyoloji yöntemler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
3İleri Hücre Biyoloji yöntemler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulayabilme
4Bilimsel bir çalışmayı planlayabilme, yürütebilme ve sonuçlarını raporlayabilme
5Bireysel ve takım halinde çalışma becerisine sahip olabilme, bilgilerini sözlü veya yazılı olarak etkin bir şekilde aktarabilme
6Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığını sürdürebilme
7Tıbbi Biyoloji alanında kullanılan tanıya yönelik yöntemleri, teorik ve pratik düzeyde sorumluluk alarak, uygulayabilme
8Multidisipliner ileri düzey çalışma alanlarını oluşturabilme
9Laboratuvar ortamında uygulanan teknikleri geliştirilme ve iyileştirilmesi süreçlerinde sorumluluk alma
10Tıbbi Biyoloji bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301096382016 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 2 0 9
2 9301096382016 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 2 0 9
3 9301096032001 İleri Hücre Biyolojisi I Zorunlu 3 0 0 9
4 9301096032019 İleri Hücre Biyolojisi I Zorunlu 3 0 0 9
5 930109SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 3
6 930109SDG.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 12
7 9301096372016 Seminer Zorunlu 3 0 0 9
Toplam 13 4 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301096022001 İleri Hücre Biyolojisi II Zorunlu 3 0 0 9
2 9301096022001 İleri Hücre Biyolojisi II Zorunlu 3 0 0 9
3 9301096202004 Kansere Moleküler Yaklaşım Zorunlu 2 2 0 9
4 9301096202004 Kansere Moleküler Yaklaşım Zorunlu 2 2 0 9
5 930109SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 12
6 930109SDG.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 12
Toplam 10 4 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301096052001 İnsan Genetiğine Moleküler Bakış Zorunlu 3 0 0 9
2 930109SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 16
3 930109SDG.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 25
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 3 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301096042001 Moleküler Biyolojide Özel Konular Zorunlu 3 0 0 9
2 930109SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 16
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 3 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301096012005 Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 9
2 9301096062005 Hücre Biyolojisinde Özel Konular ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 9
3 9301096072013 Moleküler Biyoloji Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
4 9301096082013 Değişik Hücrelerde Protein İfade Kalıpları Seçmeli 2 0 0 6
5 9301096092013 Biyolojik İşlemlerin Kontrol Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 6
6 9301096102001 Gelişimsel Biyoloji Seçmeli 2 0 0 6
7 9301096122001 Transmisyon Elektron Mikroskop (TEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli 2 2 0 9
8 9301096142001 Scanning Elektron Mikroskop (SEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli 2 2 0 9
9 9301096162013 Hastalıklarda bozulmuş hücresel fonksiyonlara moleküler bakış Seçmeli 3 0 0 9
10 9301096172013 Kanserde İlaç Hedefleri ve Direnç Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 9
11 9301096182013 Kanserde Moleküler Tanı Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
12 9301096192013 Kanser Tedavisinde Moleküler Biyolojik Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 9
13 9301096222013 Protein-Protein Etkileşim Testleri Seçmeli 2 0 0 6
14 9301096242004 Kök Hücre ve Uygulama Alanları Seçmeli 2 0 0 6
15 9301096262004 Gen Saptanması ve Haritalanması Seçmeli 2 0 0 6
16 9301096272016 Moleküler İmmunoloji Seçmeli 3 0 0 9
17 9301096282016 DNA Tamirinde Kanser Ve Terapötik Yaklaşımları Seçmeli 3 0 0 9
18 9301096292016 Genomiks Seçmeli 3 0 0 9
19 9301096302017 Gen Susturma Yöntemleri ve Laboratuvar Uygulamaları Seçmeli 3 2 0 12
20 9301096312016 RNA Dünyası Seçmeli 3 0 0 9
21 9301096322016 Epigenetik Seçmeli 3 0 0 9
22 9301096332016 Hedefli Genom Düzenleme Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 9
23 9301096342016 Metastaz Biyolojisi Seçmeli 3 0 0 9
24 9301096352016 Nörogenetik ve Moleküler Mekanizmalar Seçmeli 3 0 0 9
25 9301096362016 Hücre İçi Protein Hareketleri Seçmeli 3 0 0 9
26 9301096372017 CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme Sistemi Seçmeli 3 0 0 9
27 9301096382018 Lösemide Genom Dizaynı Seçmeli 3 0 0 0
28 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
29 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301096012005 Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 0
2 9301096042019 Moleküler Biyolojide Özel Konular Seçmeli 3 0 0 0
3 9301096052019 İnsan Genetiğine Moleküler Bakış Seçmeli 3 0 0 0
4 9301096062005 Hücre Biyolojisinde Özel Konular ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
5 9301096072019 Moleküler Biyoloji Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 0
6 9301096082013 Değişik Hücrelerde Protein İfade Kalıpları Seçmeli 2 0 0 0
7 9301096092013 Biyolojik İşlemlerin Kontrol Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 0
8 9301096102001 Gelişimsel Biyoloji Seçmeli 2 0 0 0
9 9301096122001 Transmisyon Elektron Mikroskop (TEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli 2 2 0 0
10 9301096142001 Scanning Elektron Mikroskop (SEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli 2 2 0 0
11 9301096162013 Hastalıklarda bozulmuş hücresel fonksiyonlara moleküler bakış Seçmeli 3 0 0 0
12 9301096172013 Kanserde İlaç Hedefleri ve Direnç Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 0
13 9301096182005 Kanserde Moleküler Tanı Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 0
14 9301096192013 Kanser Tedavisinde Moleküler Biyolojik Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 0
15 9301096222004 Protein-Protein Etkileşim Testleri Seçmeli 2 0 0 0
16 9301096242004 Kök Hücre ve Uygulama Alanları Seçmeli 2 0 0 0
17 9301096262004 Gen Saptanması ve Haritalanması Seçmeli 2 0 0 0
18 9301096272016 Moleküler İmmunoloji Seçmeli 3 0 0 0
19 9301096282016 DNA Tamirinde Kanser Ve Terapötik Yaklaşımları Seçmeli 3 0 0 0
20 9301096292016 Genomiks Seçmeli 3 0 0 0
21 9301096302019 Gen Susturma Yöntemleri ve Laboratuvar Uygulamaları Seçmeli 4 0 0 0
22 9301096312016 RNA Dünyası Seçmeli 3 0 0 0
23 9301096322016 Epigenetik Seçmeli 3 0 0 0
24 9301096332016 Hedefli Genom Düzenleme Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
25 9301096342016 Metastaz Biyolojisi Seçmeli 3 0 0 0
26 9301096352016 Nörogenetik ve Moleküler Mekanizmalar Seçmeli 3 0 0 0
27 9301096362016 Hücre İçi Protein Hareketleri Seçmeli 3 0 0 0
28 9301096372017 CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme Sistemi Seçmeli 3 0 0 9
29 9301096382018 Lösemide Genom Dizaynı Seçmeli 3 0 0 0
30 9301096392019 Kardiyovasküler Hastalıklara Moleküler Yaklaşım Seçmeli 3 0 0 0
31 9301096402019 Yeni Nesil Sekanslama ve Güncel Kullanım Alanları Seçmeli 3 0 0 0
32 9301096412019 Kök Hücre Biyolojisi Seçmeli 3 0 0 0
33 9301096422019 Hastalıkta ve Sağlıkta Mikrobiyota Seçmeli 3 0 0 0
34 9301096432019 İleri Moleküler İmmunoloji Seçmeli 3 0 0 0
35 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
36 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301096012005 Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 9
2 9301096062005 Hücre Biyolojisinde Özel Konular ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 9
3 9301096072013 Moleküler Biyoloji Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
4 9301096082013 Değişik Hücrelerde Protein İfade Kalıpları Seçmeli 2 0 0 6
5 9301096092013 Biyolojik İşlemlerin Kontrol Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 6
6 9301096102001 Gelişimsel Biyoloji Seçmeli 2 0 0 6
7 9301096122001 Transmisyon Elektron Mikroskop (TEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli 2 2 0 9
8 9301096142001 Scanning Elektron Mikroskop (SEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli 2 2 0 9
9 9301096162013 Hastalıklarda bozulmuş hücresel fonksiyonlara moleküler bakış Seçmeli 3 0 0 9
10 9301096172013 Kanserde İlaç Hedefleri ve Direnç Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 9
11 9301096182013 Kanserde Moleküler Tanı Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
12 9301096192013 Kanser Tedavisinde Moleküler Biyolojik Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 9
13 9301096222013 Protein-Protein Etkileşim Testleri Seçmeli 2 0 0 6
14 9301096242004 Kök Hücre ve Uygulama Alanları Seçmeli 2 0 0 6
15 9301096262004 Gen Saptanması ve Haritalanması Seçmeli 2 0 0 6
16 9301096272016 Moleküler İmmunoloji Seçmeli 3 0 0 9
17 9301096282016 DNA Tamirinde Kanser Ve Terapötik Yaklaşımları Seçmeli 3 0 0 9
18 9301096292016 Genomiks Seçmeli 3 0 0 9
19 9301096302017 Gen Susturma Yöntemleri ve Laboratuvar Uygulamaları Seçmeli 3 2 0 12
20 9301096312016 RNA Dünyası Seçmeli 3 0 0 9
21 9301096322016 Epigenetik Seçmeli 3 0 0 9
22 9301096332016 Hedefli Genom Düzenleme Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 9
23 9301096342016 Metastaz Biyolojisi Seçmeli 3 0 0 9
24 9301096352016 Nörogenetik ve Moleküler Mekanizmalar Seçmeli 3 0 0 9
25 9301096362016 Hücre İçi Protein Hareketleri Seçmeli 3 0 0 9
26 9301096372017 CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme Sistemi Seçmeli 3 0 0 9
27 9301096382018 Lösemide Genom Dizaynı Seçmeli 3 0 0 10
28 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
29 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301096012005 Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 0
2 9301096042019 Moleküler Biyolojide Özel Konular Seçmeli 3 0 0 0
3 9301096052019 İnsan Genetiğine Moleküler Bakış Seçmeli 3 0 0 0
4 9301096062005 Hücre Biyolojisinde Özel Konular ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
5 9301096072019 Moleküler Biyoloji Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 0
6 9301096082013 Değişik Hücrelerde Protein İfade Kalıpları Seçmeli 2 0 0 0
7 9301096092013 Biyolojik İşlemlerin Kontrol Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 0
8 9301096102001 Gelişimsel Biyoloji Seçmeli 2 0 0 0
9 9301096122001 Transmisyon Elektron Mikroskop (TEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli 2 2 0 0
10 9301096142001 Scanning Elektron Mikroskop (SEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli 2 2 0 0
11 9301096162013 Hastalıklarda bozulmuş hücresel fonksiyonlara moleküler bakış Seçmeli 3 0 0 0
12 9301096172013 Kanserde İlaç Hedefleri ve Direnç Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 0
13 9301096182005 Kanserde Moleküler Tanı Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 0
14 9301096192013 Kanser Tedavisinde Moleküler Biyolojik Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 0
15 9301096222004 Protein-Protein Etkileşim Testleri Seçmeli 2 0 0 0
16 9301096242004 Kök Hücre ve Uygulama Alanları Seçmeli 2 0 0 0
17 9301096262004 Gen Saptanması ve Haritalanması Seçmeli 2 0 0 0
18 9301096272016 Moleküler İmmunoloji Seçmeli 3 0 0 0
19 9301096282016 DNA Tamirinde Kanser Ve Terapötik Yaklaşımları Seçmeli 3 0 0 0
20 9301096292016 Genomiks Seçmeli 3 0 0 0
21 9301096302019 Gen Susturma Yöntemleri ve Laboratuvar Uygulamaları Seçmeli 4 0 0 0
22 9301096312016 RNA Dünyası Seçmeli 3 0 0 0
23 9301096322016 Epigenetik Seçmeli 3 0 0 0
24 9301096332016 Hedefli Genom Düzenleme Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
25 9301096342016 Metastaz Biyolojisi Seçmeli 3 0 0 0
26 9301096352016 Nörogenetik ve Moleküler Mekanizmalar Seçmeli 3 0 0 0
27 9301096362016 Hücre İçi Protein Hareketleri Seçmeli 3 0 0 0
28 9301096372017 CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme Sistemi Seçmeli 3 0 0 0
29 9301096382018 Lösemide Genom Dizaynı Seçmeli 3 0 0 0
30 9301096392019 Kardiyovasküler Hastalıklara Moleküler Yaklaşım Seçmeli 3 0 0 0
31 9301096402019 Yeni Nesil Sekanslama ve Güncel Kullanım Alanları Seçmeli 3 0 0 0
32 9301096412019 Kök Hücre Biyolojisi Seçmeli 3 0 0 0
33 9301096422019 Hastalıkta ve Sağlıkta Mikrobiyota Seçmeli 3 0 0 0
34 9301096432019 İleri Moleküler İmmunoloji Seçmeli 3 0 0 0
35 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
36 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301096012005 Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 9
2 9301096062005 Hücre Biyolojisinde Özel Konular ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 9
3 9301096072013 Moleküler Biyoloji Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
4 9301096082013 Değişik Hücrelerde Protein İfade Kalıpları Seçmeli 2 0 0 6
5 9301096092013 Biyolojik İşlemlerin Kontrol Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 6
6 9301096102001 Gelişimsel Biyoloji Seçmeli 2 0 0 6
7 9301096122001 Transmisyon Elektron Mikroskop (TEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli 2 2 0 9
8 9301096142001 Scanning Elektron Mikroskop (SEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli 2 2 0 9
9 9301096162013 Hastalıklarda bozulmuş hücresel fonksiyonlara moleküler bakış Seçmeli 3 0 0 9
10 9301096172013 Kanserde İlaç Hedefleri ve Direnç Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 9
11 9301096182013 Kanserde Moleküler Tanı Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
12 9301096192013 Kanser Tedavisinde Moleküler Biyolojik Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 9
13 9301096222013 Protein-Protein Etkileşim Testleri Seçmeli 2 0 0 6
14 9301096242004 Kök Hücre ve Uygulama Alanları Seçmeli 2 0 0 6
15 9301096262004 Gen Saptanması ve Haritalanması Seçmeli 2 0 0 6
16 9301096272016 Moleküler İmmunoloji Seçmeli 3 0 0 9
17 9301096282016 DNA Tamirinde Kanser Ve Terapötik Yaklaşımları Seçmeli 3 0 0 9
18 9301096292016 Genomiks Seçmeli 3 0 0 9
19 9301096302017 Gen Susturma Yöntemleri ve Laboratuvar Uygulamaları Seçmeli 3 2 0 12
20 9301096312016 RNA Dünyası Seçmeli 3 0 0 9
21 9301096322016 Epigenetik Seçmeli 3 0 0 9
22 9301096332016 Hedefli Genom Düzenleme Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 9
23 9301096342016 Metastaz Biyolojisi Seçmeli 3 0 0 9
24 9301096352016 Nörogenetik ve Moleküler Mekanizmalar Seçmeli 3 0 0 9
25 9301096362016 Hücre İçi Protein Hareketleri Seçmeli 3 0 0 9
26 9301096372017 CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme Sistemi Seçmeli 3 0 0 9
27 9301096382018 Lösemide Genom Dizaynı Seçmeli 3 0 0 10
28 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
29 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301096012005 Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 0
2 9301096042019 Moleküler Biyolojide Özel Konular Seçmeli 3 0 0 0
3 9301096052019 İnsan Genetiğine Moleküler Bakış Seçmeli 3 0 0 0
4 9301096062005 Hücre Biyolojisinde Özel Konular ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 0
5 9301096072019 Moleküler Biyoloji Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 0
6 9301096082013 Değişik Hücrelerde Protein İfade Kalıpları Seçmeli 2 0 0 0
7 9301096092013 Biyolojik İşlemlerin Kontrol Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 0
8 9301096102001 Gelişimsel Biyoloji Seçmeli 2 0 0 0
9 9301096122001 Transmisyon Elektron Mikroskop (TEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli 2 2 0 0
10 9301096142001 Scanning Elektron Mikroskop (SEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli 2 2 0 0
11 9301096162013 Hastalıklarda bozulmuş hücresel fonksiyonlara moleküler bakış Seçmeli 3 0 0 0
12 9301096172013 Kanserde İlaç Hedefleri ve Direnç Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 0
13 9301096182005 Kanserde Moleküler Tanı Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 0
14 9301096192013 Kanser Tedavisinde Moleküler Biyolojik Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 0
15 9301096222004 Protein-Protein Etkileşim Testleri Seçmeli 2 0 0 0
16 9301096242004 Kök Hücre ve Uygulama Alanları Seçmeli 2 0 0 0
17 9301096262004 Gen Saptanması ve Haritalanması Seçmeli 2 0 0 0
18 9301096272016 Moleküler İmmunoloji Seçmeli 3 0 0 0
19 9301096282016 DNA Tamirinde Kanser Ve Terapötik Yaklaşımları Seçmeli 3 0 0 0
20 9301096292016 Genomiks Seçmeli 3 0 0 0
21 9301096302019 Gen Susturma Yöntemleri ve Laboratuvar Uygulamaları Seçmeli 4 0 0 0
22 9301096312016 RNA Dünyası Seçmeli 3 0 0 0
23 9301096322016 Epigenetik Seçmeli 3 0 0 0
24 9301096332016 Hedefli Genom Düzenleme Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
25 9301096342016 Metastaz Biyolojisi Seçmeli 3 0 0 0
26 9301096352016 Nörogenetik ve Moleküler Mekanizmalar Seçmeli 3 0 0 0
27 9301096362016 Hücre İçi Protein Hareketleri Seçmeli 3 0 0 0
28 9301096372017 CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme Sistemi Seçmeli 3 0 0 0
29 9301096382018 Lösemide Genom Dizaynı Seçmeli 3 0 0 0
30 9301096392019 Kardiyovasküler Hastalıklara Moleküler Yaklaşım Seçmeli 3 0 0 0
31 9301096402019 Yeni Nesil Sekanslama ve Güncel Kullanım Alanları Seçmeli 3 0 0 0
32 9301096412019 Kök Hücre Biyolojisi Seçmeli 3 0 0 0
33 9301096422019 Hastalıkta ve Sağlıkta Mikrobiyota Seçmeli 3 0 0 0
34 9301096432019 İleri Moleküler İmmunoloji Seçmeli 3 0 0 0
35 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
36 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301096012005 Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 9
2 9301096062005 Hücre Biyolojisinde Özel Konular ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 9
3 9301096072013 Moleküler Biyoloji Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
4 9301096082013 Değişik Hücrelerde Protein İfade Kalıpları Seçmeli 2 0 0 6
5 9301096092013 Biyolojik İşlemlerin Kontrol Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 6
6 9301096102001 Gelişimsel Biyoloji Seçmeli 2 0 0 6
7 9301096122001 Transmisyon Elektron Mikroskop (TEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli 2 2 0 9
8 9301096142001 Scanning Elektron Mikroskop (SEM) İçin Preparasyon Tekniği II Seçmeli 2 2 0 9
9 9301096162013 Hastalıklarda bozulmuş hücresel fonksiyonlara moleküler bakış Seçmeli 3 0 0 9
10 9301096172013 Kanserde İlaç Hedefleri ve Direnç Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 9
11 9301096182013 Kanserde Moleküler Tanı Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
12 9301096192013 Kanser Tedavisinde Moleküler Biyolojik Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 9
13 9301096222013 Protein-Protein Etkileşim Testleri Seçmeli 2 0 0 6
14 9301096242004 Kök Hücre ve Uygulama Alanları Seçmeli 2 0 0 6
15 9301096262004 Gen Saptanması ve Haritalanması Seçmeli 2 0 0 6
16 9301096272016 Moleküler İmmunoloji Seçmeli 3 0 0 9
17 9301096282016 DNA Tamirinde Kanser Ve Terapötik Yaklaşımları Seçmeli 3 0 0 9
18 9301096292016 Genomiks Seçmeli 3 0 0 9
19 9301096302017 Gen Susturma Yöntemleri ve Laboratuvar Uygulamaları Seçmeli 3 2 0 12
20 9301096312016 RNA Dünyası Seçmeli 3 0 0 9
21 9301096322016 Epigenetik Seçmeli 3 0 0 9
22 9301096332016 Hedefli Genom Düzenleme Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 9
23 9301096342016 Metastaz Biyolojisi Seçmeli 3 0 0 9
24 9301096352016 Nörogenetik ve Moleküler Mekanizmalar Seçmeli 3 0 0 9
25 9301096362016 Hücre İçi Protein Hareketleri Seçmeli 3 0 0 9
26 9301096372017 CRISPR/Cas9 Genom Düzenleme Sistemi Seçmeli 3 0 0 9
27 9301096382018 Lösemide Genom Dizaynı Seçmeli 3 0 0 10
28 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
29 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr