Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Temel Onkoloji - Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi - Yüksek Lisans Dereceli DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde Temel Onkoloji Anabilim dalı ve buna bağlı lisans üstü programlar 2013 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’iu ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 5 yıllık Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunu adaylar doğrudan doktora programına başvurabileceklerdir. Lisans düzeyinde mezun olanlar ise (Tıbbi Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji) KBİ, İmmünoloji, Genetik, veya Temel Onkoloji alanlarında Yüksek Lisans derecesine sahip olduktan sonra başvurabileceklerdir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar bu eğitimden sonra, üniversiteler, biyomedikal firmalar ya da hücresel tedavi yapabilecek kuruluşlar ve bunların araştırma geliştirme bölümlerinde iş olanağına sahip olabileceklerdir. 

Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
E-Learning
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı. Doç. Dr. Ayşe Caner, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı.
Bölüm Olanakları

 
Bu mutidisipliner bilim dalının öğrencileri, bilim dalının kuruluşuna katkıda bulunan tüm fakültelerin laboratuvar olanaklarından yaralanabilecektir: EÜTF Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı, Biyomühendislik Bölümü Laboratuvarı, Tıbbi Genetik AD Laboratuvarı, EÜTF Histoloji ve Embriyoloji AD Laboratuarı, . Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (AREL).

Program Çıktıları
1Kanserin oluşum mekanizmalarını ileri derecede biyolojik, immünolojik, biyokimyasal etiyolojik ve sitolojik yönden bilme
2Kanser biyolojisinin normal hücre biyolojisinden farkını, doğal ve edinsel immünitenin fonksiyonlarını ileri derecede bilme
3Tümöre karşı immün yanıtların özelliklerini ve tümör tedavisinde kullanılan güncel immün yaklaşımları bilme
4Farklı yaklaşımlarla açıklanan karsinogenez mekanizmalarını iyi özümseyerek sentez yapabilme
5Hücre kültürü, moleküler yöntemler ve/veya hayvan deneyleri yapabiliyor olma
6Kanserin epidemiyolojisi ve etiyolojisi hakkında bilgi sahibi olma, sık rastlanılan kanserleri tanıma, kanser tedavi prensiplerini, etki ve direnç mekanizmalarını bilme
7Onkolojide klinisyenlerle işbirliği yaparak bireysel kanser tedavilerine temel olacak araştırmaları yapabilme,
8Çeşitli proje önerileri değerlendirildiğinde alternatif çözüm önerileri getirebilme
9Tez çalışması sırasında ortaya çıkan sorunları bağımsız olarak çözebilme
10Alanındaki güncel literatüre hakim olma ve toplantılarda orijinal soru sormayı öğrenme
11Bilimsel bir proje hazırlayabilme ve değerlendirebilme
12Bilimsel rapor, poster, sunum ve makale yazabiliyor olma
13Tez projesi önerisini hazırlama, deneyleri kendi başına veya gerektiğinde ekibin bir parçası olarak gerçekleştirebilme, sonuçları değerlendirip data tartışmaları arasında sunum yaptırılarak kendisine yöneltilen eleştirileri bilimsel olarak yanıtlama becerisini kazanma
14Laboratuarda bulunan cihazların kullanılması ve bakımıyla ilgili eğitim alma ve yeni cihazların kurulmasıyla ilgili becerilerini geliştirme
15Kendi alanına yönelik laboratuar güvenlik ve akreditasyon kurallarından haberdar olmalıdır. İlgili sertifikaların alınması koşulunu yerine getirmiş olmalıdır. Ortaya çıkan sorunlarda bilgi ve becerilerini kullanabilme
16Her dönem bir makale ve bir seminer sunumu hazırlayıp sunma, doktora programı boyunca en az bir kongreye bildiri veya poster hazırlayıp sunma
17Problem çözebilme yeteneğinin geliştirme, çıkan problemlerin çözümünden kendini geliştirme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111111
KNOWLEDGE1
2
SKILLS1
2
3
4
COMPETENCES (Competence to Work Independently and Take Responsibility)1
2
3
COMPETENCES (Learning Competence)1
COMPETENCES (Communication and Social Competence)1
2
3
COMPETENCES (Field Specific Competence)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9308056012013 İleri Kanser Biyolojisi ve Moleküler Patoloji Zorunlu 2 0 0 8
3 9308056012019 İleri Kanser Biyolojisi ve Moleküler Patoloji Zorunlu 2 0 0 8
4 9308056042018 Kanser Epidemiyolojisi ve Etiyolojisi Zorunlu 3 0 0 9
5 9308056042019 Kanser Epidemiyolojisi ve Etiyolojisi Zorunlu 3 0 0 9
6 930805SDG.DR1 SEÇMELİ DERSLER 2019-1 Seçmeli - - - 10
7 930805SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 14
Toplam 12 0 0 61
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9308056032018 İleri Kanser İmmunolojisi ve İmmupatoloji Zorunlu 3 0 0 9
3 9308056032019 İleri Kanser İmmunolojisi ve İmmupatoloji Zorunlu 3 0 0 9
4 9308056162018 Kanser Tedavi Prensipleri, Etki ve Direnç Mekanizmaları Zorunlu 3 0 0 9
5 9308056162019 Kanser Tedavi Prensipleri, Etki ve Direnç Mekanizmaları Zorunlu 3 0 0 9
6 930805SDG.DR2 SEÇMELİ DERSLER 2019-2 Seçmeli - - - 9
7 930805SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 16
8 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
9 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 14 0 0 70
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930805SDG.DR3 SEÇMELİ DERSLER 2019-3 Seçmeli - - - 25
2 930805SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 25
3 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930805SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 25
2 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
SEÇMELİ DERSLER 2019-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308056022018 Kanser Sitogenetiği Seçmeli 1 2 0 0
2 9308056052013 Kanserde Moleküler Genetik Belirteçler Seçmeli 1 0 0 0
3 9308056072013 Kimyasal Karsinogeneziste Toksikolojik Süreçler Seçmeli 2 0 0 0
4 9308056082013 Kanser Kök Hücrelerinin Tedavi Stratejilerine Etkisi Seçmeli 1 2 0 0
5 9308056092013 Kanser Aşıları Seçmeli 1 0 0 0
6 9308056102013 3D Kültür Teknikleri Seçmeli 2 2 0 0
7 9308056112013 Kanser Glikobiyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
8 9308056122013 Hücre Düzeyinde Kanser Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 0
9 9308056132013 Tümör Sitopatolojisi Seçmeli 1 2 0 0
10 9308056142013 Kanser ve Embriyogenez Seçmeli 1 0 0 0
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308056022018 Kanser Sitogenetiği Seçmeli 1 2 0 6
2 9308056052013 Kanserde Moleküler Genetik Belirteçler Seçmeli 1 0 0 2
3 9308056072013 Kimyasal Karsinogeneziste Toksikolojik Süreçler Seçmeli 2 0 0 4
4 9308056082013 Kanser Kök Hücrelerinin Tedavi Stratejilerine Etkisi Seçmeli 1 2 0 6
5 9308056092013 Kanser Aşıları Seçmeli 1 0 0 2
6 9308056102013 3D Kültür Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
7 9308056112013 Kanser Glikobiyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
8 9308056122013 Hücre Düzeyinde Kanser Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 6
9 9308056132013 Tümör Sitopatolojisi Seçmeli 1 2 0 6
10 9308056142013 Kanser ve Embriyogenez Seçmeli 1 0 0 2
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER 2019-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308056022018 Kanser Sitogenetiği Seçmeli 1 2 0 0
2 9308056052013 Kanserde Moleküler Genetik Belirteçler Seçmeli 1 0 0 0
3 9308056072013 Kimyasal Karsinogeneziste Toksikolojik Süreçler Seçmeli 2 0 0 0
4 9308056082013 Kanser Kök Hücrelerinin Tedavi Stratejilerine Etkisi Seçmeli 1 2 0 0
5 9308056092013 Kanser Aşıları Seçmeli 1 0 0 0
6 9308056102013 3D Kültür Teknikleri Seçmeli 2 2 0 0
7 9308056112013 Kanser Glikobiyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
8 9308056122013 Hücre Düzeyinde Kanser Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 0
9 9308056132013 Tümör Sitopatolojisi Seçmeli 1 2 0 0
10 9308056142013 Kanser ve Embriyogenez Seçmeli 1 0 0 0
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308056022018 Kanser Sitogenetiği Seçmeli 1 2 0 6
2 9308056052013 Kanserde Moleküler Genetik Belirteçler Seçmeli 1 0 0 2
3 9308056072013 Kimyasal Karsinogeneziste Toksikolojik Süreçler Seçmeli 2 0 0 4
4 9308056082013 Kanser Kök Hücrelerinin Tedavi Stratejilerine Etkisi Seçmeli 1 2 0 6
5 9308056092013 Kanser Aşıları Seçmeli 1 0 0 2
6 9308056102013 3D Kültür Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
7 9308056112013 Kanser Glikobiyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
8 9308056122013 Hücre Düzeyinde Kanser Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 6
9 9308056132013 Tümör Sitopatolojisi Seçmeli 1 2 0 6
10 9308056142013 Kanser ve Embriyogenez Seçmeli 1 0 0 2
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER 2019-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308056022018 Kanser Sitogenetiği Seçmeli 1 2 0 0
2 9308056052013 Kanserde Moleküler Genetik Belirteçler Seçmeli 1 0 0 0
3 9308056072013 Kimyasal Karsinogeneziste Toksikolojik Süreçler Seçmeli 2 0 0 0
4 9308056082013 Kanser Kök Hücrelerinin Tedavi Stratejilerine Etkisi Seçmeli 1 2 0 0
5 9308056092013 Kanser Aşıları Seçmeli 1 0 0 0
6 9308056102013 3D Kültür Teknikleri Seçmeli 2 2 0 0
7 9308056112013 Kanser Glikobiyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
8 9308056122013 Hücre Düzeyinde Kanser Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 0
9 9308056132013 Tümör Sitopatolojisi Seçmeli 1 2 0 0
10 9308056142013 Kanser ve Embriyogenez Seçmeli 1 0 0 0
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308056022018 Kanser Sitogenetiği Seçmeli 1 2 0 6
2 9308056052013 Kanserde Moleküler Genetik Belirteçler Seçmeli 1 0 0 2
3 9308056072013 Kimyasal Karsinogeneziste Toksikolojik Süreçler Seçmeli 2 0 0 4
4 9308056082013 Kanser Kök Hücrelerinin Tedavi Stratejilerine Etkisi Seçmeli 1 2 0 6
5 9308056092013 Kanser Aşıları Seçmeli 1 0 0 2
6 9308056102013 3D Kültür Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
7 9308056112013 Kanser Glikobiyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
8 9308056122013 Hücre Düzeyinde Kanser Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 6
9 9308056132013 Tümör Sitopatolojisi Seçmeli 1 2 0 6
10 9308056142013 Kanser ve Embriyogenez Seçmeli 1 0 0 2
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308056022018 Kanser Sitogenetiği Seçmeli 1 2 0 6
2 9308056052013 Kanserde Moleküler Genetik Belirteçler Seçmeli 1 0 0 2
3 9308056072013 Kimyasal Karsinogeneziste Toksikolojik Süreçler Seçmeli 2 0 0 4
4 9308056082013 Kanser Kök Hücrelerinin Tedavi Stratejilerine Etkisi Seçmeli 1 2 0 6
5 9308056092013 Kanser Aşıları Seçmeli 1 0 0 2
6 9308056102013 3D Kültür Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
7 9308056112013 Kanser Glikobiyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
8 9308056122013 Hücre Düzeyinde Kanser Görüntüleme Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 6
9 9308056132013 Tümör Sitopatolojisi Seçmeli 1 2 0 6
10 9308056142013 Kanser ve Embriyogenez Seçmeli 1 0 0 2
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr